मत्‍ती 21

1खकामा खोची यरूसलेमधपीक जाईतून पप्‍चीलामी बेथफागे लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी ताभानामी, खतालो येसूवा हीसा सीच्‍चेचीलाई आता लूचीमा पसूची, 2“आम्‍चू लाम्‍लोपीक तेपी खाताची। मपी आनाची तीलीचीनामत्‍तो ईत्‍ता गधा ऊम्‍छालो छूयीयीक छीपूचूना। मकची हीसालाईङा लीताचूमा कँपी बायाचू। 3आसाचीवा आनाचीलाई नक गधा यँमा लीतूहँचूना लीचीनाधँ, ‘प्रभूलाई चाहाछाक तूई लचू’ खतालो खोसावा आनाचीलाई बाईमा पीचीना।” 4अगम्‍बक्‍तालामा नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक खा ताल्‍मालाई नक झारा थोका छाक ह, 5“सीयोनामी मीमाछाछालाई लनूम्, खाङू, आम्‍हँ गधामी छा ईत्‍ता बछेडाछोपीका आनापी सानूवापा छीमा तीहँ।” 6सीच्‍चेची खाताची, खकामा येसूवा लूचीतीकाङा माचू। 7खोचीवा गधालो ऊम्‍छा बायूची, खकामा खोचीवा गधामी ऊम्‍छाछोपी ऊम्‍चू तेची धूङ्‍मूची, खकामा येसू मछोपी तूवा। 8मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीहँपी मारी मीनाचीवा ऊम्‍चू तेची फूतूचीमा लाम्‌पी धूङ्‍मूची खकामा आरूचीवा पोमी रम्‌ची कीबूचीमा लाम्‌पी धूङ्‍मूपीऊची। 9खतालो ऊम्‍लाम्‍लोपीलो ऊम्‍दँसूपी पीपीछूर्छूर् मीनाची आता गूँतो पातामी, “दाऊदमी छालाई होसन्‍ना!” “परमप्रभूमी नूङ्‍पी ताकाबीलाई अलने!” “खकामा परमधामपी होसन्‍ना!” 10खकामा येसू यरूसलेम वँङालो झारा साप्‍सेमापीङा हाल्‍लाखाल्‍ला छा। खतालो मीनाचीवा गूँमा थालामूची, “नक मीना आसाल्‍या?” 11खतालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीहँपीका मीनाचीवा ग्‍यामी, “नकने गालीलक नासरतपीका ताक अगम्‍बक्‍ता येसू ह।” 12खकामा येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङा, खकामा मपीक खेकाबीचीलो ईन्‍काबीची झारालाई मपीका कलूची, खकामा बूलू बाईकाबीचीमी टेबलालो पेर्‌मावा ईन्‍काबीचीमी खम् फात्‍तूतीङू। 13खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, ‘अँ खीम् नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् छी।’ खतालो आनानीवाने खूचीपाचीमी लूङ्‍बूल्‍या मानूम्।” 14मूसीपाचीलो ऊम्‍चू लँ तसीनकची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तामी, खतालो खोसावा खोचीलाई नोमीऊची। 15खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबीचीवा खोसावा अतलल छेक चालँवा मूक खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी छाछाचीवा, “दाऊदमी छालाई होसन्‍ना” ग्‍यामीमा पातामीक तूचीलो मारी रूपूची, 16खकामा खोचीवा येसूलाई ततूची, “आनावा ईनहँना, नकचीवा यँ गीहँमी?” खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “अँ ईनहँ। आनानीवा धार्मसास्‍तारापी नीऊहँनूम्‌न, ‘यायाछाचीलो दूदू दूङ्‍काबी छाछाचीवा आम्‍नू साया पोमाक छाम् पची’?” 17खकामा खोचीलाई कातूसोचीमा येसू साप्‍सेमापीका लतामा बेथानीयापी खाताहँ मपी बासा तूवा। 