लूका 7

1खकामा येसूवा ऊम्‍झारा खा मीनाचीलाई ईन्‍मीऊदूरूचीमा खो कफर्नहूम वँङा। 2खलो ईत्‍ता तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌मी लालूखालोक ईत्‍ता ऊम्‍चापँवाछा सार छाहँ सीमा ग्‍याहँक तूवा। 3मक तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा येसूमी बारेक खा ईनू, खकामा खो ऊम्‍चापँवाछापी तानेहँ नोमीऊने ग्‍यामा यहूदीचीमी तूम्‍साबूचीलाई बीन्‍ती मूसी पसूची। 4खकामा खोची येसूधपी भानामीमा बीन्‍ती मूची, “खो आम्‍नू सम् तोमा खात्‍तक तूई, 5यँमाधँ खोसा आम्‍का जाईचीलाई लालूखा मी, खकामा खोसा काएकालाई तायाखीम्‌सँ बानामूपेकाक तूई।” 6खकामा येसू खोचीलो खाता। खो तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌मी खीम्‌धपी ताल्‍माग्‍याहँलो तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा ऊम्‍बूमीचीलाई येसूधपी आता लोसी पसूची, “प्रभू आनानी दूखा मानूम्‌न यँमाधँ अँ खीम्‌हँपी कँ आनानीलाई गन्‍मा खात्‍तेक मान्‍तूवँ, 7कँसँ आनानीपी बाईमा खात्‍तेक मान्‍तूङ मातामा बचना मात्‍ताई प्‍यानूम्, अँ चापँवाछा नीखाती। 8यँमाधँ कँसँ आधीकाराहँपी तूकाबी मीना ह, खकामा अँ आधीकारापी तीलीङ्‍गेची तूईमी। कँ ईत्‍तालाई, ‘खाता’ लँ खतालो खो खाती खकामा आर्कलाई, ‘बाना लँ’ खतालो खो बानी, कँ अँ चापँवाछालाई ‘नक मू’ लँ खतालो खोसावा मी।” 9खोसा ग्‍याक खा ईनूलो येसू अतलल छा, खकामा खो दँसूलाम्‍पे हूसामा खोलाई तीङ्‍काबी पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई लोनीनी, कँङावा ईस्राएलपीसँ ऊत्‍तोक ढ्‍याप्‍पा बीस्‍वसालोक मीना छीपँहँन।” 10तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा पसूचीक मीनाची खीम्‌पी लासामीलो मक चापँवाछा नोखाताक खोचीवा छीपूची। 11स्‍याल्‍मा येसू नाईन लूचीक साप्‍सेमापी खाता खलो ऊम्‍सीच्‍चेची खकामा मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीसँ खोलो खातामी। 12खो साप्‍सेमामी दूवारेखूधपी तालालो ईत्‍ता बीधूवामी स्‍याक वाच्‍छाछा खूरूचीमा खायूहँचीक तूवा। खो मक बीधूवा ऊम्‍मामी ईत्‍ता मात्‍ताई वाच्‍छाछा तूवा। साप्‍सेमापीक मारी पीपीछूर्छूर् मीनाची येसूलो तूवामी। 13मक मीमाछालाई प्रभूवा तू, खकामा सम् तूयूहँ खोलाई लू, “खाप्‍न।” 14खकामा येसू खातामा मक मूर्दा खूरूचीक सूङ् तोपू खतालो मूर्दा खूर्काबीची रीपामी। खकामा येसूवा मक मूर्दालाई लू, “ए सँलँ, कँ आनालाई लोनी, पोका।” 15खतालो मक स्‍याक मीना पोकाहँ तूवा, खकामा नेमा थालामू। खकामा येसूवा ऊम्‍मालाई पीऊ। 16खकामा झारा मीनाची कीसामीमा नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूचीहँ, ग्‍यामी, “झारापीका ढ्‍याप्‍पा ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता एम़झापी ताक तूई” खकामा “नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍जाईचीछोपी सम् तूयूचीक तूई।” 