मर्कूस 5

1खोची होङ्‍कामामी मेक्‍कधे ताराछामीहँ गेरासेनस लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तातामी। 2खकामा येसू नाऊपीका लतामत्‍तो सूलूम्‌पीक ईसीक आत्‍मावा लापूक ईत्‍ता मीनावा येसूलाई तूपू। 3खो सूलूम्‌धचीपी तूवातीताक तूवा। खोलाई आसासँ लाप्‍माहँ साङ्‍लोवा छूईमाहँ यूमासँ दूरूहँचीन। 4यँमाधँ खोलाई साफी खेपा नेलालो साङ्‍लोवा छूयूचीमा यूसूची खतालोने खोसावा मक साङ्‍लो थूतूमा थायू खातू खकामा नेलाची टूक्रामूहँ ओतू। मातामा खोलाई आसासँ लाप्‍माहँ यूङ्‍मा दूरूहँचीन। 5खो लेपा सेपा सूलूम्‌धचीपीङा तूवातीताक तूवा। खकामा पप्‍चीलाचीपी पाईतो ऊम्‍हँपालाईङा लूङ्‍वा कीब्‍तो खूङ् मोनाचीहँ तूवातीताक तूवा। 6खतालोने खोसावा मेथम्‌पीकाङा येसूलाई तूःमा भूसामा बानाहँ येसूलाई सेवा मीऊ। 7खकामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामा खोसावा ग्‍या, “आनानीने झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी छा येसू, आनानीलो अँ यँ चालँवा तूईहँल्‍या? कँ नीनाबूङ्‍मी नूङ्‍पी पास्‍ताना चँमा आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी, कँलाई दूखा प्‍यँनूङ्‍न।” 8यँमाधँ येसूवा खोलाई लूक तूवा, “आना ईसीक आत्‍मा, खोपीका लतामा खाता।” 9खकामा येसूवा, “आम्‍नूङ् यँल्‍या?” लूमा ततू। मातालो खोसावा येसूलाई लू, “अँ नूङ्‍ने फाऊजा ह, यँमाधँ काएका साफी तूयेका।” 10खोसावा नक थाम्‍पूङ्‍पीका काएकालाई कलेकानूङ्‍नवो ग्‍याहँ येसूलो मारी बीन्‍ती मू। 11पप्‍चीलामी धाम्‍रधपी भचीमी हूला चायायामीक तूवा। 12खकामा ईसीक आत्‍माचीवा येसूलो आता गूँतो बीन्‍ती मूची, “काएकालाई खाईमामा मक भहँचीपी वँमा पेकानूम्।” 13खकामा येसूवा ईसीक आत्‍माचीलाई भहँपी वँमा पीऊची, मक ईसीक आत्‍माची लतामीमा भहँपी वँङामी, खकामा मक ढ्‍याप्‍पा भमी हीस्‍होतोङ् हूला होङ्‍कामालाम्‍पे भूल्‍तो खातामीलो धाम्‍रपीका धामीहँ होङ्‍कामापी होपामीहँ स्‍यामी। 14खकामा भ चाईकाबीची फूसामीमा खातामीहँ साप्‍सेमापीलो ते तेपी मीनाचीलाई मपी छाक झारा खाची ईन्‍मीऊची। खकामा मपी छाक चालँवा खँसी मीनाची मोधपी तामीहँ मपी छाक झारा चालँवाची तूची। 15खोची येसूधपी तामी खकामा खोचीवा ईसीक आत्‍मावा लापूक मीना नोमासँ ते हूप्‍सूहँ ऊम्‍छूङ् नूवालोक छामा तूवायाक तूची। आतामा आतीकाक चालँवा छाक तूचीहँ खोची कीसामी। 16नक तोमाकीचीवा ईसीक आत्‍मावा लापूक मीनालाई खकामा भचीलाई यँ छाक तूवा मक झारा खाची मीनाचीलाई लूची। 17मातामा मक मीनाचीवा येसूलाई ऊम्‍चू थाम्‍पूङ्‍पीका लतानीमा खाल्‍तानी लूचीमा बीन्‍ती मीऊची। 18येसू नाऊपी वँमा ग्‍याहँलो मक ईसीक आत्‍मावा लापूक मीनावा येसूलो खाईमालाई बीन्‍ती मू। 19खतालो येसूवा मक मीनालाई खोलो खाईमा पीऊन, बर्जू खोलाई आता लूमा आरामू, “आना आम्‍खीम् खातामा आम्‍बूमीचीलाई प्रभूवा आनाछोपी मूक मक ढ्‍याप्‍पा चालँवा खकामा आनालाई सम् तूयानाक खा झारालाई लूची।” 20खोतोलोङा मक मीना लाम्‍दूमाखाता, खकामा येसूवा खोलाई धाई ढ्‍याप्‍पा चालँवा मूपीऊक तूवा मोङा डीकापोलीसभोरी हालाबू, खतालो झारा मीनाची अतलल छाखातामी। 21खकामा येसू नाऊपीका होङ्‍कामा ताराछामा मेक्‍कधे खाता, खकामा होङ्‍कामामी छेऊधपी तूवायालो पीपीछूर्छूर् मीनाची ऊम्‍मेक्‍कानापेका ङायूवा तूपूचीक तूवा। 