मर्कूस 12

1येसूवा खोचीलाई आहानाचीपी लोमा थालामूची, “ईत्‍ता मीनावा आङ्‍गूरा लीऊहँ आङ्‍गूरा लीऊक खम्‌पी बारा राबू, मकामा मपी कोला थूङ्‍माक ईत्‍ता खपील्‍टो खोसावा फूत्‍तू, खोसा मपी माचासँ बानामू खकामा ऊम्‍आङ्‍गूराला आद्‍दे तेकाबीचीलाई कामामूमा पीऊसोचीहँ खो नाम्‍दबूङ् खाता। 2आङ्‍गूरा तूमालो खोसावा आद्‍दे तेकाबीचीपीका आधी आङ्‍गूरा लासी ऊम्‍चापँवाछालाई पसू। 3खतालो मक आद्‍दे तेकाबीचीवा खोलाई लापूचीहँ याप्‍सूची खकामा यँसँ पीमाम्‍पा खाली हूङा पसूतीङूची। 4फेरीसँ खोसावा मक आद्‍दे तेकाबीचीपी आर्क चापँवाछालाई पसू, खोलाईसँ खोचीवा ऊम्‍तखलपी याप्‍सूचीमा ऊम्‍नूला ससूची। 5फेरीसँ तँबप्‌वा आर्क ऊम्‍चापँवाछालाई पसू, खोलाईबो खोचीवा सीतूची, साफीलाई खोसा मपी पसूची, खतालो खोचीवा कोईलाई याप्‍सूची कोईलाई सीतूची। 6“हने ऊम्‍लालूखालोक छा मात्‍ताई तूवा। ‘खोचीवा अँ छालाईने सायासम्‍दूङ् म्‍यची लँ’ ग्‍यामा झारापीका पाछारी खोसा ऊम्‍छालाईसँ मपी पसू। 7“मातालोने खोचीवा खोलाई तूचीमा आता गूँमा थालामूची, खाङानूम् ‘नक आङ्‍सा तोकाबी तीहँ। भानानी हने काए नकलाई सीताम् खकामा खोसा तोमाक बूलूदँ एमी छूने।’ 8मातामा खोचीवा खोलाई लापूचीमा सीतूचीहँ आङ्‍गूरालापीका तेखू कात्‍तूची। 9“हने आङ्‍गूरालामी तँबप्‌वा खोचीलाई यँ म्‍यँची आनानी ङीसूनूम्? आङ्‍गूरालामी तँबप् मपी ती खकामा खोचीलाई नास्‍टा म्‍यँची, खकामा मक आङ्‍गूराला आरूलाई प्‍यची। 10आनानीवा धार्मसास्‍तारापीक नीनाबूङ्‍मी खा न्‍यानूम्‌क मीनानूम्? ‘खीम् बानामूकाबीचीवा कात्‍तूचीक लूङ्‍ने सूरा लूङ् छा। 11नक प्रभूलामा छाक ह नक एलाम्‍लोपी अतललक तूई’।” 12नाप्‍कानापे यहूदी अगूवाचीवा येसूलाई लाप्‍मा लामूची यँमाधँ नक आहाना येसूवा ऊम्‍चू बीरोधापी ग्‍याक गूँमा खोचीवा तूम्‍तूची। खताधँसँ खोची पीपीछूर्छूर् मीनापीका कीसामीकसा खोची खोलाई कातूसोचीमा खाल्‍तामी। 13मपीका पाछी खोची येसूलाई ऊम्‍खापी वालँ मूमालाई फरीसीची खकामा हेरोदीचीहँपीक कोई कोईलाई खोचीवा येसूधपी पसूची। 14खोची तामीमा येसूलाई ततूची, “तकी, काएका ङीसाम्‌का आनानी ऊम्‍छूङ् तूईनी। खकामा आनानी आसामीसँ फूम् मीनूम्‌न। यँमाधँ मीनामी ङो खाङूनूम्‌मा आनानीवा चालँवा मीनूम्‌न, नीनाबूङ्‍मी लाम् ऊम्‍छूङ्‍ङा खान्‍नीतो च्‍यातूनूम्। काएकालाई लेकानूम् न्‍यामापी काईसरलाई तीराऊ छोर्मा नीले ईसी? 15काएका तीराऊ छोर्माले मन्‍छोर्मा?” येसूवा ऊम्‍चू कूमेटी सानूवा तूम्‍तूहँ खोचीलाई लूची, “आनानीवा यँमा अँ जँचा मीनूम्‌क? ईत्‍ता दीनारा बूलू तातानूम्‌हँ कँलाई खँम्‍यँनूम्।” 