लूका 9

1खकामा येसूवा ईत्‍हीस् ऊम्‍सीच्‍चेचीलाईङा काछूचीमा खोचीलाई झारा चाप्‌ची कल्‍माक, सामवा लापूचीकलाई नोमेमाक आधीकारालो रची पीऊची। 2खोचीलाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी हालाब्‍सीलो सामवा लापूचीकचीलाई नोमेसी पसूची। 3खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आम्‍नू लाम्‌पी आनानीवा तोरीबँ, ब्‍याखा, सोफ, बूलू, हीसा ल़छूम् यँसँ आनानीलो खायानूम्‌न। 4हाक्‍क खीम्‌पी आनानी वँङीनी मपीङा तूवायानी, खकामा मपीकाङा आनानी हासानी। 5आनानीलाई ग्राहाना मन्‍मूकाबीचीमी बीरोधापी मक साप्‍सेमापीका लतीनीलो आम्‍नू लँपीक भा गाभाईक लागी रूसासानूम्।” 6खकामा खोची हासामीमा खान्‍नीक खा हालाब्‍तो खकामा झारालाम्‍पे नोमेतो ते तेपी खातामी। 7नक झारा खा ईनूमा हेरोद सासाका अतलल छाखाता, यँमाधँ कोई कोईवा यूहन्‍ना स्‍याकपीका ऊसा राछ ग्‍यामीक तूवा। 8खतालो कोईवा ग्‍यामी, “एलीया ताक तूई” आरूवा ग्‍यामी, “तेतँनीक अगम्‍बक्‍ताहँपीक ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता पोकाक तूई।” 9खतालो हेरोदवा ग्‍या, “यूहन्‍नामी तखलने कँ कीब्‍मीङ्‍क, मातालोने नक आसाल्‍या ऊम्‍बारेपी कँ आतीकाक खा ईनहँ?” खकामा खोसावा खोलाई खँमाक सानूवा मू। 10खकामा प्रेरीतची लासामीमा खोचीवा यँयँ मूचीक तूवा झारा येसूलाई लूची। खकामा खोसा खोचीलाई बेथसेदा लूचीक साप्‍सेमापी आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खायूची। 11खतालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा तूम्‍तूचीहँ ऊम्‍दँसू दँसू बानामी। खतालो खोसा खोचीलाई दीम्‍दीम्‍ध छूतो ग्राहाना मीऊची, खकामा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खा लूची, खकामा नोमेमाकचीलाई नोमीऊची। 12हने नाम्‌फात्‍ताहँलो, ईत्‍हीस्‍ङा खोधपी बानामीमा खोलाई लूची, “पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई बीदा प्‍यानूम् खकामा खोची मकमी मेक्‍कानापेकाक बस्‍तीलो तेची थमा खाईमीनेमा बासा तूमालो, चामाक थोका बान्‍दाबस्‍ता मूचीने। यँमाधँ नापी काए एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍पी तूये।” 13खन्‍धँसँ येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवाङा खोचीलाई चामाक थोका प्‍यानूम्” मातालो खोचीवा ग्‍यामी, “काएकालो नँकाबो सोफलो हीसा झीकूसा मात्‍ताई तूई, माताधँ काएका खातेकामा झारा मीनामी लागी चामाक थोका खीताम्‌का त?” 14यँमाधँ खोची वाच्‍छाची मात्‍ताई नँक्‍होतोङ् लाईतो तूवामी। खकामा खोसा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “खोचीलाई नँक्‍होप् नँक्‍होप्‍मी लहरापी तूम्‍यानूम्।” 15खोचीवा झारालाई मातामाङा यूसूची। 16खकामा खोसावा मक नँकाबो सोफलो हीसा झीकूसालाई लापूमा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाङूहँ साखा पीऊ, खकामा ओतूमा पीपीछूर्छूर् मीनाचीमी लाम्‍लोपी हाप्‍यानूम् लूचीहँ ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई पीऊची। 17खकामा खोचीवा खासामीतो चोची, खकामा एताक ईत्‍हीस् बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतूची। 18ई खेपा येसू ऊम्‍हँपा नीनाबूङ् दबूहँलो, ऊम्‍सीच्‍चेचीसँ खोलो तूवामी, खकामा खोसा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई ततूची, “मीनाचीवा कँलाई आसा लेमी?” 