मत्‍ती 10

1येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई काछूचीमा ईसीक आत्‍मा लाईमाक खकामा झारा खाले सामलो झारा सार छूकाबीचीलाई नोमेमाक आधीकारा पीऊची। 2ईत्‍हीस् प्रेरीतचीमी नूङ् नकङा ह, पाईला पत्‍रूस लूचीक सीमोन खकामा ऊम्‍नूछ अन्‍द्रीयास, जब्‍दीमी छा याकूब खकामा ऊम्‍नूछ यूहन्‍ना, 3फीलीप, बारथोलोमाई, थोमालो तीराऊ लाप्‍काबी मत्‍ती, अल्‍फयसमी छा याकूब, खकामा थेदीयस, 4सीमोन कनानी खकामा यहूदा ईस्‍करीयोत खोसावा येसूलाई धका पीऊक। 5येसूवा नक ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई आता लूचीमा आरामीऊचीहँ पसूची, “आर्क जाईची तूईमीक थाम्‍पूङ्‍पी खाईननी, सामरीचीमी साप्‍सेमापीसँ वँननी। 6खतालोने ईस्राएली जाईचीपीका मासामीक लूक्‍साचीपी खातानी। 7‘नीनाम्‍खम्‌क हालाखम् नाजीकापीङा ताक तूई’ ग्‍यानीमा झारालाई हालाब्‍तो खातानी। 8सामवा लापूचीकचीलाई नोम्‍यानूम्, खकामा स्‍यामीकचीलाई ऊम्‍यानूम्, छवायँ सामवा लापूचीकलाई नीक म्‍यानूम्, खकामा चाप्‌ची लातानूम्। आनानीवा माताङा तनूम् खकामा माताङा प्‍यानूम्। 9खकामा आनानीवा आम्‍नू थँपारीपी रीमा, छमी खकामा लेनामी बूलू खूरानूम्‌न, 10खकामा लाम्‌पीक लागी ब्‍याखा, हीसा ल़छूम्, लँवाई, खकामा तोरीबँ खूरानूम्‌न। यँमाधँ चालँवा मूकाबीवा खोसावा चामाक थोका तोमाछी। 11हाक्‍क साप्‍सेमापीधँसँ तेपीधँसँ आनानी वँङीनीलो आनानीलाई लाम्‌तूपा मीःनीक खीम् लामानूम् मकामा मपीका आनानी हासीनीमा लतीनीनतो मक खीम्‌पीङा तूवानी। 12मक खीम्‌पी वँङीनीलो मक खीम्‌कलाई सेवा म्‍यानूम्। 13खकामा मक खीम्‌क मीनाचीवा आनानीलाई खान्‍नीतो लाम्‌तूपा मीनीधँ मक खीम्‌पी आम्‍नू साङ छूने। खतालोने मक खीम्‌क मीनाचीवा आनानीलाई खान्‍नीतो लाम्‌तूपा मीःनीनधँ आम्‍नू साङ आनानीपीङा लानेताने। 14खतालोने आसाचीवा आनानीलाई लाम्‌तूपा मीःनीनधँ खकामा आम्‍नू खा ईनचीनधँ, मक थाम्‍पूङ्‍पीका लतीनीलो आम्‍नू लँक भा रूसासानूम्। 15ऊम्‍छूङ्‍ङा, कँ आनानीलाई लोनीनी, न्‍यायामी लेपी मक साप्‍सेमामीपीकाने बर्जू सदोमलो गमोरापीक मीनाचीलाई साफी सम् तूयी। 16“खाङानूम्, कँ आनानीलाई हूक्‍साचीमी म़झापी लूक्‍साचीतीका पनीहँनीनी, आतामा पूतका चूङ्‍चूङ्‍धक खकामा तूकूवातीका फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छानी। 17खतालोने आनानी मीनाचीलो नूवा याकानी, यँमाधँ खोचीवा आनानीलाई अदालतापी पीःनी, खकामा ऊम्‍चू तायाखीम्‌चीपी आनानीलाई खोचीवा कोर्रावा याप्‍सीनी। 18खकामा अँ गार्नावा आनानी हाकीमचीलो हँमी लाम्‍लोपी खाईमाछी, आतामा खोचीलो आर्क जाईचीमी लागी आनानी अँ साँछी छीनी। 19खोचीवा आनानीलाई लाप्‍मीनीहँ मूद्‍दा तीःनीलो, आनानी यँ नेमाल्‍या ग्‍यानीमा चूलाईलोननी। यँमाधँ आनानीवा यँ नेमाछी मक आनानीलाई खोतोलोङा लीनी। 20यँमाधँ नेकाबी आनानी आम्‍नूहँपा मन, आम्‍नू पामी आत्‍मा आनानीलामा छीहँ नीनी। 21नूछवा नूछचीलाई सीमारीमी लागी प्‍यची, खकामा ऊम्‍पाचीवा ऊम्‍छाचीलाईसँ माताङा म्‍यची, खकामा ऊम्‍चू छाछाचीवासँ ऊम्‍चू मापामी बीरोधापी पोकीमीहँ खोचीलाई सेम्‍यची। 22अँ नूङ्‍मी गार्नावा आनानीलाई झारावा छीङीनी। खताधँसँ आसा लूकीक दँमासाम्‍म ऊम्‍बीस्‍वसापी धीमाम्‍पा तूई, खोमीङा माच्‍छे छी। 