मत्‍ती 24

1खकामा येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका लतामा खाईमा ग्‍याहँलो, ऊम्‍सीच्‍चेची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् तूवाकधचीपीक ढ्‍याप्‍पा खीम्‌ची खँमेमालाई खोधपी तामी। 2खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा नक झारा खान्‍नीतो तूहँनूम् मन त? कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नक ईत्‍ता लूङ्‍छोपी आर्क लूङ् छीन, झाराङा होतीतीङीमा कात्‍ती।” 3खकामा येसू जाईतून पप्‍चीलाछोपी तूवायालो, ऊम्‍सीच्‍चेची आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा तामीहँ आता गूँतो ततूची, “नक हाल्‍लो छी, खकामा आनानी लासीनीक लेमीलो नक लूकीक सूनाम्‌मी लासाई यँ यँ छी काएकालाई लेकानूम्‌या।” 4खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नूवा याकानी, आनानीलाई आसावासँ वालँ म्‍यानीनने। 5यँमाधँ साफी मीनाची ‘कँङा ख्रीस्‍ट ह’ गूँतो तीमीमा, साफीलाई वालँ म्‍यचीहँ ऊलची। 6आनानीवा म़मालो म़ीमीकमी खाची ईनूनूम्। खतालो आनानी कीननी, यँमाधँ नकची छूमाङा छी, खताधँसँ लूकीक लेने नकङा मन। 7यँमाधँ जाईमी बीरोधापी जाईङा हालाखम्‌मी बीरोधापी हालाखम्‌ङा पोकीमी, खकामा झारालाम्‍पे सूसँवा ती खकामा झारालाम्‍पे लूप्‍लीमा खाती। 8खताधँसँ नकचीने मीमाछालाई ऊम्‍छा छूमाक ब्‍याथावा लाप्‍मा थालामीतीका मात्‍ताई ह। 9“खकामा मीनाचीवा आनानीलाई लापीनीहँ कास्‍टा पीकाबीचीमी हूपी पीःनी खकामा खोचीवा आनानीलाई सीतीनी। आतामा अँ नूङ्‍मी गार्नावा झारा जाईचीवा आनानीलाई छीङीनी। 10खतालो मक दँमापी साफीवा बीस्‍वसा मूमा छीतची, खकामा वालँ मूमीमीहँ खोची छीङ्‍मीमी। 11साफी वालँ अगम्‍बक्‍ताची तीमी, खकामा साफीलाई वालँ म्‍यचीमा ऊलखायची। 12खँसापी साफी छीमा पोरीकसावा खोचीवा लालूखा मूमोमा छीतची। 13खताधँसँ आसा लूकीक लेसाम्‍म ऊम्‍बीस्‍वसापी बाल्‍यो छीयी खोसावाङा माच्‍छे त। 14खकामा नक हालाखम्‌मी खान्‍नीक खा साप्‍तेमूलूङ्‍भोरी छूकाबी झारा जाईलाई गाभाईक लागी हालाब्‍माछी, खकामा मात्‍ताई लूकीक ले ती, 15“आतामा दानीएल अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक खातीका आनानीवा बीनासा मूमाक चीमालीक थोका नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा खम्‌पी रीपीक तूनूम्। नेकाबीवा ङीसूचीने। 16खतालो यहूदीयापी तूकाबीची पप्‍चीलाचीलाम्‍तँ फूमीने। 17खीम्‌मी काऊसीछोपी तूकाबी मीना ऊम्‍सामानाची लाईसी मूईनी धाईनने। 18खकामा लापी तूकाबी ऊम्‍खास्‍टो लासी खीम् लानने। 19मक लेचीपी छावाईकाबी मीमाछाचीलो दूदू पईकाबी मीमाछाचीवा मारी दूखा चीची! 20खताधँसँ दँदापीलोधँसँ सावाभेमाक लेपीधँसँ आनानी फूमा छूनने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दबानूम्। 21यँमाधँ खँदीमा लीसाकपीका नापे होबेमातो छीहँनक खकामा हाल्‍लोसँ छीनक ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कस्‍टा खलो छी। 22मक लेची घाटामानकधँने मीनाची आसासँ लेमादूरूचीनक, खतालोने छ्‌‌यातामीक मीनाचीमी गार्नावा मक लेची नीनाबूङ्‍वा घाटामी। 23खतालो आनानीलाई आसाचीवा ‘खाङानूम्, ख्रीस्‍ट नापी तूई, मपी तूई’ लीनीधँ ऊम्‍चू खा र्‌याबानूम्‌न। 24यँमाधँ वालँ ख्रीस्‍टची खकामा वालँ अगम्‍बक्‍ताची लतीमी, खकामा दूरचीतो छ्‌‌यातामीकचीलाईसँ ऊल्‍मालाई ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा लासाईलो अतललक चालँवाची मीची। 25नक खाची छूमापीका पाईलाङा कँङा लोनानीक झारा थोका आनानीवा मीनायानूम्। 