मत्‍ती 1

1अब्राहाममी छा, दाऊदमी छा, येसू ख्रीस्‍टमी बङ्‍सावाली: 2अब्राहाम ईसहाकमी पा तूवा। खकामा ईसहाक याकूबमी पा तूवा, याकूब यहूदालो आरू ऊम्‍बूबू नूछचीमी पा तूवा, 3यहूदा फारेसलो जाहेरमी पा तूवा। ऊम्‍चूमाबो तामार तूवा। फारेस हेस्रोनमी पा खकामा हेस्रोन आराममी पा तूवा, 4खकामा आराम अम्‍मीनादाबमी पा, अम्‍मीनादाब नहसोनमी पा तूवा, नहसोन सल्‍मोनमी पा तूवा, 5सल्‍मोन बोअजमी पा तूवा। खकामा ऊम्‍मा राहाब तूवा।बोअज ओबेदमी पा तूवा। ऊम्‍माबो रूथ तूवा। खका ओबेद यीसाईमी पा तूवा, 6खकामा यीसाई दाऊद हँमी पा तूवा। खकामा दाऊद सोलोमनमी पा तूवा। ऊम्‍माबो ऊरीयाहमी तँमा तूवा । 7सोलोमन रहबाममी पा, रहबाम अबीयामी पा खकामा अबीया आसामी पा तूवा। 8आसा यहोसापातमी पा तूवा, यहोसापात यहोराममी पा तूवा, यहोराम ऊज्‍जीयाहमी पा तूवा, 9ऊज्‍जीयाह योताममी पा तूवा, खकामा योताम आहाजमी पा तूवा, आहाज हीजकीयामी पा तूवा, 10हीजकीया मनस्‍सेमी पा तूवा, खकामा मनस्‍से अमोनमी पा तूवा, अमोन योसीयाहमी पा तूवा, 11योसीयाह यकोनीयासलो ऊम्‍नूछचीमी पा तूवा। खोची बेबीलोनपी यहूदीची बन्‍दी छूमामा खाईमापीका पाईला मूनामीक तूवा। 12बेबीलोनपी बन्‍दी छामीहँ खातामीमा: यकोनीयास सालतीएलमी पा तूवा, सालतीएल यरूबाबेलमी पा तूवा, 13खकामा यरूबाबेल अबीऊदमी पा तूवा, खकामा अबीऊद एल्‍याकीममी पा तूवा, खकामा एल्‍याकीम आजोरमी पा तूवा, 14आजोर सादोकमी पा तूवा, खकामा सादोक आखीममी पा तूवा, आखीम एलीऊदमी पा तूवा, 15खकामा एलीऊद एलाजारमी पा तूवा, एलाजार मत्‍तानमी पा तूवा, मत्‍ताना याकूबमी पा तूवा, 16नक याकूबमी छा योसेफ तूवा खोसावा मरीयमलो भ्‍या मू, नक मरीयमलामा येसू मूना, खकामा खोलाई ख्रीस्‍ट लूची। 17आतामा अब्राहामपीका दाऊदसाम्‍मपी ईत्‍लँ पूस्‍ता तूई, खकामा दाऊदमी दँमापीका बेबीलोनपी बन्‍दी मूचीमा खायूचीकसाम्‍म ईत्‍लँ पूस्‍ता, खकामा बेबीलोनपी बन्‍दी मूचीमा खायूचीकपीका नापे येसू ख्रीस्‍टसाम्‍म ईत्‍लँ पूस्‍ता तूई। 18येसू ख्रीस्‍ट आतामा मूनाक ह। योसेफवा मरीयमलाई भ्‍यामूमालाई ङाकूक तूवा, खताधँसँ ऊम्‍चू भ्‍या छूमापीका पाईलाङा मरीयम पबीत्‍रा आत्‍मालामा बखदीमा छाक तूवा। 19खतालोने ऊम्‍तँपा छूमा ग्‍याहँक योसेफ धार्मी मीना तूवाकसावा, मरीयमलाई ङईमालीक मूमाम्‍पा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खोलाई छीमाक सानूवा मूनाची। 20खतालो खोसावा आतीकाक खा मीन्‍नाहँनाचीलो ऊम्‍सेमपी परमप्रभूमी स्‍वर्गादूत खोपी ताहँ खोलाई लू, “दाऊदमी छा योसेफ, आम्‍तँमा छूमा गीहँक मरीयामलाई भ्‍या मूमा कीन, यँमाधँ मरीयम पबीत्‍रा आत्‍मालामा बखदीमा छाक ह। 21खोसावा ईत्‍ता वाच्‍छाछा वात, आनावा ऊम्‍नूङ् येसू यूसू, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍मीनाचीलाई ऊम्‍चू खँपीका माच्‍छे प्‍यची।” 22अगम्‍बक्‍तालामा परमप्रभूवा ग्‍याक खा ताल्‍माक लागीङा नक झारा छाक ह: 23“खाङानूम्, हने ईत्‍ता कान्‍ये मीमाछा बखदीमा छी, खकामा खोसावा ईत्‍ता वाच्‍छाछा वात, खकामा ऊम्‍नूङ् ईमानूएल यूसी,” ईमानूएल गेकबो, “नीनाबूङ् काएलो।” 24खकामा योसेफ थीत्‍तापोका, खकामा परमप्रभूमी स्‍वर्गादूतवा खोलाई लूतीकाङा खोसावा मरीयमलाई भ्‍या मू। 25मरीयमवा छा वातूनतो खोची साङ्‍गाई ईम्‍साचीन। खकामा खोसावा ऊम्‍नूङ् येसू वायू।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\