मर्कूस 7

1यरूसलेमपीका तामीक कोई फरीसीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची, येसूमी मेक्‍कानापेका ङायूवा तूपूची। 2येसूमी सीच्‍चेची कोई कोईवा ईसीक हूवा, हू सीमाम्‍पाङा चामाक थोका चोचीक खोचीवा तूची। 3फरीसीचीलो झारा यहूदीचीवा ऊम्‍चू फूपापाची खोचीलाई पीऊचीक राम्‍पूवातीका हू सीमाम्‍पा भोजा चीचीन। 4बाजारापीका लासीतीमीमा सीनीचीमीमा नीक छीमीनतो खोची चामाक थोका चीचीन। ऊत्‍तो मात्‍ताई मन, खोँची खकामा काँसे खोँची खान्‍नीतो सीमाक ऊम्‍चू राम्‍पूवा तूवा, आतीकाक ऊम्‍चू फूपापाचीमी राम्‍पूवा खोचीवा साफी मानामीची, 5खकामा फरीसीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीवा खोलाई ततूची, “आम्‍नू सीच्‍चेची यँमा एफूपापावा मूतातूचीक राम्‍पूवापी लाम्‍दूमीमीन, खतालोने खोचीवा यँमा सीमाम्‍पाक हूवाङा चामाक थोका चीची?” 6खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “यसाईया अगम्‍बक्‍तावा आनानी कूमेटीचीलाई म्‍यानीक भबीस्‍याबानीने ठीकाङा ह, यसाईयामी कीतापापी आतामा छाबाक तूई: ‘नक जाईचीवा कँलाई ङोवा मात्‍ताई सायासम्‍दूङ् मेमी, ऊम्‍चू सागूँवाने कँपीका मेथाम् तूई। 7खोचीवा मात्‍ताङा अँ आराधना मीची, खकामा खोचीवा च्‍यातचीक सीक्‍छे मीनाचीवा बानामूचीक न्‍यामा मात्‍ताई ह।’ 8आनानीवा नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मानामूमा छीतानूम्‌मा मीनाचीमी राम्‍पूवालाई मानामीनूम्।” 9खोसावा खोचीलाई लूची, “आनानीवा नीनाबूङ्‍मी आग्‍या माईमासोमालाई आम्‍नू फूपापाचीवा प्‍यानीक राम्‍पूवा धाई खान्‍नीतो मानामीनूम्। 10यँमाधँ मोसा अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक तूई, ‘आम्‍नू मामा पापामी सायासम्‍दूङ् मानूम्, मामा पापामी बीरोधापी नेकीबा छाछाचीलाई सेमाङाछी।’ 11आनानीवा सीक्‍छे पीऊनूम्‌लो कोई मीनावा ऊम्‍मापालाई ‘भमाक लागी पीमा दूर्माक थोकालाई कूर्बान ह, (नीनाबूङ्‍लाई चारामाक थोका) गीनी,’ 12खकामा आतामा आनानी खोलाई ऊम्‍मापामी लागी यँसँ मूमा पीऊनूम्‌न। 13आतामा आनानी आम्‍नूहँपावाङा बानामानूम्‌क राम्‍पूवापी लाम्‍दूमीनीमा नीनाबूङ्‍मी खालाई रद्‍दा मीनूम्, आतामा आनानीवा साफी आतीकाक चालँवाची मीनूम्।” 14येसूवा फेरीसँ पीपीछूर्छूर् मीनालाई खोधपी काछूचीहँ लूची, “आनानी झारावा अँ खा ईनानूम् खकामा ङीसानूम्। 15आतीकाक यँथोकासँ मान्‍तू मक पाखापीका मीनाहँपी वँङीक थोकावा खोलाई ईसीक म्‍यन, मीनाहँपीका लतीक थोकावाबो मीनालाई ईसीक म्‍य। 16[आसामी ईन्‍माक नाब तूई मकसावा ईनूने]” 17पीपीछूर्छूर् मीनालाई छीतूसोचीमा येसू खीमहँपी वँङा, खतालो ऊम्‍सीच्‍चेची नक आहानामी आर्था यँल्‍या ग्‍यामीमा येसूलाई ततूची। 18येसूवा खोचीलाई लूची, “बाईरपीका मीनाहँपी वँङीक थोकावा खोलाई ईसीक म्‍यन गूँमा आनानीवा ङीसूनूम्‌न? 19यँमाधँ नक ऊम्‍सागूँवापी खातीन, नकने ऊम्‍थपी खाती खकामा पाखा लतीमा खाती, (आतामा खोसावा झारा चामाक थोका नीक तूई लूची।) 