22खलो तायाखीम्‌पीक सासाकाचीहँपीक याईरस लूचीक मीना मपी ता, खकामा येसूलाई तूःमा ऊम्‍लँपी बबा, 23“खकामा अँ स्‍यान मीमाछाछा सीमागीहँ, बानानीमा आम्‍नू हू खोछोपी यूसानूम्‌या, खकामा खो नूनेहँ लेने।” ग्‍यामा येसूलो बीन्‍ती मू। 24खकामा येसू खोलो खाता। खतालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा येसूलाई तीङूचीक तूवा खकामा खोची येसूमी मेक्‍कानापेका छूर्मोचामोमीक तूवा। 25खलो मपी ईत्‍हीस् दँ पाईलापीका ही खाईमाक सामवा लापूक ईत्‍ता मीमाछा तूवा। 26खोसा धाई दाभाई मोनाचीलोसँ नोहँन, बाईधेपी खातालो खोसा ऊम्‍चू हूपीका मारी दूखा तूःमा साफी बूलू लूकूलोसँ खो नोनहँ झान्‍सार साफी सार छाक तूवा। 27खोसावा येसूमी बारेपीक खा ईनूक तूवा। आतामा खो मीनामी दँसूलामा भानामा येसूमी ते मीनामी म़झापीका तोपू। 28यँमाधँ खोसा ऊम्‍सागूँवापी “कँ येसूमी ते तोपँधँसँ न” ग्‍यामा मीनूक तूवा। 29आतामा खोतोलोङा ऊम्‍ही खाईमा छीतूखातूहँ खोलाई सामवा लीतूक खोसा तूम्‍तू। 30येसूवा खोहँपीक र लतामा खाताक तूम्‍तूहँ दँसूलाम्‍पे हूसामा खाङूहँ मीनाचीलाई ततूची, “आसावा अँ ते फातानूम् हँ?” 31खतालो सीच्‍चेचीवा खोलाई लोमा थालामूची, “पीपीछूर्छूर् मीनाची आम्‍नू छेऊपी छूर्मीचामीमीकने आनानीवा तनूम्‌कङा तूई त, खतालोने आनानीवा गीनी, ‘आसावा कँलाई तोपँनूङ्?’” 32खोलाई तोप्‍काबी मीना आसा राछ ग्‍याहँ येसूवा भेपानापे झारालाम्‍पे खँमा थालामू। 33खतालोने येसूलाई तोप्‍काबी मीमाछावा खोलाई यँ छाक तूवा मक तूम्‍तूहँ कीसामा योसाहँ खोधपी बाना, खकामा ऊम्‍लँपी बबाहँ मक सामवा लापूक मीमाछावा खो नोक झारा ऊम्‍छूङ् खा येसूलाई लू। 34खकामा येसूवा खोलाई लू, “अँ छा! आम्‍बीस्‍वसावा आनालाई नोम्‍यानाक तूई। साङलो खाता। खकामा झारा आम्‍साम नोने।” 35येसू खोलो नीनाहँतोङा, तायाखीम्‌पीक सासाका याईरसमी खीम्‌पीका खोलाई सूलँवा लोसी मपी तातामीहँ ग्‍यामी, “आम्‍नू मीमाछाछाने स्‍या। हने यँमा तकीलाई आरू कस्‍टा पीऊचीनूम्?” 36खतालो येसूवा खोचीवा ग्‍यामीक खा तूम्‍तूनतीका पीकामा मक तायाखीम्‌पीक सासाका याईरसलाई लू, “आना कीन, बीस्‍वसा मात्‍ताई मू।” 37खकामा येसूवा खोलो पत्‍रूस, याकूब खकामा याकूबमी नूछ यूहन्‍नालाई मात्‍ताई खायूची, आरूचीलाईबो खोलो खायूचीन। 38खकामा खोची तायाखीम्‌पीक सासाका याईरसमी खीम्‌पी तातामी, मपी येसूवा खाईलाबाईला मोकाबीची, खाप्‍काबीची, ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी बीलाऊना मूकाबीचीलाई तूची। 39खकामा येसू खीम वँङामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आनानी यँमा खाईलाबाईला मूतो खापीनीक? स्‍यान मीमाछाछा सीहँन खोने ईम्‍साक मात्‍ताई तूई।” 40येसूमी खा ईनूचीमा मपी तूकाबी मीनाची घीसामी। खकामा येसूवा झारा मीनाचीलाई पाखा लातूचीमा मक मीमाछाछामी ऊम्‍मापालाई खकामा खोलो तूवामीक सीच्‍चेचीलाई खायूचीहँ मक मीमाछाछा तूवाक खम्‌पी खातामी। 41खकामा येसूवा मक मीमाछाछामी हूपी लापूमा लू, “तालीता कूमी,” नकमी आर्था “स्‍यान मीमाछाछा, कँ आनालाई लोनी, पोका।” 42मक स्‍यान मीमाछाछा खोतोलोङा पोकाहँ लाम्‍दूम्‍मा थालामू (खो ईत्‍हीस् दँ तालाक तूवा।) खलो मीनाची अतलल छाखातामी। 43येसूवा नक आसासँ तूम्‍तूचीननेवो लूचीमा मीनाचीलाई कारा आग्‍या पीऊची। खकामा खोसावा मक नोक मीमाछाछालाई चामाक थोका प्‍यानूम् लूचीमासँ आरामीऊची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\