मत्‍ती 23

1खकामा येसूवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो, ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई आता लूची, 2“ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीवा मोसामी ब्‍यबस्‍थामी आर्था हईमाक आधीकारा तूचीक तूई। 3आतामा आनानीवा खोचीवा गीमीक खा र्‌याबानूम्‌मा मानूम्, खतालोने आनानी खोचीतीकाबो पूननी, यँमाधँ खोचीवा मीनाचीलाई चेमाने च्‍यातची खतालोने ऊम्‍चूहँपाबो ऊम्‍चू सीक्‍छेतीका लाम्‍दूमीमीन। 4खोचीवा खूर्मा दूरीनक लीसीक भारी छूयचीमा मीनाचीमी बूलूम्‌पी तेप्‍यची। खतालोने खोचीवा मक पोमालाई ऊम्‍चू ईत्‍ता छसीमावासँ फातचीन। 5“खोचीवा ऊम्‍चू झारा चालँवा मीनाचीवा तूचीने गीमीमा मीची। यँमाधँ खोचीवा ऊम्‍चू तँबूछूलो लाप्‍छूयूपी ब्‍यबस्‍था पत्‍री ढ्‍याप्‍पा मीचीहँ वातची, खकामा ऊम्‍चू तेमी फेर ल़ाम मीची, 6खोचीवा भोजापी सायासम्‍दूङ्‍लोक खम्‌ची नतची खकामा तायाखीम्‌चीपी मूख्‍या तूमाक खम्‌ची नतची, 7खकामा बाजाराचीपी खोची सेवा मोलामीमी, खकामा मीनाचीवा तकी लेकामूङ्‍ने गूँमाक सानूवा मीची। 8“खतालोने आनानीचीलाई आसावासँ तकी लानीनने, यँमाधँ आम्‍नू ‘तकी’ ईत्‍ता मात्‍ताई तूई, आनानीबो झारा रूमीपामीची ह। 9खकामा आनानीवा खँदीमाक मीनाची आसालाईसँ ए पा लनूम्‌न यँमाधँ ईत्‍ता मात्‍ताई आम्‍नू पा तूई खकामा खो नीनाम्‍खम्‌पी तूई। 10आनानी आसालाईसँ आसावासँ ‘तँबप्’ लानीनने, यँमाधँ ईत्‍ता मात्‍ताई आम्‍नू तँबप् तूई खकामा खो ख्रीस्‍ट ह। 11आनानीहँपी आसा झारापीका ढ्‍याप्‍पा तूई, खो आम्‍नू स्‍यावा मूकाबी छूमाछी। 12आसावा ऊम्‍हँपालाई ढ्‍याप्‍पा मोनीची, खो सानूवापा छूमाछी, आसा ऊम्‍हँपालाई सानूवापा मूनीची खो ढ्‍याप्‍पा छी। 13“आनानी कूमेटीची! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानीवा मीनाचीलाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमा चीबूनूम्। आतामा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी आनानीसँ वँङीनीन, खकामा वँकाबीचीलाईसँ वँमा पीऊनूम्‌न। 14[“आनानी कूमेटीची! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानीवा ऊम्‍तँपा स्‍याक मीमाछाचीलाई वालँ मीऊनूम्‌मा ऊम्‍चू बूलूदँ, खीम्‌ची ङाबूनूम्। खकामा आरूलाई खँमेमालाई ल़ाम दँमासाम्‍म नीनाबूङ् दबूनूम्। आतामा आरूचीपीकासँ आनानीवा मारी दान्‍डा तूनूम्।] 15“आनानी कूमेटीची! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानी ईत्‍तालाई आम्‍नू धार्मपी बाईमालाई होङ्‍कामालो खँदीमा कोलीदूरीनी, खकामा खो आम्‍नू धार्मपी तीमा खोलाई आनानी आनानीपीका मारी नरका खाईमाक दान्‍डा तोकाबी मीऊनूम्। 16“आनानी मूसीपा अगूवाचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ ‘कोई कसाईवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी पास्‍ताना चीधँ यँसँ छीन, खतालोने नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूईक रीमा तोपमा पास्‍ताना चीधँ मक पास्‍तानावा खोलाई पीरामी गीनीहँ च्‍यातूनूम्।’ 17याक्‍तँ मूसीपाचेऊ, हाक्‍क ढ्‍याप्‍पाल्‍या? रीमा ले, रीमालाई पबीत्‍रा मूकाबी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्? 18आनानीवा आतामासँ च्‍यातूनूम् ‘कोई कसाईवा बेदीमी पास्‍ताना चीलो यँसँ छीन, खतालोने बेदीछोपीक बूलूदाम् तोपमा पास्‍ताना चीधँ, खोलाई ऊम्‍पास्‍तानावा पीराम्‍य।’ 19मूसीपा मीनाचेऊ हाक्‍क ढ्‍याप्‍पाल्‍या? बूलूदाम्‌ले बूलूदाम्‌लाई पबीत्‍रा मूकाबी बेदी? 20आतामा बेदीमी पास्‍ताना चाकाबीवा बेदीलो मछोपी तूईक झारा थोकामी पास्‍ताना ची। 21नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी पास्‍ताना चाकाबीवा, नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌लो मपी तूकाबीमी पास्‍ताना ची। 22खकामा नीनाम्‍खम्‌मी पास्‍ताना चाकाबीवा, नीनाबूङ्‍मी सींहासनलो मछोपी तूकाबीमी पास्‍ताना ची। 23“आनानी कूमेटी! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानीवा पध्‍याना, सम्‍फालो जीरामी ईत्‍होप् भागामी ईभागा पीऊनूम्, खताधँसँ आनानीवा मकपीकासँ मूख्‍या ब्‍यबस्‍थामी सीक्‍छे, न्‍याया, सम् खकामा बीस्‍वसालाई छीङानूम्‌क तूई। आनानीवा ईत्‍होप् भागामी ईभागा पीमाक चालँवालो ब्‍यबस्‍थापीक मूख्‍या सीक्‍छे मन्‍छीङ्‍मा छाक। 24मूसीपा तकीचेऊ, आनानीवा खसूमालाई छ्‌यातूनूम्‌मा कात्‍तूनूम्, खताधँसँ आनानीवा ऊँटालाईबो लूतूखायूनूम्। 25“आनानी कूमेटी! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानीवा आम्‍नू चामा दूङ्‍माक खोँचीमी बाईरने खान्‍नीतो सीऊनूम्, खताधँसँ भीत्‍रबो झालीलो स्‍वार्थवा प्‍याबूक तूई। 26मूसीपा फरीसीचेऊ, पाईला चामा दूङ्‍माक खोँमी भीत्‍र खान्‍नीतो सबानूम्, मातामाङा मक खोँमी बाईरपीसँ सबानूम्। 27“आनानी कूमेटी! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानी अम्‍बललक चूनावा लसाक सूलूम्‌तीकाक तूईनी, यँमाधँ मक बाईरपीका खाङाम्‌लो खान्‍नीक दाती, सूलूम्‌हँपीने स्‍याक मीनामी तूम्‍बूरूलो झारा ईसीक थोकावा प्‍याबक छी। 28आतामाङा आनानीसँ बाईर बाईर मीनाचीवा तचीलोबो मारी धार्मीतीका पीकीनी, खतालोने आम्‍नू भीत्‍र सानूवाबो कूमेटीलो खँसापी थोकावा प्‍याबूक तूई। 29“आनानी कूमेटी! ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीलाई धीक्‍कारा, यँमाधँ आनानीवा अगम्‍बक्‍ताचीमी सूलूम्‌ची खान्‍नीक मीऊनूम् खकामा धार्मी मीनाचीमी सूलूम् खान्‍नीक मीऊनूम्‌हँ यूसूनूम्, 30खकामा आनानीवा गीनी, ‘काएका आम्‍का फूपापाचीमी दँमापी तूएकाकधँने, अगम्‍बक्‍ताचीलाई सेमाक चालँवापी काएका खोचीलो दोसेकानक।’ 31आतामा आनानीवा काएका अगम्‍बक्‍ताचीलाई सेकाबीचीमी सासीवन्‍ती गीनीमा आम्‍नूहँपावाङा गाभाई पीऊनूम्। 32खतालोने आम्‍नू फूपापाचीवा मूमा थालामूचीक चालँवा आनानीवा हने पूर मानूम्। 33“ए पूची, साँभे पूचीमी छाची, आनानी नरकाक दान्‍डापीका यँतामा ऊम्‍काछूमा दूरूनूम्? 34आतामा कँ आनानीपी अगम्‍बक्‍ताची नूवामी तायामीची, खकामा तकीची पसँचूङ्। खतालो आनानीवा कोईलाई सीतूनूम् कोईलाई क्रूसापी कसूनूम् खकामा कसाईलाई आनानीवा आम्‍नू तायाखीम्‌पी कोर्रावा याप्‍सूनूम्, खकामा खोचीलाई आनानीवा साप्‍सेमा साप्‍सेमापी सातामीऊनूम्। 35खँदीमापी बागामानूम्‌क झारा धार्मी मीनाचीमी ही, फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क हाबीलपीका बेरेक्‍याहमी छा जकरीयासाम्‍मक हीमी फक्‍ता आनानीछोपी ती। जकरीयालाई आनानीवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌लो बेदीमी म़झापी सीतानूम्‌क तूवा। 36कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नक झारा सेमाखँमी दन्‍डा नक सूनाम्‌क मीनाचीछोपी ती। 37“ए यरूसलेम, यरूसलेम, आना अगम्‍बक्‍ताचीलाई सेकाबी खकामा आनापी पसामीक झारालाई लूङ्‍वा घोर्काबी, आनालाई कँङावा वामावा ऊम्‍चाल्‍लाचीलाई ऊम्‍लापातूङ्‍हँपी जूमाम्‍यचीतीकाङा अँ छाछाचीलाई धाई जूमामूमा लामूङ् खतालोने आना छताना। 38खाङानूम्, आतामा हने आम्‍नू खीम् रीत्‍त माहँ छीङाक तूई। 39यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, ‘परमप्रभूमी नूङ्‍पी ताकाबीलाई अलने’ गीनीनतो आनानीवा कँलाई तएनीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\