17मातामा ऊम्‍बारेक खा यहूदीयालो मेक्‍कानापेकाक जील्‍लाचीपी फीःसा। 18यूहन्‍नालाई ऊम्‍सीच्‍चेचीवा नक झारा खाची लूची। 19खकामा ऊम्‍सीच्‍चेहँपीक हीसालाई यूहन्‍नावा काछूचीमा प्रभूपी आता लूचीहँ पसूची, “ताकाबी यँ आनानीङाले, काएका आरूमीङा लाम् खँमा?” 20मक मीनाची येसूधपी ताचीहँ येसूलाई लचू, “बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नावा काचीकालाई, ताकाबी आनानीङाले काएका आरूमीङा लाम् खँमा?” ग्‍याहँ तईसी पसाचीकाक ह। 21खोतोलोङा येसूवा साफी साम, ब्‍यथालो, ईसीक आत्‍मापीका छूटामूची, खकामा साफी मूसीपाचीलाई मू तोमा दूरचीक मीऊची। 22खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “खाताची, खकामा आनाचीवा यँ तचूनाकलो ईनाचूनाक तूई मक यूहन्‍नालाई लचू, मूसीपाचीवा तची लँवा मन्‍हील्‍माकीची लाम्‍दूमीमी, छवायँ सामवा लापूचीकची नीक छीमी, नाब मन्‍ईन्‍काबीचीवा ईनची, स्‍यामीकची ऊसीमी, झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई खान्‍नीक खा हालाबीमी, 23कँलो कँमन्‍चाईकाबीचीलाई अलने।” 24यूहन्‍नावा पसूचीक सीच्‍चेची लासा दूराचीमा, येसूवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई यूहन्‍नामी बारेपी लोमा थालामूची, “आनानी खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी यँ खँसी खातीनी? यँ हूवा हाल्‍लामूक दूम्‍पोलाई खँसी? 25आनानी यँ खँसीबो खातानी त? आनानी खान्‍नीक ते हूम्‍काबी मीनालाई खँसी खातानीक? खाङानूम्, चाम्‍कील ते हूम्‍काबी खकामा सूखा चाईनापी तूकाबी मीनाने हँमी खीम्‌चीपील्‍या छी त। 26खन्‍धँ आनानी यँ खँसीबो खातानी त? यँ अगम्‍बक्‍तालाई? कँ आनानीलाई लोनीनी, अगम्‍बक्‍तापीकासँ ढ्‍याप्‍पालाई। 27नक खो ह ऊम्‍बारेपी आतामा छाबाक तूई, ‘खाङू, कँ अँ सूलँवा पोकाबीलाई आम्‍लाम्‍लो लाम्‍लोपी पसँ, खोसा आम्‍लाम्‍लो लाम्‍लो आम्‍लाम् बानामी।’ 28मीमाछाचीवा छा वातूचीकहँपी यूहन्‍नातोक ढ्‍याप्‍पा आसासँ मान्‍तूमी, माताधँसँ आसा झारापीका स्‍यान तूई, मक नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी झाराका ढ्‍याप्‍पा छी।” 29(तीराऊ लाप्‍काबीलो झारा मीनाचीवा नक ईनूचीमा नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍छूङ् खालाई र्‌याबूची, यँमाधँ खोची यूहन्‍नापीका बप्‍तीस्‍मा छामीक तूवा। 30मातालो फरीसीची, ब्‍यबस्‍थामी पान्‍डीताचीवा यूहन्‍नापीका बप्‍तीस्‍मा छामीनकसावा नीनाबूङ्‍मी ऊदेस्‍यालाई खोचीवा छीङूची।) 31येसू ग्‍या, “नक सूनाम्‌क मीनाचीलाई कँ यँलो दँजा मूमाल्‍या, खकामा खोची यँतीकाक तूईमी? 32खोचीने बाजारापी तूईमीमा काछोमीचामीमीक छाछाचीतीकाक तूईमी, ‘काएका आम्‍नूमी लागी बँसेऊरी धूपूम्‌का आनानी छोमानीन, खकामा काएका बीलापामी छाम् पूम्‌का खतालो आनानी खापानीन।’ 