16खोचीवा ईत्‍ता दीनारा बूलू तातूची, खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक नाक्‍सालो छापा आसामी?” खोची खोलाई लूची, “काईसरमी।” 17खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “काईसरमी काईसरलाईङा प्‍यानूम् खकामा नीनाबूङ्‍मी नीनाबूङ्‍लाईङा प्‍यानूम्।” येसूमी खा ईनूचीलो खोची अतलल छाखातामी। 18मीनाची सीःमीमा ऊसीमीन गूँकाबी सदूकीची येसूधपी तामी, खकामा खोलाई ततूची, 19“तकी! मोसावा छाबूमा काएकालाई पेकाक तूई, कोई मीनावा भ्‍या मीमा ऊम्‍छा छूमाम्‍पा सीहँ ऊम्‍तँमालाई कातसीधँ ऊम्‍नूछवा खोलाई भ्‍या मूमाछी खकामा ऊम्‍बूमी चाचायोछा खोलामा छूमाछी।” 20“ईत्‍ता खीम्‌पी सावाबो रूमीपामीची तूवामी। तदूङ्‍सेवा भ्‍या मू खकामा ऊम्‍छा छूमाम्‍पाङा खो स्‍या। 21खकामा हदूङ्‍सेवासँ मक मीमाछालाई भ्‍या मू, खकामा खोसँ ऊम्‍छा छूमाम्‍पाङा स्‍याखाता। खकामा लूम्‍दूङ्‍सेवासँ माताङा मू। 22खकामा सावाबोवाङा भ्‍या मूची खताधँसँ सावाबोमीङा ऊम्‍चू छा छान। खकामा झारापीका पाछारी मक मीमाछासँ स्‍या। 23हने नकची स्‍यामीकपीका ऊसीमीलो नक आसामी तँमा छी? यँमाधँ सावाबोवाङा खोलाई भ्‍या मूचीक तूवा।” 24येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी आतामाङाल्‍या त आल्‍मालाछीयीनीक तूई, आनानीवा ना धार्मसास्‍तारा गीक खा ङीसूनूम् ना आनानी नीनाबूङ्‍मी र ङीसूनूम्? 25यँमाधँ सीःमीकची ऊसीहँ पोकीमीलो ना खोची भ्‍याङा मीची ना भ्‍याङा छी, खोची नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी स्‍वर्गादूतचीतीकाङा छीखातीमी। 26सीमाकीची ऊसीमीक खामी बारेपी यँ आनानीवा मोसामी कीतापापी नीऊहँनूम्‌न? पोथ्रामी बारेपी छाबाकधपी नीनाबूङ्‍वा मोसालाई लू, ‘कँ अब्राहाम, ईसहाक, याकूबमी नीनाबूङ् ह।’ 27खो सीःमीकचीमी नीनाबूङ् मन, लीतामीकचीमी ह। आनानी साफी आल्‍माला छानीक तूई।” 28ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीहँपीक ईत्‍ता मपी ता खतालो खोचीवा बाता पूचोचीक खोसा ईनू, मतालो येसूवा मीनाचीलाई खान्‍नीक जूवापा पीऊचीक ईनूमा खोसावासँ येसूलाई ततू, “आग्‍याचीहँपी झाराका ढ्‍याप्‍पा आग्‍या हाक्‍कल्‍या?” 29येसूवा खोलाई लू, “झारापीका पाईलाक ढ्‍याप्‍पा आग्‍या नक ह, ‘ईस्राएल ईनू, परमप्रभू एनीनाबूङ् ईत्‍ता मात्‍ताई प्रभू ह। 30आनावा आम्‍परमप्रभू नीनाबूङ्‍लाई आम्‍झारा सागूँवावा, आम्‍झारा सानूवावा, आम्‍झारा नूवावा, खकामा आम्‍झारा रवा लालूखा मीऊ।’ 31आर्क आग्‍यासँ मातीकाकङा तूई, ‘आनावा आम्‍रेबारूङ्‍चीलाई आम्‍हँपालाईतीकाङा लालूखा मीऊची।’ नकचीपीका ढ्‍याप्‍पा आग्‍या आरू मान्‍तू।” 