मर्कूस 14

1खीर्मासोमाकलो अखमीरी सोफमी चारामी हीसा ले आघारी तूम्‍साबू पूजारी खकामा ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची येसूलाई यँतामा आसासँ तोमाम्‍पा लाप्‍माहँ सेमा ग्‍यामीहँ दाऊ खँमा थालामूची। 2यँमाधँ खोचीवा ग्‍यामी, “चाराक दँमापी आता मूमा ईसी, माता म्‍याम्‌धँने मीनाचीपी हूल्‍दाङ्‍गा माच्‍चाछी लँ।” 3येसू बेथानीयापी सीमोन लूचीक छवायँ सामवा लापूक मीनामी खीम्‌पी चामालाई तूवालो ईत्‍ता मीमाछावा सूद्‍द खकामा साफी म़ङ्‍ग जटामसीमी क्‍याप्‍ला सीङगमर्मर्‌मी खोँपी तातूमा ता, खकामा खोसावा मक चानीतो नामीक जटामसीमी क्‍याप्‍ला तूवाक खोँ खीतूमा येसूमी तखलपी थोकूमा वायू। 4खलो मपी कोई कोई तूवामीकचीवा ऊम्‍चूहँपावाङा आतीकाक चालँवा तूचीमा रूपूचीहँ ग्‍यामी, “नक अत्‍तारा यँमा ख्‍यार कात्‍तहँचीक? 5यँमाधँ नक चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला सूम्‍छीतोङ् दीनारा बूलूपीकासँ साफीपी ईन्‍माहँ झाराकसावा रँरीऊचीकलाई मक बूलू पीमाछाक” खकामा मक मीमाछालाई खोचीवा चाईसातो पायूची। 6मातालो येसूवा खोचीलाई लूची, “मक मीमाछालाई ल्‍याछानूम्, खोलाई यँमा आनानीवा दूखा पीऊनूम्‌क? खोसावा कँलो खान्‍नीक चालँवाङा मूक तूई। 7यँमाधँ झाराकसावा रँरीऊचीकचीने हाल्‍लोसँ आनानीलोङा छीमी, आनानीवा नतूनूम्‌क दँमापी खोचीछोपी आनानी नतूनूम्‌तीकाङा खान्‍नीक मूमापीमा दूरूनूम्। खन्‍धँसँ कँने आनानीलो साधाई छँयँन। 8नक मीमाछावा यँ मूमा दूर मकङा खोसा मूक तूई। खकामा नकसावा कँ स्‍यँ पाछीक अँ रीराम् खूम्‍माक लागी पाईलाङा मारी म़ङ्‍ग खकामा चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला वयँहँ चँरीचूबँक तूई। 9ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, झारा साप्‍तेमूलूङ्‍पी हापी हापी खान्‍नीक खा हालाबीक छी नक मीमाछावा मूक चालँवामी खा खोलाई मीन्‍माक लागी मपी खा छी।” 10खकामा ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीहँपीक ईत्‍ता यहूदा ईस्‍करीयोत लूचीक येसूलाई लाप्‍माहँ तूम्‍साबू पूजारीचीमी हूपी पीमालाई खोचीलो बाता पोसी लताहँ खाता। 11यहूदा ईस्‍करीयोतवा खोचीलाई लूचीक खा ईनूचीमा तूम्‍साबू पूजारीची हँसहँलँ छामीहँ खोलाई बूलू पीमाक काबोला मूची। खकामा खोसावा येसूलाई यँतामा ऊम्‍चू हूपी लाप्‍मापीमाल्‍या ग्‍याहँ खान्‍नीक लाम् खँमा थालामू। 12अखमीरी सोफमी चारामी आघील्‍ल ले, खीर्मासोमाक चारामी लूक्‍सापा खमाहँ बली मूमाक लेपी, ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई ततूची, “आम्‍नू सानूवा यँ तूई? काएकावा हापी खातेकामा खीर्मासोमाक चारामी भोजा चँरीचूब्‍मा?” 13खतालो येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक हीसालाई आता लूचीमा पसूची, “साप्‍सेमापी खाताची, आनाचीवा मपी कख्‍याप्‌पी काँवा खूरमा खातीहँक ईत्‍ता मीनालाई छीपूचूना खोलाई तीङ्‍तो खाताची। 