33यँमाधँ बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना सोफ चामाम्‍पा आङ्‍गूरामी खमवा दूङ्‍माम्‍पा तूवालो आनानी ग्‍यानी, ‘खोलाई चाप्‌वा लापूक तूई।’ 34मीनामी छा चातो दूङ्‍तो ता, खतालो आनानी गीनी, ‘खाङानूम्‌खँ, ईत्‍ता मारी चाकाबीलो आङ्‍गूरामी खमवावा सेकाबी, खकामा तीराऊ लाप्‍काबीलो खँवालाचीमी बूमी!’ 35खताधँसँ नूवा ग्राहाना मूकाबीवाङा नूवालाई ऊम्‍छूङ् ह गीमा प्रामाना मी।” 36फरीसीहँपीक ईत्‍तावा येसूलाई ऊम्‍खीम्‌पी चासी काछू, खकामा येसू ऊम्‍खीम्‌पी खातामा चासी तूवा। 37खलो मक साप्‍सेमापी ईत्‍ता खँवाल्‍नी मीमाछा तूवा। खोसा फरीसीमी खीम्‌पी येसू चासी तूवाक तूई गूँमाक खा ईनू, खकामा सीङ्‍गामर्मर्‌मी खोँपी चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला तातूमा खो मपी ता, 38खकामा ऊम्‍दँसूपी रीपामा, खाप्‍तो खोसा येसूमी लँ मूमवावा भीजामूमा थालामू, खकामा ऊम्‍तखलपीक तँवा येसूमी लँ तूतो चूप्‍पा मू, खकामा मक चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला ऊम्‍लँपी ल्‍याब्‍मा थालामू। 39खलो खोलाई चासी काछोकाबी फरीसीवा नक तूमा ऊम्‍हँपा गूँमा थालामू, “नक अगम्‍बक्‍ताधँने नकसावा खोलाई तोप्‍काबी मीमाछा आसा खकामा यँतीकाकल्‍या ग्‍यामा ङीसूक, यँमाधँ नक खँवाल्‍नी ह।” 40मातालो येसूवा जूवापा पीतो मक फरीसीलाई लू, “सीमोन कँलो आनालाई लोमाक खा तूई।” खोसा ग्‍या, “तकी, लँनूम्‌या।” 41“ईत्‍ता बूलूमी मीनामी नँ खाईकाबी हीसा तूवाची, ईत्‍तावा नँकातोङ् दीनारा खकामा आर्कवा नँक्‍होप् दीनारा नँ खायाचूक तूवा। 42खोचीवा नँ छोर्मा दूराचूनलो हीसालाईङा नँ पीकाबीवा नँमी खँधाईपीऊची, होतोलो नकची हाक्‍कसावाबो खोलाई साफी लालूखा मीऊचू?” 43सीमोनवा जूवापा पीऊ, “अँ बीचारापी आसामी साफी नँमी खँधाता खोसालँ।” येसूवा खोलाई लू, “आनावा ऊम्‍छूङ् न्‍याया मूनाक तूई।” 44मक मीमाछालाम्‍पे हूसामा खोसा सीमोनलाई लू, “आना नक मीमाछालाई तहँना? कँ आम्‍खीम् वँङलो आनावा कँलाई अँ लँ सीमाक काँवा प्‍यँनाना, खतालोने नक मीमाछावा ऊम्‍मूमवावा अँ लँ भीजामूहँ ऊम्‍तँवा तूकूक तूई। 45आनावा कँलाई चूप्‍पा म्‍यँनाना, खोसावाने कँ नापी तँकपीकाङा अँ लँ चूप्‍पा मूमा छीतँहँन। 46आनावा अँ तखलपी क्‍याप्‍ला ल्‍यबँनाना, नकसावाने अँ लँपी चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला ल्‍याब्‍सूक तूई। 47आतामा कँ आनालाई लोनी, साफी ऊम्‍खँ तूवाकमी खँधाताक तूई, यँमाधँ खोसा साफी लालूखा म्‍यँक तूई, मातामाङा आसालाई चूकीतो खँधातीक छी खोसावा चूकीतोङा लालूखा मी।” 48खकामा येसूवा मक मीमाछालाई लू, “आनालाई आम्‍खँधाताक तूई।” 49खोलो चासी तूकाबीचीवा ऊम्‍चूहँपा हँपा गूँमा थालामूची, “नक खँधाईमापीकाबी मीना आसाल्‍या?” 50खोसा मक मीमाछालाई लू, “आम्‍बीस्‍वसावा आनालाई लेम्‍यानाक तूई साङलो खाता।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\