मर्कूस 8

1मक ले फेरीसँ झारा पीपीछूर्छूर् मीनाची मपी ङायूवा तूपूची। खतालो खोचीलो चामाक थोका यँसँ तूवान। खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खोधपी काछूचीमा लूची, 2“नक पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई कँ खाङूङ्‍चूङ्‍लो अँ सम् तूका, यँमाधँ नकची कँलो तूवामीक सूम्‍छी ले छादूराक तूई, खकामा होतोलो नकचीलो चामाक थोका यँसँ मान्‍तू, 3कँ नकचीलाई मान्‍चाङा ऊम्‍चू खीम् पसँचूङ्‍धँने, नकची लाम्‌पी साकावा प्‍यातीमीलँ, यँमाधँ नकची कोई कोई टारपीकासँ नापी तामीक तूई।” 4खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई लूची, “नक यँसँ मान्‍तूक थाम्‍पूङ्‍पी नकचीलाई यँतामा चामाक थोका पीमा दूरी?” 5येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानीलो धाई सोफ तूई?” खोचीवा येसूलाई लूची, “सावाबो।” 6खोसावा पीपीछूर्छूर् मीनालाई भूईपी तूवानी लूचीमा आरामूची, खकामा येसूवा मक सावाबो सोफ लापूमा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊहँ ओतूमा मीनाचीलाई हाप्‍यानूम् लूचीमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई पीऊची, खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा मक सोफ झारालाई हाईपीऊची। 7खोचीलो आतूछे स्‍यान स्‍यान झीकूसासँ तूवा, येसूवा मकलाईसँ साखा पीऊमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई हाप्‍यानूम् लूचीमा पीऊची। 8मातामा खोचीवा खासामीतो सोफलो झीकूसा चोची। खोची चोचीमा एताक सीच्‍चेचीवा सावाबो ढ्‍याप्‍पा बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतूची। 9मकपी चामाकी मीनाची लँक्‍होतोङ् तूवामी। खकामा खोसावा खोचीलाई बीदा पीऊची। 10खकामा खोतोलोङा खो नाऊपी वँङामा दलमनूथा लूचीक जील्‍लालाम्‍पे ऊम्‍सीच्‍चेचीलो खातामी। 11फरीसीची येसूधपी तामीमा खोलाई खा तईमा थालामूची, येसूमी जँचा मूमालाई खोचीवा ईत्‍ता अतललक लासाई नीनाम्‍खम्‌लामा मोलामामी। 12खकामा खोसावा ल़ाम स्‍वँमा लातूमा ग्‍या, “नक सूनाम्‌वा यँमा लासाई लाम? ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, नक सूनाम्‌लाई यँसँ लासाई पीःन।” 13खकामा मीनाचीलाई कातूसोचीमा येसू नाऊपी वँङा खकामा खो ऊम्‍सीच्‍चेचीलो मेक्‍कधे खातामी। 14सीच्‍चेचीवा खोचीलो सोफ खूर्मा मातूसोची राछ, नाऊपी तूवामीलो खोचीलो ईत्‍ता मात्‍ताई सोफ तूवा। 15येसूवा सीच्‍चेचीलाई आता लूचीमा चेताऊनी पीऊची, “आनानी फरीसीमीलो हँ हेरोदमी खमीरापीका नूवा याकानीहँ तूवानी।” 16सीच्‍चेचीवा खोचीलो सोफ मान्‍तूवाकसा खोसावा आता गीहँक लँ ग्‍यामीमा खोची खोची लोमोमी। 17येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा यँ गीहँमी ग्‍यामा तूम्‍तूहँ खोचीलाई लूची, “आनानीलो सोफ मान्‍तू गीनीमा यँमा आतीकाक खा पूहँनूम्? आनानीवा आझाई तूनूम्‌न खकामा कँ आनानीलाई चामाक थोका पीमा दूर्नानीक ङीसूनूम्‌न? आम्‍नू सानूवा आझाईसँ यँमा छरीक मीहँनूम्‌क? 18आम्‍नू मू तूईमासँ धँमा आनानी तूनूम्‌नक? यँ आम्‍नू नाब तूईमासँ धँमा आनानी ईनूनूम्‌नक? यँ आनानीवा मीनूनूम्‌न, 19कँ मक नँकाबो सोफ, नँक्‍होतोङ् मीनामी म़झापी ओतूङ्‍लो, आनानी एताक धाईक बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतानूम्?” खोचीवा येसूलाई लूची, “ईत्‍हीस्।” 