मत्‍ती 14

1खोतोलो गालीलपी सासाना मूकाबी होरोदवा येसूमी खान्‍नीक झारा चालँवा ईनू। 2खकामा खोसावा ऊम्‍मीनाचीलाई लूची, “खो बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना ह। खो स्‍याकपीका ऊसा राछ। आतामा खोपीका नक रमी चालँवाची छीहँ।” 3हेरोदवा ऊम्‍नूछ फीलीपमी तँमा हेरोदीयासमी गार्नावा यूहन्‍नालाई लाप्‍मीऊचीहँ छूईमीऊचीमा छेमाखीम्‌पी तीऊक तूवा। 4यँमाधँ यूहन्‍नावा खोलाई, “आम्‍नूछमी तँमा भ्‍या मूमामा यूमा आनालाई खात्‍तानानाक” लूक तूवा। 5आतामा हेरोदवा खोलाई सेमा लामूक तूवा। खतालोने खोसावा सेमा दूरूहँन, यँमाधँ मीनाचीवा यूहन्‍नालाई अगम्‍बक्‍ता ग्‍यामीमा र्‌याबूचीकसावा खो मीनाचीपीका कीसाक तूवा। 6खकामा हेरोद मूनाक लेपी हेरोदीयासमी मीमाछाछा हीरोदलो ऊम्‍दँनीचीमी म़झापी छोमामा हेरोदलाई दीम्‍दीम्‍ध मीऊ। 7खोतोलो खोसावा यँ ङाकधँसँ पीमाक पास्‍ताना चोमा हेरोदवा प्रतीग्‍या मू। 8खकामा खोसावा ऊम्‍मावा च्‍यातूतीका आता ग्‍या, “कँलाई होतोलो ईत्‍ता थालापी बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍नामी तखल प्‍यँनूम्।” 9खतालोने हँ चूलाईलोतोधँसँ खोसा चोक पास्‍तानालो ऊम्‍दँनीचीमी गार्नावा खोसावा मक मीमाछाछावा ङाकूक थोका प्‍यानूम् लूचीमा ऊम्‍मीनाचीलाई लूची। 10खकामा खोसावा छेमाखीम्‌पीका यूहन्‍नामी तखल कीब्‍माहँ बाईमालाई पसूची। 11खकामा यूहन्‍नामी तखल थालापी बायूचीमा मक मीमाछाछालाई पीऊची। खकामा खोसावा मक खायूमा ऊम्‍मालाई पीऊ। 12खकामा यूहन्‍नामी रीराम् ऊम्‍सीच्‍चेची तामीमा खायूचीहँ खूमूची। खकामा खोची खातामीमा येसूलाई नक खा लूची। 13खकामा येसूवा यूहन्‍नामी बारेक रू ईनूमा नाऊपीका एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खाता। खतालोने मीनाचीवा खो नाऊपीका मलाम्‍पे खाताक तूई गूँमाक खा ईनूचीमा साप्‍सेमाचीपीका मीनाची लाम्‍दूम्‍तोङा खोलाई तीङ्‍तो खातामी। 14खकामा खो होङ्‍कामामी छेऊधपी तालाहँ नाऊपीका धाता, खतालो खोसावा मक पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई तूचीहँ सम् तूयूची, खकामा सामवा लापूचीक मीनाचीलाई नोमीऊची। 15नाम्‌फात्‍तामा ऊम्‍सीच्‍चेची खोधपी आता गूँतो तामी, “नक एक्‍लासा थाम्‍पूङ् तूई, नाम्‌सँ फात्‍तादूरा। हने नक पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो हासे खकामा खोची ते तेपी खाईमीनेमा ऊम्‍चूमी लागी चामाक थोका खीतूचीने।” 16खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “खोची खाईमीनने। आनानीवाङा खोचीलाई चामाक थोका प्‍यानूम्।” 17खोचीवा येसूलाई लूची, “नापी काएकालो नँकाबो सोफलो हीसा झीकूसा मात्‍ताई तूई।” 18खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “मक नापी बायानूम्।” 