19मातालो खोचीवा येसूलाई लूची, “कोईवा बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना गीमी, कोईवा एलीया, खकामा आरूचीवा तेतँनीक अगम्‍बक्‍ताहँपीक ईत्‍ता फेरी ऊसा राछ गीमी।” 20खकामा येसूवा फेरी ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई ततूची, “आनानीवाबो कँलाई आसा लेनी?” खलो पत्‍रूसवा खोलाई लू, “आनानी नीनाबूङ्‍मी ख्रीस्‍ट!” 21खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई नक खा आसालाईसँ लनूम्‌नवो लूचीमा कारा आग्‍यालो चेताऊनी पीऊची। 22खकामा खोसा ग्‍या, “मीनामी छावा मारी दूखा खूर्माछी खकामा खो धार्म तकी, तूम्‍साबू पूजारीचीपीका ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीपीका छीङ्‍लोमा, सीमाहँ सूम्‍छी लेपी ऊमामा पोमाछी।” 23मकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “कोई कसाई कँलो बाईमालामधँ खोसा ऊम्‍हँपालाई छीङ्‍नाचीनेहँ खोसावा लेक ले ऊम्‍क्रूसा खूरूनेमा कँलाई तीङने। 24यँमाधँ आसावा ऊम्‍प्राना लेमेमा लाम खोसावा मास। मातामाङा आसावा अँमी लागी ऊम्‍प्राना मास खोसावा लेम्‍य। 25यँमाधँ मीनावा झारा साप्‍तेमूलूङ् तहँ ऊम्‍हँपालाई मानीतीङ्‍नीचीधँ खोसावा यँ तहँल्‍या? 26मातामाङा आसा कँलो अँ खापीका ङत्‍ती, मीनामी छा ऊम्‍माहीमालो पापामी खकामा पबीत्‍रा स्‍वर्गादूतचीमी माहीमालो तीलो खोसँ खोचीलो ङत्‍ती। 27माताधँसँ कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नापी रीप्‍काबीहँपीक कोई कोई तूईमी, खोची नीनाबूङ्‍मी हालाखम् तोमाम्‍पा सीमीन।” 28नकमी रेकाबो ले पाछी, पत्‍रूस, यूहन्‍ना खकामा याकूबलाई खायूचीमा येसू पप्‍चीलाछोपी नीनाबूङ् दब्‍सी खाता। 29खकामा खोसा नीनाबूङ् दबूहँलो ऊम्‍ङायूवा बाता, मातालो खोसा हूप्‍सूक ऊम्‍ते अम्‍बलल छामा चाम्‍काछा। 30आचानाकापी मपी हीसा मीनाची, मोसालो एलीया ताचीमा खोलो बाता पूचोचीक तूवा। 31खोची माहीमापी दातामीमा ऊम्‍सीमाक बारेपी खा पूहँचीक तूवा येसूवा मक यरूसलेमपी चँरङा पूर मूमा छाक तूवा। 32खलो पत्‍रूस खकामा खोलो तूकाबीची सूम्‍यूतूम्‍यू छामीमा ईम्‍साचामीक तूवा। खकामा खोची थीतामीमा खोचीवा ऊम्‍माहीमा खकामा खोलो रीपायाचीक हीसा मीनाचीलाई तूची। 33खकामा खोची खोपीका हासामीमा खाईमा ग्‍याहँमीलो पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “ए तकी, काए नापीङा तूएक खान्‍नी राछ। काए नापी सूम्‍छी डेरा बानाम्‍याम् ईत्‍ता आम्‍नूमी लागी खकामा ईत्‍ता मोसामी लागीलो ईत्‍ता एलीयामी लागी।” खलो पत्‍रूसवा यँ ग्‍याहँकल्‍या मक ऊम्‍हँपावाङा ङीसूहँन। 34खलो खो नीनाहँलो मपी ममूला तामा खोचीलाई खबूखायूची, खतालो ममूलाहँपी वँङामीलो सीच्‍चेची कीसामी। 35खकामा ममूलाहँपीका आतीकाक ईत्‍ता सँलँवा लता, “नक कँ छ्‌यातूङ्‍क अँ छा ह। खोसा गीक खा आनानीवा ईनानूम्।” 36नक खा छादूरामा मपी येसू मात्‍ताई छा। खकामा सीच्‍चेची मानेपा तूवामी, खलो खोचीवा तूचीक खा आसालाईसँ लूचीन। 37स्‍याल्‍मा खोची पप्‍चीलापीका धातामी, खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई छीपूची। 38खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाहँपीका ईत्‍ता मीनावा पातामा ग्‍या, “ए तकी, कँ आनानीलो बीन्‍ती म अँ वाच्‍छाछालाई खाङानूम्‌या, यँमाधँ खो ईत्‍ता मात्‍ताई अँ वाच्‍छाछा ह। 39आचानाकापी खोलाई ईसीक आत्‍मावा लाप, खतालो खो पाती खकामा खोसा गूचूचू थूमवा लातनतो खोलाई रीबखात, मातामा खूङ् वातीनतो खोलाई चाप्‌वा लेमाङा लीतन। 