18खकामा खो स्‍याल्‍मा हालाकूनाम् साप्‍सेमालाम्‍पे लासालो साकास्‍या। 19खतालो खोसावा लाम्‌मी छेऊधपी ईत्‍ता आन्‍जीरापो तूहँ मक पोधपी खाता, खकामा खोसावा आन्‍जीरापोपी ऊम्‍सूम्‍ब मात्‍ताई तू। मपी आरू यँसँ तूवान। खकामा खोसावा मक आन्‍जीरापोलाई लू, “नाप्‍कानापे आना हाल्‍लोसँ कन” येसूवा माता लूमत्‍तो मक आन्‍जीरापो ङालाखाता। 20मक आन्‍जीरापो ङालाखाताक तूचीलो ऊम्‍सीच्‍चेची अतलल छाखातामीहँ ग्‍यामी, “यँतामा ईच्‍छीना नक आन्‍जीरापो ङालाखाता?” 21खतालो येसूवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीहँ लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा, लोनीनी, आनानीपी बीस्‍वसा तूई खकामा हाल्‍लोसँ साङ्‍का मीनूम्‌नधँ, आन्‍जीरापोलाई मूतो मात्‍ताई मन, खतालोने पप्‍चीलालाईसँ ‘दीलामा होङ्‍कामापी होपा’ लूनूम्‌धँ माताङा छीखाती। 22आतामा बीस्‍वसा मीनूम्‌मा नीनाबूङ् दबूनूम्‌लो आनानीवा यँ ङाकूनूम् मक तूनूम्।” 23खकामा खो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङामा सीक्‍छे पीऊहँचीलो तूम्‍साबू पूजारीची खकामा मीनाचीमी धार्म तकीची खोधपी भानामीमा खोलाई लूची, “हाक्‍क आधीकारावा आनावा नक चालँवा मीहँनाक, आनालाई आसावा नक चालँवा मूमाक आधीकारा प्‍यानाकल्‍या?” 24खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “कँसँ आनानीलाई ईत्‍ता खा तईनीनी। आनानीवा मकमी जूवापा पेनीधँ, कँ नक चालँवा हाक्‍क आधीकारावा महँ, मक लोनीनी। 25यूहन्‍नावा पीमाक बप्‍तीस्‍मा हापीका ताक, नीनाम्‍खम्‌लामा ले मीनालामा?” खतालो खोची ऊम्‍चूहँपा हँपा तईमोमीहँ ग्‍यामी “नीनाम्‍खम्‌लामा गेधँ, ‘खोसावा आनानीवा यँमा खोछोपी बीस्‍वसा मानूम्‌न?’ ले। 26मीनालामा गेधँ, काए मीनाचीलो कीसे। यँमाधँ खोचीवा यूहन्‍नालाई अगम्‍बक्‍ता लची।” 27आतामा खोचीवा येसूलाई लूची, “काएकावा ङीसाम्‌कान।” खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “खताधँ कँसँ हाक्‍क आधीकारावा नक चालँवा महँ, आनानीलाई लोनीनीन।” 28“आनानीवा यँता दाबूनूम्? ईत्‍ता मीनामी हीसा वाच्‍छाछाची तूवाची। मक मीना ऊम्‍तदूङ्‍सेधपी खातामा खोलाई लू, ‘अँ छा! ईसे आना खातामा आङ्‍गूरालापी चालँवा मू।’ 29खतालो खोसावा ग्‍या, ‘खातँन।’ खताधँसँ हामानी खोसावा ऊम्‍सानूवा लासूमा चालँवा मूसी खाता। 30“खकामा खो ऊम्‍सीबीसे छाधपी खातामा खोलाईसँ माताङा लू। खतालो खोसावा ग्‍या, ‘ल कँ खातँ।’ खन्‍धँसँ खो खातान। 31“नकची हाक्‍कबोवा ऊम्‍पामी खा र्‌याबाचू?” खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “तदूङ्‍सेवाबो।” येसूवा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा, कँ आनानीलाई लोनीनी, तीराऊ लाप्‍काबीचीलो कलवा मूमाकीची आनानीपीका पाईला नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी खातीहँमी।” 