मत्‍ती 16

1फरीसीचीलो सदूकीची येसूधपी तामीमा खोचीवा ऊम्‍जँचा मूमालाई नीनाम्‍खम्‌लामाक ईत्‍ता लासाईमी चालँवा मूलामामी। 2खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “नाम्‌कूरीहँलो आनानीवा गीनी, ‘स्‍याल्‍माने नाम् नी राछ, यँमाधँ ईसे नाम् हूयाक तूई।’ 3खकामा हालाकूनाम्‌पीबो आनानीवा गीनी, ‘ईसेने मारी वासोरी राछ यँमाधँ नाम्‌छूरी ममूलावा खबूखायूक खकामा हूयाक तूई।’ आतामा आनानीवा नाम्‌छूरी खाङूनूम्‌मा ले यँतीकाक छी राछ मक तूम्‍तूनूम्, खताधँसँ दँमामी लासाईमी आर्था यँल्‍या आनानीवा ङीसूनूम्‌न। 4खतालोने खँसापीलो कलवा मूकाबी सूनाम्‌वा लासाई लाम, खताधँसँ नक सूनाम्‌लाई योनामी लासाईपीका आर्क लासाईने पीःन।” खकामा येसू खोचीलाई कातूसोचीमा खाल्‍ता। 5सीच्‍चेची मेक्‍कधे तालामीलो सोफ खाईमा मातूसोचीक तूम्‍तूची। 6खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “नापी ईनानूम्, खकामा फरीसीचीलो सदूकीचीमी खमीरापीका नूवा याकानी।” 7खतालो खोची खोची लोमोमी, “काएवा सोफ बायूम्‌नकसावा खोसावा काएलाई आता लेहँकलँ।” 8खकामा येसूवा खोचीवा ग्‍यामीक खा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “अल्‍पबीस्‍वसीचेऊ! आनानीलो सोफ मान्‍तू गीनीमा यँमा खा पूहँनूम्? 9यँ आनानीवा आझाईसँ बूजामीनूम्‌न? खकामा नँक्‍होतोङ्‍मी लागी नँकाबो सोफमी खा आनानीवा मीनूहँनूम्‌न? आनानीवा एताक धाईक बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतानूम्‌क तूवा? 10खकामा लँक्‍होतोङ्‍मी लागी सावाबो सोफ, खतालो आनानीवा एताक धाईक बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् रूतानूम्? 11कँ आनानीलाई सोफमी बारेपी लोनानीक मन गीनीमा यँमा आनानीवा ङीसूनूम्‌नक? खताधँसँ आनानी फरीसीचीलो सदूकीचीमी खामीरापीका नूवा याकानी।” 12खकामा खोचीवा ङीसूची, खोचीलाई येसूवा सोफपीक खमीरापीका मन बर्जू फरीसीचीलो सदूकीचीमी सीक्‍छेपीका नूवा याकानीमा तूवानी लूचीक राछ। 13येसू काईसरीया फीलीप्‍पी लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तातामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई ततूची, “मीनाचीवा मीनामी छालाई आसा गीमी?” 14खोचीवा येसूलाई लूची, “कोईवा बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना, कोईवा एलीया, कोईवा यर्मीया, कोईवा अगम्‍बक्‍ताहँपीक ईत्‍ताल्‍या गीमी।” 15खकामा खोसावा खोचीलाई ततूची, “खताधँ आनानीबो कँ आसा गीनी त?” 16सीमोन पत्‍रूसवा ग्‍या, “आनानी जीऊँद नीनाबूङ्‍मी छा ख्रीस्‍ट ह।” 17खकामा येसूवा खोलाई लू, “योनामी छा सीमोन, आनालाई अलने। यँमाधँ आनावा नक हँछालामा ङीसूनाक मन, नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पावा आनालाई खँम्‍यानाक ह। 18कँ आनालाई पत्‍रूस लोनी, कँ अँ मन्‍डाली नक चाट्‍टानाछोपी खारा म, नरकामी रची मकछोपी जीताछीमीन। 19कँ आनालाई नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌क सँचो पीनी। खकामा आनावा खँदीमापी यँ छूयना मक नीनाम्‍खम्‌पीसँ छूयी, मातामाङा खँदीमापी यँ फूतना मक नीनाम्‍खम्‌पीसँ फूती।” 20खकामा आसालाईसँ कँ ख्रीस्‍ट ह लनूम्‌नवो लूचीमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई कारा आग्‍या पीऊची। 21मप्‍कानापे येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खान्‍नीतो लोमा थालामूची “कँ यरूसलेम खाईमाछी, खकामा धार्म तकीचीपीका, तूम्‍साबू पूजारीचीपीका, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीपीका मारी कास्‍टा तोमाछी। खकामा खोचीवा कँलाई सीतेमी खताधँसँ कँ सूम्‍छी लेपी ऊसँमा पोकँ।” 22खतालो पत्‍रूसवा येसूलाई ऊलाम्‍पे खायूमा पाईमा थालामू, “नीनाबूङ्‍वा आता मूनने, प्रभू आनानीछोपी हाल्‍लोसँ आता छीन।” 23खतालो येसू पत्‍रूसलाम्‍पे हूसामा खोलाई पायूहँ लू, “ए साईताना, अँ लाम्‍लोपीका खाल्‍ता! आना कँलाई अँ चालँवापीका चीब्‍काबी ह। यँमाधँ आनावा नीनाबूङ्‍मी थोकापी मन बर्जू मीनाचीमी थोकापी आम्‍सानूवा त्‍यना।” 24खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “आसा कँलो भाईमा लाम, खोसावा ऊम्‍हँपालाई छीङ्‍नाचीमाछी खकामा ऊम्‍क्रूसा खूरूनेमा कँलाई तीङने। 25यँमाधँ आसावा ऊम्‍प्राना लेमेमा लाम, खोसावा मासतीङ, मातामाङा आसावा ऊम्‍प्राना अँमी लागी मास खोसावा मक त। 26झारा साप्‍तेमूलूङ् तमा मीनावा ऊम्‍प्राना मासतीङधँ खोसावा यँ तहँल्‍या? मकामा मीनावा ऊम्‍प्रानामी थूम्‍सूङ्‍पी यँ पीमा दूर? 27यँमाधँ मीनामी छा ऊम्‍पामी माहीमापी ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीलो ती, खकामा खोसावा खोतोलो झारा मीनाचीलाई ऊम्‍चू ऊम्‍चू चालँवातीकाङा नाम्‍य प्‍यची। 28कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नापी तूकाबी कोई कोईवा मीनामी छालाई हँ छीमा तीहँक तोमाम्‍पा सीःमीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\