मत्‍ती 2

1हेरोद हँमी दँमापी यहूदीयामी बेथलेहेमपी येसू मूनालो, नाम्‌ओप्‍सापीक नूवामीची यरूसलेमपी तामीमा ग्‍यामी, 2“यहूदीचीमी हँ छामा मूनाक याया हापी तूई? यँमाधँ काएकावा ऊम्‍साङ्‍गूँङ् नाम्‌ओप्‍सापी तूम्‌काहँ खोलाई सेवा मूसी तेकाक तूई।” 3खतालो हेरोद हँवा ऊम्‍चू खा ईनूमा साफी ऊम्‍कँचाईसा, खकामा यरूसलेमपी तूकाबीचीसँ झारा खोलोङा तोङामीमा सानूवा चाईसीक मूची। 4खकामा खोसावा तूम्‍साबू पूजारीचीलो मीनाचीलाई ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलाई काछूचीहँ दोसूचीमा ततूची, “ख्रीस्‍ट हापी मूनीकल्‍या?” 5खकामा खोचीवा हँलाई आता लूची, “यहूदीयाक बेथलेहेमपी। यँमाधँ अगम्‍बक्‍ताचीवा छाबूचीक तूई, 6‘यहूदापीक बेथलेहेम ते, यहूदामी सासाना मूकाबीहँपी आना आसापीकासँ स्‍यान मान्‍तूना, यँमाधँ आनापीका ईत्‍ता सासाना मूकाबी लती, खोसावा ईस्राएली अँ मीनाचीलाई खाङची’।” 7खकामा हेरोदवा मक नूवामीचीलाई आसावासँ तचीनकपी खायूचीमा साङ्‍गूँङ् यँ बेला दाताकल्‍या, मक खोचीपीका खान्‍नीतो पत्‍ता तीऊ। 8खकामा खोसावा नूवामीचीलाई आता लूचीमा बेथलेहेमपी पसूची, “आनानी खातानी खकामा मक यायाछालाई खान्‍नीतो लामानूम्। आनानीवा खोलाई छीपूनूम्‌मा कँलाईसँ लँनूम्, खकामा कँसँ खातँमा खोलाई सेवा म।” 9खकामा खोची हँमी खा ईनूचीमा ऊम्‍चू लाम् तीङूचीहँ खातामी, खोचीवा नाम्‌ओप्‍सापी तूचीक साङ्‍गूँङ्‍बो खोची यायाछापी तालामीनतो ऊम्‍चू लाम्‍लो लाम्‍लो खाताचा खकामा खोची यायाधपी तालामीलो मक साङ्‍गूँङ् मपीङा आराछा। 10खकामा खोची मक साङ्‍गूँङ्‍लाई तूचीलो, मारी दीम्‍दीम्‍ध छूतो हँसहँलँ छामी। 11खकामा खोची खीम वँङामीमा यायाछालाई ऊम्‍मामी वपालँपी तूची, खकामा खोची बबामीहँ खोलाई सेवा मीऊची। मकामा खोचीवा ऊम्‍चू कान्‍तूरा हतूचीमा रीमा, धूपा, मूर्रामी बूलूदाम् पीऊची। 12खकामा खोचीलाई नीनाबूङ्‍वा हेरोद हँपी लानीखाईननी लूचीमा सेमपी चेताऊनी पीऊचीकसावा खोची आर्क लाम् छामीमा ऊम्‍चू नाम्‍दपी लासामीहँ खाल्‍तामी। 13खकामा खोची खातामीमा, ईत्‍ता परमप्रभूमी स्‍वर्गादूत सेमपी तामा योसेफलाई लू, “पोका, खकामा यायाछालो ऊम्‍मालाई खायूचीमा मीस्र नाम्‍दपी फूसाहँ खाता, कँङावा आनालाई लोनीनतो मीस्रपीङा तूवाया। यँमाधँ हेरोदवा यायालाई सेमा लामहँक तूई।” 14खकामा योसेफ सेपाङा पोकामा यायाछालो ऊम्‍मालाई खायूचीहँ मीस्र नाम्‍द खाल्‍तामी। 15खकामा हेरोद स्‍यानतो खोची मपीङा तूवामी। आतामा, “कँङावा अँ यायाछालाई मीस्र नाम्‍दपीका काछूङ्” ग्‍यामा परमप्रभूवा अगम्‍बक्‍तालामा ग्‍याक खा ताला। 16आतामा मक नूवामीचीवा वालँ मीऊचीक खा हेरोदवा तूम्‍तूमा मारी हीरा। खकामा नूवामीचीवा ग्‍यामीक खा तूम्‍तूक दँमातीकाङा मपीका नापे मूनामीक बेथलेहेमलो ऊम्‍मेक्‍कानापेकाक थाम्‍पूङ्‍पीक हीसा दँपीका स्‍यान झारा वाच्‍छाछाची सीतानूम् लूचीमा खोसावा आग्‍या पीऊची। 17आतामा यर्मीया अगम्‍बक्‍तावा आता ग्‍याक खा ताला, 18“रामाह साप्‍सेमापी ईत्‍ता सँलँवा ईना, मारी चाईसातो खापामीकमी सँलँवा। राहेल ऊम्‍यायाचीमी लागी खापायाक, खोसावा कँदीम्‍काबीचीमी खा छीङू, यँमाधँ ऊम्‍यायाचीलाई सीतूची।” 19खकामा हेरोद स्‍यादूरामा, परमप्रभूमी स्‍वर्गादूत मीस्रपी योसेफमी सेमपी फेरी तामा खोलाई आता लू, 20“हने पोका, खकामा यायाछालो ऊम्‍मालाई खायूचीहँ ईस्राएल नाम्‍द लासामा खाता, यँमाधँ यायाछालाई सेमा लाम्‍काबीची स्‍यादूरामी।” 21खकामा योसेफ पोकाहँ ऊम्‍यायाछालो ऊम्‍मालाई खायूचीमा ईस्राएल नाम्‍द लासामीहँ खातामी। 22खकामा यहूदीयापी ऊम्‍पा हेरोदमी थूम्‍सूङ्‍पी अर्खीलाऊसवा सासाना मीहँ गूँमाक खा ईनूमा योसेफसँ मपी खाईमा कीसा। खकामा सेमपी चेताऊनी तू:मा गालील जील्‍लापी खाता। 23खकामा खोची मपी खातामीमा नासरत लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तूवामी। आतामा: “खोलाई नासरी लची” ग्‍यामीमा अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक खा ताला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\