32मक ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीवा येसूलाई ततू, “तकी, आनानीवा ग्‍यानीक खाने ठीकाङा ह, यँमाधँ नीनाबूङ् ईत्‍ता मात्‍ताई तूई, खोपीका आरू आसासँ मान्‍तू। 33खकामा नीनाबूङ्‍लाई झारा सगूँवावा, झारा नूवावा खकामा झारा रवा लालूखा मीऊ, मातामाङा आम्‍रेबारूङ्‍चीलाई आम्‍हँपालाईतीकाङा लालूखा मीऊची, नकने होमबलीलो बलीदानाचीपीकासँ साफी खान्‍नीक तूई।” 34खोसावा नूवा छीकाकतीका जूवापा पीऊक तूःमा येसूवा खोलाई लू, “आना नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पीका मेथाम् मान्‍तूना।” मक दँमापीका येसूलो प्रस्‍ना तईमाक अँटा आसावासँ मूमा दूरूचीन। 35खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी येसूवा च्‍यातूचीलो खोसा ग्‍या, “यँतामा यहूदीचीमी ब्‍यबस्‍था चेकाबीचीवा ख्रीस्‍ट दाऊदमी छा गीमी? 36यँमाधँ दाऊदवा पबीत्‍रा आत्‍मालामा ऊम्‍हँपावा ग्‍याक तूई, ‘परमप्रभूवा अँ प्रभूलाई लू, “आम्‍सातूराचीलाई आम्‍लँ यूमाक खम्‌तीका आम्‍आधीकारापी मूपीनानातो आना अँ खारू हूलाम्‍पे तूवा”।’ 37आतामा दाऊदवा खोलाई अँ ‘प्रभू’ गीधँ खो यँतामा ऊम्‍छा छी त?” मातालो मक पीपीछूर्छूर् मीनावा येसूमी खा हँसहँलँ छूतो ईनूची। 38खकामा येसूवा खोचीलाई चेतो लूची, “ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीपीका नूवा याकानी। खोचीवा ल़ाम ते हूम्‍मामा भेपानापे कोल्‍मातेमा, खकामा बाजारापी सेवा मोलाम्‍मा नतची, 39खकामा तायाखीम्‌पीक मूख्‍या तूमाक खम् लामची, खकामा भोजाचीपीबो सायासम्‍दूङ्‍लोक खम् लामची। 40खोचीवा बीधूवाचीमी खीम् ङाबची, खकामा मीनाचीवा धार्मी गूँमीने गीमीहँ ल़ाम दँमासाम्म नीनाबूङ् दबची, आतीकाक मीनाचीवा मारी दान्‍डा तची।” 41खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी बूलूदाम् यूमाक खम्‌धपी येसू तूवा, खलो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा बूलूदाम् यूमाक खम्‌पी बूलूदाम् तीऊची खतालो बूलूमीचीवा बूलू तीऊचीक खोसावा खाङू, खतालो मपी साफी बूलूमीचीवा साफी बूलू तीऊची। 42खलो मपी ईत्‍ता झाराकसावा रँरीऊक बीधूवा तामा लेनामी हीसा सीक्‍का तीऊ, मक ईचीबीसीब तूवा। 43येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खोधपी काछूचीमा खोचीलाई लूची, “आनानीलाई कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, बूलूदाम् तेमाक खम्‌पी बूलू तेकाबीचीहँपी नक झाराकसावा रँरीऊक बीधूवावा झारापीका साफी बूलूदाम् तीऊक तूई। 44यँमाधँ झारावा खोचीलो तूवाक मारीपीका तीऊचीक तूई, खतालोने नक बीधूवा मीमाछावाने खोलो तूवाक ऊम्‍खँचपीका झाराङा तीऊक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\