मत्‍ती 12

1खकामा येसू सावाभेमाक लेपी चासूम्‌ला छूतो खाताहँक तूवा। खतालो ऊम्‍सीच्‍चेची साका स्‍यामीकसावा चासूम्‌मी बालाची बीतो चामा थालामूची। 2खतालोने फरीसीचीवा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा मूचीक खा तूचीमा येसूलाई लूची, “खाङानूम्, आम्‍नू सीच्‍चेची सावाभेमाक लेपी यँ मूमा ईसी, मकङा मीहँची।” 3खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “दाऊदवा, खोलो तूकाबीचीलो साकास्‍यालो यँ मूक तूवा, आनानीवा नीऊहँनूम्‌न? 4खकामा दाऊदवा यँतामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङामा नीनाबूङ्‍लाई प्‍याक सोफ ऊम्‍बूमीचीलो चो? मक सोफ खोचीवा चामा ईसाक तूवा, मक सोफ पूजारीवा मात्‍ताई चामा नोक तूवा। 5खकामा आनानीवा मोसामी ब्‍यबस्‍था नीऊहँनूम्‌न, सावाभेमाक लेपी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌क पूजारीचीवा यँतामा सावाभेमाक लेक ब्‍यबस्‍था भाङ्‍गा मीची, खताधँसँ खोची फक्‍तावाला छीमीन? 6खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीकासँ ढ्‍याप्‍पा नापी तूई। 7‘कँ बलीदाना मन, साङ नतँ’ गूँमाक धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा आनानीवा ङीसानूम्‌कधँने फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मीनालाई फक्‍ता त्‍यानूम्‌नक। 8यँमाधँ मीनामी छा सावाभेमाक लेमीसँ प्रभू ह।” 9खकामा येसू मक खीम्‌पीका लतामा मपीक ऊम्‍चू तायाखीम्‌पी खाता। 10खतालो मपी ईत्‍‌ता ऊम्‍हू हसाक मीना तूवा। खोचीवा येसूलाई फक्‍ता तेमाक सानूवा मूचीमा खोलाई ततूची, “ब्‍यबस्‍थाक न्‍यामापी सावाभेमाक लेपी कोई कसाईलाई नोमेमा नी?” 11खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीहँपी कोईमी ईत्‍ता लूक्‍सा तूई, खकामा मक सावाभेमाक लेपी भाल्‍खँराहँपी हूली, खतालो आनानीवा यँ मकलाई लातूनूम्‌नहँल्‍या? 12खतालोने लूक्‍सापीका मीना धाई म़ङ्‍ग तूई! आतामा सावाभेमाक लेपी खान्‍नीक चालँवा मूमा ब्‍यबस्‍थातीका खान्‍नी।” 13खकामा खोसावा मक मीनालाई लू, “आम्‍हू सतू।” खकामा मक मीनावा ऊम्‍हू सतू खतालोने ऊम्‍हू नोमा, आर्क हूतीकाङा छाखाता। 14खतालोने फरीसीची पाखा लतामी, खकामा खोलाई यँतामा सेमा दूरी ग्‍यामीमा ऊम्‍बीरोधापी यायो मूमा थालामूची। 15खतालो येसूवा मक खा तूम्‍तूमा मपीका खाल्‍ता, खकामा मारी मीनाचीवा खोलाई तीङ्‍तो खातामी, खकामा खोसावा खोचीहँपीक सार छूकाबी झारालाई नोमीऊची, 16खकामा येसूवा खो आसाल्‍या मक आसालाईसँ लनूम्‌नवो लूचीमा नोकाबीचीलाई आरामीऊची। 17नकबो यसाईया अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक खा ताल्‍माक लागीङा छाक ह। 