मत्‍ती 11

1येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई आरामीऊदूरूचीमा मपीका लतामा ऊम्‍चू साप्‍सेमाचीपी चेसीलो खान्‍नीक खा मीनाचीलाई हालाब्‍सी खाता। 2यूहन्‍नावा ख्रीस्‍टमी चालँवामी खा छेमाखीम्‌पीङा ईनू, खकामा खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई नक खा तईसी पसूची, 3“ताकाबी ख्रीस्‍ट आनानीङाले काएकावा आरूलाईङा हूङ्‍माकल्‍या?” 4येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा ईनानूम्‌कलो तनूम्‌क झारा खाची यूहन्‍नालाई लनूम्, 5मूसीपाचीवा तची, लाम्‍दूम्‍मा मन्‍दूर्काबी लाम्‍दूमीमी, छवायँ सामवा लापूचीकलाई नीक माक तूई। नाब मन्‍ईन्‍काबीलाई ईन्‍मा दूर्काबी माक तूई। खकामा स्‍यामीकची ऊसामीक तूई, खकामा झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई खान्‍नीक खा हालाबीहँक तूई। 6अँ बारेपी साङ्‍का मन्‍मूकाबीचीलाई अलने।” 7यूहन्‍नामी सीच्‍चेची खातामीमा येसूवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई यूहन्‍नामी बारेपी लोमा थालामूची, “आनानी खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी यँ खँसी लतानीक? ले हूवा हाल्‍लामूक दूम्‍पोलाई खँसी लतानीक? 8खताधँ आनानी यँ खँसी लतानीक त? ले खान्‍नीक ते हूम्‍काबी मीनालाई खँसी लतानीक? खान्‍नीक ते हूम्‍काबीचीने हँमी खीम्‌पील्‍या छीमी त। 9आनानी यँ खँसी लतानी त? ले अगम्‍बक्‍तालाई खँसी? आनानी अगम्‍बक्‍तालाई खँसी लतानीक, खतालोने कँ आनानीलाई लोनीनी, अगम्‍बक्‍तापीकासँ ढ्‍याप्‍पालाई। 10नक खोङा ह, ऊम्‍बारेपी धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, ‘खाङू, कँ अँ सूलँवा पोकाबी मीना आम्‍लाम्‍लो लाम्‍लो पसँ, खोसावा आम्‍लाम्‍लोपी आम्‍लाम् चँरीचूब्‍पीना।’ 11ऊम्‍छूङ्‍ङा, कँ आनानीलाई लोनीनी, मीमाछाचीवा छा वातूचीकहँपी बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नापीका ढ्‍याप्‍पा आसासँ छाक मान्‍तू। खताधँसँ नीनाम्‍खम्‌क हालाखम्‌पी आसा झारापीका स्‍यान तूई, खो यूहन्‍नापीकासँ ढ्‍याप्‍पा छी। 12बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नावा खान्‍नीक खा मीनाचीलाई हालाबूचीक लेपीका ईसेक लेसाम्‍म, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् जोरतोरा पोर्तो खाताक तूई, खकामा नासा मूकाबी मीनाचीवा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌लाई ऊम्‍चू हूपी मूमा लामची। 13यँमाधँ यूहन्‍नामी दँमासाम्‍म झारा अगम्‍बक्‍ताचीलो मोसामी ब्‍यबस्‍थावा नक हालाखम्‌मी बारेपी अगम्‍बानी मूची। 14आनानीवा बीस्‍वसा मूमा नतूनूम्‌धँ यूहन्‍नाङा ताकाबी एलीया ह। 15आसामी नाब तूई, खोसावा ईनूने। 16“हने कँ नक ईसेक लेक मीनाचीलाई यँलो दँजामूमाल्‍या? नकचीने बाजारापी वाल्‍काबी स्‍यान छाछाचीतीकाक ह, मक छाछाचीवा ऊम्‍चू बूमीचीलाई काछची, खकामा लची, 17‘काएकावा आम्‍नूमी लागी बँसेऊरी धूपूम्‌का, खतालो आनानी छोमानीन। खकामा काएकावा बीलापा मूम्‌का, खतालो आनानी सोगा मानूम्‌न।’ 18यँमाधँ यूहन्‍ना चातो दूङ्‍तो तान, खकामा खोचीवा खोलाई चाप्‌वा लापूक तूई गीमी। 19खतालोने मीनामी छा चातो दूङ्‍तो ता, खतालोने खोचीवा गीमी, ‘खाङानूम्‌खँ मारी चाकाबी, दूङ्‍काबी, ऊम्‍मावा सेकाबी खकामा तीराऊ लाप्‍काबीलो खँवालाचीमी बूमी!’ नूवा ठीक ह गूँमाक खा ऊम्‍चालँवापीकाङा दातीखाती।” 20येसूवा साफी ऊम्‍रलोक चालँवा मूक साप्‍सेमाचीलाई पाईमा थालामू, यँमाधँ मक साप्‍सेमाचीपीक मीनाचीवा ऊम्‍चू सानूवा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासूचीन। 21“धीक्‍कारा आना, खोराजीन! धीक्‍कारा आना, बेथसेदा! यँमाधँ आनानीपी छाक अतलल छेक रलोक चालँवा टूरोसलो सीदोनपी छाकधँने खोचीवा भाङ्‌रा हूप्‍सूचीहँ छूबी वातूचीमा तेतँनीङा ऊम्‍चू सानूवा नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासू दूरूचीक। 22कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, न्‍यायामी लेपी नीनाबूङ्‍वा टूरोसलो सीदोनक मीनाचीलाई आनानीपीका साफी सम् तूयची। 23ए कफर्नहूम, आना नाम्‌छूरीसाम्‍मङा आल्‍घ छूमा दूरानाहँल्‍या? आनाने खदीमाहँपी धातीना। यँमाधँ आनापी छाक रलोक चालँवा सदोमपी माकधँने ईसेक लेसाम्‍मङा सदोम छाचाक। 24खताधँसँ कँ आनालाई लोनी, न्‍यायामी लेपी नीनाबूङ्‍वा आनापीकासँ साफी सदोमलाई सम् तूय।” 25खतालो येसूवा ग्‍या, “ए पा, नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमामी प्रभू, कँ आनानीलाई अलने पीनीनी, यँमाधँ आनानीवा नक खाची नूवामी तायामीचीपीकालो सानूवापाचीपीका सूलानूम्‌मा, स्‍यान छाछाचीलाई खँम्‍यानूम्। 26यँमाधँ ए पा, आनानीवा नकङा खान्‍नोक दाबानूम्। 27अँ पावा कँलाई झारा थोकाङा प्‍यँक तूई, खकामा पापा मान्‍दूङ् ऊम्‍छालाई छेकाबी आसासँ मान्‍तू, आतामाङा ऊम्‍छा मान्‍दूङ् ऊम्‍पालाई छेकाबी आसासँ मान्‍तू। खतालोने ऊम्‍छावा ऊम्‍पालाई खँमेमाक सानूवा मीऊचीक मीनाचीवा पापालाई छ्‌यातची। 28आनानी झारा लीसीक भारी खूरानूम्‌मा हयानीकची कँधपी तानी, खकामा कँ आनानीलाई सावाभेपीनीनी। 29खकामा अँ काम्‍मासूङ् आनानीपी त्‍यानूम्, खकामा कँलो चेलोनी, यँमाधँ कँ बीनयीलो सानूवापा तूङ, आतामा आत्‍मापी सावाभेमा तूनूम्। 30यँमाधँ अँ काम्‍मासूङ् साजील तूई, खकामा अँ भारी हामीक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\