मर्कूस 1

1नीनाबूङ्‍मी सीबीरूपा छा येसू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा नापीका लीसी। 2यसाईया लूचीक अगम्‍बक्‍तामी कीतापापी आतामा छाबाक तूई: “कँ अँ सूलँवा पोमाकी मीनालाई आम्‍लाम्‍लो लाम्‍लो पसँ, खोसावा आम्‍लाम् त्‍यारी मी।” 3“खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ईत्‍ता पाईकाबी मीनामी आता गूँमाक सँलँवा ईना, ‘प्रभूमी लाम् त्‍यारी मानूम् खकामा ऊम्‍लाम् सोझ मानूम्’।” 4बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना सानूवा लामाहँ खँधाईलोमाकमी खा पोतो खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी लता। 5यहूदीयालो यरूसलेमपी तूकाबी झारा मीनाची यूहन्‍नामी खा ईनूचीमा खोधपी आता गूँतो तामी। हने काएकावा खँ मूम्‌काक तूई गूँतो यूहन्‍नापीका यर्दन ययूवापी बप्‍तीस्‍मा छामी। 6यूहन्‍नावा हूप्‍सूक ते उँटामी लापातूङ्‍लामा बाक खकामा ऊम्‍छीप्‍तँरीपी साहवामी थँपारी छूयूक तूवा, खकामा ऊम्‍चामाक थोका रूईलो रये खूदो तूवा। 7खोसा आता गूँतो हालाबू, “कँपीका स्‍याला ताकाबी मीनामी र अँमीपीकासँ साफी तूई। कँलाईने बब्‍माहँ ऊम्‍लँवाईमी तूना फूईमासँ खात्‍तेन। 8कँ आनानीलाई काँवामी बप्‍तीस्‍मा पीनीहँनीनी, खोसावाने आनानीलाई पबीत्‍रा आत्‍मावा बप्‍तीस्‍मा पीःनी।” 9खलो येसू गालील लूचीक जील्‍लामी नासरतपी तामा यूहन्‍नामी हूपीका यर्दन ययूवापी बप्‍तीस्‍मा छा। 10खतालो खो काँवापीका लताहँक मात्‍ताई यँ तूवा खोसावा नीनाम्‍खम् हताहँ मपीका पबीत्‍रा आत्‍मा तूकूवातीका खोछोपी धाताहँक तू। 11खकामा नीनाम्‍खम्‌पीका आता गूँमाक ईत्‍ता सँलँवा लता, “आना अँ लालूखालोक छा ह कँ आनालो साफी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई।” 12खोतोलोङा पबीत्‍रा आत्‍मावा येसूलाई खरोमा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खायू। 13साईतानापीका जँचा छूतो येसू लँक्‍होप् लेसाम्‍म खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी तूवा। येसू वलीखाक लँपेर्‌वाचीलो तूवालो स्‍वर्गादूतची तामीमा ऊम्‍स्‍यावा मूची। 14खकामा यूहन्‍नालाई लापूचीहँ छेमाखीम्‌पी तीऊचीमा येसू नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खा हालाब्‍तो गालीलपी ता। 15येसूवा आता गूँतो हालाबू, “नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नाजीकापी ताक तूई, खँपीका सानूवा लासानूम्‌हँ खान्‍नीक खाचीछोपी बीस्‍वसा मानूम्।” 16येसू गालील होङ्‍कामाधलामा छूतो खाताहँलो खोसावा सीमोनलो ऊम्‍नूछ अन्‍द्रीयासलाई होङ्‍कामापी खप्‍यँ घोरायाचूक तूची। यँमाधँ खोची खप्‍यँपाची तूवाची। 17येसूवा खोचीलाई लूची, “भानाचीहँ कँलाई तीङचूङ्, खकामा कँ आनाचीलाई मीनाची लाप्‍मा चेनीची।” 18खकामा खोतोलोङा खोची ऊम्‍चू खप्‍यँ कातासाचूमा येसूलाई तीङाचू। 19खकामा मपीका आतूछे भेपा खातालो खोसावा जब्‍दीमी वाच्‍छाछाची याकूबलो यूहन्‍ना नाऊपी तूवाचीमा खप्‍यँ थूपायाचूक तूची। 20खकामा खोतोलोङा येसूवा खोचीलाईसँ काछूची, खतालो खोचीवासँ ऊम्‍चू पा जब्‍दीलो चालँवा मूकाबीचीलाई नाऊपीङा कातासाचूहँ येसूलाई तीङाचू। 21खकामा खोची कफर्नहूम खातामी। खकामा खोतोलोङा सावाभेमाक लेपी येसू तायाखीम्‌पी वँङामा चेमा थालामूची। 