20“खकामा मक सावाबो सोफ लँक्‍होतोङ् मीनामी म़झापी ओतूङ्‍लो आनानी झारावा चोदूरूचीमा एताक धाईक बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतानूम्?” खोचीवा येसूलाई लूची, “सावाबो ढ्‍याप्‍पा बोखोँ पूरीचूम्‍चूम्।” 21खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “माताधँ आझाईसँ आनानी मक खा यँमा ङीसूनूम्‌नक?” 22मपीका खोची लतामीमा बेथसेदापी तामी, खलो मीनाचीवा ईत्‍ता मूसीपालाई येसूधपी तातूची, खकामा खोचीवा येसूवा मक मूसीपालाई तोपूनेहँ नोमीऊने ग्‍यामीमा खोलो बीन्‍ती मीऊची। 23खतालो येसूवा मक मूसीपामी हूपी लापूमा खोलाई खो तूवाक तेपीका लातूमा मेथाम् खायू, खकामा ऊम्‍मूपी थूम धूमा खोछोपी ऊम्‍हू यूसूमा येसूवा खोलाई ततू, “होतोलो आना यँची तोमा दूरना?” 24खकामा खोसा थँपा खाङूमा ग्‍या, “कँ मीनाचीलाई पोचीतीकाङा लाम्‍दूमीमीक तँहँ।” 25खोसावा फेरीसँ मक मूसीपामी मूपी ऊम्‍हू यूसू खका मूसीपावा भेपानापे खँमाम्‍पाङा खाङूतीकू खतालोने ऊम्‍मू हताहँ खोसा खान्‍नीतो झारा तोमा थालामू। 26मातामा येसूवा खोलाई तेपी वँमाम्‍पा आम्‍खीम् खाता लूमा पसू। 27येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेची काईसरीया फीलीपीमी तेचीलाम्‍पे खातामी। लाम्‌पी खाताहँमीलो खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई आता लूचीहँ ततूची, “मीनाचीवा कँलाई आसा लेमी, खोची कँ आसा गीमी?” 28खोचीवा येसूलाई लूची, “कोईवा गीमी, ‘बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना’ कोईवा ‘अगम्‍बक्‍ता एलीया’ खकामा कोईवा गीमी, ‘तेतँनीक अगम्‍बक्‍ताचीहँपीक ईत्‍तालँ’।” 29खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानीवाबो कँ आसा गीनी त?” पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “आनानी ख्रीस्‍ट ह।” 30खकामा खोसावा ऊम्‍बारेपी आसालाईसँ यँसँ लनूम्‌नवो लूचीमा सीच्‍चेचीलाई आरामीऊची। 31खकामा येसूवा खोचीलाई चेमाथालामूची, “मीनामी छावा मारी दूखा त, खकामा धार्म तकीची, तूम्‍साबू पूजारीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीपीका छीङीमा, खो सीमाछी खकामा सूम्‍छी लेपी ऊमामा पोमाछी” ग्‍यामा खोसावा सीच्‍चेचीलाई लोमा थालामू। 32आतामा येसूवा नक खा खान्‍नीतो ङीसूचीतो खोचीलाई लूची। खतालो पत्‍रूसवा येसूलाई आर्कलाम्‍पे खायूमा पाईतो ततू। 33येसू लासामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाम्‍पे खाङूमा, खोसावा पत्‍रूसलाई पायूमा लू, “ए साईताना कँपीका मेथाम् खाल्‍ता, यँमाधँ आम्‍सानूवा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे मान्‍तू मीनालाम्‍पेबो तूई।” 34खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई खोधपी काछूचीमा खोचीलाई लोमा थालामूची, “कोई मीनाची कँलो बाईमा लामचीधँ खोचीवा ऊम्‍चूहँपामी लालूखा मूचीनेन खकामा ऊम्‍चू क्रूसा खूरूचीनेमा कँलाई तीङमूङ्‍ने। 35यँमाधँ आसावा ऊम्‍प्राना कँलाई छीङेमा लेमेमा लाम खोसावा झान्‍ङा मास। खकामा आसावा अँमी लागीलो खान्‍नीक खामी लागी ऊम्‍प्राना प्‍य खोसावा मक त। 36मीनावा झारा साप्‍तेमूलूङ् तमा ऊम्‍पोसूङ्‍वाबो मासतीङधँ खोलाई यँ फाईदाल्‍या? 37मीनावा ऊम्‍प्रानामी थूम्‍सूङ्‍पी यँ पीमा दूर? 38खकामा नक कलवालो खँ सूनाम्‌पी अँ खालो कँपीका ङत्‍तीमीकचीलो, मीनामी छासँ ऊम्‍पामी माहीमालो ऊम्‍पबीत्‍रा दूतचीलो तीलो खोचीलाई अँमी गूँमा छीङची।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\