मर्कूस 9

1खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नापी रीप्‍काबी कोई कोई तूईमी खोची नीनाबूङ्‍मी हालाखम् रलो तीःक तोमाम्‍पा सीःमीन।” 2मकमी चूकीबो लेपाछी येसूवा पत्‍रूस, याकूब खकामा यूहन्‍नालाई खोलो खायूचीमा, ईत्‍ता आल्‍घ पप्‍चीलाछोपी खातामी। मपी खोची मात्‍ताई तूवामीलो येसूमी ङायूवा बाता। 3खकामा येसूमी ते चाम्‍काछाहँ अम्‍बललक छा। येसूमी ते ऊत्‍तोसार अम्‍बलल छा साप्‍तेमूलूङ्‍पीक धोबीची आसावासँ मूत्‍तोक अम्‍बलल छीतो ते दाब्‍मा दूरचीन। 4मपी तेतँनीक अगम्‍बक्‍ताची एलीयालो मोसा ताचीमा येसूलो बाता पूयोचीक तूवा, 5खकामा पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “तँबप्, काए नापी तूयेक धाई खान्‍नी राछ। काएकावा नापी सूम्‍छी तूमाक खम् बानाम्‍याम्‌का, ईत्‍ता आनानीलाई, ईत्‍ता मोसालाई, खकामा ईत्‍ताबो एलीयालाई।” 6खोची मारी कीसामीकसावा यँ गूँमा छाकल्‍या खोसा यँसँ ङीसून। 7खकामा मपी ममूला तामा खोचीलाई खबूखायूची, मकामा मक ममूलाहँपीका ईत्‍ता आता गूँमाक सँलँवा लता, “नक लालूखालोक अँ छा ह, खोसा गीक खा आनानीवा ईनानूम्।” 8खकामा खोचीवा धवा भेपानापे खाङूची खतालोने खोचीवा येसूलाई मात्‍ताई मपी तूची आरू आसालाईसँ खोचीवा तूचीन। 9येसू ऊम्‍सीच्‍चेचीलो पप्‍चीलापीका धाताहँमीलो खोसा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “मीनामी छा सीःमा ऊसीनतो, आनानीवा पप्‍चीलापी तनूम्‌क खा मीनाचीलाई यँसँ लनूम्‌नवो” लूचीमा खोसावा सीच्‍चेचीलाई आग्‍या पीऊची। 10आतामा खोचीवा मक खा ऊम्‍चू सागूँवापीङा यूसूची, खकामा सीमाहँ ऊमा गेक यँल्‍या ग्‍यामीमा तईमोमा थालामूची। 11खोची आता ग्‍यामीमा येसूलाई ततूची, “ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीवा यँमा पाईला एलीया खँदीमापी तामाछी गीमी?” 12येसूवा खोचीलाई लूची, “झारा थोका चँरीचूब्‍मालाई ऊम्‍छूङ्ङा एलीया पाईला तामाछी। माताधँ यँमा मीनामी छावा मारी कास्‍टा तक खकामा मीनाचीवा नतचीनक खा धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई त? 13कँ आनानीलाई लोनीनी, एलीया पाईलाङा तादूराक तूई, ऊम्‍बारेपी छाबातीकाङा खोचीवा खोलाई ऊम्‍चू यँता मूमालो माताङा मूची।” 14खोची आरू सीच्‍चेचीधपी लासामीमा तामीलो साफी पीपीछूर्छूर् मीनालो यहूदीचीमी ब्‍यबस्‍था चेकाबी मीनाची खोचीलाई खबूखायूचीमा पूर्पाछे मूहँचीक खोचीवा तूची। 15झारा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा येसूलाई तूचीमा हँसहँलँ छामीहँ अतलल छाखातामी खकामा खोची खोतोलोङा भूस्‍सा बानामीमा खोलाई सेवा मीऊची। 16येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानी नकचीलो यँ खामी बारेपी तईमोचामोनीक तूवा?” 