22खकामा खोसा च्‍यातूचीक खा ईनूचीलो खोची अतलल छाखातामी, यँमाधँ आरू ब्‍यवस्‍था चेकाबी तकीचीतीका येसूवा च्‍यातूचीन बर्जू आधीकारालो चेकाबीतीका खोचीलाई च्‍यातूची। 23मक तायाखीम्‌पी ईत्‍ता ईसीक आत्‍मावा लापूक मीना तूवा। 24खो आता गूँतो पाता, “ए नासरतक येसू आनानीलो आम्‍कामी यँ चालँवासँ मान्‍तू, यँ आनानी काएकालाई नासा मूसी तानीक ह? कँ आनानीलाई छेनीनी, आनानी नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा जना ह।” 25खतालो येसूवा मकलाई आता लूमा पायू, “मानेपा, खोपीका लताखाता।” 26मक ईसीक आत्‍मावा मक मीनालाई धाप्‍सूहँ ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाताहँ खोपीका लतामा खाता। 27आतामा झारा मीनाची अतलल छाखातामीहँ ऊम्‍चूहँपा हँपाङा आता गूँतो तईमोमी, “नक यँल्‍या? नकने नयाँ सीक्‍छेतीकाल्‍या तूई त? ईसीक आत्‍माचीवासँ नकसावा आधीकारालो पायचीलो ऊम्‍खा र्‌याबची!” 28खकामा येसूमी बारेक खान्‍नीक चालँवाची चँरङा गालीलमी मेक्‍कानापेका फीःसा। 29येसू तायाखीम्‌पीका लतामा याकूबलो यूहन्‍नालाई खायूचीहँ सीमोनलो अन्‍द्रीयासमी खीम्‌पी वँङा। 30सीमोनमी छूमे धीतूहँ ईम्‍सायाक तूवा, खोतोलोङा खोचीवा येसूलाई मक सार छूकाबीमी बारेपी लूची। 31येसू मक सार छूकाबी मीमाछाधपी बानामा ऊम्‍हूपी लापूमा पोकू, खतालोने खो धीतूक नोखाताहँ पोका मकामा खोचीलाई चामा दूङ्‍माक थोका पीऊची। 32नाम्‌कूराहँलो सार छूकाबीची खकामा चाप्‌वा लापूचीक झारालाई मीनाचीवा येसूधपी तातूची। 33साप्‍सेमापीक झारा मीनाची येसू तूवाक खीम्‌मी दूवारेधपी तामी। 34खकामा येसूवा झारा खाले सामवा लापूचीमा सार छामीक मीनाचीलाई नोमीऊचीहँ साफी चाप्‌ची लातू। चाप्‌चीवा येसूलाई छ्‌यातूचीक तूवा, मातामा येसूवा खोचीलाई नेमा पीऊचीन। 35नाम्‌वारी फाकाहँलोङा येसू पोकाहँ खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी खातामा मपी नीनाबूङ् दबू। 36सीमोन खकामा खोलो तूकाबीची येसूलाई लाम्‍तो खातामी। 37खकामा खोचीवा खोलाई छीपूचीमा लूची, “झारावा आनानीलाईङा लामीहँनी।” 38खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “हने काए आरू साप्‍सेमाचीपी खाते खकामा कँ मपीसँ हालाबँ, यँमाधँ नक चालँवा मूसीङा कँ तँक ह।” 39खकामा झारा गालीलभोरी मकामा तायाखीम्‌चीपी हालाब्‍तो, खकामा चाप्‌ची लाईतो येसू लाम्‍दूम्‍मा थालामू। 40ईत्‍ता छवायँ सामवा लापूक मीना येसूधपी तामा बबाहँ खोलो आता गूँतो बीन्‍ती मू, “कँलाई आनानीवा नोमेमा सानूवा मीनूम्‌धँ कँलाई नोमेमा दूरेनी।” 41खकामा येसूवा खोलाई खाङूमा सम् तूयूहँ ऊम्‍हू सतूमा खोलाई तोपूहँ लू, “आना नो गूँमाक अँ सानूवा तूई, आना नोखाता।” 42खकामा खोतोलोङा ऊम्‍छवायँ साम खाल्‍ताहँ खो नोखाता। 43खकामा येसूवा खोलाई खोतोलोङा आता लूमा कारा आग्‍या पीऊमा पसू, 44“नक खा आसालाईसँ लूचीन, खन्‍धँसँ आना नोनाक पूजारीलाई खँमीऊ, खकामा मीनामी प्रामानाक लागी आना नोनाकमी लागी मोसावा प्‍यानीक आग्‍यातीका बली चारामू।” 45खकामा खोने लतामा खाताहँ झारालाई खो यँतामा नो मक लूची। मातामा येसू साप्‍सेमापी पाईलातीका साजीलगरी वँमा दूरून, खन्‍धँसँ खो खरोमा थाम्‍पूङ्‍चीपी तूवा। खतालो मपी मीनाची लँकाबोलाम्‍पेका तामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\