14मक मीना हापी वँङी मक खीम्‌पीक तकीलाई लचू, ‘तकीवा गीहँ, अँ सीच्‍चेचीलो खीर्मासोमाक चारामी भोजा चामाक अँ दँनी खम् हापी तूई?’ 15खकामा खोसावा आनाचीलाई मूतूक्‍क तालाछोपी खान्‍नीतो चँरीचूबासाक ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा खम् खँमीचीना, मपीङा आनाचीवा एमी लागी भोजा त्‍यारी माचू।” 16खकामा मक सीच्‍चेची खाताचीहँ साप्‍सेमापी वँङाची, खतालो येसूवा खोचीलाई लूचीतीकाङा खोचीवा मपी छीपाचू, खकामा खोचीवा खीर्मासोमाक चारामी भोजा त्‍यारी माचू। 17नाम्‌कूराहँलो येसू आरू ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलो मपी तामी। 18खोची ढाल्‍काछामीहँ चोहँचीलो येसूवा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीहँपीक कँलो चाकाबी ईत्‍तावाबो कँलाई धक्‍का पेनी।” 19खोचीवा नक खा ईनूचीलो मारी ऊम्‍चू कँचाईसामा येसूलाई “मक कँ ह” ग्‍यामीमा पालाई पालो झारावा ततूची। 20येसूवा खोचीलाई लूची, “ईत्‍हीस्‍हँपीक ईत्‍ता ह खोसा कँलोङा थालापी सोफ चोपहँ। 21यँमाधँ मीनामी छाने ऊम्‍बारेपी छाबचीतीकाङा छी, धीक्‍कारा मक मीनालाई यँमाधँ खोसावा मीनामी छालाई वालँ म्‍य। मकने मूनानकधँ धाई खान्‍नोक।” 22खकामा खोचीवा चोहँचीलो येसूवा सोफ लापू खकामा साखा पीऊमा ओतू खकामा खोचीलाई पीतो लूची, “नेनी नक लापानूम्‌मा चानूम् नक अँ रीराम् ह।” 23खकामा खोँ लापूमा अलने पीऊहँ येसूवा खोचीलाई पीऊची मातामा खोचीवा मकपीका दूङूची। 24येसूवा खोचीलाई लूची, “नक नयाँ करारमी अँ ही ह नक साफीमी लागी बागाछी। 25कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी मक नयाँतीका दूङनतो, कँ आङ्‍गूरामी वा हाल्‍लोसँ दूङन।” 26खकामा खोचीवा ईत्‍ता छाम् पूची खकामा मपीका जाईतून पप्‍चीलालाम्‍पे खोची लतामीमा खातामी। 27लाम्‌पी खाताहँमीलो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी झारावा कँलाई कातेसेनीमा खाल्‍तीनी, यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, ‘कँङावा चालाकूलाई याप्‍सँलो लूक्‍साची झारा छारापूस्‍टाई छीमी।’ 28खताधँसँ कँ ऊसँहँ पोकँमा आनानीपीका पाईला गालीलपी खातँ।” 29पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “झारावा आनानीलाई कातीसीनीमा खाल्‍तीमीधँसँ कँ खातँन।” 30खकामा येसूवा खोलाई लू, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनालाई लोनी, ईसे सेपाङा सँरीवापा हीसा खेपा ओमाम्‍पाङा आनावा कँलाई सूम्‍छी खेपा छीङेना।” 31खकामा खोसाने झान्‍सार आता गूँतो जीद्‍दी मू, “कँ आनानीलो सीमाछीधँसँ आनानीलाई छीङ्‍नीनीन।” खकामा खोची झारावा आताङा ग्‍यामी। 32खकामा खोची गेतसमनी लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खातामी, खका येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “कँङावा नीनाबूङ् दबँदूरँतो आनानी नापीङा तूवाहँनी।” 33येसूवा पत्‍रूस, याकूब खकामा यूहन्‍नालाई खोलो खायूची, खकामा खो मारी ऊम्‍सानूवा चाईसाहँ ब्‍याकूला छूमाथालामू। 34खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “अँ आत्‍मा सीमाक दँमासाम्‍मङा सोगावा ब्‍याकूला छाक तूई। आनानी नापी चूङ्‍चूङ्‍ध छानीमा तूवानी।” 