मत्‍ती 22

1खकामा फेरीसँ येसूवा खोचीलाई आहानाचीपी लूची, 2“नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍ता हँलो दँजामूमा दूरी, खोसावा ऊम्‍छामी भ्‍यापीक भोजा त्‍यारी मू, 3खकामा भ्‍यामी भोजापी तामालाई नीम्‍त प्‍याक मीनाचीलाई काछोसी ऊम्‍चापँवाछाचीलाई पसूची, खतालोने मीनाची भोजापी तामा छत्‍तामी। 4“खकामा फेरी खोसावा आरू ऊम्‍चापँवाछाचीलाई आता लूचीमा पसूची, ‘मक नीम्‍त प्‍याक मीनाचीलाई लनूम्, कँ भोजा पपीचीलो बाल्‍यो पसूची सीतूङ्‍मा त्‍यारी मूङ्‍क तूई। आतामा झारा थोकाङा त्‍यारी छाक तूई। भ्‍यामी भोजापी तानी।’ 5“खतालोने खोचीवा ऊम्‍खा फूम्‌ङा मूमाम्‍पा ईत्‍ता ऊम्‍चासूम्‌लालाम्‍पे खाता खकामा आर्क ऊम्‍ब्‍यापारालाम्‍पे खाता। 6खतालो आरूचीवा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई लापूचीमा खोचीलो खाईसीक चालँवा मूची खकामा खोचीलाई सीतूची। 7खकामा हँ मारी हीराहँ, ऊम्‍तीलीङ्‍गेचीलाई पसूचीमा मक सेमाखँ मूकाबीचीलाई नासा मीऊची, खकामा ऊम्‍चू साप्‍सेमा हूयूतीङू। 8“खकामा हँवा ऊम्‍चापँवाछाची काछूचीमा खोचीलाई लूची, ‘भ्‍यामी भोजाने त्‍यारी माक तूई। खतालोने नीम्‍त माक मीनाची भोजापी तामा खात्‍तूचीन। 9आताछाकसावा हने लाम्‌चीपी खातानी खकामा धाई मीनाचीलाई छीपूनूम् खोचीलाई भ्‍यामी भोजापी तामालाई नीम्‍त प्‍यानूम्।’ 10खकामा चापँवाछाची खातामीमा लाम्‌चीपी छीपूचीकतो खान्‍नोमीक खाईसीमीक झारालाई भ्‍याक भोजापी तामालाई जूमामूची मातामा भ्‍याखीम् दँनीचीवा प्‍याबू। 11“खकामा हँबो दँनीचीलाई खँसी खीम वँङा, खतालो खोसावा खोचीहँपी भ्‍यापी हूम्‍माक ते हूम्‍माम्‍पा ताक ईत्‍ता मीनालाई तू। 12खकामा खोसावा मक मीनालाई लू, ‘अँ बूमी, आना यँमा भ्‍यापीक ते हूम्‍माम्‍पा नक खम्‌पी वँङानाक?’खतालो मक मीना ओओध छाखाता। 13“खकामा हँवा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई काछूचीमा लूची, ‘नक मीनामी लँ हूपी छूयानूम्‌मा पाखा माकाचूचूहँपी झाकातीकानूम्, मपी मीनाची कँ खतो खापीमी।’ 14“यँमाधँ काछामीकची मारी तूईमी, खतालोने छ्‌यातामीकची चसी मात्‍ताई तूईमी।” 15खकामा फरीसीची खातामीमा येसूलाई ऊम्‍खापीङा यँतामा वालँ मूमाहँ लाप्‍मा दूरी ग्‍यामीमा यायो मूची। 16खकामा खोचीवा ऊम्‍चू सीच्‍चेचीलाई हेरोदमी मीनाचीलो येसूपी पसूची। खकामा खातामीमा खोचीवा येसूलाई लूची, “तँबप् काएका ङीसाम्‌का, आनानी ऊम्‍छूङ् तूईनी, खकामा आनानी नीनाबूङ्‍मी बारेपी ऊम्‍छूङ् खा खान्‍नीतो मीनाचीलाई च्‍यातूनूम्। खकामा आनानी आसालोसँ कीसीनीन, मीनाचीमी ङो खाङूनूम्‌मा आनानीवा चालँवा मीनूम्‌न। 17आताछाकसावा काएकालाई लेकानूम् काईसरलाई तीराऊ छोर्माले मन्‍छोर्मा यँता दाबूनूम्?” 18खतालो येसूवा ऊम्‍चू खँसापी सानूवा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “कूमेटीचेऊ, आनानीवा यँमा अँ जँचा मीनूम्‌क? 19तीराऊ छोर्माक सीक्‍का कँलाई खँम्‍यनूम्।” खकामा खोचीवा येसूलाई ईत्‍ता सीक्‍का पीऊची। 20खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “नक सीक्‍काक नाक्‍सा आसामील्‍या? खकामा नकपी आसामी नूङ् छाबाक तूई?” 21खतालो खोचीवा येसूलाई लूची, “काईसरमी।” आतामा येसूवा खोचीलाई लूची, “खताधँ काईसरमीतो काईसरलाईङा प्‍यानूनूम्, खकामा नीनाबूङ्‍मी नीनाबूङ्‍लाईङा प्‍यानूम्।” 