मर्कूस 13

1येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका लताहँलो, ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक ईत्‍तावा खोलाई लू, “तकी! खाङानूम्‌या नक धाई ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा धीलूङ्‍लो धीखीम्‌ची।” 2येसूवा खोलाई लू, “आनावा होतो नक ढ्‍याप्‍पा धीखीम्‌ची तहँनाक तूई। नकचीने झारा होतीतीङी खकामा ईत्‍ता लूङ्‍छोपीक आर्क लूङ्‍ची मपी छीन।” 3खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका लाम्‍लोपीक जाईतून पप्‍चीलाछोपी येसू तूवाहँलो पत्‍रूस, याकूब, यूहन्‍ना खकामा अन्‍द्रीयासवा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खोलाई ततूची, 4“काएकालाई लेकानूम्‌या आनानीवा लेकानूम्‌क खाची हाल्‍लो छी? नक छूमाक दँमापी यँ यँ लासाईची छी?” 5येसूवा खोचीलाई लूची, “नूवा याकानीहँ तूवानी, आनानीलाई आसासँ वालँ म्‍यानीनने। 6मारी मीनाची ‘कँ खोङा ह’ गूँतो अँ नूङ्‍पी तीमीहँ खोचीवा मारीलाई वालँ म्‍यची। 7हाल्‍लो आनानीवा म़ीमीकमी हल्‍ला ईनूनूम्, खलो आनानी कीननी यँमाधँ नक छूमाङा छी। मन्‍धँसँ लूकीक ले नकाङा मन। 8यँमाधँ जाईमी बीरोधापी जाईङा पोकी, नाम्‍दमी बीरोधापी नाम्‍दङा पोकी। थाम्‍पूङ् थाम्‍पूङ्‍पी लूप्‍लीमा खाती, मारी सूसँवा ती, नकबो मीमाछालाई ऊम्‍छा छूमाक ब्‍याथावा लापतीकाक सङ्‌कस्‍टा छी। 9“आनानी आम्‍नू बारेपी नूवा याकानी। खोचीवा आनानीलाई आदालातापी खायीनी। खकामा आनानीलाई तायाखीम्‌पी याप्‍सीनी। खकामा आनानीवा कँछोपी बीस्‍वसा मानूम्‌कसावा तकीचीलो हँमी लाम्‍लो अँ गाभाई पीमालाई आनानी रीप्‍माछी। 10खका लूकीक ले तामापीका आघारी झारा जाईलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍मा दूर्माछी। 11खकामा मीनाचीवा आनानीलाई लापीनीमा खायीनीहँ मूद्‍दा तीनी, खलो आनानीवा यँ नेमाल्‍या ग्‍यानीमा चूलाईलोननी। यँमाधँ खलो यँ पीःनी मोङा नीनानी, यँमाधँ नेकाबी आनानी मन पीबत्‍रा आत्‍मा आनानीपी छीमा नीःनी। 12“खकामा ईत्‍ता नूछवा आर्क नूछलाई सीमाक लागी प्‍य, मातामाङा पावा ऊम्‍छाछाचीलाई। ऊम्‍छाछाची ऊम्‍मापामी बीरोधापी पोकीमी, खकामा खोचीलाई सेमालाई प्‍यची। 13खकामा अँ नूङ्‍मी गार्नावा साफीवा नतीनीन, माताधँसँ आतीकाक ले लूकीतो कँपी बीस्‍वसा मीचीमा सानूवा धूङ्‍मायाकाबीची लीतीमी। 14“आनानीवा बीनासा मूमाकी, चीमालीक थोका हापी मन्‍छूमा छाक मपीङा छीक तूनूम्। (नेकाबीवा ङीसूचीने), खलो यहूदीयापी तूकाबीची पप्‍चीलालाम्‍तँ फूमीने। 15खीम्‌मी काऊसीपी छूकाबी आसासँ मूईनी धाईमीनने खकामा आसासँ ऊम्‍सामाना लासी खीम खाईनने। 16लापी छूकाबी ऊम्‍खास्‍टो लासी खाईमालाई दँसूलाम्‍पे हूनने। 17खताधँसँ धीकारा छूने मक लेपी ऊम्‍छा छूमाक मीमाछालो दूदू पईमाकी मीमाछा! 18मक दँदापीलो छूनने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दबानूम्। 