35मपीका आतूछे भेपा खातामा येसू भूईपी बबा, खकामा छीधँ नक दूखामी दँमा कँपीका टाराछूने ग्‍यामा नीनाबूङ् दबू। 36खकामा येसूवा ग्‍या, “आब्‍बा, पापा, आनानी झारा थोका मूमा दूरूनूम्। नक दूखाक खोँ कँलाई लाईप्‍यँनूङ्। माताधँसँ कँ नतँतीका मन, आनानी नतूनूम्‌तीकाङा छूने।” 37येसू फेरी खोचीधपी तालो खोचीलाई ईम्‍साचामीक छीपूची। खकामा येसूवा पत्‍रूसलाई पोतो लू, “सीमोन यँ आना ईम्‍सीयीना? आना ऊच्‍छीनासँ ईम्‍माम्‍पा तूमा दूरनाना? 38चूङ्‍चूङ्‍ध छानीमा तूवानी नीनाबूङ् दबानूम्, खकामा आनानी जँचापी पराछूननी। आम्‍नू आत्‍माने ऊम्‍छूङ्‍ङा त्‍यारी तूई, खताधँसँ रीराम् काम्‍जोरा तूई।” 39येसूवा फेरीसँ मक खाङा धरामूतो नीनाबूङ् दबू। 40फेरीसँ येसू खोचीधपी भानालो खोचीलाई ईम्‍साचामीक छीपूची, यँमाधँ खोचीलाई मारी दूखूपा मीऊचोचीक तूवा, खकामा खोचीवा यँ जूवापा पीमा छाकल्‍या ङीसूचीन। 41येसू सूम्‍छी खेपा खोचीधपी तामा खोचीलाई लूची, “यँ आनानी आझाईसँ चानीतो ईम्‍सीहँनीङा? हने छा, दँमा ताता। खाङानूम् मीनामी छा खँवालाचीमी हूपी लाप्‍लोमाक दँमा छीहँ। 42पोकानी हने खाते। खाङानूम् कँलाई वालँ मूकाबी नाजीकापीङा ताक तूई।” 43येसू नीनाहँलो, ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीहँपीक यहूदा आचानाकापी मपी दाता। तूम्‍साबू पूजारीची ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची, खकामा धार्म तकीचीवा पसूचीक मीनामी जामाता मपी खोचीलो तोरीबँलो लाम्‍छाप् तातूचीमा तामीक तूवा। 44येसूलाई वालँ मूकाबीवा खोचीलाई आतीकाक लासाई पीऊचीक तूवा, “कँ चूप्‍पा म्‍यँक मीनाङा आनानीवा लामूनूम्‌क मीना, आनानीवा खोलाई लापानूम् खकामा सान्‍टारी त्‍यानूम्‌हँ खायानूम्।” 45खो ता खकामा येसूधपी खातामा, “तकी” लूमा चूप्‍पा मीऊ। 46खकामा खोचीवा येसूलाई लापूची। 47मकधपी रीपायाक ईत्‍तावा लाम्‍छाप् लातूमा तूम्‍साबू पूजारीमी चापँवाछामी नाब कीबूतीङू। 48खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “यँ आनानी ईत्‍ता खूचीपालाई लाप्‍सी तानीतीकाङा तोरीबँलो लाम्‍छाप् तातानूम्‌हँ कँलाई लाप्‍सी तानीक? 49नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी लेक ले च्‍यातूङ्‍चूङ्‍लो कँ आनानीलोङा तूङ त खतालो आनानीवा कँलाई लापँनूङ्‍न, माताधँसँ नक झारा खाची अँ बारेपी धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा पूर छूमालाई आता छाक ह।” 50खकामा झारा सीच्‍चेची खोलाई कातूसोचीमा फूसामी। 51रीराम्‌लाई सूती तेवा मात्‍ताई द्‍याबूमा ईत्‍ता सँलँ मीना येसूमी दँसूलामा भाना, खकामा खोचीवा मक सँलँलाई लापूची, 52खतालोने खोसा ऊम्‍ते ऊम्‍चू हूपीङा कातूसोहँ ते मान्‍दूङ्‍ङा फूसा। 53खकामा खोचीवा येसूलाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीपी खायूची, मपी झारा तूम्‍साबू पूजारीची, धार्म तकीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची ङायूवा तूपूचीक तूवा। 54पत्‍रूसवा मेथाम्‌पी तूवामा तूम्‍साबू पूजारीमी पँतेसाम्‍म येसूलाई तीङ्‍तो खाता, खकामा खो सान्‍टारी तूकाबीचीलो तूवामा मी भोमा थालामू। 