मर्कूस 10

1मक खम्‌पीका खो लतामा यहूदीया लूचीक थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे यर्दन ययूवा ताराछामा खाता, मपी फेरीसँ पीपीछूर्छूर् मीनाची तामी, खकामा येसूवा साधाईतीकाङा खोचीलाई मपी च्‍यातूची। 2कोई कोई फरीसीची येसूधपी तामी खकामा ऊम्‍जँचा मूमालाई आतीकाक खा ततूची, “यँ मीनावा भ्‍या मीमा ऊम्‍तँमालाई छीःमा नी?” 3येसूवा खोचीलाई ततूची, “मोसावा आनानीलाई नक खामी बीसायापी यँ लानीमा आराम्‍यानीक तूई?” 4फरीसीचीवा ग्‍यामी, “खोसावा ईत्‍ता कागाज पत्‍रा मीहँ ऊम्‍तँमालाई छीःमा दूर ग्‍यामा मोसावा लेकाक तूई।” 5खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आम्‍नू सागूँवा छरीक मानूम्‌कसावा मोसावा आनानीलाई मातीकाक आग्‍या छाब्‍प्‍यानीक ह। 6नीनाबूङ्‍वा पाईला मीना लीसूलोङा खोचीलाई वाच्‍छालो मीमाछा लीसूची। 7‘आतामा मीनावा ऊम्‍मापालाई कातसीमा ऊम्‍तँमालो तोङीयीची, 8खकामा खोची हीसा ईत्‍ता रीराम्‌ङा छीखातीची।’ हने खोची हीसा मन ईत्‍ताङा ह। 9आतामा नीनाबूङ्‍वा साङ्‍गाई जरामीऊचीकलाई मीनावा छूटामूचीनने।” 10फेरी खीम्‌पी खोची मात्‍ताई तूवामीलो सीच्‍चेचीवा नक खामी बारेपी येसूलाई ततूची। 11येसूवा खोचीलाई लूची, “कोई कसाईवा ऊम्‍तँमालाई छीतमा आर्कलो भ्‍या मीधँ खोसावा ऊम्‍तँमामी बीरोधापी कलवा मी। 12मातामाङा ऊम्‍तँमावासँ ऊम्‍तँपालाई छीतमा आर्क वाच्‍छालो भ्‍यामीधँ खोसावासँ कलवा मी।” 13मीनाचीवा छाछाचीलाई येसूवा तोपूचीने ग्‍यामीमा येसूधपी तातूचीलो, सीच्‍चेचीवा खोचीलाई पायूची। 14येसूवा नक खा तूःमा हीराहँ खोचीलाई लूची, “छाछाचीलाई कँधपी बाईमा चीबानूम्‌न, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आतीकाकचीमीङा ह। 15ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा नीनाबूङ्‍मी हालाखम् यायाछाचीवातीका ग्राहाना मीचीन, खोची नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी हाल्‍लोसँ वँमा तचीन।” 16खकामा येसूवा मक छाछाचीलाई ऊम्‍हूपी भ्‍याप्‍सूचीहँ खोचीछोपी ऊम्‍हू यूसू खकामा खोचीलाई साखा पीऊची। 17येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेची लाम्‌पी खाताहँमीलो ईत्‍ता मीना भूल्‍तो खोधपी बानामा, बबाहँ खोलाई ततू, “खान्‍नीक तकी, कँ हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमा यँ मूमाछी?” 18खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा यँमा कँलाई खान्‍नीक लेनाक? खान्‍नीक ईत्‍ता मात्‍ताई नीनाबूङ् तूई, खोपीका आरू आसासँ खान्‍नीक मान्‍तू। 19आनावा आग्‍याचीने ङीसनालँ, मीना सेमा ईसी, कलवा मूमा ईसी, खूमा ईसी, वालँ गाभाई पीमा ईसी, ठागामूमा ईसी खकामा आम्‍मापालाई सायासम्‍दूङ् मूमाछी।” 20खोसावा येसूलाई लू, “तकी, नक झारा आग्‍याचीने कँ सँलँ तूङलोपीकाङा मानामहँक तूई।” 