मर्कूस 6

1येसू मपीका लतामा ऊम्‍तेपी खाता। खलो ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई तीङूची। 2सावाभेमाक लेपी खोसा यहूदीचीमी तायाखीम्‌पी चेमा थालामूची। साफी मीनाचीवा ऊम्‍खा ईनूचीमा अतलल छाखातामीहँ ग्‍यामी, “यँतामा नक मीनावा आतीकाक खा ङीसू? नकसावा तूःक नूवाने यँतीकाकल्‍या? खकामा ऊम्‍हूलामा छीक चालँवाची धाई रलोकल्‍या। 3नक मीनाने पाईला सूङ्‍मी चालँवा मूमाकी मनहँल्‍या? नक मीनाने मरीयममी छा मन त? ऊम्‍नूछचीबो याकूब, योसेफ, यहूदा खकामा सीमोन मन त? नकमी छ्‌याकूमाची काएलो तूईमीक मन त?” माता गूँतो खोची येसूलो रूपूची। 4मातामा येसूवा खोचीलाई लूची, “अगम्‍बक्‍तालाई खो मूनाक थाम्‍पूङ्‍पीलो ऊम्‍मीनाचीमी म़झापी ऊम्‍खीम्‌पीकासँ आरू हाक्‍क थाम्‍पूङ्‍पीधँसँ ऊम्‍सायासम्‍दूङ् छी।” 5खकामा येसूवा मक थाम्‍पूङ्‍पीक सामवा लापूचीकचीछोपी ऊम्‍हू यूसूमा खोचीलाई नोमीऊचीकपीका आरू यँसँ रमी चालँवा मपी मूमा दूरून। 6ऊम्‍चू अबीस्‍वसा तूमा येसू अततलल छाखाता। खकामा खोसावा ते तेपी खाईतो मीनाचीलाई चेमा थालामूची। 7येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई खोधपी काछूची खकामा खोचीलाई हीसा हीसा लापा पसूची। खोसावा खोचीलाई ईसीक आत्‍मा लाईमाहँ कल्‍माक रसँ पीऊची। 8येसूवा खोचीलाई आतीकाक आग्‍या पीऊची, “आनानीवा लाम्‌पीक लागी यँसँ खायानूम्‌न, चामाक थोका, ब्‍याखा खकामा पल्‍टपी बूलू खूरानूम्‌न, ईत्‍ता तोरीबँ मात्‍ताई खायानूम्। 9लँवाई वातानूम् खकामा आरू हीसा ल़छूम् खायानूम्‌न।” 10येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी मक तेपीका लतीनीनतो वँङीनीक खीम्‌पीङा तूवानी। 11आनानी खातीनीक तेपीक मीनाचीवा आम्‍नू लाम्‌तूपा मीचीनधँ खकामा आनानी गीनीक खा ईनचीनधँ, मक तेपीका आनानी लतीनीलो ऊम्‍चू बीरोधापी आम्‍नू लँपीक भा गाभाईक लागी मपी रूसासानूम्।” 12खकामा खोची लतामीमा खातामी, मकामा मीनाचीवा खँपीका ऊम्‍चू सानूवा लासूचीने ग्‍यामीहँ खान्‍नीक खा हालाबूची। 13खोचीवा चाप्‌चीलाई कलूची खकामा साफी सामवा लापूचीकचीलाई क्‍याप्‍ला वायूचीमा नोमीऊची। 14हेरोद हँवा येसूवा मूक चालँवा ईनू यँमाधँ खलो येसूमी नूङ् झारा थाम्‍पूङ्‍पीक मीनाचीवा ईनूचीक तूवा, खकामा कोई कोईवाने आतासँ ग्‍यामी, “बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नाने ऊसाले यँल्‍या? ऊसाङा लँ! खकामाङा आतीकाक रमी चालँवा खोपीका छीहँ त।” 15खतालो आरूवा ग्‍यामी, “नकने एलीया ह।” खकामा आझाई आरूचीवा ग्‍यामी, “नकने तेतँनीक अगम्‍बक्‍ताहँपीक ईत्‍ता अगम्‍बक्‍तातीकाक तूई।” 16खतालो हेरोदवा नक खा ईनूमा ग्‍या, “कँ ऊम्‍तखल कीब्‍मीङ्‍चूङ्‍क यूहन्‍ना स्‍याकपीका ऊसाले यँल्‍या।” 17यँमाधँ हेरोदवा ऊम्‍नूछ फीलीपमी तँमा हेरोदीयासमी गार्नावा यूहन्‍नालाई लापानूम्‌हँ छूयानूम्‌मा छेमाखीम्‌पी त्‍यानूम् लूचीमा ऊम्‍मीनाचीलाई आरामीऊचीक तूवा, यँमाधँ, हेरोदवा ऊम्‍नूछमी तँमा हेरोदीयासलाई भ्‍या मूक तूवा। 18यूहन्‍नावा हेरोदलाई, “आनावा आम्‍नूछमी तँमालाई भ्‍या मूमामा यूमा ईसी लूक तूवा।” 19मातामा हेरोदीयासवा यूहन्‍नाछोपी ईखा यूसूहँ खोलाई सेमाक लाम् खाङूहँक तूवा माताधँसँ खोतोलो खोसा दूरूहँन। 