मत्‍ती 20

1“नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता तँबप्‌तीकाक ह, खो नाम्‌वारी फाकाहँलोङा पोकामा ऊम्‍आङ्‍गूरालापी नाम्‍यपी चालँवा मूमेमालाई मीनाची लाम्‍सी खाता। 2खकामा खोसावा नाम्‍यपी चालँवा मूकाबीचीवा ईलेपी तचीतोक नाम्‍य तकामूमा खोचीलाई ऊम्‍आङ्‍गूरालापी चालँवा मूसी पसूची। 3“खतालो खो हालाकूनाम्‌क ङकाबो बजेलाम्‍पे पाखा लतालोने, खोसावा बजारापी आरू मीनाचीलाई माताङा रीपायामीक तू। 4खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, ‘आनानीसँ आङ्‍गूरालापी चालँवा मूसी खातानी, खकामा आनानीलाईसँ धाई नाम्‍य तोमा खात्‍तीनी मूतोङा कँ पीनीनी।’ 5खकामा खोची खातामी। “खकामा खो फेरीसँ लेपाक ईत्‍हीस् बाजे खकामा सूम्‍छी बाजेलाम्‍पे पाखा लतामा माताङा मू। 6खकामा खो फेरीसँ नँका बाजेलाम्‍पे पाखा लतालोने आरूचीलाई माताङा रीपायामीक छीपूची, खकामा खोचीलाई लूची, ‘आनानी लेभोरी चालँवा मूमाम्‍पा यँमा माताङा रीपीयीनीक?’ 7“खोचीवा खोलाई लूची, ‘यँमाधँ आसावासँ काएकालाई नाम्‍यपी चालँवा मूमेकामूङक मान्‍तू।’ “खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, ‘आनानीसँ अँ आङ्‍गूरालापी चालँवा मूसी खातानी।’ 8खकामा नाम्‌कूरामा आङ्‍गूरालामी तँबप्‌वा ऊम्‍चालँवा मूकाबीचीमी तँबप्‌लाई काछूमा लू, ‘पाईला ताकाबीचीलो झारापीका पाछी ताकाबीची झारालाई काछूचीमा ऊम्‍चू ऊम्‍चू नाम्‍य पीऊची।’ 9“खकामा नँका बाजे चालँवापी खाईकाबीची तामी खकामा खोचीवा पूराई लेक चालँवामी नाम्‍य तूची। 10खकामा पाईला नाम्‍यपी चालँवा मूकाबीची तामी, खतालो खोचीवा आरूचीपीका साफीङा तम्‌कालँ ग्‍यामीमा मीनूचीक तूवा, खतालोने खोचीवासँ ऊलेक नाम्‍य मात्‍ताई तूची। 11खोचीवा नाम्‍य तूचीमा चासूम्‌लामी तँबप्‌लो बूलामीहँ हीरामी। 12खतालो खोचीवा गूँमा थालामूची, ‘पाछी ताकाबीचीवा ईघान्‍टा मात्‍ताई चालँवा मूची खन्‍धँसँ आनानीवा काएका ऊले भोरीङा नाम्‌वा क्‍याबेखातेकातो दूखा मूकाबीचीतोङा खोचीलाईसँ नाम्‍य प्‍यानूम्‌क तूई।’ 13“खतालो खोसावा खोचीहँपीक ईत्‍तालाई जूवापा पीऊहँ लू, ‘ए बूमी, कँङा आनालो यँसँ आन्‍या महँन। यँमाधँ आनावा कँलो ईलेक नाम्‍यमी काबोला मूनाक मन त? 14आनावा तनाक आम्‍नाम्‍य खायूमा खाता। आनानीपीका पाछी ताकाबीचीलाई कँङा आनानीलाई पीनानीतोङा पीमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। 15कँलो यँ तूई, मक कँङा यँता मूमा नतँ माताङा मूमा दूरँनहँल्‍या? कँङावा मःक खान्‍नीक चालँवापी धँ आम्‍मू तीत्‍तीक?’ 16“आतामाङा पाछारी छूकाबीची पाईला छीमी खकामा पाईला छूकाबीची पाछारी छीमी।” 17खकामा खोची यरूसलेमलाम्‍पे खाताहँमीलो येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई ईलाम्‍पे खायूचीमा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खोचीलाई लाम्‌पी लूची, 18“होतोलो काए यरूसलेमलाम्‍पे खातेहँ। हने मपी मीनामी छालाई तूम्‍साबू पूजारीची, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीमी हूपी पी, खकामा खोचीवा खोलाई सीःमाक दान्‍डा तक फक्‍तावाला ठरामीची। 