21येसूवा खोलाई लालूखा मोतो खाङूमा लू, “आनावा आझाई ईत्‍ता थोका मूमाछी, खाताहँ आनालो तूईक झारा थोका ईनूमा मक बूलू झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई पीऊची, मातामा आनावा नीनाम्‍खम्‌पी बूलूदँ तना। मकामा आना बानाहँ कँलाई तीङ।” 22नक खा ईनूलो मक बूलूमी मीनावा ऊम्‍ङाब सीतू, खकामा ऊम्‍सानूवा चाईमेतो मपीका खो खाल्‍ता, यँमाधँ खो साफी बूलूमी तूवा। 23येसूवा भेपानापे खाङूमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “बूलूमीचीलाई नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी वँमा धाई गार तूई।” 24येसूवा नक खा ग्‍याक ईनूचीलो सीच्‍चेची अतलल छाखातामी। खकामा खोसावा फेरीसँ खोचीलाई लूची, “यायाचेऊ, बूलूदँपी हँरेप्‍पा मूकाबी मीनाचीलाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम् खाईमा धाई गार तूई, 25बूलूमीची नीनाम्‍खम् खाईमापीकाने, छामेमी नाबूपीका ऊँटा छीराछूमा साजील छी।” 26खोची मारी अतलल छामीहँ येसूलाई ततूची, “माताधँ आसा लीती त?” 27येसूवा खोचीलाई खाङूची खकामा लूची, “मीनालो नक छूमा दूरन, माताधँसँ नीनाबूङ्‍लो छूमा दूरनक थोका यँसँ मान्‍तू, यँमाधँ नीनाबूङ्‍लो झारा थोकाङा छूमा दूर।” 28पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “खाङानूम्‌या काएका झारा थोका कातूम्‍सूम्‌कामा आनानीलाई तीङानीक तूई।” 29येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, अँमी लागीलो खान्‍नीक खामी लागी, आसावा ऊम्‍मापा, नानालो बूबूची, नूछची, छाछाची, खीम्, लाची कातसी, 30खोसावा सतावटलोङा कातूसोक झारा थोका त, ऊम्‍खीम्, ऊम्‍नाना बूबूलो ऊम्‍नूछ खकामा ऊम्‍मापा ऊम्‍छाछाची पाईलाकपीका ईत्‍तोङ् गूना होतोलोङा नक साप्‍तेमूलूङ्‍पीङा त, खकामा तीहँक सूनाम्‌पी हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा त। 31खतालोने आघारी छूकाबी साफी मीनाची पाछारी छीमी पाछारी छूकाबीची आघारी छीमी।” 32खोची यरूसलेमलाम्‍पे खाताहँमीलो लाम्‌पी येसू सीच्‍चेचीमी लाम्‍लोपी लाम्‍दूमाहँक तूवा, खतालो सीच्‍चेची अतलल छाखातामीक तूवा खकामा ऊम्‍चू दँसूलामा बाईकाबीची कीसामीक तूवा। खलो येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई ईलाम्‍पे खायूचीमा खोछोपी तीहँक झारा खाची खोचीलाई लूची। 33खोसावा आता ग्‍या, “ईनानूम् काए यरूसलेमलाम्‍पे खातेहँ। मपी मीनामी छालाई, तूम्‍साबू पूजारीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीमी हूपी पी खकामा खोचीवा खोलाई सीमाक दान्‍डा प्‍यची, खोचीवा खोलाई आर्क जाईमी हूपी प्‍यची। 34खकामा खोचीवा खोलाई खीसी म्‍यची, खोलाई थूमवा धची, कोर्रावा याप्‍सचीहँ सीतची, खन्‍धँसँ खो सूम्‍छी लेपी ऊसीहँ पोकी।” 35जब्‍दीमी हीसा वाच्‍छाछाची याकूबलो यूहन्‍ना येसूधपी ताचीमा ग्‍याची, “तकी, काचीकावा यँ ङाकूचूका मक काचीकालाई मूप्‍याचीकानूम् गूँमाक आचूका सानूवा तूई।।” 36खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनाचीलाई कँ यँ मूपीनीचीक नतूचूना?” 37खकामा खोचीवा ग्‍याची, “आम्‍नू माहीमापी काचीकालाई आम्‍नू हालाखम्‌पी खारू हूलाम्‍पेलो बेखू हूलाम्‍पे तूमा प्‍याचीकानूम्‌वो।” 38मकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा यँ ङाकूनूम् मक आनानीवा ङीसूनूम्‌न, यँ आनानीवा कँ दूङक खोँ दूङ्‍मा दूरूनूम्? खकामा यँ कँ छँक बप्‍तीस्‍मा आनानी छूमा दूरूनूम्?” 39खोचीवा येसूलाई लूची, “काएका दूराम्‌का।” येसूवा खोचीलाई लूची, “हाक्‍क खोँ कँ दूङ मक आनानीवा दूङूनूम्, खकामा कँ छँक बप्‍तीस्‍मापी आनानी बप्‍तीस्‍मा छूमा दूरूनूम्। 40माताधँसँ अँ खारू हूलो बेखू हूलाम्‍पे तूमा पीकाबी कँ मन नकने आसामी लागी त्‍यारीछाक तूई खोचीमीङा छी।” 41नक खा ईनूचीमा ईत्‍होप् सीच्‍चेची याकूबलो यूहन्‍नापीका हीरामी। 42खकामा येसूवा खोचीलाई काछूचीमा लूची, “आनानीवा ङीसूनूम् आर्क जाईचीछोपी सासाना मूकाबीवा खोचीछोपी आधीकारा जामामीची खकामा ऊम्‍चू ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पावा खोचीछोपी आधीकारा त्‍यची। 43आनानीपी आता छीन। आनानीहँपी आसा ढ्‍याप्‍पा छूमा लाम खोबो आम्‍नू चापँवाछा छूमाछी। 44खकामा आनानीहँपी आसा झारापीका पाईला छूमा लाम खो झारामी चापँवाछा छूमाछी। 45यँमाधँ मीनामी छा स्‍यावा तोमा मन, स्‍यावा पीमालो साफीलाई छूटामूमाक मोला छोर्मा खकामा ऊम्‍प्राना पीसी ताक ह।” 46खकामा खोची यरीहोपी तातामी। खकामा येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेची ढ्‍याप्‍पा पीपीछूर्छूर् मीनालो साप्‍सेमापीका लताहँमीलो, तीमाईमी छा बारतीमाई ईत्‍ता मूसीपा भीक्‍छे ङकाबी लाम्‌धपी तूवायाक तूवा। 47खलो खोसावा, खो नासरतक येसू ह ग्‍यामीक ईनू, खतालो खो पाताहँ गूँमा थालामू, “येसू दाऊदमी छा कँलाई सम् तूयँनूम्।” 48खलो साफी मीनाचीवा खोलाई मानेपा तूवा लूचीमा पायूची। खतालोने खो झान्‍सार ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाईमा थालामू, “दाऊदमी छा कँलाई सम् तूयँनूम्।” 49खकामा येसू लाम्‍दूम्‍मा छीतूमा रीपाहँ ग्‍या, “मकलाई काछानूम्।” खकामा खोचीवा मक मूसीपालाई लूची, “बाल्‍ला मूमा पोका, येसूवा आनालाई काछीहँना।” 50खतालो खोसा हूप्‍सूक ऊम्‍खास्‍टो कात्‍तूमा जूरूक्‍काई पोकाहँ येसूधपी भाना। 51खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनालाई यँ चाहाछी, कँ आनालाई यँ मूपीनी?” मक मूसीपावा येसूलाई लू, “तकी, कँ तोमा दूरूङ्‍ने।” 52येसूवा खोलाई लू, “आम्‍लाम् तीङू। कँछोपी बीस्‍वसा मूनाकसावा आना नोनाक तूई।” खोतोलोङा ऊम्‍मूवा तू खकामा लाम्‌पी येसूमी दँसूपी लाम्‍दूमा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\