मर्कूस 2

1हीसा सूम्‍छी लेपाछी येसू कफर्नहूम् लासामा खीम्‌पी तूवाक तूई गूँमा मीनाचीवा ईनूची। 2खकामा मपी मीनाची अईराछातामीकसावा मपी मीनाची तूमाक खम्‌सँ तूवान, दूवारेखूमी लाम्‍लोपीसँ खम् तूवान, खलो येसूवा मीनाचीलाई नीनाबूङ्‍मी खा च्‍यातूहँचीक तूवा। 3लँकाबो मीनाचीवा ईत्‍ता ऊम्‍लँ हू तसानक मीनालाई खूरूचीमा खोपी तातूची। 4खतालो पीपीछूर्छूर् मीनामी गार्नावा मक मीनालाई खोची येसूधपी खाईमा दूरूचीन, खकामा खोचीवा येसू तूवाकपीका मूतूनीक खीम्‌मी धूरी होकूचीमा लाम् मूचीहँ मक लाम्‌पीका ऊम्‍खप्‍तँसूङ्लोङा खोलाई येसूधपी धातूची। 5खतालो येसूवा मक मीनाचीमी ऊत्‍तोक बीस्‍वसा तूःमा मक ऊम्‍लँ हू तसानक मीनालाई लू, “अँ छा, झारा आम्‍खँची धाताक तूई।” 6खोतोलो मकधपी कोई कोई ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची तूवायामीक तूवा, खोचीवा ऊम्‍चू सागूँवापी आता मीन्‍तो ग्‍यामी, 7“नक मीनावा यँमा आता गीहँ? नकसावाने नीनाबूङ्‍मी दोधूम्‌ल्‍या पहँ त। नीनाबूङ्‍वा मात्‍ताई मीनामी खँधाईमा दूर, आरूवाने आसासँ खँधाईमापीमा दूरचीन।” 8खकामा खोचीवा ऊम्‍चू सागूँवापी आतीकाक खा मीनहँची ग्‍यामा येसूवा ऊम्‍आत्‍मापी तूम्‍तूहँ खोचीलाई खोतोलोङा लूची, “यँमा आनानीवा आतीकाक खा मीनूहँनूम्? 9तमाङा दूरनक मीनालाई यँ लोमा, ‘आम्‍खँधाताक तूई लोमा’ ले, ‘पोकाहँ आम्‍ठङ् खूरूमा खाता’ लोमा, नकलाई यँ लोमा? 10खन्‍धँसँ आतामा मीनामी छालाई खँदीमापी मीनामी खँधाईमा पीमाक आधीकारा तूई गूँमा आनानीवा ङीसानूम्।” खकामा येसूवा मक तमाङा दूरनक मीनालाई लू, 11“कँ आनालाई लोनी पोका आम्‍खप्‍तँसूङ् खूरूहँ खीम् खाता।” 12मक मीना पोकामा खोतोलोङा ऊम्‍खप्‍तँसूङ् खूरूहँ ऊम्‍चू लाम्‍लोपीका खाल्‍ता। नक चालँवामी गार्नावा खलो मपी झारा मीनाची अतलल छाखातामीहँ आता ग्‍यामीतो छामी, “काएकाने हाल्‍लोसँ आतीकाक चालँवा तूम्‌काक तूवान” गूँतो खोचीवा नीनाबूङ्‍मी साया पूची। 13खकामा खो पाखा लतामा होङ्‍कामाधपी खाताहँलो झारा पीपीछूर्छूर् मीनाची येसूधपी तामी। खतालो येसूवा खोचीलाई मपीसँ च्‍यातूची। 14मपीका येसू खाताहँलो अल्‍फयसमी वाच्‍छाछा लेबीलाई तीराऊ लाप्‍माक खम्‌पी तूवायाक खोसावा तू, खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँलाई तीङ” मातामा खो पोकाहँ खोलाई तीङू। 15येसू लेबीमी खीम्‌पी चासी तूवालो, मारी तीराऊ लाब्‍काबीची, खँवालाची खो खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो चासी तूवामी। यँमाधँ मपी येसूलाई तीङ्‍माकीची साफी तूवामी। 16येसू खँवालाचीलो चामा दूङ्‍मालाई तूवाक फरीसीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीवा तूचीमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “यँमा खो खँवालाची खकामा तीराऊ लाब्‍काबीचीलो तूईहँ ची दूङ?” 17येसूवा नक खा ईनूमा खोचीलाई लूची, “सामवा लापूचीकचीलाई मात्‍ताई बाईधेमी खँच छी आरूलाईने मन। मातामाङा कँ धार्मीलाई मन खँवालाचीलाई काछोसी तँक ह।” 18यूहन्‍नामी सीच्‍चेची खकामा फरीसीची खोबेमा ङोयाङूचीमा तूवामी, मातामा मीनाची तामीमा येसूलाई ततूची, “यूहन्‍नालो फरीसीचीमी सीच्‍चेचीवा ङोयाङची, खताधँसँ आम्‍नू सीच्‍चेचीवाबो यँमा ङोयाङचीनक?” 19खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नाम्‍तँपा जान्‍तीचीलो छीलो जान्‍तीची ङोयाङचीहँल्‍या? नाम्‍तँपा जान्‍तीचीलो छीलो खोची हल्‍लोसँ ङोयाङचीन। 20खोचीवासँ ङोयाङ्‍माक दँमा ती खतालो खोचीवा ङोयाङची, मक दँमापी नाम्‍तँपा खोचीलो छीन। 21“आसासँ नयाँ ते पीतमा पूरान तेपी टालामीन, मातामा टालामीधँने, नयाँपीका पूरान पीतीमा लती आतामा नक झान खाईसीतो पीती। 22मातामाङा नयाँ आङ्‍गूरामी खमवा पूरान साहवामी खोँपी त्‍यचीमा यूसचीन, खोचीवा त्‍यचीधँने मक साहवामी खोँ खीतीतीङी खकामा मक खोँलो आङ्‍गूरामी खमवा यँनायँक छीखाती। मातामा नयाँ आङ्‍गूरामी खमवा नयाँ साहवामी खोँपी तेमाछी।” 23सावाभेमाक लेपी चासूम् तूमाक लालामा येसूची खाताहँमीलो, ऊम्‍सीच्‍चेचीवा लाम्‍दूम्‍तोङा चासूम्‌मी बालाची बीमा थालामूची। 24खकामा फरीसीचीवा नक तूचीमा येसूलाई लूची, “खाङानूम्! यँमा आम्‍नू सीच्‍चेचीवा सावाभेमाक लेपी यँ मूमा ईसी मोङा मीहँचीक?” 25येसूवा खोचीलाई लूची, “दाऊदवा ऊम्‍बूमीचीलो साकास्‍यालो यँ मू? यँ आनानीवा नक खीसा नीऊहँनूम्‌न? 26अबीयाथार तूम्‍साबू पूजारी तूवालो नीनाबूङ्‍मी खीम्‌पी दाऊद वँङा, खकामा नीनाबूङ्‍लाई चारामूचीक सोफ लातूमा चो खका ऊम्‍बूमीचीलाईसँ पीऊची, मक सोफ खलोक पूजारीवा मात्‍ताई चामा नोक तूवा।” 27येसूवा खोचीलाई लूची, “सावाभेमाक ले मीनामी लागी लीसाक ह, मीना सावाभेमाक लेमी लागी लीसाक मन। 28आतामा मीनामी छा सावाभेमाक लेमीसँ प्रभू ह।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\