19खकामा खोचीवा खोलाई कोर्रावा याम्‍मा, गील्‍ला मूमा, खकामा क्रूसापी कमालाई आर्क जाईमी हूपी प्‍यची, खताधँसँ खो सूम्‍छी लेपी ऊसीमा पोकी।” 20खकामा जब्‍दीमी तँमा ऊम्‍हीसा वाच्‍छाछाचीलो तामा येसूमी लाम्‍लोपी बबाहँ बीन्‍ती मू। 21खकामा येसूवा खोलाई ततू, “आना यँ मोलामीना?” खतालो खोसावा येसूलाई लू, “आनानीवा कँलो प्रतीग्‍या मानूम्, मातामा नक अँ हीसा छाची आम्‍नू हालाखम्‌पी ईत्‍ता, आम्‍नू खारू हूलाम्‍पे खकामा ईत्‍ता बेखू हूलाम्‍पे तूमा तचूने।” 22खतालो येसूवा खोलाई लू, “आनानीवा यँ ङाकूनूम् मक ङीसूनूम्‌न। कँङा दूङक खोँपीका यँ आनानीवा दूङ्‍मा दूरूनूम्?” खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “काएका दूराम्‌का।” 23खतालो येसूवा खोलाई लू, “कँङा दूङक खोँपीका आनानी दूङ्‍माने दूरूनूम्, खताधँसँ अँ खारू हूलाम्‍पेलो बेखू हूलाम्‍पे तूमा पीमाक आधीकारा कँलो मान्‍तू। नक खम्‌ने अँ पावा आसामी लागी त्‍यारी मूक तूई खोमीङा छी।” 24नक खा ईनूचीमा मक ईत्‍होप् सीच्‍चेचीङा मक हीसा जब्‍दीमी छाचीलो रूपामी। 25खकामा येसूवा खोचीलाई खोधपी ईखेपा काछूचीमा लूची, “आनानीवा ङीसानूम्‌कङा तूई, आर्क जाईचीमी सासाकाचीवा मीनाचीछोपी कठोर सासाना मीची, खकामा ढ्‍याप्‍पाचीवा खोचीछोपी आधीकारा मीची। 26खतालोने आनानीहँपी आता छीन, आसा आनानीहँपीक ढ्‍याप्‍पा छूमा लाम खो झारामी स्‍यावा मूकाबी छूमाछी। 27मातामाङा आनानीहँपीक आसा पाईला छूमा लाम, खो आम्‍नू चापँवाछा छूमाछी, 28यँतामा मीनामी छासँ स्‍यावा तोमालाई मन, स्‍यावा मूमा खकामा मारी मीनाचीलाई माच्‍छे पीमालाई ऊम्‍पोसूङ्‍वा पीसी ताक ह।” 29येसू खकामा ऊम्‍सीच्‍चेची यरीहोपीका खाताहँमीलो मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई तीङूची। 30खतालो लाम्‌मी छेऊधपी तूकाबी हीसा मूसीपाचीवा येसू नक लाम्‌लामा खातीहँ गूँमाक खा तूम्‍तचूमा मारी पाताचीमा ग्‍याची, “प्रभू, दाऊदमी छा, काचीकालाई सम् तूयाचीकानूम्।” 31खकामा मक पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोची मानेपा तूचीने ग्‍यामीहँ पायूची, मातालो झान मारी खोची, “प्रभू, दाऊदमी छा, काचीकालाई सम् तूयाचीकानूम्” ग्‍याचीमा पाताची। 32खकामा येसू लाम्‍दूमाहँतो रीपामा खोचीलाई काछूचीमा लूची, “आनाचीवा कँ यँ मूपीनीचीक नतूचूना? कँ आनाचीलाई यँ मूमा पीमा?” 33खतालो खोचीवा ग्‍याची, “प्रभू, आचूका मू हईप्‍याचीकानूम्।” 34येसूवा खोचीलाई सम् तूयूचीहँ ऊम्‍चू मू तोप्‍पीऊची, खकामा खोची खोतोलोङा मू तोमा दूराचू। खकामा खोचीवा येसूलाई तीङाचू।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\