20यँमाधँ हेरोद यूहन्‍ना धार्मी, पबीत्‍रा मीना ह ग्‍यामा खोलो कीसाक तूवा, मातामा खोसा यूहन्‍नालाई खान्‍नीतो यूसूक तूवा। यूहन्‍नामी सीक्‍छे ईनूलो हेरोदमी सानूवा साराई खल्‍बलाछा माताधँसँ खोसा चानीतोङा ईनूचो। 21खताधँसँ हेरोदीयासवा यूहन्‍नालाई सेमाक खान्‍नीक दँमा हेरोद मूनाक लेपी तू, हेरोदवा खो मूनाक लेपी ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा मीनाची तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌ची खकामा गालीलपीक मूख्‍या मीनाची काछूचीमा ढ्‍याप्‍पा भोजा पीऊची। 22खलो हेरोदीयासमी मीमाछाछा खोची तूवामीक खम्‌पी खातामा छोमा, खोसावा हेरोदलो ऊम्‍दँनीचीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा दीम्‍दीम्‍ध मीऊची। खकामा हँवा खोलाई लू, “कँलो यँ ङाकनाधँसँ कँ आनालाई पीनी।” 23मकामा हँवा खोलाई पास्‍ताना चोमा लू, “आनावा कँलो यँ ङाकना अँ आधा हालाखम् ङाकनाधँसँ कँ आनालाई पीनी।” 24खकामा खो पाखा लतामा ऊम्‍माधपी खातामा खोलाई ततू, “कँ हँलो यँ ङमा?” हेरोदीयासवा ऊम्‍छालाई लू, “बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नामी तखल ङाकू।” 25खो धवाधवा हँ तूवाक खम्‌पी वँङाहँ हँलाई लू, “कँलाई बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नामी तखल होतोलोङा थालापी प्‍यँनूङ् गूँमाक अँ सानूवा तूई।” 26आतीकाक खा ईनूमा हँमी मारी ऊम्‍सानूँवा चाईसा, खताधँसँ खोसा चोक पास्‍तानामी गार्ना, खकामा भोजापी तूवामीक दँनीचीमी गार्नावा मक मीमाछाछावा ङाकूक थोका खोसा टारामून। 27हँवा खोतोलोङा सान्‍टारी तूवाक ईत्‍ता तीलीङ्‍गेलाई यूहन्‍नामी तखल कीब्‍माहँ बाईमालाई आरामूहँ पसू। खकामा खो छेमाखीम्‌पी खातामा यूहन्‍नामी तखल कीबू, 28खकामा यूहन्‍नामी तखल थालापी यूसूमा मक छोम्‍काबी मीमाछाछालाई पीऊ। खकामा खोसा ऊम्‍मालाई खायूहँ पीऊ। 29यूहन्‍नामी सीच्‍चेचीवा नक खा ईनूचीमा मपी तामीमा ऊम्‍स्‍याक रीराम् खायूचीहँ सूलूम्‌पी यूसूची। 30प्रेरीतची लासामीमा येसूपी तामी खकामा खोचीवा मूचीक चालँवालो मीनाचीलाई च्‍यातूचीक झारा खा खोलाई लूची। 31येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी कँलो एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍पी बानानी खकामा आनानीवासँ आम्‍नू सावाभेतानूम्।” यँमाधँ मपी मीनाची तातो खाईतो मूकाबीची साफी छामीकसावा खोचीवा चा चामासँ तूहँचीन। 32खकामा खोची नाऊपीका आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खातामी। 33साफी मीनाचीवा खोची खाताहँमीक तूची, खकामा खोचीवा खोचीलाई छ्‌यातूखायूची, खकामा झारा साप्‍सेमापीका मीनाची मोलाम्‍पे भूल्‍तो खातामी, आतामा खोचीपीका पाईला साप्‍सेमापीक मीनाची मपी तालामी। 34येसू होङ्‍कामाधपीक पाखापी नाऊपीका लतालो खोसावा साफी मीनाचीलाई मपी तूची, खकामा खोचीलाई खाङूचीमा सम् तूयूची, यँमाधँ खोची चालाखू मान्‍दूङ्‍क लूक्‍साचीतीका तूवामी, खकामा येसूवा खोचीलाई साफी खाची चेमा थालामू। 35खकामा नाम्‌फताहँलो ऊम्‍सीच्‍चेची खोधपी तामीहँ खोलाई लूची, “नक थाम्‍पूङ्‍ने एक्‍लासासँ तूई खकामा नाम्‌सँ कूरादूरा, 36खोचीलाई पसानूम्, खकामा खोची नापीका नाजीकाक तेचीपीलो बस्‍तीचीपी खाईमीनेहँ ऊम्‍चूहँपा चामाक थोकाची खीतूचीने।” 37येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “आनानीवाङा खोचीलाई चामाक थोका प्‍यानूम्।” खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “काएकावा हीस्‍तोङ् दीनारामी सोफ खेमाहँ खोचीलाई चामा पीमाहँल्‍या?” 38खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानीलो धाई सोफ तूई? खातानीमा खाङानूम्।” खकामा खोची खातामीमा खाङूचीहँ येसूलाई लूची, “नकाबो सोफ खकामा हीसा झीकूसा तूई राछ।” 39खकामा येसूवा खोचीलाई मीकूलू माईधानापी झारा तोङानीमा तूवानी लूचीमा आरामूची। 40खकामा खोची ईत्‍तोङ्, ईत्‍तोङ्‍लो, नँक्‍होप्, नँक्‍होप्‌मी तँतीपी तोङामीमा तूवामी। 41खोसावा मक नँकाबो सोफ खकामा हीसा झीकूसा लापूमा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाङूमा साखा पीऊहँ सोफ ओतूमा हाप्‍यानूम् लूचीमा खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई पीऊची, मातामाङा मक हीसा झीकूसासँ झारालाई हापीऊची। 42खकामा खोची झारावा खासामीतो सोफलो झीकूसा चोची। 43मीनाचीवा चोदूरूचीमा एताक सोफलो झीकूसा सीच्‍चेचीवा ईत्‍हीस् बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतूची। 44खलो सोफलो झीकूसा चाकाबी वाच्‍छाची मात्‍ताई नक्‍होतोङ् तूवामी। 45येसूवा खोपीका आघारी ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई मेक्‍कधे बेथसेदा लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खाईमालाई आरामीऊची खकामा खो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो हासा। 46मीनाचीलो हासा दूरामीहँ येसू पप्‍चीलाछोपी नीनाबूङ् दब्‍सी खाता। 47नाम्‌कूराखातालो नाऊबो होङ्‍कामामी म़झाहँपी तालादूराक तूवा। खोबो पाखापी ऊम्‍हँपा तूवा। 48खलो येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई नाऊ खीयामूमा गारछाचाक तू, यँमाधँ हूवा ऊम्‍चू बीरोधापी बीप्‍लाटलामा ताचाक तूवा। मातामा खोचीलाई नाऊ खीयामूमा कस्‍टा छा, सूम्‍छी बजे नाम्‌वारी फाकाहँलो खो होङ्‍कामाछोपी लाम्‍दूम्‍तो बानाहँ ऊम्‍सीच्‍चेचीपीका आघारी खाईमा ग्‍याहँलो, 49सीच्‍चेचीवा येसू होङ्‍कामाछोपी लाम्‍दूमायाक तूचीलो खोचीवा चाप् ग्‍यामीमा कीसामीहँ पातालतामी। 50यँमाधँ खोची झारावा खोलाई तूचीमा कीसामीक तूवा। खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “कँदीम्‍नाचीनी, कीननीवो कँ के।” 51खकामा येसू खोची तूवामीक नाऊपी वँङा, मकामा हूवा तामा छीतूखातू, खतालोने खोची मारी अतलल छाखातामी। 52यँमाधँ सोफमी बारेक खा खोचीवा यँसँ मीनूचीक तूवान, खन्‍धसँ खोचीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा ऊम्‍चू सागूँवा छरीक मूचीक तूवा। 53खकामा होङ्‍कामा ताराछामीमा खोची गनेसरेत तालामीहँ खोचीवा नाऊलाई होङ्‍कामामी छेऊपी यूसूची। 54खोची नाऊपीका लतामीक मात्‍ताई यँ तूवा खोतोलोङा मीनाचीवा येसूलाई छ्‌यातूखायूची। 55खकामा खोची झारा तेचीपी भूस्‍सामीमा खातामी, खकामा मीनाचीवा हापी येसू तूई गूँमा ईनूची, खोचीवा सामवा लापूचीक झारा मीनाचीलाई ऊम्‍चू खप्‍तँसूङ्‍लोङा खोपी ताईमा थालामूची। 56खकामा येसू ते, साप्‍सेमाचीपी, बस्‍तीचीपी हापी हापी खाता, मीनाचीवा सामवा लापूचीकचीलाई बाजारा बाजाराचीपी यूङ्‍पीऊची, खकामा येसूमी तेचीपी मात्‍ताई तोप्‍मा तूम्‌काने ग्‍यामीहँ खोचीवा येसूलो बीन्‍ती मूची, मातामा खोलाई तोप्‍काबीची झारा नोखातामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\