18खाङानूम्, “कँङावा छ्‌यातूङ्‍क अँ चापँवाछा कँ खोलाई लालूखा मीङ्‍क तूई खकामा कँ खोलो दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। कँङावा अँ आत्‍मा खोछोपी यूसँ, खकामा खोसावा जाई जाईचीलाई न्‍यायामी घोसाना मी। 19खो म़ीनसँ खकामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातीनसँ, खकामा मीनाचीवा ऊम्‍सँलँवा लाम्‌चीपीसँ ईनचीन। 20खकामा खोसावा ऊताक दूम्‍पोसँ ओतन, सीमालायहँक मीकूछू खोसा सीतन। खकामा खोसावा न्‍यायालाईबो बीजायापी छस। 21खकामा ऊम्‍नूङ्‍पीङा जाई जाईचीवा सानूवा धूसची।” 22खकामा मीनाचीवा चाप्‌वा लापूमा तोमासँ नेमासँ दूरनक ईत्‍ता मीनालाई खोधपी तातूची। खकामा येसूवा मक मीनालाई नोमीऊहँ तोमालो नेमा दूर्काबी छा। 23खकामा झारा मीनाची अतलल छाखातामीमा ग्‍यामी, “नक मीना दाऊदमी छाङाहँल्‍या?” ग्‍यामी? 24नक खा ईनूचीमा फरीसीचीवा ग्‍यामी, “खोसावा चाप्‌चीमी तँबप् बालजीबूलवा प्‍यक रलामा चाप्‌ची कल।” 25खकामा खोसावा ऊम्‍चू सागूँवाक खा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “ईत्‍ता हालाखम् छूटाछीमा तोङीचीनहँ म़ीचीधँ मक हालाखम् ल़ाम दँमातो राहाछीन। मातामाङा साप्‍सेमाधँसँ मीनामी झानीधँसँ खोचीहँपी फाट छीधँ खोची तापाछीमीन। 26आतामाङा साईतानावा साईतानालाई लातधँने खोची खोची बीरोधीची छीची। खकामा ऊम्‍चू हालाखम् यँतामा टीकाछूमा दूर? 27खकामा आनानीवा गीनी, बालजीबूलवा र पेकसावा कँङावा चाप्‌ची कल्‍मा दूरँधँ। आनानीलाई तीङ्‍काबीचीलाई आसावा र प्‍यची खकामा खोचीवा चाप्‌ची कलची? आतामा खोचीङा आम्‍नू न्‍याया मूकाबीची छीमी। 28खतालोने नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा कँ चाप्‌ची कलँचूङ्‍धँने, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आनानीपी तादूराकङा तूई। 29आसावासँ पाईला ऊम्‍रलोक मीनालाई छूईमाम्‍पा खीम वँङीहँ ऊम्‍खीम्‌पीक ऊम्‍बूलूदँ खाईमा दूरचीन। झारापीका पाईला मक ऊम्‍रलोक मीनालाई छूयचीमा मात्‍ताई ऊम्‍बूलूदँ ङाब्‍माहँ खाईमा दूरची। 30आसा कँलो छीन, मक अँ बीरोधापी छी, खकामा आसावा कँलो खप्‍सन, खोसावा रीसतीङ। 31आतामा कँ आनानीलाई लोनीनी, मीनाचीवा मीचीक झारा नीनाबूङ्‍मी बीरोधाक दोधूम्‌मी खँधाती, खतालोने पबीत्‍रा आत्‍मामी बीरोधापी दोधूम् पोकाबीमी खँधातीन। 32आतामाङा आसा मीनामी छामी बीरोधापी नीःनी खोलाई ऊम्‍खँधाती, खतालोने आसा पबीत्‍रा आत्‍मामी बीरोधापी नीःनी नक सूनाम्‌पीलो तीःक सूनाम्‌पीसँ ऊम्‍खँ खँधातीन। 33“पो खान्‍नीक तूईधँ, खान्‍नीकङा कसी, आतामाङा पो खाईसीक तूईधँ खाईसीकङा कसी। यँमाधँ मक पो यँतीकाकल्‍या कसीलोङा छ्‌याती। 34पूमी सासीवन्‍तीचेऊ! आनानी आम्‍नूहँपा खँसापी तूईनी, यँतामा खान्‍नीक खा नेमा दूरूनूम्? यँमाधँ सागूँवा यँसावा प्‍याबूक तूई मकङा ङोलामा लती। 