मत्‍ती 15

1यरूसलेमपीका तामीक कोई फरीसीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची येसूधपी तामीमा खोलाई ततूची, 2“आम्‍नू सीच्‍चेचीवा फूपापाचीवा पेमीक राम्‍पूवाची यँमा मानामीचीनक? खोचीवा चामाक थोका चामापीका पाईला ऊम्‍चू हूची स्‍यचीन!” 3खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “यँमा आनानीवा आम्‍नू राम्‍पूवामी गार्नावा नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मानामीनूम्‌नक? 4नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक तूई, ‘आम्‍नू मापालाई सायासम्‍दूङ् मानूम्। खकामा ऊम्‍मापामी बीरोधापी आसा ईसीक खा नीनी, ऊम्‍छूङ्‍ङा खो सीमाङा छी।’ 5खतालो आनानीवा गीनी, खोसावा ऊम्‍मापालाई ल, ‘आनानी कँपीका तोमाक थोका नीनाबूङ्‍लाई पीङ्‍दूरूङ्‍क तूई,’ आतामा खोसावा ऊम्‍मापामी सायासम्‍दूङ् मूमा ईसी गी। 6आतामा आनानीवा आम्‍नू राम्‍पूवामी गार्नावा नीनाबूङ्‍मी खालाई यँनायँक मानूम्‌क तूई। 7कूमेटीचेऊ, आम्‍नू बारेपी यसाईयावाने ठीक्‍काङा अगम्‍बानी मूःमा नीनाक तूई, 8‘नक जाईचीवा कँलाई ऊम्‍चू ङोवा मात्‍ताई सायासम्‍दूङ् मेमी, ऊम्‍चू सागूँवा कँपीका मेथाम् तूई। 9खोचीवा माताङा अँ आराधना मीची, खकामा खोचीवा च्‍यातचीक सीक्‍छे मीनाचीवा च्‍यातचीक राम्‍पूवा मात्‍ताई ह’।” 10खकामा खोसावा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई खोधपी काछूची खकामा खोचीलाई लूची, “ईनानूम्‌हँ ङीसानूम्। 11खकामा ङोपीका यूप्‍पा वँङीक थोकावा मीनालाई ईसीक म्‍यँन, खन्‍धँसँ मीनामी ङोपीका पाखा लतीक थोकावाबो खोलाई ईसीक म्‍य।” 12खकामा येसूमी सीच्‍चेची खोधपी तामीमा खोलाई लूची, “आनानी ग्‍यानीक खा ईनूचीमा फरीसीचीमी छूली काताक आनानीवा तूम्‍तूहँनूम्‌न?” 13खतालो खोसावा ग्‍या, “नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पावा लीऊनक झारा पो दीलीतीङी। 14मकचीमी खा पनूम्‌न, यँमाधँ खोची मूसीपाचीलाई पान्‍काबी मूसीपा तकीचीङा ह। मूसीपावा मूसीपालाई पानधँ, हीसाङा खदीमापी धीची।” 15पत्‍रूसवा खोलाई लू, “काएकालाई नक आहानामी आर्था लेकानूम्‌या।” 16खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आझाईसँ आनानी आरूचीतीकाङा मन्‍ङीकाबी तूईनी? 17आनानीवा ङीसूनूम्‌न ङोलामा यूप्‍पा वँङीक थोका बपी तीली खकामा बपीका पाखा लतीमा खाती। 18खतालोने ङोपीका पाखा लतीक थोका सागूँवापीका लतीक ह, खकामा मकसावा मीनालाई ईसीक म्‍य। 19यँमाधँ सागूँवापीकाङा खाईसीक मीन्‍मा, सेमाखँ मूमा, आरू मीमाछाचीलो ईम्‍सी खाईमा, कलवा, खूमाक सानूवा, वालँ गाभाई खकामा मीनामी दोधूम् पोमाक खाची पाखा लती। 20आतीकाक थोकावाबो मीनालाई ईसीक म्‍य। खताधँसँ हू सीमाम्‍पा चीकसावा ईसीक छीन।” 21खकामा येसू मपीका लतामा टूरोसलो सीदोनमी जील्‍लालाम्‍पे खाता। 22मक थाम्‍पूङ्‍पीक ईत्‍ता कनानी मीमाछा पाईतो येसूधपी तामा खोलाई लू, “प्रभू, दाऊदमी छा कँलाई सम् तूयँनूम् यँमाधँ अँ मीमाछाछालाई चाप्‌वा लापूमा मारी दूखा पीऊक तूई।” 