23खकामा खोचीवा आनानीलाई ईत्‍ता साप्‍सेमापी सात्‍तामीनीलो आर्क साप्‍सेमापी फूसानी यँमाधँ कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, मीनामी छा तीनतो आनानी ईस्राएलक झारा साप्‍सेमाचीपी आम्‍नू स्‍यावामी चालँवा दूरूनूम्‌क छीन। 24“सीच्‍चे ऊम्‍तकीपीका खकामा चापँवाछा ऊम्‍तँबप्‌पीका ढ्‍याप्‍पा छीन। 25सीच्‍चे ऊम्‍तकीतीका खकामा चापँवाछा ऊम्‍तँबप्‌तीका छूमा लाम्‍मा ऊम्‍छूङ् ह। आतामा खोचीवा खीम्‌क तूम्‍साबूलाईङा बालजीबूल लूचीक तूईधँ, ऊम्‍झानीपी तूईमीकचीलाई झान धाई मारी लची? 26“आतामा खोचीलो आनानी कीननी। यँमाधँ नापी होतोलो खबाक झारा थोकाङा हतीखाती, खकामा झारा ङीसीनक थोका ङीसीतोङा छी। 27खकामा कँ आनानीलाई माकाचूचूपी लोनीनीक झारा थोका ऊझेलपी लनूम्, खकामा आनानी आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा नाबपी मात्‍ताई यँ ईनूनूम्, मक खीम्‌छोपीका हालाबानूम्। 28आनानीलाई सेमा लाम्‍काबीचीलो कीननी, यँमाधँ खोचीवा आम्‍नू रीराम्‌लाई मात्‍ताई सेमा दूरची खताधँसँ आम्‍नू आत्‍मालाई सेमा दूरचीन। खतालोने आत्‍मालो रीराम् हीसालाईङा नरकापी नासा मूमादूर्काबी नीनाबूङ्‍लोङा आनानी कीसानी। 29यँ हीसा थतङ्‍गीवालाई ईफपी ईन्‍मा दूरीनहँल्‍या? मकचीहँपीक ईत्‍तासँ आम्‍नूपामी सानूवा छूमाम्‍पा भूईपी धीःन। 30आम्‍नू तखलक झारा तँचीसँ ङोराक तूई। 31आतामा आनानी कीननी, यँमाधँ आनानी थतङ्‍गीवाचीपीकाने धाई म़ङ्‍ग तूईनी। 32आतामा मीनामी लाम्‍लोपी कँ येसूमी ह गूँकाबी झारालाई, कँसँ नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पामी लाम्‍लोपी खोची झारालाई अँमी लँचूङ्। 33खताधँसँ मीनामी लाम्‍लोपी कँ येसूमी मन गीमीमा कँलाई छीङ्‍काबी झारालाई कँसँ नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पामी लाम्‍लोपी नकची अँमी मन ग्‍यँमा छीङचूङ्। 34“आनानीवा कँ खँदीमापी साङ ताईसी तँक ग्‍यानीमा मीनानूम्‌न। कँ खँदीमापी साङ ताईसी मन, लाम्‍छाप् गँसीबो तँक ह। 35यँमाधँ कँ ‘वाच्‍छाछालाई ऊम्‍पामी बीरोधापी, खकामा मीमाछाछालाई ऊम्‍मामी बीरोधापी, खकामा नाम्‍मेलाई छूमेमी बीरोधा मूमेसी तँक ह। 36आम्‍नू सातूराची आम्‍नू झानीचीहँपीकङा छीमी।’ 37“आसावा ऊम्‍मापालाई कँलाईपीकासँ मारी लालूखा म्‍य, खो अँ सीच्‍चे छूमा खात्‍तन। खकामा आसावा कँलाईपीकासँ मारी ऊम्‍छाछाचीलाई लालूखा म्‍य, खोसँ अँ सीच्‍चे छूमा खात्‍तन। 38आतामाङा आसावा ऊम्‍क्रूसा खूरमा कँलाई तीङेन, खो अँ सीच्‍चे छूमा खात्‍तन। 39आसावा ऊम्‍प्राना लेमेमा लाम खोसावा मास, खकामा अँमी लागी ऊम्‍प्राना माकाबीवा लेम्‍य। 40“आनानीलाई ग्राहाना मूकाबीवा कँलाईङा ग्राहाना मे, खकामा कँलाई ग्राहाना मूकाबीवा कँलाई पकाबीलाई ग्राहाना मी। 41खकामा अगम्‍बक्‍तालाई ग्राहाना मूकाबीवा अगम्‍बक्‍तावा तकतीकाङा नाम्‍य त। मातामाङा धार्मीलाई धार्मीङा ह गीमा ग्राहाना मूकाबीवा धार्मी जनावा तकतीकाङा नाम्‍य त। 42आसावा नक स्‍यानचीहँपीक ईत्‍तालाई अँ सीच्‍चे गीमा ई खोँ काँवा मात्‍ताईधँसँ दूङ्‍मा प्‍य, ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, खोसावा ऊम्‍नाम्‍य यँतामाधँसँ मासन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\