32यँमाधँ यूहन्‍ना आनानीपी ऊम्‍छूङ् लाम् खँमेसी ता, खतालो आनानीवा खोलाई बीस्‍वसा मानूम्‌न। खताधँसँ तीराऊ लाप्‍काबीचीलो कलवा मूमाकीची खोछोपी बीस्‍वसा मूची। आनानीवा नक तनूम्‌मासँ खाईसीक चालँवापीका आम्‍नू सानूवा लासानूम्‌न खकामा खोपी बीस्‍वसा मानूम्‌न।” 33“खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “ईत्‍ता आर्क आहाना ईनानूम्, ईत्‍ता लामी तँबप् तूवा, खोसावा ऊम्‍लापी आङ्‍गूरा लीऊ, खकामा खोसावा मेक्‍कानापेका बारा राबूमा मपी आङ्‍गूरा प्‍यालामूमाक ईत्‍ता कोलासँ थूसू, मकामा माचा बानामू। खकामा चालँवा मूकाबीचीलाई आद्‍दे पीऊसोचीमा खो नाम्‍दबूङ् खाता। 34खकामा मक आङ्‍गूरा बीमाक दँमा छामा खोसावा ऊम्‍भागातो लासी मक आद्‍दे तेकाबीचीपी ऊम्‍चापँवाछाचीलाई पसूची। 35“खतालोने मक आद्‍दे तेकाबीचीवा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई लापूचीमा, ईत्‍तालाई याप्‍सूची ईत्‍तालाई सीतूची खकामा ईत्‍तालाईबो लूङ्‍वा घोरूची। 36खोसावा फेरीसँ पाईला पसूकपीका मारी चापँवाछाचीलाई मपी पसूची, खतालोने खोचीवा नकचीलाईसँ मातीकाकङा ब्‍याभारा मूची। 37खकामा खोसावा झारापीका पाछारी, ‘अँ छालाईने खोचीवा सायासम्‍दूङ् मीचीलँ’ ग्‍यामा ऊम्‍छालाईङा खोचीपी पसू। 38“खतालोने आङ्‍गूरालापी आद्‍दे तेकाबीची खोलाई तूचीमा ग्‍यामी, ‘नकने हक्‍वाला ह। ल नकलाई सीताम् खकामा नकसावा तोमाक हक एमी म्‍याम्।’ 39मातामा खोचीवा खोलाई लापूचीमा आङ्‍गूरालापीका तेखू खायूचीमा सीतूची। 40“आतामा मक आङ्‍गूरालामी तँबप् तीमा, मक आद्‍दे तेकाबी मीनाचीलाई यँ म्‍यचीलँ?” 41खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “मक खँसापी मीनाचीलाई खोसावा नास्‍टा म्‍यची, खकामा खोसावा आरू आद्‍देपी चालँवा मीचीमा आङ्‍गूरा तूमीलो ऊम्‍भागा आङ्‍गूरा पीकाबीचीलाई मक आङ्‍गूराला प्‍यची।” 42खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा धार्मसास्‍तारा हाल्‍लोसँ नीऊहँनूम्‌न? ‘खीम् थकाबीचीवा हाक्‍क लूङ् कात्‍तूची मक लूङ्‍ङा खीम्‌मी सूरा लूङ् छा, नक परमप्रभूलामा छाक ह, आतामा नक एलाम्‍लोपी अतललक तूई।’ 43“आतामा कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आनानीपीका ङाबी, खकामा आतीकाक ईत्‍ता जाईलाई पी खोचीवा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌वा मूमा नततीकाक खान्‍नीक चालँवा मीची। 44नक लूङ्‍छोपी हूल्‍काबी धूजवा छी। नक लूङ् हाक्‍कछोपी धी, नकसावा मकलाई फ्‍यामहँ धूजवा मी।” 45आतामा तूम्‍साबू पूजारी खकामा फरीसीची येसूवा ग्‍याक आहाना ईनूचीलो, खोसावा नक ऊम्‍चू बारेपीङा ग्‍याक ह ग्‍यामीमा ङीसूची। 46खकामा खोचीवा खोलाई लाप्‍मा लामूचीक तूवा, खताधँसँ खोची मारी मीनाचीलो कीसामीकसावा खोलाई लापूचीन, यँमाधँ येसू अगम्‍बक्‍ता ह ग्‍यामीमा खोचीवा मीनूचीक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\