35खान्‍नीक मीनामी सागूँवा खान्‍नीक थोकावा प्‍याबक छी, खकामा मपीका खोसावा खान्‍नीक थोकाङा लात, खतालोने खाईसीक मीनामी सागूँवा खाईसीक थोकावाङा प्‍याबक छी खकामा खोसावा मपीका खाईसीक थोकाङा लात। 36कँ आनानीलाई लोनीनी, फयम् खा नेकाबीचीवा न्‍यायामी लेपी झारा खोचीवा नीनामीक मक फयाम् खामी लेखा पीमाछी। 37यँमाधँ आना आम्‍खावाङा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छीना, आम्‍खावाङा आना फक्‍तावालासँ छीना।” 38खतालो फरीसीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीहँपीक कोई कोईवा खोलाई लूची, “तँबप्, काएका आनानीपीका ईत्‍ता लासाई खँमा लामाम्‌का।” 39खकामा येसूवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीमा लूची, “खँसापीलो कलवा मूकाबी सूनाम्‌वा लासाई लाम। खताधँसँ नकचीलाई अगम्‍बक्‍ता योनामी लासाईपीका आरू लासाई पीःन। 40यँमाधँ यँतामा योना ढ्‍याप्‍पा ङामी बहँपी सूम्‍छी लेलो सूम्‍छी सेपा तूवा मातामाङा मीनामी छा खँदीमाहँपी सूम्‍छी लेलो सूम्‍छी सेपा छूमाछी। 41नीनाबेक मीनाची न्‍यायामी लेपी नक सूनाम्‌क मीनाचीलोङा पोकीमी, खकामा नकचीलाई फक्‍तावाला ठराम्‍यची। यँमाधँ खोचीवा योनावा हालाबूक खापी बीस्‍वसा मूचीक तूवा, खतालोने खाङानूम् योनापीकासँ ढ्‍याप्‍पा ईत्‍ता नापी तूई। 42यादूम्‌क हँमा न्‍यायाक लेपी नक सूनाम्‌क मीनाचीलो रीपी पोकी खकामा नकलाई फक्‍तावाला ठरामी, यँमाधँ नक खँदीमामी मेक्‍कछेऊपीका सलोमनमी नूवामी खा ईन्‍सी ता। खतालोने खाङानूम्, सलोमनपीकासँ ढ्‍याप्‍पा ईत्‍ता नापी तूई। 43“ईसीक आत्‍मा मीनापीका लतीहँ खातीमा, अबान खम्‌लाम्‍पे तूमाक खम् लाम्‍तो कोलीतीती, खतालोने खोसावा हापीसँ तन। 44खकामा खोसावा ऊम्‍हँपाङा गी, ‘हने कँ पाईला तूवँक अँ खीम्‌पीङा लासँमा खातँ।’ खकामा खो लासीमा तीलोने खोसावा मक खीम् खाली खकामा खान्‍नीतो बीकीमा सजाछीयीक छीप। 45खकामा खो लासीमा खाती मकामा खोपीकासँ मारी खँसापी आरू सावाबो चाप्‌ची खोलो तातमा ती, खकामा मक मीनाहँपी वँङीमीमा तूईमी, खतालो मक मीनामी दासा पाईलाकपीका पाछीक झान खाईसीक छी। आतामा नक खँसापी सूनाम्‌लाईसँ आताङा छी।” 46खकामा येसू मीनाचीलो नीनायालो ऊम्‍मालो ऊम्‍नूछची मपी तातामीहँ खोलो बाता पोमालाई पाखापी रीपायामीक तूवा। 47खतालो मपी तूकाबी मीनाचीहँपीक ईत्‍तावा येसूलाई लू, “खाङानूम्, आम्‍नू मालो आम्‍नू नूछची।” 48खकामा येसूवा खोलो नेकाबीलाई लू, “अँ मालो अँ नूछची आसाल्‍या?” 49खकामा खोसावा ऊम्‍हूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खँमेतो लूची, “खाङानूम् अँ मालो अँ नूछची। 50आसावा नीनाम्‍खम्‌पी छूकाबी अँ पावा गीक खा र्‌याबहँ मी, खोङा अँ नूछ, अँ नूछमे खकामा अँ मा ह।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\