23मातालो येसूवा मक मीमाछालाई यँसँ लून। खकामा ऊम्‍सीच्‍चेची आता गूँतो खोधपी तामीहँ खोलाई लूची, “नक मीमाछालाई पसातीङानूम्, यँमाधँ खो एदँसूपी पातीचीक तूई।” 24खकामा खोसावा लूची, “नीनाबूङ्‍वा कँलाई ईस्राएली जाईचीमी मासाक लूक्‍साचीमी लागी मात्‍ताई पसँक ह।” 25खतालोने मक मीमाछा भानामा ऊम्‍लँपी बबाहँ लू, “प्रभू, कँलाई भँनूम्‌या।” 26खतालो येसूवा खोलाई लू, “छाछाचीमी सोफ खाईमाहँ होगालाई यमा खाईसी।” 27खकामा मक मीमाछावा येसूलाई लू, “खताधँसँ प्रभू, होगाचीवासँ ऊम्‍चू तँबप्‌चीमी टेबलापीका रीसी कात्‍तीक टूक्राचीने चामा तची।” 28खकामा येसूवा खोलाई लू, “ए मीमाछा, आम्‍बीस्‍वसा मारी राछ। आम्‍सानूवातीकाङा आनालाई छूने।” ऊम्‍मीमाछाछा खोतोलोङा नोखाता। 29खकामा मपीका येसू गालील होङ्‍कामामी छेऊलामा छूतो खाताहँ पप्‍चीलाछोपी लतामा तूवा। 30खतालो मपी मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा लाङ्‍गारा, लूला, मूसीपा, नेमा मन्‍दूर्काबीची खकामा आरू साफी सामवा लापूचीकचीलाई खोचीलो तातूची खकामा येसूमी लाम्‍लोपी यूसूची। खकामा येसूवा खोची झारालाई नोमीऊची। 31खकामा लाम्‍दूम्‍मा मन्‍दूर्काबी मीनाची लाम्‍दूमामी, लूलाची नोमी, नेमा मन्‍दूर्काबी नीनामी, खकामा मूसीपाचीमी मूवा तोमा दूरूचीक तूचीलो खोची झाराङा अतलल छाखातामी। खकामा ईस्राएलक नीनाबूङ्‍मी साया पूची। 32खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खोधपी काछूचीमा खोचीलाई लूची, “कँ नक मीनाचीलाई सम् तूयँचूङ्, यँमाधँ नक मीनाची कँलो तूईमीक ईसेने सूम्‍छी ले छादूराक तूई, खकामा खोचीलो चामाक थोका यँसँ मान्‍तू। कँ खोचीलाई मन्‍चाङा अँ पमालोक मान्‍तू। कँ खोचीलाई मन्‍चाङा पसँचूङ्‍धँने खोची लाम्‌पीङा साकावा प्‍यातीमीलँ।” 33खकामा सीच्‍चेचीवा येसूलाई लूची, “यत्‍रो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई चामा पीमा नक यँसँ मान्‍तूक थाम्‍पूङ्‍पी काएकावा हापीका साफी सोफ ताईमा?” 34खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीलो धाईकरा सोफ तूई?” खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “सावाबो सोफलो चसी स्‍यान झीकूसाची तूई।” 35खकामा खोसावा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई भूईपी तूवानी लूची। 36खकामा खोसावा मक सावाबो सोफलो चसी झीकूसालाई लापूमा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊमा ओतूहँ सीच्‍चेचीलाई पीऊची, खकामा सीच्‍चेचीवा हासूचीहँ मीनाचीलाई पीऊची। 37खकामा खोची झारावा खासामीतो चोची। खकामा खोचीवा चोचीमा एताक सावाबो ढ्‍याप्‍पा बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् छातो रूतूची। 38मपी चाकाबीची मीमाछाचीलो छाछाची ङोर्माम्‍पा वाच्‍छाची मात्‍ताई लँक्‍होतोङ् लापा तूवामी। 39खकामा खो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो हासादूरामीमा नाऊपी वँङा, खकामा मगादानमी थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खाता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\