मर्कूस 16

1सावाभेमाक ले लूकामा, मरीयम मग्‍दलीनी, याकूबमी मा मरीयम खकामा सलोमीवा चानीतो नामीक क्‍याप्‍लायेसूमी रीराम्‌पी ल्‍याप्‍सी खाईमालाई खीतूची। 2सावावारीमी पाईला ले नाम्‌वारी फाकामत्‍तो नाम् लताहँलोङा खोची सूलूम्‌पी खातामी। 3खकामा खोची लाम्‌पी खाताहँमीलो आता गूँमा थालामूची, “काएलाई सूलूम्‌पीक लूङ् आसावा सईपेलँ ही?” 4खकामा खोचीवा सूलूम्‌लाम्‍पे खाङूचीलो सूलूम्‌मी ङोपीक ढ्‍याप्‍पा लूङ् पाईलाङा सयाखाताक तूची। 5खकामा खोची सूलूम्‌हँपी वँङामी, खतालो खोचीवा अम्‍बललक ते हूप्‍सूमा खारूलाम्‍पे रीपायाक ईत्‍ता सँलँ मीना तूचीहँ खोची अतलल छामी। 6मक मीनावा खोचीलाई लूची, “आनानी अतलल छूननी, आनानीवा क्रूसापी कसूचीक नासरतक येसूलाई लामूहँनूम्। खोने ऊसाक तूई खो नापी मान्‍तू। खाङानूम्, खोलाई यूसूचीक खम् मात्‍ताई तूई। 7हने खातानीमा पत्‍रूसलाई खकामा आरू ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लनूम् खो आनानीपीका पाईला गालीलपी खातीहँ। खोसा आनानीलाई लनीतीकाङा खोलाई आनानीवा मपी तूपूनूम्।” 8खोची सूलूम्‌पीका लतामीमा भूल्‍तो खातामी, यँमाधँ खोची कीसामीमा अतलल छामीहँ यसामीतो छामी। खकामा खोचीवा आसालाईसँ यँसँ लूचीन, यँमाधँ खोची मारी कीसामीक तूवा। 9[सावावारीमी पाईला ले नाम्‌वारी फाकाहँलोङा येसू ऊसाहँ पोकामा पाईला मरीयम मग्‍दलीनीपी दाता खोपीका येसूवा सावाबो चाप् लातूक तूवा। 10पाईला येसूलो तूकाबीची खाप्‍तो बीलापा मूतो तूवायामीलो मरीयम खातामा येसू ऊसाक खा खोचीलाई लूची। 11खकामा येसू ऊसामा पोकाक खकामा मरीयमलो दाताक खा ईनूचीलो खोचीवा मरीयममी खा र्‌याबूचीन। 12मपीका पाछी हीसा सीच्‍चेची तेलाम्‍पे खाताहँचीलो येसू खोचीलो आर्क ङायूवापी दाता। 13खकामा खोची लासाचीमा खाताचीहँ ऊम्‍चू आरू बूमीचीलाई खोचीवा तचूक खा लचू खतालो खोचीवा ऊम्‍चू खासँ र्‌याबूचीन। 14खकामा मपीका पाछी ईत्‍ई सीच्‍चेचीवा चोहँचीलो येसू खोचीधपी ता, खकामा ऊम्‍चू अबीस्‍वसालो ऊम्‍चू सागूँवा छरीक मूचीकसावा खोचीलाई पायूची। यँमाधँ खो ऊसाहँ पोकामा खोलाई तोकाबीचीमी खाछोपी खोचीवा बीस्‍वसा मूचीक तूवान। 15खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “झारा साप्‍तेमूलूङ्‍पी खातानीमा झारा हँछाचीलाई खान्‍नीक खा हालाबानूम्। 16बीस्‍वसा मूकाबीलो बप्‍तीस्‍मा छूकाबीवा माच्‍छे तची। बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीची फक्‍तावाला ठराछीमी। 17बीस्‍वसा मूकाबीचीवा नक रमी लासाईची मीची खोचीवा अँ नूङ्‍पी चाप्‌ची कलची, खकामा खोचीवा ङीसचीनक गूँ नीनीमी। 18खोचीवा पूची लापची, बीसाची दूङचीधँसँ खोचीलाई नकसावा यँसँ म्‍यचीन, सामवा लापचीकछोपी ऊम्‍चू हू यूसची खकामा खोची नीमी।” 19आतामा येसू खोचीलो नीनादूरामा खो नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाता, खकामा नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूवा। 20खकामा सीच्‍चेची खातामीमा झारा थाम्‍पूङ्‍पी खान्‍नीक खा हालाबूची। प्रभू खोचीलो छामा चालँवा मूचो खकामा रमी लासाईपीका खोचीवा पूचीक खालाई ऊम्‍छूङ् ठरामूचो।]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\