55तूम्‍साबू पूजारीची खकामा झारा ढ्‍याप्‍पा साभावा येसूलाई सेमालाई ऊम्‍बीरोधापीक गाभाई लाम्‍मा थालामूची मातालो खोचीवा यँसँ छीपूचीन। 56साफीवा येसूमी बीरोधापी वालँ गाभाई पीऊची, खतालोने ऊम्‍चू गाभाई यँसँ तोङान। 57कोई कोईबो ऊम्‍बीरोधापी वालँ गाभाई पीमालाई पोकामीहँ आता ग्‍यामीमा गाभाई पीऊची, 58“नकसावा आता ग्‍याक काएका ईनूम्‌काक तूई, ‘मीनामी हूवा बानामाक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् कँ होतँ खकामा हू मान्‍दूङ्‍ङा बानाछीक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् सूम्‍छी लेपी बानाम’।” 59आतामा आझाईसँ ऊम्‍चू गाभाई ईत्‍ताङा तोङान। 60खकामा तूम्‍साबू पूजारी ऊम्‍चू लाम्‍लोपी रीपामा येसूलाई ततू, “आनालो यँसँ जूवापा मान्‍तू? नक मीनाचीवा आम्‍बीरोधापी पचीक गाभाई यँल्‍या?” 61खतालो येसू मानेपा तूवा, खकामा खोचीलाई यँसँ जूवापा पीऊचीन। फेरीसँ ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा खोलाई ततू, “यँ आना अलने पीमाङा छीक नीनाबूङ्‍मी छा ख्रीस्‍ट ह?” 62खमा येसूवा ग्‍या, “अँ कँ ह, खकामा आनानीवा मीनामी छालाई झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूईयीक खकामा नाम्‍छूरीपी ममूलालो तीहँक तूनूम्।” 63खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा ऊम्‍ते पीतूमा ग्‍या, “हने काएलाई आरू ऊम्‍बीरोधाक गाभाईची यँसँ चाहाछीन। 64आनानीवा नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पूकने ईनाखातानूम्। आम्‍नू सानूवा यँ तूई?” खकामा खोची झारावा खो सीःमाक दान्‍डा तोमा खात्‍तक तूई ग्‍यामीहँ छूछाम् छामी। 65खकामा कोई कोईवा येसूलाई थूमवा धूचीहँ ऊम्‍ङाब खबूचीमा याम्‍तो लूची, “ल अगम्‍बानी नीना।” खकामा सान्‍टारीचीवा ऊम्‍चू जीम्‍मापी लापूचीमा याप्‍सूची। 66पत्‍रूस मूईनी पँतेपी तूवाहँलो ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी चापँवामेचीहँपीक ईत्‍ता मपी ता, 67खकामा पत्‍रूसवा मी भूचोक तूःमा खोलाई खान्‍नीतो खाङूमा लू, “आनासँ येसू नासरीलो तूवाना।” 68खतालो पत्‍रूसवा नक खा ईनूमा छीङ्‍तो आता ग्‍या, “आनावा यँ गीनाक, आना गीनाक ना कँ ङीसँ ना बूजाङाम।” खकामा खो मूल दूवारेखूलाम्‍पे खाता, खकामा सँरीवापा ओका। 69चापँवामेवा मपी खोलाई तूहँ रीपायामीकचीलो फेरीसँ गूँमा थालामू, “नकने येसूमी सीच्‍चेहँपीक ईत्‍ता ह।” 70पत्‍रूसवा फेरीसँ ऊम्‍खा छीङू। खकामा ऊच्‍छीनामा फेरीसँ मेक्‍कानापेका रीप्‍माकीचीवा पत्‍रूसलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा, आना खोचीहँपीक ईत्‍ता ह, यँमाधँ आनासँ गालीलीङा ह।” 71खतालोने खोसावा ऊम्‍हँपालाईङा धीक्‍कारा मूमा थालामूनाचीमा पास्‍ताना चोमा ग्‍या, “आनानीवा गीहँनीक मीना आसाल्‍या कँ खोलाई छ्‌यातँन।” 72खकामा खोतोलोङा हीसा खेपा सँरीवापा ओका, खतालो येसूवा खोलाई आता लूक खा पत्‍रूसवा मीनू, “हीसा खेपा सँरीवापा ओमा आघारी आनावा कँलाई सूम्‍छी खेपा छीङेना।” मातामा खो मक खा मीनूमा धूरूवा खापा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\