मर्कूस 15

1नाम्‌वारी फाकामत्‍तो तूम्‍साबू पूजारीची, धार्म तकीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची खकामा झारा ढ्‍याप्‍पा साभावा यायो मूचीमा येसूलाई छूयूचीहँ खायूची, खकामा पीलातसलाई पीऊची। 2पीलातसवा येसूलाई ततू, “यँ आना यहूदीचीमी हँ ह?” येसूवा खोलाई जूवापा पीऊमा लू, “आनानीवाङा माता गीहँनी।” 3तूम्‍साबू पूजारीचीवा खोछोपी साफी खामी फक्‍ता तीऊची। 4पीलातसवा येसूलाई फेरीसँ आता लूमा ततू, “यँ आनालो यँसँ जूवापा मान्‍तू? नापी आम्‍बीरोधापी धाई साफी खामी फक्‍ता मीनाचीवा आनालाई तीहँनाक तूई।” 5खतालो येसूवा फेरीसँ यँसँ जूवापा पीऊन, खतालोने पीलातस अतलल छाखाता। 6खीर्मासोमाक चाराक दँमापी मीनाचीवा ङाकूचीक ईत्‍ता काईदीलाई ऊम्‍चूमी लागी लेमाछोमाक पीलातसमी न्‍यामा तूवा। 7बीद्रोहमी दँमापी मीना सेकाबी बीद्रोहीची छेमाखीम्‌पी तीऊचीक तूवा। मकचीहँपीक ईत्‍ता बारब्‍बा लूचीक काईदी मपी तूवा। 8पीपीछूर्छूर् मीनाची तामी खकामा पीलातसलो आम्‍नूराम्‍पूवातीकाङा काएकालाई मूपेकानूम् ग्‍यामीमा बीन्‍ती मीऊची। 9पीलातसवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई आता लूचीमा ततूची, “यँ कँ यहूदीचीमी हँलाई ल्‍यँछँक आनानीवा नतूनूम्?” 10यँमाधँ ईखावा तूम्‍साबू पूजारीचीवा येसूलाई खोपी तातूचीक गूँमा पीलातसवा खान्‍नीतो ङीसूक तूवा। 11खतालो तूम्‍साबू पूजारीचीवा येसूमी थूम्‍सूङ्‍पी आम्‍कामी लागी बारब्‍बालाई ल्‍याछानूम् ग्‍यानी लूचीमा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई हूरूची। 12पीलातसवा फेरी खोचीलाई ततूची, “खताधँ आनानीवा यहूदीचीमी हँ गीनीकलाई कँ यँ मूमा त?” 13खोची ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामीहँ ग्‍यामी, “मकलाई क्रूसापी कसानूम्।” 14पीलातसवा खोचीलाई ततूची, “यँमा नकसावा यँ काचूवाकोई मूक तूई।” खतालो झान्‍सार खोची ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामीहँ ग्‍यामी, “मकलाई क्रूसापी कसानूम्!” 15आतामा पीलातसवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई दीम्‍दीम्‍ध मूमालाई खोचीमी लागी बारब्‍बालाई लीऊछोमा येसूलाई कोर्रावा याम्‍मीऊचीहँ क्रूसापी कमालाई पीऊची। 16तीलीङ्‍गेचीवा येसूलाई पीलातस तूवाक धीखीम्‌मी पँतेहँपी खायूची खकामा झारा पल्‍टानालाई मपी ङायूवा तूप्‍मीऊची। 17खकामा खोचीवा येसूलाई बाइजानी राङ्‍क ते हूम्‍मीऊची, खकामा तीतूङ्‍मी खप्‍तँ बानामूचीमा ऊम्‍तखलपी वायूची। 18खकामा, “यहूदीचीमी हँमी जाई” गूँतो खोचीवा येसूलाई सेवा मीऊची। 19खकामा खोची येसूमी तखलपी दूम्‍पोवा याम्‍तो थूमवा धूची, खकामा बबामीहँ येसूलाई सेवा मूचीतीका पीकामीमा धाचा मूची। 20खकामा खोचीवा येसूलाई चयूदूरूचीमा मक बाईजानी ते फूतूचीमा ऊम्‍तेङा हूम्‍मीऊची। खकामा खोचीवा येसूलाई क्रूसापी कमालाई साप्‍सेमापीका बाईर खायूची। 21खकामा अलेक्‍जेन्‍डरलो रूफसमी पा कूरेनीपी तूकाबी सीमोनलाई तेपीका भानाहँक खोचीवा तूपूची, खकामा खोलाई येसूमी क्रूसा खूर्माहँ खाईमा कारा तीऊची। 22खकामा खोचीवा येसूलाई गलगथा लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तातूची (गलगथामी आर्था खोपडीमी थाम्‍पूङ् ह।) 23खकामा खोचीवा येसूलाई मूर्र होलाक आङ्‍गूरामी खँमवा दूङ्‍मा पीऊची मातालो येसूवा मक दूङून। 24खकामा खोचीवा येसूलाई क्रूसापी कसूची, मकामा खोचीवा ऊम्‍तेहाम्‍पी आसावा हाक्‍क तम् राछ ग्‍यामीमा चीठ्‍ठा तीऊचीहँ हासूची। 25खोचीवा येसूलाई क्रूसापी कसूचीलो हालाकूनाम्‌क ङकाबो बाजाछाक तूवा। 