17पीपीछूर्छूर् मीनाहँपीका ईत्‍तावा पातामा ग्‍या, “तकी, अँ वाच्‍छाछालाई आनानीपी बायूङ्‍क तूई खोलाई ईसीक आत्‍मावा लापूहँ नेमा दूरनक मीऊक तूई। 18नकसावा लापलो खोलाई भूईँपी धाप्‍स खकामा ऊम्‍ङोपीका गूचूचू थूमवा लात, ऊम्‍कँसँ खमा थालामी खकामा आराठ्‍ठाई छी। आनानी नापी मान्‍तूवानीकसावा कँ आम्‍नू सीच्‍चेचीलो नक ईसीक आत्‍मालाई लातानूम्‌या लूङ्‍चूङ्‍मा बीन्‍ती मूङ् खतालोने खोचीवा नकलाई लाईमाङा दूरूचीन।” 19खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँङा मूमा दूरँक थोकाछोपी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी अबीस्‍वसीचेऊ, कँ आनानीलो हाल्‍लोतो छँ? आम्‍नू अबीस्‍वसा कँ धाई अमा? मक वाच्‍छाछालाई कँधपी बायानूम्।” 20खोचीवा मक वाच्‍छाछालाई खोधपी बायूची। येसूलाई मक चाप्‌मी आत्‍मावा छ्‌यातूमत्‍तो मक वाच्‍छाछालाई धाप्‍सूहँ लाछारपाछार मूतो भूईपी याल्‍मा थालामू, खकामा ऊम्‍ङोपीका थूमवा लाईतो खो पूलूलूमा वाल्‍मा थालामू। 21येसूवा ऊम्‍पालाई ततू, “हाल्‍लोपीका नकलाई आता छीहँक?” ऊम्‍पावा ग्‍या, “यायाछापीकाङा। 22नकलाई सेमालाई चाप्‌वा साफी खेपा मीपीलो काँवापी झाकूतीकूक तूई। नकलाई आनानीवा नोमेमा दूरूनूम्‌धँ सम् तूयेकानूम्‌हँ काएकालाई भाएकानूम्‌या।” 23येसूवा खोलाई लू, “ ‘आनानीवा दूरूनूम्‌धँ!’ गीनामा यँ गीनाक? बीस्‍वसा मूकाबीलो झारा थोका छूमा दूर।” 24खोतोलोङा मक वाच्‍छाछामी ऊम्‍पावा पातामा ग्‍या, “कँ बीस्‍वसा म आनानीवा अँ छा नोमेमा दूरूनूम् अँ अबीस्‍वसापी कँलाई भँनूम्।” 25खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची खोलाम्‍पे ईखेपाङा भूस्‍सामीमा बानामीक तूःमा येसूवा ईसीक आत्‍मालाई आता लूमा पायू, “आना ईन्‍मालो नेमा दूरनानाक ईसीक आत्‍मा कँ आनालाई लोनी खोपीका लतामा खाता, खकामा आना फेरी खोहँपी हाल्‍लोसँ वँन।” 26मातामा मक आत्‍मा मारी पातामा मक वाच्‍छाछालाई यसातो मीऊ खकामा खोपीका लता, खतालोने मक वाच्‍छाछा स्‍याकतीकाङा छाखाता, ऊतोसाम्‍म छा, मपी तूमाकी साफीवाने स्‍या राछ ग्‍यामी। 27मकामा येसूवा मक वाच्‍छाछामी हूपी लापूमा पोमा भऊ, खतालो खो पोका। 28खकामा येसू मपीका खीम वँङा। खतालो मपी ऊम्‍सीच्‍चेचीवा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खोलाई ततूची, “यँमा काएकावा मक आत्‍मालाई लाईमा दूरूम्‌कानक?” 29येसूवा खोचीलाई लूची, “आतीकाक नीनाबूङ् दब्‍मावा मात्‍ताई लाईमा दूरी।” आरू यँ थोकासँ नकलाई लाईमा दूरीन। 30खकामा येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेची मपीका लतामीमा गालील छूतो खातामी, येसूमी सानूवाबो नक खा आसावासँ ईनूचीनेन गूँमाक तूवा, 31यँमाधँ खलो येसूवा खोचीलाई च्‍यातूहँची। खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “मीनामी छा मीनामी हूपी पी, खकामा खोचीवा खोलाई सीतची, माताधँसँ खो सूम्‍छी लेपी ऊसीहँ पोकी।” 