मत्‍ती 13

1खकामा मक लेङा येसू पोकामा खीम्‌पीका लतामा खाताहँ होङ्‍कामाधपी चेसी तूवा। 2खतालो मपी पीपीछूर्छूर् मीनाची दोसामीकसावा खोसावा तूमाक खम्‌ तूनहँ नाऊपी वँङामा तूवा, खतालो झारा मीनाची होङ्‍कामाधपीक पाखापी दोसामीमा तूवामी। 3खोसावा खोचीलाई आहानाचीपी साफी खाची लूची। येसूवा मीनाचीलाई लूची, “ईत्‍ता मीना चाल्‍यवा न्‍याब्‍सी लता। 4आतामा खोसावा चाल्‍यवा न्‍याबूलो कोई चाल्‍यवा लाम्‌पी धा खकामा छँवाची तामीमा मक कोपू चोखायूची। 5खकामा कोई चाल्‍यवा लूङ्‍कँलापी धा, खकामा मकपी साफी भा तूवान खकामा गाईरसँ तूवानकसावा चाल्‍यवा चँरङा लीमालता। 6खताधँसँ नाम् नोलो ऊम्‍सम् तूवानकसावा हसाखाताहँ योमा धा। 7खकामा कोई चाल्‍यवा तीतूङ्‍लापी धा खकामा तीतूङ् पोराहँ चाल्‍यवालाई नीऊखायू। 8खतालोने कोई चाल्‍यवा खान्‍नीक भापी धा, खकामा ईत्‍तोङ्‌ चूक्‍होप् खकामा कोई सूम्‍होप् गूना कसा। 9आसामी नाब तूई खोसावा ईनूने।” 10खकामा सीच्‍चेची येसूधपी तामीमा ततूची, “आनानी यँमा मीनाचीलो आहानापी नीनीनी?” 11खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नीनाम्‍खम्‌क हालाखम्‌मी रहस्‍सेमी खामी नूवा आनानीवा तनूम्‌क तूई, खताधँसँ खोचीलाई प्‍याक मान्‍तू। 12आतामा आसालो तूई खोलाई आझाई पी खकामा खोलो मारी छी। खकामा आसालो मान्‍तू, खोपी तूईक चसीसँ ङाबी। 13आतामा कँ खोचीलो आहानापी नीन: ‘खोचीवा खँमाने खाङची तचीन, खकामा ईन्‍माने ईनची, खताधँसँ ङीसचीन।’ 14आतामा यसाईया अगम्‍बक्‍तावा आता ग्‍यामा मूक अगम्‍बानी खोचीपी तालाक तूई: ‘आनानीवा ईन्‍माने ईनूनूम् खताधँसँ हाल्‍लोसँ ङीसूनूम्‌न खकामा खँमासँ खाङूनूम् खतालोने आनानी हाल्‍लोसँ तूनूम्‌न। 15यँमाधँ नक मीनाचीमी सागूँवा ङीमा दूरचीनतो बदे छाक तूई, खकामा ऊम्‍चू नाबवा ईन्‍मा दूरचीन, खकामा खोचीवा ऊम्‍चू मू सीप्‍सूचीक तूई, माताछानकधँने ऊम्‍चू मूवा तूचीक, नाबवा ईनूचीक, खकामा ऊम्‍चू सागूँवावासँ ङीसूचीक, आतामा खोची कँलाम्‍पे लासामीक, खकामा कँ खोचीलाई नोमीङ्‍चूङ्‍क।’ 16खताधँसँ आनानीलाई अलने यँमाधँ आम्‍नू मूवा त खकामा आम्‍नू नाबवा ईन। 17ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीवा तनूम्‌क खाची साफी अगम्‍बक्‍ताचीलो धार्मी मीनाचीवा खँमालाई मारी ऊम्‍चू सानूवा मूचीक तूवा, खतालोने खोचीवा तूचीन, खकामा आनानीवा ईनानूम्‌क खाची खोचीवा ईन्‍माक सानूवा मूची, खतालोने खोचीवा ईन्‍मा तूचीन। 18“चाल्‍यवा न्‍याब्‍काबीमी आहाना ईनानूम् खकामा ऊम्‍आर्था यँ राछ मक ङीसानूम्। 19कोई कसाईवा हालाखम्‌मी खा ईन, खकामा मक ङीसन, मक लाम्‌चीपी धाक चाल्‍यवामी आर्था नक ह, खँसापी ती खकामा ऊम्‍सागूँवापी यँ न्‍याबाक तूई मक ङाबमा खायलात। 20मातामाङा लूङ्‍कँलापी न्‍याबाक चाल्‍यवाबो नक ह। नीनाबूङ्‍मी खा ईनमत्‍तो हँसहँलँ छीमा बीस्‍वसा मी, 21खतालोने ऊम्‍सम् छीनकसावा मक अतूछे मात्‍ताई लीती, खकामा नीनाबूङ्‍मी खामी गार्नावा खोसावा कास्‍टालो सतावट तलोने खो नीनाबूङ्‍मी खापी बीस्‍वसा मूमा छीतमा लासी। 22खकामा तीतूङ्‍लापी धाक चाल्‍यवामी खाबो नक ह, नीनाबूङ्‍मी खा ईन्‍माने ईनची खतालोने साप्‍तेमूलूङ्‍क ऊम्‍चू चूलाईलो बूलूदँमी लालूखा मीचीकसावा नीनाबूङ्‍मी खालाई नीसासा म्‍य, मातामा मक कमा दूरनक छी। 