26“खकामा खोचीवा आनानीलाई ‘खाङानूम्, खो खरोमाक थाम्‍पूङ्‍पी तूई’ गीमीधँ खतालो खोलाई खँसी खाईननी। खकामा ‘खाङानूम्, खो खीम्‌क कठाचीपी तूई’ गीमीधँ ऊम्‍चू खा र्‌याबानूम्‌न। 27यँमाधँ नाम्‌ओप्‍सापी नाम्‌चीप्‍लँ मीलो नाम्‌कूर्सालाम्‍पेका दातीतीकाङा मीनामी छासँ ती। 28हापी सीन छी, मपी मूवाचीसँ दोसीमी। 29“मक सङ्‍कस्‍टामी ले लूकीमत्‍तो, ‘नाम् माकाचूचू छीखाती, खकामा लावा छ पेन, खका साङ्‍गूँङ्‍ची नाम्‌छूरीपीका धीमी, नाम्‌छूरीक रची यसीमी।’ 30“खतालो नाम्‌छूरीपी मीनामी छामी लासाई दाती, खकामा खँदीमाक झारा जाईचीवा बीलाऊना मीची। खोचीवा मीनामी छा नाम्‌छूरीक ममूलापी ऊम्‍रलो ढ्‍याप्‍पा माहीमालो तीहँक तची। 31खकामा खोसावा ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीलाई ढ्‍याप्‍पा धूधूमामी सँलँवालो खँदीमामी मेक्‍कछेऊ नछेऊलाम्‍पे पसची। खकामा खोची खातीमीहँ छ्‌‌यातामीकचीलाई नाम्‌छूरीलो खँदीमामी मेक्‍क चम्‌पीका नोचम्‌साम्‍मक झारालाई ङायूवा तूप्‍म्‍यची। 32“आन्‍जीरामी पोपीका ईत्‍ता सीक्‍छे ङीसानूम्, आन्‍जीरामी रम् कालील छीहँ ऊम्‍पोवा चीऊला त्‍य, खतालो आनानीवा दँवँमाबेला छा राछ गूँमा ङीसूनूम्। 33आतामाङा आनानी हाल्‍लो नक झारा थोका छीहँक तूनूम्, खलो खो तामाक दँमा दूवारेखूपीङा ताता राछ ग्‍यानीमा मीनानूम्। 34कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नक झारा थोका छीदूरीनतो नक सूनाम् लूकीमा खातीन। 35नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा लूकीमा खाती, खताधँसँ अँ खा हाल्‍लोसँ लूकीमा खातीन। 36“मक लेलो मक दँमामी खा आसावासँ तूम्‍तहँचीन, नीनाम्‍खम्‌पीक स्‍वर्गादूतची खकामा छावासँ ङीसन। खताधँसँ पापावा मक दँमा ङीस। 37मीनामी छा तीलो नूहामी लेपीतीकाङा छी। 38यँमाधँ जलप्रलयपीक लेपीका पाईला नूहा ऊम्‍पानी जहाजहँपी वँङाक लेसाम्‍म मीनाची चातो दूङ्‍तो भ्‍या मूतो भ्‍या मूपीतो पीकाचामीक तूवा। 39खकामा जलप्रलय छामा खोचीलाई खोकूखायूचीनतो खोचीवा तूम्‍ङा तूचीन। मीनामी छा तीलोसँ आताङा छी। 40खलो हीसा मीनाचीवा चासूम्‌लापी चालँवा मीयीचूक छीची, खतालो ईत्‍तालाई खायी खकामा आर्कलाईबो कातीसी। 41मातामाङा हीसा मीमाछाचीवा बूम्‍लीमा यूकूचीचूक छीची, खतालो ईत्‍तालाई खायी ईत्‍तालाई कातीसी। 42“आतामाङा आनानी नूवा याकानी, हाक्‍क लेपी आम्‍नू प्रभू ती मक ले आनानीवा ङीसूनूम्‌न। 43खताधँसँ आनानीवा नक खा ङीसानूम्, खीम्‌पीक तँबप्‌वा खूचीपा हाल्‍लो ती गूँमा ङीसधँने खो चूङ्‍चूङ्‍ध तूईमा ऊम्‍खीम् हईमा पीऊनक। 44आतामा आनानी चूङ्‍चूङ्‍ध छानीमा चँरीचूबानीहँ तूवानी यँमाधँ मीनामी छा आनानी मीनूनूम्‌नक दँमापी ती। 45“ऊम्‍तँबप्‌वा चापँवाछाचीलाई ठीक्‍का ठीक्‍का दँमापी चामा दूङ्‍माक थोका पीऊचीने ग्‍यामा खाटामीऊक हँरेप्‍पालोक खकामा नूवामी चापँवाछा आसाल्‍या त? 46मक चापँवाछालाई अलने, यँमाधँ ऊम्‍तँबप् लासीमा तीलो खोलाई लूतीकाङा मीहँक छीप। 47कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, ऊम्‍तँबप्‌वा ऊम्‍झारा बूलूदँमी जीम्‍मा खोलाईङा प्‍य। 48मक चापँवाछा खँसापी छीहँ ‘अँ तँबप् तामा छूसी गीमा मीन्‍नीचीहँ,’ 49खोलो छूकाबी आरू ऊम्‍बूमी चापँवाछाचीलाई याम्‍तो ऊम्‍मावा सेकाबीचीलो चातोदूङ्‍तो पीकीधँने, 50ऊम्‍तँबप् खोसावा मीनहँनक खकामा ङीसनक दँमापी तीःती। 51खकामा ऊम्‍तँबप्‌वा खोलाई मारी काठोरा दान्‍डा प्‍य खकामा कूमेटीची तूईमीक म़झापी झाकतीङ, मपी मीनाची कँ खतो खापीमी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\