19यँमाधँ खलो ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कस्‍टा ती नीनाबूङ्‍वा लीसूकपीका नापे हाल्‍लोसँ आता छाक मान्‍तू खकामा ना स्‍यालानीसँ आता छी। 20प्रभूवा मक ले घाटामूनकधँने मीनाची आसासँ लीतामीनक, प्रभूवा छ्‌यातूचीक मीनाचीमी गार्नावा प्रभूवा मीनाचीवा कस्‍टा तचीक मक ले घाटामूक तूई। 21खलो आनानीलाई आसाचीवा ‘ख्रीस्‍ट नापी’ तूई ‘मपी तूई’ लीनीधँ आनानी ऊम्‍चू खा र्‌याबानूम्‌न। 22यँमाधँ खलो वालँ ख्रीस्‍टची, वालँ अगम्‍बक्‍ताची लतीमी, खकामा खोचीवा दूरचीतो नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीक मीनाचीलाई वालँ मूमालाई अतलल छीमीक चालँवालो लासाईची मीची। 23आतालो आनानी नूवा याकानीहँ तूवानी। खाङानूम् कँ आनानीलाई मकची छूमापीका पाईलाङा झारा खा लोनानीक तूई। 24“खकामा मक लेपी, ‘मक ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कस्‍टा तीदूरीमा नाम् माकाचूचू छीखाती, खकामा लावासँ छ पेन, 25साङ्‍गूँङ्‍ची नाम्‌छूरीपीका धीमी, खकामा नाम्‌छूरीपीक रची हाल्‍लाछीमी।’ 26खकामा मक दँमापी मीनाचीवा मीनामी छालाई रलो माहीमापी ममूलालो तीहँक तची। 27खकामा खोसावा स्‍वर्गादूतचीलाई पसची, खकामा खोचीवा खँदीमामी चम्‌पीकालो नाम्‌छूरीमी चम्‌पीका लँकाबोलाम्‍पेकाङा खोसा छ्‌यातूचीक मीनाचीलाई जूमाम्‍यची। 28“आन्‍जीरापोपीका आनानी चेलोनी। ऊम्‍रम् कालील छीहँ चीऊला त्‍यमत्‍तो दँवङा गूँमा आनानीवा ङीसूनूम्। 29आतामाङा आनानीवा आतीकाक घाटानाची छीहँक तूनूम्‌लो, खो तामाक दँमा छा राछ ग्‍यानीमा ङीसानूम्, खकामा आनानीवा खो दूवारेखूधपी तूईतीकाङा मीनानूम्। 30ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, नक झारा खाची छूमाम्‍पा नक सूनाम् लूकीन। 31नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा लूकीमा खाती माताधँसँ कँङावा लोनानीक खा लूकीन। 32“माताधँसँ मक लेलो मक दँमामी खा पापावा मात्‍ताई ङीस, आरूवाने आसावासँ ङीसचीन, नीनाम्‍खम्‌पीक स्‍वर्गादूतचीवा, खकामा ऊम्‍छावासँ ङीसन। 33आतामा नूवा याकानीमा चूङ्‍चूङ्‍ध छानीहँ तूवानी यँमाधँ मक दँमा हाल्‍लो ती आनानीवा ङीसूनूम्‌न। 34नकने ईत्‍ता मीनावा ऊम्‍चापँवाछालाई खीम्‌पीक झारा चालँवामी जीम्‍मा प्‍यमा सान्‍टारीचीलाई चूङ्‍चूङ्‍ध तूवा लमा आरामीहँ प्रदेसा खातीतीकाङा ह। 35“आतामा आनानी चूङ्‍चूङ्‍ध छानीहँ तूवानी, यँमाधँ खीम्‌क तँबप् हाल्‍लो ती, बा सेपा, बा नाम्‌कूरीलो, बा सँरीवापा ओकीलो, बा हालाकूनाम्‌पी, हाल्‍लो तीकल्‍या मक दँमा आनानीवा ङीसूनूम्‌न। 36माताधँने खो आनानीवा मीनूहँनूम्‌नलो ती खकामा आनानीलाई ईम्‍सीयीनीक छीपीनी। 37कँ आनानीलाई यँ लोनीनी मक कँ झारालाईङा लचूङ्‍क ह ‘चूङ्‍चूङ्‍ध तूवानी’।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\