26येसूमी दोसा पत्‍रापी, “यहूदीचीमी हँ” गूँमाक छाबाक तूवा। 27खोचीवा येसूलो हीसा खूचीपाचीलाई क्रूसापी ईत्‍तालाई येसूमी खारूलाम्‍पेलो आर्कलाई बेखूलाम्‍पे कसूचीक तूवा, 28[धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा आतामा ताला, “खोलाई काचूवाकोईवालाचीलो ङोरा।”] 29मकलामा खाईकाबी झारावा ऊम्‍चू तखल हाल्‍लामूतो आता ग्‍यामीमा येसूलाई चयूची, “खूब् आना नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् हईमाहँ सूम्‍छी लेपी बानामोकाबी। 30क्रूसापीका धातामा भाना खकामा आम्‍हँपालाई लेमेनाची।” 31मातामाङा तूम्‍साबू पूजारीचीवासँ ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो आता गूँतो येसूलाई चयूची, “नकसावा आरूलाईने लेमीऊची ऊम्‍हँपालाई लेमेमा दूरन। 32नक ईस्राएलक हँ ख्रीस्‍ट, हने खो क्रूसापीका धाईनेहँ भाईने, खकामा काए मक खाङाम्‌मा बीस्‍वसा म्‍याम्।” येसूलो क्रूसापी कसाचीकचीवासँ येसूलाई चयाचू। 33लेपाक ईत्‍हीस् बाजेपीका सूम्‍छी बाजेसाम्‍मङा झारा नाम्‍दङा माकाचूचू छाखाता। 34सूम्‍छी बाजाछालो येसू आता ग्‍यामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाता, “ईलोई, ईलोई लामा सबखथनी?” ऊम्‍आर्था, “अँ नीनाबूङ् अँ नीनाबूङ् यँमा आनानीवा कँलाई छीतँनूम्‌क?” 35मेक्‍कानापेका रीपायामीक कोई कोईवा येसूवा आता ग्‍याक खा ईनूचीमा ग्‍यामी, “ईनानूम् नकसावा एलीयालाई काछहँ।” 36खकामा खोचीहँपीक ईत्‍ता भूस्‍सामा खाताहँ ईत्‍ता तेमी टालो सीर्कापी चोपूहँ ल़ाम दूम्‍पोमी चम्‌पी यूसूमा आता गूँतो येसूलाई दूङ्‍मा पीऊ, “खाङाम् नकलाई क्रूसापीका धाईमालाई एलीया तीले।” 37येसू ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाता खकामा ऊम्‍स्‍वँमा खाता। 38खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी पर्दामी ऊम्‍चम्‌पीका ऊम्‍धसाम्‍मङा हीसा भागा छामा पीताहँ खाता। 39येसूमी सँमा आतामा खाताक तूमा ऊम्‍लाम्‍लोपी रीपायाक तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा ग्‍या, “ऊम्‍छूङ्‍ङा नक मीनाने नीनाबूङ्‍मी छा राछ।” 40मपी मेथाम्‌पीका खँमायाकाबी मीमाछाचीसँ तूवामी। खोची मरीयम मग्‍दलीनी खकामा स्‍यान याकूबलो योसेफमी मा मरीयमलो सलोमी तूवामी। 41येसू गालीलपी तूवालो, खोलाई तीङ्‍काबीची खकामा खोलाई भकाबीची नकची तूवामी। यरूसलेमपीका खोलो बानामीक साफी मीमाछाचीसँ मपी तूवामी। 42नक चँरीचूब्‍माक ले तूवाकसावा, सावाभेमाक लेमी पाईला ले नाम्‌कूराहँक तूवा। 43अरीमाथीयाक योसेफ, खो ढ्‍याप्‍पा साभाक सायासम्‍दूङ्‍लोक सन्‍दप् तूवा, खोसावा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी लाम् खाङूहँक तूवा। खो अँटा कासामूमा पीलातसधपी खाता, खकामा खोसा येसूमी स्‍याक रीराम् खाईमालाई ङाकू। 44पीलातसवा येसू आघीङा स्‍या गूँमाक खा ईनूलो अतलल छाखाता। खकामा खोसा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌लाई काछूमा येसू स्‍याकले मन लूमा ततू। 45येसू स्‍यादूरा गूँमाक खा ईनूमा पीलातसवा योसेफलाई आनावा ऊम्‍स्‍याक रीराम् खाईमा दूरना लू। 46योसेफवा मलमलमी ते खीतूमा येसूमी स्‍याक रीराम् क्रूसापीका लातूमा मकसावा रीमू, खकामा ढ्‍याप्‍पा पाहारापी खपामामा बानामाक सूलूम्‌पी यूसू। खकामा खोसावा सूलूम्‌मी ङोपी ढ्‍याप्‍पा लूङ्‍वा खबू। 47मरीयम मग्‍दलीनी खकामा योसेफमी मा मरीयमवा येसूलाई यूसूचीक खम् तचूक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\