19खकामा खोसावा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई घँसाछोपी तूवानी लूचीमा आरामीऊची, खकामा मक नँकाबो सोफलो हीसा झीकूसालाई लापूमा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खँतो नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊहँ ओतूमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई पीऊची खकामा खोचीवा मीनाचीलाई हाईपीऊची। 20खोची झारावाङा खासामीतो चोची। खकामा खोचीवा चोचीमा एताक सीच्‍चेचीवा ईत्‍हीस् बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतूची। 21खतालो मपी सोफलो झीकूसा चाकाबी मीमाछाचीलो छाछाची ङोर्माम्‍पा वाच्‍छाची मात्‍ताई झान्‍नाई नँक्‍होतोङ् लापा तूवामी। 22खकामा मीनाचीलो हासाहँमीलो येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खोपीका आघारी नाऊपीका मेक्‍कधे खातानी लूचीमा आरामीऊची। 23येसू पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो हासादूरामा खो पप्‍चीलाछोपी नीनाबूङ् दब्‍सी खाता। खतालो खो नाम्‌कूराहँलो मपी ऊम्‍हँपा तूवा। 24खतालो नाऊ होङ्‍कामाधपीका नीकाई मेथाम्‌पी होङ्‍कामामी म़झापी तालाक तूवा। खतालो हूवा ऊम्‍चू बीप्‍लाटलामा मूचोकसावा नाऊलाई छालावा घोरूयोक तूवा। 25खकामा हालाकूनाम्‌क सूम्‍छी बाजे लाम्‍पे खो होङ्‍कामाछोपी लाम्‍दूम्‍तो खोचीधपी खाता। 26खतालो ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई होङ्‍कामाछोपी लाम्‍दूमायाक तूचीलो कीसामीहँ ग्‍यामी, “नकने चाप् ह।” खतालो खोची कीसामीहँ मारी पातालतामी। 27खोतोलोङा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँदीम्‍नाचीनी कीननीवो कँ के।” 28खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “प्रभू, आनानीङाधँ, कँलाई आनानीधपी काँवाछोपी लाम्‍दूम्तो बाईमाक आग्‍या प्‍यँनूम्।” 29खकामा येसूवा खोलाई “भाना” लू। खोतोलोङा पत्‍रूस नाऊपीका लतामा काँवाछोपी लाम्‍दूम्‍तो येसूधपी खाईमा थालामू। 30खताधँसँ मारी हूवा मूक तूलो खो कीसा, खकामा खो होङ्‍कामापी होप्‍माङा ग्‍याहँलो मारी पाताहँ येसूलाई लू, “ए प्रभू, कँलाई लेम्‍यँनूम्।” 31खतालो येसूवा ऊम्‍हू सतूमा पत्‍रूसलाई धतूलापूहँ लू, “ए अल्‍पबीस्‍वसी, आनावा यँमा साङ्‍का मूना?” 32आतामा खोची नाऊपी वँङाचीमत्‍तो हूवा चाकामान्‍या छाखाता। 33खतालो नाऊपी सीच्‍चेचीवा खोलाई सेवा मूची खकामा खोलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानी नीनाबूङ्‍मी छा राछ।” 34खोची मेक्‍कधेपी खातामीहँ गनेसरेत लूचीक थाम्‍पूङ् तालामी। 35खतालो मक थाम्‍पूङ्‍क मीनाचीवा खो येसू राछ ग्‍यामीमा छ्‌यातूखायूची खकामा खोचीवा मेक्‍कानापेकाक थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे रू हसूची। खकामा मीनाचीवा सामवा लापूचीक मीनाचीलाई खोधपी तातूची। 36खतालो सामवा लापूचीक मीनाचीवा ऊम्‍तेमी चम् मात्‍ताई तोप्‍मा तचीधँसँ छी ग्‍यामीमा मीनाचीवा खोलो बीन्‍ती मूची, आतामा आसा आसावा ऊम्‍तेमी चम् तोपूची खोची नोखातामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\