20खोसावा ग्‍या, “मीनापीका बाईर लतीक थोकावाङा मीनालाई ईसीक म्‍य। 21यँमाधँ मीनाहँपीकाधँसँ मीनामी सागूँवापीकाधँसँ खाईसीक सानूवा मूमा, कलवा मूमा, खूमा, सेमा खँ मूमा, आरू मीमाछाचीलो ईम्‍सी खाईमा, 22झाली मूमा, खँसापी छूमा, वालँ खा नेमा, छारा छूमा, ईखा मूमा, मीनामी दोधूम् पोमा, याक्‍तँ खूर्मा, अतँतीकाक खाईसीक खाची लती। 23आतीकाक खाईसीक थोका मीनाहँपीका लती खकामा मकसावाङा मीनालाई ‘ईसीक’ म्‍य।” 24येसू मक थाम्‍पूङ्‍पीका पोकामा टूरोसलो सीदोनमी सँधालाम्‍पे खातामा ईत्‍ता खीम्‌पी वँङा। खकामा आसावासँ खो मपी तूईक खा तूम्‍तूचीनेन गूँमाक ऊम्‍सानूवा तूवा। माताधँसँ खो कूम्‍माहँ तूमा दूरून। 25खोतोलोङा ईत्‍ता मीमाछावा येसूमी बारेपीक खा ईनू खकामा खो ऊम्‍छेऊपी तामा ऊम्‍लँधपी बबा। यँमाधँ मक मीमाछामी ऊम्‍मीमाछाछालाई ईसाक आत्‍मावा लापूक तूवा। 26मक मीमाछा सीरीयाक फोनीसीयापी मूनाक ईत्‍ता ग्रीक तूवा। खोसा ऊम्‍मीमाछाछापीका चाप् लाईप्‍यानूम् ग्‍यामा येसूलो बीन्‍ती मूमा थालामू। 27येसूवा खोलाई लू, “पाईला छाछाचीमी सोफ खोचीलाई खासीमीतो चामा पीमाछी, यँमाधँ छाछाचीमी सोफ ङाबीमा होगाचीलाई पीमा खाईसी।” 28माताधँसँ मक मीमाछावा खोलाई लू, “अँ प्रभू! होगाचीवासँत छाछाचीवा टेबलापीका रीस कात्‍तचीक टूक्राची चीची।” 29खतालो येसूवा खोलाई लू, “आनावा आता ग्‍यानाकसावाङा, आम्‍मीमाछाछापीका चाप् लतामा खाल्‍ताक तूई, हने आना आम्‍खीम् खाता।” 30मक मीमाछा लासामा खातालो ऊम्‍मीमाछाछा खप्‍तँसूङ्‍पी ईम्‍सायाक खोसा छीपू खकामा खोपीका चाप् लतामा खाल्‍ताक तूवा। 31येसू टूरोस थाम्‍पूङ्‍पीका लतामा सीदोन खाता खकामा डेकापोलीसमी म़झालामा छूतो गालील होङ्‍कामालाम्‍पे खाता। 32मपी मीनाचीवा ईन्‍मासँ नेमासँ दूरनक मीनालाई खोधपी तातूची खकामा येसूलाई आम्‍नू हू खोछोपी यूङ्‍प्‍यानूम्‌या ग्‍यामीमा बीन्‍ती मीऊची। 33खकामा येसूवा मक ईन्‍मासँ नेमासँ दूरनक मीनालाई पीपीछूर्छूर् मीनाचीपीका लातूमा एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खायूहँ ऊम्‍नाबचीपी ऊम्‍छसीमाची तीऊ खकामा थूम धूमा मक मीनामी ल्‍याम् तोपू। 34खकामा नीनाम्‍खम् लाम्‍तँ खाङूमा ल़ाम स्‍वँमा लातूमा खोलाई लू, “ईफ्‍फाता,” ऊम्‍आर्थाबो “हताखाता” 35खोतोलोङा ऊम्‍नाब हताखाता खकामा ऊम्‍ल्‍याम् छूयाक हता, खकामा खो खान्‍नीतो नेमा थालामू। 36येसूवा नक आसालाईसँ, “लनूम्‌नवो,” लूचीहँ खोचीलाई आरामीऊची, खतालोने झान येसूवा खोचीलाई माता लूचीक खा खोचीवाने हँसहँलँ छूतो मीनाचीलाई लूतीतूची। 37खतालो मीनाची ऊम्‍छूङ्‍ङा अतलल छाखातामीहँ ग्‍यामी, “खोसावा झारा खान्‍नीक चालँवा मूक तूई। खोसावा ईन्‍मा दूरनक मीनालाई ईन्‍मेमा दूरकलो, नेमा दूरनक मीनालाई नेमा दूरक मीऊक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\