मत्‍ती 18

1खोतोलोङा येसूमी सीच्‍चेची आता गूँतो खोधपी तामी, “नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी झारापीका ढ्‍याप्‍पा आसा छी?” 2खतालो येसूवा ईत्‍ता यायालाई खोधपी काछूमा ऊम्‍चू म़झापी यूसू, 3खकामा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानी परीबर्तन छीनीमा नक यायातीका छीनीनतो आनानी हाल्‍लोसँ नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् तूनूम्‌न। 4आसा सानूवापा छीमा नक यायाछातीकाङा छी, खो नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी झारापीका ढ्‍याप्‍पा छी। 5आतामा आसावा अँ नूङ्‍पी आतीकाक यायालाई ग्राहाना मी, खोसावा कँलाईङा ग्राहाना मे। 6“खताधँसँ आसावा कँलाई बीस्‍वसा मूकाबी नक स्‍यानहँपीक ईत्‍तालाई खँ मूम्‍यची, मकलाईने बर्जू ढ्‍याप्‍पा बूम्‍लीमा ऊम्‍पईपी छूईमाहँ गाईर होङ्‍कामापी होप्‍मातीङ्‍मा धूङ्‍ली। 7“मीनालाई खँ मूमेकाबी परीक्‍छेचीमी लागी नक साप्‍तेमूलूङ्‍लाई धीक्‍कारा! खँ मूमेकाबी परीक्‍छे तीङा, खताधँसँ मक खँ मूमेमाक परीक्‍छे ताईकाबी मीनालाई धीक्‍कारा! 8खकामा आम्‍लँवाधँसँ आम्‍हूवाधँसँ आनालाई खँ मूमीनाधँ, मकलाई कीबूमा कात्‍तू। हीसा लँ हूलो हाल्‍लोसँ सीनक मीपी खाईमापीकाने बर्जू ईत्‍ता लँलो ईत्‍ता हू मान्‍दूङ्‌ङा नीनाम्‍खम्‌पी वँमाहँ लेमा आनालाई धूङ्‍ली। 9आम्‍मूवा आनालाई खँ मूमीनाधँ लातूहँ कात्‍तू। यँमाधँ हीसा मूलो हाल्‍लोसँ सीनक मीपी खाईमापीकाने ईत्‍ता मात्‍ताई मूलो नीनाम्‍खम्‌पी वँमाहँ लेमा आनालाई धूङ्‍ली। 10“नूवा याकानी, खकामा नक स्‍यानहँपीक ईत्‍तालाईसँ छीङानूम्‌न। यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाम्‍खम्‌पी ऊम्‍चू स्‍वर्गादूतची साधाईङा अँ पामी लाम्‍लोपी छीमी। 11[यँमाधँ मीनामी छा, मासामीक मीनाचीलाई लेमेसी ताक ह।] 12“आनानीवा यँता दाबूनूम्? कोई ईत्‍ता मीनामी ईत्‍तोङ् लूक्‍साची तूवा खकामा मक लूक्‍साहँपीक ईत्‍ता ईलाम्‍पे भर्काछीमा खातीधँ, खोसावा ङक्‍ङलाई पप्‍चीलापी कातसीचीमा मक ईत्‍तालाई लाम्‍सी खातीनहँल्‍या? 13खकामा खोसावा छीपधँ, ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, मक ङक्‍ङ लूक्‍सापीकासँ मारी मक ईत्‍ता भर्काछाहँ खाताकमी लागी खो दीम्‍दीम्‍ध छी। 14आतामाङा नकचीपीक स्‍यानपीकासँ स्‍यान ईत्‍तासँ नासा छूमीनने गूँमाक नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पामी सानूवा तूई, 15“आम्‍‍‍रूमीपामीवा आम्‍बीरोधापी काचूवाकोई मीधँ, खातामा आनाची मात्‍ताई छीचीनालो ऊम्‍फक्‍ता खँमीऊ। खतालो खोसावा आम्‍खा ईनधँ आम्‍‍‍रूमीपामी आम्‍मीङा छी। 16खताधँसँ खोसावा आम्‍खा ईननधँने आनालो हीसा सूम्‍छी लापा मीनाचीसँ खायूची, आतामा झारा खाची हीसा सूम्‍छी साँछीलामा ऊम्‍छूङ् छूने। 17खतालो खोसावा ऊम्‍चू खासँ र्‌याबनधँ, नक मन्‍डालीलाई लनूम्। खकामा खोसावा मन्‍डालीमी खासँ छीङधँ, खो आम्‍मी लागी अधार्मीलो तीराऊ लाप्‍काबीतीकाङा छूने। 