32खोचीवा येसूमी खा ङीसूचीन, माताधँसँ खोची खोलो तईमासँ कीसामी। 33खकामा खोची कफर्नहूमपी तामीहँ खीम्‌पी तूवामीलो येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानी लाम्‌पी यँ खामी पूर्पाछे माहँनूम्‌क तूवा?” 34खतालो खोची मानेपा तूवामी, यँमाधँ लाम्‌पी खोचीवा, “काएहँपी झारापीका ढ्‍याप्‍पा आसाल्‍या?” ग्‍यामीमा पूर्पाछे मूचीक तूवा। 35येसू तूवा खकामा ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाईङा खोधपी काछूचीहँ लूची, “आसा आघारी छूमा लाम खो झारापीका पाछारी छूमाछी खकामा झारामी स्‍यावा मूमाछी।” 36खकामा येसूवा ईत्‍ता यायाछालाई तातूमा ऊम्‍चू लाम्‍लोपी यूसू खकामा मक यायालाई खोसावा भ्‍याप्‍सूमा खोचीलाई लूची, 37“नक यायालाई अँ नूङ्‍पी आसा ग्राहाना मी खोसावा कँलाईङा ग्राहाना मेक दाती, कँलाई ग्राहाना मूकाबीवा कँलाई मन, कँलाई पकाबीलाईङा ग्राहाना मीक दाती ।” 38यूहन्‍नावा येसूलाई लू, “तकी, ईत्‍ता मीनावा आम्‍नू नूङ्‍पी चाप् लातूहँक काएका तूम्‌का खकामा काएका खोलाई चाप् लातून लूम्‌काहँ चीबूम्‌का यँमाधँ खो काएलो मान्‍तू।” 39मातालो येसूवा खोचीलाई आता लूची, “खोलाई चीबानूम्‌न, यँमाधँ अँ नूङ्‍पी रमी चालँवा मूकाबीवा अँ बीरोधापी चँरङा खाईसीक खा नीनीन, 40आसा एबीरोधापी मान्‍तू खो काएलाम्‍पेकङा ह। 41कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍यँ, आसावा आनानी ख्रीस्‍टमी ह गीहँ ऊखोँ काँवाङा दूङ्‍मा पीःनीधँ खोसावा तोमाक नाम्‍य यँतामाधँसँ त।” 42“कँछोपी बीस्‍वसा मूकाबी स्‍यानपीकासँ स्‍यानलाई खँ मूम्‍यचीधँ, बर्जू खोलाई ढ्‍याप्‍पा बूम्‍लीमा ऊम्‍पईपी छूईमाहँ होङ्‍कामाहँपी झमातीङ्‍माक दान्‍डा पीमा खोमी लागी धूङ्‍ली। 43खकामा आनालाई आम्‍हूवा खँ मूमीनाधँ कीबूहँ कात्‍तू। हीसा हूलो नरकापीक हाल्‍लोसँ सीनक मीहँपी खाईमापीकाने ईत्‍ता हू मान्‍दूङ् आना नीनाम्‍खम् खाईमाहँ लेमा धूङ्‍ली। 44[ नरकापी ना पूछचीङा सी ना मीङा सी।] 45आनालाई आम्‍लँवा खँ मूमीनाधँ कीबूहँ कात्‍तू। हीसा लँलो नरका खाईमापीकाने ईत्‍ता लँ मान्‍दूङ् नीनाम्‍खम् वँमाहँ लेमा धूङ्‍ली। 46[नरकापी ना पूछङा सी ना मीङा सी ] 47आम्‍मूवा आनालाई खँ मूमीनाधँ लातूमा कात्‍तू। हीसा मूलो नरका खाईमापीकाने ईत्‍ता मू मान्‍दूङ् नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमा धूङ्‍ली। 48‘मपी नरकापी ना पूछङा सी ना मीङा सी।’ 49“झारालाई मीवाङा रूम्‌रूम् मी। 50रूम् खान्‍नीक ह खताधँसँ रूम्‌मी ऊम्‍रूम्‌रूम् खातीधँ मकलाई यँसावा रूम्‌रूम् मूमा? आनानी रूम्‌मी स्‍वादातीका छानी खकामा आनानी आम्‍नू हँपाहँपापी साङपी तूवानी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\