40कँङावा आम्‍नू सीच्‍चेचीलाई मक चाप् लाईमालाई बीन्‍ती मीङ्‍चूङ्, मातालो खोचीवा चाप् लाईमा दूरूचीन।” 41येसूवा खोचीलाई लूची, “ए अबीस्‍वसीलो हठी सूनाम्, आनानीलो कँ हल्‍लोतो तूमा खकामा आनानीलाई अमा? आम्‍वाच्‍छाछा नापी बायू।” 42खकामा खो बानाहँतोङा खँसापी आत्‍मावा खोलाई लापूहँ धाप्‍सू, खकामा आईठाना मीऊखातू। खतालो येसूवा मक चाप्‌लाई पायू, खकामा मक वाच्‍छाछालाई नोमीऊहँ ऊम्‍पालाई पीऊ। 43खकामा खोची झारा नीनाबूङ्‍मी ढ्‍याप्‍पा र तूचीहँ अतलल छाखातामी। खकामा खोची झारा खोसावा मूक चालँवा तूचीहँ अतलल छाखातामीक तूचीमा येसूवा सीच्‍चेचीलाई लूची, 44“नक खाची आम्‍नू नाबपी ख्‍याबानूम्, यँमाधँ मीनामी छा मीनाचीमी हूपी लाप्‍मा पीमाक दँमा छीहँ।” 45मातालो खोचीवा येसूवा ग्‍याक खा ङीसूचीन। यँमाधँ खोचीवा नक ङीसूचीनने ग्‍यामीमा खोचीपीका सूलामा यूसाक तूवा। खतालो खोचीवा नक खाची खोलो तईमासँ कीसामी। 46खलो सीच्‍चेची खोचीहँपी आसा ढ्‍याप्‍पा ग्‍यामीमा खा पोमा थालामूची। 47येसूवा ऊम्‍चू सानूवापीक खा तूम्‍तूमा ईत्‍ता यायाछालाई तातूहँ खोधपी यूसू, 48खकामा खोचीलाई लूची, “आसावा नक यायाछालाई अँ नूङ्‍पी ग्राहाना मी खोसा कँलाईङा ग्राहाना मे, खकामा आसावा कँलाई ग्राहाना मे मातामाङा खोसावा कँलाई पकाबीलाईसँ ग्राहाना मी, यँमाधँ आनानीहँपी आसा झारापीका स्‍यान तूई, खो झारापीका ढ्‍याप्‍पा छी।” 49खकामा यूहन्‍नावा ग्‍या, “तकी, काएकावा ईत्‍ता मीनालाई आम्‍नू नूङ्‍पी चाप् लातूहँक तूम्‌का, खकामा काएकावा खोलाई चाप् लातून लूम्‌का। यँमाधँ खो काएलो मान्‍तू।” 50खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “खोलाई माता लनूम्‌न। यँमाधँ आसा आम्‍नू बीरोधापी मान्‍तू खो आनानी लाम्‍पेकङा ह।” 51नीनाम्‍खम् खाईमाक ले नाजीका ताहँलो येसू यरूसलेमलाम्‍पे खाईमाक सानूवा मूनाचीमा मोलाम्‍पे हूसा। 52खकामा खोसावा ऊम्‍लाम्‍लोपी रू खाईकाबी मीनाचीलाई पसूची खकामा खोची सामरीचीमी ईत्‍ता तेपी झारा थोका त्‍यारी मूसी वँङामी। 53मातालो येसू यरूसलेमलाम्‍पे खातीक खा तूम्‍तूचीमा मीनाचीवा खोलाई ऊम्‍लाम्‌तूपा मीऊचीन। 54खकामा नक तूचीमा ऊम्‍सीच्‍चेची याकूबलो यूहन्‍नावा ग्‍याची, “प्रभू नीनाम्‍खम्‌पीका मी धाईमामा खोचीलाई नास्‍टा मूचीने गूँमाक आग्‍या म्‍याम्‌का त?” मातीकाक आग्‍या म्‍याम्‌काक आनानीवा नतूनूम्? 55मातालो येसू दँसूलाम्‍पे हूसाहँ खोचीलाई पायूची। 56खकामा खोची आर्क तेलाम्‍पे खातामी। 57खोची लाम्‌पी खाताहँमीलो ईत्‍ता मीनावा खोलाई लू, “प्रभू आनानी हाप्‍त खातीनीधँसँ कँ आनानीलो खातँ।” 58खकामा येसूवा खोलाई लू, “स्‍यालाचीमी खदूङ् तूई खकामा नाम्‌छूरीपीक छँवाचीमी वयँ तूई, खन्‍धँसँ मीनामी छामीने तखल यूमाक खम्‌सँ मान्‍तू।” 59येसूवा आर्कलाई लू, “अँ दँसूपी बानाहँ तीङ” मातालो खोसा ग्‍या, “प्रभू पाईला खाईमाहँ अँ पा खूम्‍मा प्‍यँनूङ्।” 60येसूवा खोलाई लू, “मूर्दाचीलाई ऊम्‍चू मूर्दाची खूम्‍मा प्‍यानूम् आनाबो खातामा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खा हालाबू।” 61मातामाङा आर्कवासँ ग्‍या, “प्रभू, कँसँ आनानीलो बान, खताधँसँ पाईला अँ खीम्‌पीक झानीचीलो हामा प्‍यँनूङ्।” 62खतालो येसूवा खोलाई लू, “लँमासूङ्‍छोपी हू यूसहँ दँसूलाम्‍पे खँकाबी नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमा खात्‍तन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\