23खान्‍नीक भापी न्‍याबाक चाल्‍यवाबो नक ह, आसावा नीनाबूङ्‍मी खा ईनहँ ङीस खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा मक कसी। खकामा खोसावा न्‍याबक चाल्‍यवापीका ईत्‍तोङ्, चूक्‍होप् खकामा सूम्‍होप् गूना कसी।” 24खकामा येसूवा खोचीलाई आर्क आहाना लूची, “नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता मीनातीकाक ह, खोसा ऊम्‍चासूम्‌लापी खान्‍नीक चाल्‍यवा न्‍याबू। 25खतालोने मीनाची ईम्‍साचामीक दँमापी ऊम्‍सातूरा तामा, दँच्‍यार्‌मी म़झा म़झापी सामाची न्‍याबूसोमा खाता। 26खकामा मक दँच्‍यार्‌‌ पोराहँ ऊम्‍बाला लतामा कसा खतालो मक सामासँ दाईमा थालामू। 27खकामा खीम्‌क तँबप्‌मी चापँवाछाचीवा खोपी तामीहँ खोलाई लूची, ‘हजूर, आनानीवाने आम्‍नू चासूम्‌लापी खान्‍नीक चाल्‍यवाङा न्‍याबानूम्‌क मनहँल्‍या? खतालोने मपी सामा हापीका ता?’ 28‘खतालो खीम्‌क तँबप्‌वा खोचीलाई लूची, ‘कोई सातूरा तामा सामा न्‍याबूक छूमाछी।’ खकामा ऊम्‍चापँवाछाचीवा खोलाई ततूची, काएका खातेकामा मक सामा दीलाम्‌का त?” 29“खतालो खोसावा लूची, ‘मातामानूम्‌न, यँमाधँ आनानीवा सामा दीलूनूम्‌लो दँच्‍यार्‌सँ दीलूनूम्। 30चासूम् खप्‍माक दँमासाम्‍म हीसालाईङा साङ्‍गाई पोर्मा प्‍यानूम्। चासूम् खप्‍माक दँमापी कँ चासूम् खप्‍काबीचीलाई लँचूङ्, पाईला सामा दीलानूम्‌मा छूयानूम्‌हँ मूठा मूठा मानूम् मकामा हूयानूम् खकामा दँच्‍यार्‌बो अँ चासूम् खम्‌पी त्‍यानूम्’।” 31येसूवा खोचीलाई आर्क आहानासँ लूची, “नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता रायोमी चाल्‍यवातीकाक ह, मक ईत्‍ता मीनावा ऊम्‍चासूम्‌लापी खायूमा लीऊ। 32मक झारा चाल्‍यवापीका मारी स्‍यान छी, खतालोने मक पोरीलो झारा रानामाकानामापीका मारी ढ्‍याप्‍पा छीहँ पोङा छीखाती। खकामा नाम्‌छूरीक छँवाची तीमीमा मक रायोमी पोमी रम्‌चीपी वायँ त्‍यची।” 33खोसावा खोचीलाई आर्क आहानासँ लूची, “नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् खमीरातीकाक ह, मक ईत्‍ता मीमाछावा नँक्‍होप् कीलो खबूल्‌पी होलू खकामा मक झाराङा खामीरावा होम्‍मीऊमा ठीक्‍का छानतो ईखम्‌पी मक यूसूयो।” 34येसूवा नक झारा खाची मीनाचीलाई आहानापी लूची। येसूवा खोचीलाई आहाना मान्‍दूङ् यँसँ लूचीन। 35आतामा अगम्‍बक्‍तालामा नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक खा ताला: “कँ आहानाचीपीका नीनमा साप्‍तेमालूङ् लीसाक दँमापीका सूलायाक खाची खोचीलाई लँचूङ्।” 36खकामा खो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई कातूसोचीमा खीम् खाता, खतालो ऊम्‍सीच्‍चेची खोधपी तामीहँ खोलाई ततूची, “चासूम्‌लापीक सामामी आहानामी आर्था यँल्‍या काएकालाई लेकानूम्‌या।” 37खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “खान्‍नीक चाल्‍यवा न्‍याब्‍काबी मीनाबो मीनामी छा ह।” 38खकामा मक चासूम्‌लाबो साप्‍तेमालूङ् ह। खान्‍नीक चाल्‍यवाबो नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी छाछाची ह। खकामा सामाबो खँसापीमी छाछाची ह। 