मत्‍ती 19

1आतामा नक खाची नीनादूरामा येसू गालील थाम्‍पूङ्‍पीका लतामा यर्दनमी मेक्‍कधेक यहूदा लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खाता। 2पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई तीङूची खकामा खोसावा मपी मीनाचीलाई नोमीऊची। 3खकामा फरीसीची खोधपी तामीमा ऊम्‍जँचा मूमालाई ततूची, “यँ कोई कसाई मीनावा भ्‍या मीमा यँ यँ खामी गार्नावा खोसा ऊम्‍तँमालाई छीमा नी?” 4खतालो खोसावा लूची, “आनानीवा नीऊहँनूम्‌न, यँमाधँ मीनालाई लीस्‍काबीवा मीनालाई लीसूलोङा मीमाछालो वाच्‍छा लीसूक ह, 5खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, ‘आतामा मीनावा ऊम्‍मापालाई छीतमा ऊम्‍तँमालोङा तोङीहँ तूईयी, खकामा खोची हीसा ईत्‍ता रीराम् छीखातीची।’ 6हने खोची हीच्‍छी मन, खतालोने ईत्‍ता रीराम्‌ङा छीखातीची। आतामा आसालाई नीनाबूङ्‌वा ईत्‍ताङा मूमा जरामूक तूई खोचीलाई मीनावा छूटामीऊचीनने। 7खतालो खोचीवा येसूलाई ततूची, “खताधँ मोसावा यँमा छीमाक कागज पत्‍रा मीमा ऊम्‍तँमालाई छीमा दूर ग्‍यामा आग्‍या पीऊची त?” 8येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा आम्‍नू सागूँवा छरीक मानूम्‌कसावाल्‍या त मोसावा आनानीलाई आम्‍नू तँमाची छीमाक आग्‍या प्‍यानीक। खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ् लीसूलो आतीकाक चालँवा तूवान। 9कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा ऊम्‍तँमालाई कलवामी खा बाहेक छीतमा आर्क मीमाछालो भ्‍या मी, खोसावा कलवा मी।” 10सीच्‍चेचीवा खोलाई लूची, “तँपालो तँमामी आतीकाक सम्‍बन्‍धाधँने, भ्‍या मन्‍मूमाङा धूङ्‍ली राछ।” 11खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “झारा मीनाचीवा नक सीक्‍छे ग्राहाना मूमा दूरचीन, खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा भ्‍या मूमाम्‍पा तूमाक साखा पीऊचीकचीवाबो नक सीक्‍छे ग्राहाना मूमा दूरची। 12यँमाधँ कोईबो मूनीमीलोङा नपूंसक छीमी, कोईबो ऊम्‍चूहँपालाई मीनाचीलामा नपूंसक मूनीचीमी। कोईबो नीनाम्‍खम्‌क हालाखम्‌क लागी भ्‍या मूमाम्‍पा तूईमी। आसावा नक सीक्‍छे ग्राहाना मूमा दूर खोसावा मात्‍ताई मूने।” 13येसूवा छाछाचीछोपी ऊम्‍हू यूसूने खकामा नीनाबूङ् दब्‍पीऊचीने ग्‍यामीमा मीनाचीवा छाछाचीलाई खोधपी तातूची। खन्‍धँसँ ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोचीलाई पायूची। 14खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “यायाचीलाई कँधपी बाईमा चीबानूम्‌न, यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् आतीकाकचीमीङा ह।” 15खकामा खोसावा यायाचीछोपी ऊम्‍हू यूसू खकामा खो मपीका खाता। 16खकामा येसूधपी ईत्‍ता मीना तामा खोलाई ततू, “तँबप्, हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमालाई कँङावा यँ खान्‍नीक चालँवा मूमाछी?” 17“खान्‍नीक यँ थोकाल्‍या गीनामा यँमा आनावा कँलाई ततेनाक? खान्‍नीकने ईत्‍ता मात्‍ताई नीनाबूङ् तूई। खताधँसँ आनावा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमाक आम्‍सानूवा तूईधँ, आनावा आग्‍याची मानामू।” 18खकामा खोसावा येसूलाई, “हाक्‍क आग्‍याल्‍या ?” ग्‍यामा ततू खतालो येसूवा खोलाई लू, “सेमाखँ मून, कलवा मून, खूसून, वालँ गाभाई पीऊन। 19खकामा आम्‍मापामी सायासम्‍दूङ् मू, आम्‍रेबारूङ्‍चीलाईसँ आम्‍हँपालाई लालूखा मूनीचीनातीकाङा लालूखा मीऊची।” 20खतालो मक सँलँ मीनावा ग्‍या, “नकने कँङावा झारा पाईलापीकाङा मानामहँक तूई। खतालोने कँङावा आरू यँ मूमाछी?” 21खकामा येसूवा खोलाई लू, “आना फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूमा लामनाधँ, हने खातामा आनालो तूईक झारा थोका ईनूमा झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई पीऊची, आतामा आनावा नीनाम्‍खम्‌पी बूलूदँ तना। खकामा भानाहँ कँलाई तीङ।” 22मक सँलँ मीनावा येसूमी खा ईनूलोने मारी ऊम्‍सानूवा चाईमीऊहँ मपीका खाल्‍ता, यँमाधँ खो साफी बूलूमी तूवा। 23खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी बूलूमीची वँमा धाई गार छी। 24कँ आनानीलाई फेरीसँ लोनीनी, बूलूमी मीना नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी खाईमा तोमापीकाने छामेमी नाबूपीका ऊँटा छीराछूमा साजील छी।” 25खतालो ऊम्‍सीच्‍चेचीवा येसूमी खा ईनूचीमा, अतलल छाखातामीहँ खोलाई ततूची, “खताधँ आसावा माच्‍छे तोमा दूर त?” 26येसूवा खोचीलाम्‍पे खाङूमा खोचीलाई लूची, “मीनाचीलो नक छूमादूरन, खताधँसँ नीनाबूङ्‍लोने झारा थोकाङा छूमा दूर।” 27खकामा पत्‍रूसवा येसूलाई ततू, “खाङानूम् काएका आम्‍का झारा थोका कातूम्‍सूम्‌कामा आनानीलाई तीङानीक तूई। काएकाबो यँ तम्‌का त?” 28खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, कँलाई तीङ्‍काबी आनानी झारा, मीनामी छा नयाँ सीरीस्‍टीपी ऊम्‍माहीमामी सींहासनपी तूईलो, आनानीसँ ईत्‍हीस् सींहासनपी तूईनी खकामा ईस्राएलक ईत्‍हीस् कूलामी न्‍याया मीनूम्। 29खकामा अँ नूङ्‍मी गार्नापी आसावा खीम्, रूमीपामी, याङामा धीङामा, खकामा मापाची, ऊम्‍छाछाची खकामा लाची कातूसोचीक तूई, खोचीवा ईत्‍तोङ् गूना तची, खकामा खोचीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तची। 30खतालो मारी पाईला छूकाबीची पाछी छीमी, खकामा पाछी छूकाबीची आघारी छीमी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\