18“ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, खँदीमापी आनानीवा यँ छूयूनूम् मक नीनाम्‍खम्‌पीसँ छूयी, खकामा खँदीमापी यँ फूतूनूम् मक नीनाम्‍खम्‌पी फूती। 19“खकामा फेरीसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, खँदीमापी आनानीहँपीक हीसावा तोङीचीनामा यँची ङाकूचूनाधँ, नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पावा आनाचीलाई नक मूपीचीना, 20यँमाधँ हापी हीसा सूम्‍छी मीनाची अँ नूङ्‍पी ङायूवा तूपची कँ मपी ऊम्‍चू म़झापी छँ।” 21पत्‍रूस येसूधपी तामा खोलाई लू, “प्रभू, कँङा अँ नूछलाई धाईक खेपासाम्‍म अँ बीरोधापी खँ मीलो ऊम्‍खँधाईमापीमा? सावाबो खेपा?” 22खतालो येसूवा खोलाई लू, “कँ आनालाई लोनी, सावाबो खेपा मात्‍ताई मन, साहोप् गूना सावाबो खेपा ऊम्‍खँधाईपीऊ। 23“आतामा नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता हँलो दँजामूमा दूरी, खोसावा ऊम्‍चापँवाछाचीलो ऊम्‍हीसापा ङमाक सानूवा मूनाची। 24खकामा खोसावा हीसापा लाप्‍मा लामूहँलो, ईत्‍होप्‍होतोङ् रीमामी सीक्‍का नँ खाईकाबी ईत्‍ता मीनालाई मपी ऊम्‍मीनाचीवा तातूची। 25खतालोने मक मीनालो मूतोक नँ छोर्माक बूलू तूवानकसावा हँवा ऊम्‍मीनाचीलाई आरामीऊची, खो खकामा ऊम्‍तँमा, ऊम्‍छाछाची खकामा तूईकतो ऊम्‍झारा थोका ईनानूम्‌हँ ऊम्‍नँ छोरानूम् लूची। 26“खतालो मक चापँवाछा हँमी लँपी बबाहँ खोलाई लू, ‘तँबप् कँलाई चसी हूङनूम् खकामा कँङा आम्‍नू झारा नँ छोरँ।’ 27खकामा ऊम्‍तँबप्‌वा खोलाई सम् तूयूहँ लीऊछो खकामा ऊम्‍नँ माफी पीऊ। 28“खकामा मक चापँवाछा मपीका लतामा खाताहँलो ऊम्‍बूमीलाई छीपू, मकसावा खोमी ईत्‍तोङ् छमीमी सीक्‍का नँ खायूक तूवा। खतालोने खोसावा ऊम्‍पईपी लापूमा लू, ‘आम्‍नँ छोरूखातू।’ 29“खतालोने मक ऊम्‍बूमी चापँवाछा बबाहँ खोलो बीन्‍ती मूहँ लू, ‘कँलाई चसी हूङ, कँङा आम्‍झारा नँ छोरँ।’ 30“खतालोने खोसावा ऊम्‍खा ईन्‍माम्‍पा खायूमा ऊम्‍नँ छोरूनतो छेमाखीम्‌पी तीऊ। 31ऊम्‍बूमी चापँवाछाचीवा नक झारा थोका छाक तूचीमा साराईङा ऊम्‍चू कँचाईसाहँ, खातामीमा नक झारा खाची ऊम्‍चू तँबप्‌लाई लूची। 32“खकामा तँबप्‌वा मक चापँवाछालाई खोधपी काछूमा लू, ‘ए खँसापी चापँवाछा, आनावा कँलो बीन्‍ती मूना खकामा आम्‍झारा नँची माफी पीना। 33कँ आनालाई सम् तूईनातीकाङा आनावासँ आम्‍बूमी चापँवाछालाई सम् तूईमा छाक मनहँल्‍या?’ 34खतालोने ऊम्‍तँबप् हीरामा खोलाई झारा ऊम्‍नँ छोरनतो छेमाखीम्‌पी त्‍यानूम् लूचीमा दान्‍डा पीकाबीचीमी हूपी पीऊची। 35“आतामा आनानीवा आम्‍नू रूमीपामीचीलाई, आम्‍नू सागूँवापीकाङा खँधाईपीऊनूम्‌नधँ, नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी अँ पावासँ आनानीलो माताङा मी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\