39सामा न्‍याब्‍काबी सातूराबो साईताना ह। खकामा मक चासूम् खप्‍माक दँमाबो सूनाम् भ्‍यातीक ले ह। खकामा चासूम् खप्‍काबीचीबो स्‍वर्गादूतची ह। 40खकामा यँतामा सामा दीलीमा मीपी हूयी, सूनाम् लूकीक लेपीसँ माताङा छी। 41मीनामी छावा ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीलाई पसची, खकामा मीनाचीलाई खँ मूमेकाबीची झारालाई खकामा खँसापी चालँवा मूमाकीची झारालाई खोचीवा ऊम्‍हालाखम्‌पीका ङायूवा तूप्‍म्‍यची, 42खकामा खोचीलाई मीमी भट्‍टीपी झाकतीकची। मपी मीनाची खापीमी खकामा ऊम्‍चू कँची खची। 43खतालो धार्मी मीनाची ऊम्‍चूपामी हालाखम्‌पी नाम्‌तीकाङा छ्‌यालक छीमी। आसामी नाब तूई खोसावा ईनूने। 44“नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् चासूम्‌लापी खूमासाक गाडधनतीकाङा ह, मक ईत्‍ता मीनावा छीप खकामा सूलसीमा खो दीम्‍दीम्‍ध छूतो खीम् खाती खकामा खोलो तूईक झारा थोका ईनहँ मक चासूम्‌ला खीत। 45“नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता खान्‍नीक मोती लाम्‍काबी मीनातीकाक ह। 46खोसावा ईत्‍ता साफी म़ङ्‍ग मोती छीपू, खकामा लासाहँ खाता खकामा खोलो तूवाक झारा थोका ईनूमा मक मोती खीतू। 47“नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् होङ्‍कामापी घोराक खप्‍यँतीकाक ह, मक खप्‍यँपी झारा खाले ङाची वँङीमी। 48खकामा खप्‍यँ घँकाबीचीवा मक खप्‍यँपी ङा वँङादूरामा खोचीवा मक खप्‍यँ होङ्‍कामाधपी सातूबायूची, खकामा खान्‍नीकतो खोँपी तीऊची, खकामा खाईसीकतो पाखा कात्‍तूची। 49सूनाम् भ्‍यातीक लेपी आताङा छी, स्‍वर्गादूतची तीमीमा खँसापीचीलाई धार्मीचीमी म़झापीका छ्‌यातची, 50खकामा खोचीलाई मीमी भट्‍टीपी झाकतीकची। खतालोने मीहँपी मीनाची खापीमी खकामा ऊम्‍चू कँ खची।” 51खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी झारावा नक झारा खाची ङीसानूम्?” खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “काएका ङीसूम्‌का।” 52खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आतामा नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌मी सीक्‍छे तोकाबी ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकी ईत्‍ता खीम्‌पीक तकीतीकाक ह, खोसावा ऊम्‍भन्‍डारापीका नयाँलो पूरान साफी म़ङ्‍ग सामानाची पाखा लात।” 53आतामा येसूवा आहानाची पूदूरूमा खो मपीका खाता। 54खकामा खो ऊम्‍साप्‍सेमापी ता, खकामा ऊम्‍चू तायाखीम्‌पी सीक्‍छे पीऊची, खतालो मीनाची अतलल छाखातामीहँ आता ग्‍यामीतो छामी, “नक मीनावा आतीकाक नूवालो अतलल छेक चालँवा मूमाक र हापीका तू? 55खकामा खोचीवा गूँमा थालामूची नक मीनाने सूङ्‍मी चालँवा मूकाबी मीनामी छा मनहँल्‍या? खकामा ऊम्‍मामी नूङ् मरीयम, खकामा ऊम्‍नूछची याकूब, योसेफ, सीमोनलो यहूदा मनहँल्‍या? 56खकामा ऊम्‍नूछमेचीसँ काएलो तूईमीक मन? खतालोने नक मीनावा नक झारा थोका हापीका तू?” 57आतामा येसूलो खोची रूपामी। खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “अगम्‍बक्‍तालाई ऊम्‍तेलो ऊम्‍खीम्‌पी बाहेक आरू झारालाम्‍पेङा सायासम्‍दूङ् म्‍यची।” 58आतामा ऊम्‍चू अबीस्‍वसामी गार्नावा येसूवा मपी साफी रमी चालँवाची मून।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\