22आतीकाक येसूमी खा ईनूचीलो खोची अतलल छाखातामी खकामा खोलाई कातूसोचीमा खोची खाल्‍तामी। 23खकामा खोलेङा मीनाची सीःमीकपीका ऊसीमीन गूँकाबी सदूकीची खोधपी तामीमा खोलाई ततूची, 24“तकी मोसावा ग्‍याक तूई, कोई मीना ऊम्‍छा छूमाम्‍पा सीधँ, ऊम्‍तँमालाई ऊम्‍नूछवा भ्‍या मूमाछी। 25काएहँपीक ईत्‍ता झानीपी सावाबो रूमीपामीची तूवामी। खोचीहँपीक तदूङ्‍सेवा भ्‍या मू, खतालोने खो ऊम्‍छा छूमाम्‍पा स्‍याखाता, खकामा ऊम्‍छा छानकसावा खोसावा ऊम्‍तँमा ऊम्‍खूँक नूछलाई कानूसो। 26खकामा हदूङ्‍सेवा ऊम्‍बूमी तँमा भ्‍या मू, खकामा खोसँ स्‍या। मकामा लूम्‍दूङ्‍सेवासँ भ्‍या मू खकामा खोसँ स्‍या आतामा सावाबोमीङा आता छा। 27खोची झारा स्‍यादूरामीमा मक मीमाछासँ स्‍या। 28आतामा सी:मीकची ऊसीमीमा पोकीमीक लेपी सावाबोहँपी मक मीमाछा आसामी तँमा छी? यँमाधँ खो झारामी तँमा छादूराक तूवा।” 29खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी भ्रमपी छानीक तूई, यँमाधँ आनानीवा धार्मसास्‍तारालो नीनाबूङ्‍मी र ङीसूनूम्‌न। 30यँमाधँ सीःमीकची ऊसीमीलो खोचीवा भ्‍यासँ मीचीन, खकामा भ्‍यासँ मूप्‍यचीन, खतालोने खोची नीनाम्‍खम्‌क स्‍वर्गादूतचीतीकाङा छीखातीमी। 31खताधँसँ मीनाची ऊसीमीकमी बारेपी, नीनाबूङ्‍वा यँ लानीक तूई, मक आनानीवा नीऊहँनूम्‌न? 32‘कँ अब्राहाम, ईसहाकलो याकूबमी नीनाबूङ् ह।’ खो स्‍यामीकचीमी नीनाबूङ् मन, खोने लेकाबीचीमी नीनाबूङ् ह।” 33नक खा ईनूचीलो पीपीछूर्छूर् मीनाची ऊम्‍सीक्‍छेपी अतलल छामी। 34खकामा येसूवा सदूकीचीलाई अतलल मीऊचीक ईनूचीमा फरीसीची साङ्‍गाई दोसामी। 35खकामा खोचीहँपीक ईत्‍ता ब्‍यबस्‍था चेकाबीवा येसूमी जँचा मूमा खोलाई ईत्‍ता खा ततू, 36“तकी, ब्‍यबस्‍थापीक झारापीका ढ्‍याप्‍पा आग्‍या हाक्‍कल्‍या?” 37येसूवा खोलाई लू, “आनावा परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍लाई आम्‍झारा सागूँवावा, आम्‍झारा प्रानावा, खकामा आम्‍झारा नूवावा लालूखा मीऊ। 38पाईलालो झारापीका ढ्‍याप्‍पा आग्‍या नकङा ह। 39खकामा आर्कसँ माताकङा तूई, आनावा आम्‍रेबारूङ्‍चीलाई आम्‍हँपालाई मोनीचीनातीकाङा लालूखा मीऊची। 40झारा मोसामी ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍ताचीमी सीक्‍छेची नक हीसा आग्‍यापीङा आराछाक तूई।” 41खकामा फरीसीची ङायूवा तूपूचीलो येसूवा खोचीलाई ईत्‍ता खा ततूची, 42“ख्रीस्‍टमी बारेपी आनानीवा यँ मीनूनूम्? खो आसामी छा?” खोचीवा येसूलाई जूवापा पीऊचीमा ग्‍यामी, “दाऊदमी छा।” 43खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “खताधँ पबीत्‍रा आत्‍मावा दाऊदलाई प्रेना पीऊमा यँतामा खोसावा प्रभू गीमा खोलाई दब्‍मा दूरहँल्‍या? दाऊदवा आता ग्‍याक तूई, 44‘परमप्रभूवा अँ प्रभूलाई लू, “कँ आम्‍सातूराचीलाई आम्‍लँ यूमाक खम्‌तीका आम्‍आधीकारापी मूपीनीनीनतो आना अँ खारू हूलाम्‍पे तूवा”।’ 45आतामा दाऊदवा खोलाई अँ प्रभू लधँ, खो यँतामा ऊम्‍छा छी त?” 46खतालो येसूमी खामी जूवापा पीमालाई आसासँ ईबचनासँ नेमा दूरूचीन। आतामा मक लेपीका खोलाई आसावासँ यँ खासँ तईमाक अँटा मूचीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\