मत्‍ती 25

1“मक दँमापी नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् ईत्‍होप् कान्‍ये मीमाछाचीलो दँजामूमा दूरी। खोची ऊम्‍चू ऊम्‍चू मीकूछू खायूचीमा नाम्‍तँपालाई तूप्‍सी लतामी। 2खतालोने खोचीहँपीक नँकाबो नूवा मान्‍दूङ्‍कलो नँकाबो नूवामी तूवामी। 3नूवा मान्‍दूङ्‍कचीवा खोचीलो ऊम्‍चू मीकूछू मात्‍ताई खायूची, खतालोने खोचीवा क्‍याप्‍लाबो खायूचीन राछ। 4खन्‍धँसँ नूवामीचीवाबो ऊम्‍चू मीकूछूपीलो खोँपी सँचेवा क्‍याप्‍लासँ खायूची। 5खकामा नाम्‍तँपा तामा छूसालो खोची झारा दूखूपा मीऊचीहँ ईम्‍साचामी। 6“खतालोने सेपाहँपी, ‘खाङानूम् नाम्‍तँपा, खोलाई तूप्‍सी तानी, ’गूँमाक सँलँवा खोचीवा ईनूची। 7“खकामा मक झारा कान्‍येची थीतापोकामीहँ ऊम्‍चू ऊम्‍चू मीकूछू ठीक्‍का मूची। 8खतालो नूवा मान्‍दूङ्‍क कान्‍येचीवा नूवामी कान्‍नेचीलाई लूची, ‘आम्‍नू क्‍याप्‍ला काएकालाईसँ पेकानूम्‌या, यँमाधँ आम्‍का मीकूछूने सीमागीहँ।’ 9“खतालो नूवामी कान्‍येचीवा खोचीलाई लूची, ‘काएकालो आनानीलाई लायीनीतो क्‍याप्‍ला मान्‍तू, बर्जू खातानीमा दकानापीका खीतानूम्‌हँ बायानूम्।’ 10“आतामा खोची क्‍याप्‍ला खेसी खातामीलोने नाम्‍तँपासँ ताता खकामा चँरीचूब्‍काबीतो खोलो भ्‍याक भोजापी खीम वँङामी, खकामा दूवारेखू छ्‌‌याखाता। 11“खकामा चसी ऊछीनामा मक आर्क कान्‍येचीसँ तातामीहँ आता गूँमा थालामूची, ‘प्रभू, प्रभू, काएकालाई दूवारेखू हईपेकानूम्!’ 12“खतालो मक नाम्‍तँपावा खोचीलाई लूची, ‘कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, कँ आनानीलाई छेनीनीन।’ 13“आतामा नूवा याकानीहँ चूङ्‍चूङ्‍ध छानीमा तूवानी, यँमाधँ मक लेलो दँमा आनानीवा ङीसूनूम्‌न। 14“नीनाम्‍खम्‌क हालाखम् नक ईत्‍ता मीना नाम्‍दबूङ् खातीलो ऊम्‍बूलूदँमी जीम्‍मा ऊम्‍चापँवाछाचीलाई काछचीहँ पीमासोकाबी मीनातीकाङा ह। 15खकामा खोसावा खोची झारालाई ऊम्‍चू ऊम्‍चू नूवावा छीपतीकाङा ईत्‍तालाई नँकाबो रीमामी सीक्‍का खकामा आर्कलाई हीसा रीमामी सीक्‍का खकामा आर्कलाई ईत्‍ता रीमामी सीक्‍का पीऊसोचीमा खो खाल्‍ता। 16खतालोने मक नँकाबो रीमामी सीक्‍का तोकाबीवा खोतोलोङा खाता खकामा ब्‍यापारा मूमा आरू नँकाबो सीक्‍का कामामू। 17मातामाङा हीसा तोकाबीवासँ खातामा खोसावा हीसा कामामू। 18खतालोने मक ईत्‍ता तोकाबीवा खातामा भा फूतूहँ मपी ऊम्‍तँबप्‌मी बूलू खूमूसो। 19“खकामा साफी लेपाछी मक चापँवाछाचीमी तँबप् लासातामा खोचीलाई ऊम्‍हीसापा ङाऊची। 20खकामा मक नँकाबो रीमामी सीक्‍का तोकाबीवा खोसावा कामामूक आरू नँकाबो सीक्‍कासँ बायूमा ऊम्‍लाम्‍लोपी तामा ग्‍या, ‘आनानीवा कँलाई नँकाबो सीक्‍का प्‍यँनूम्‌क तूवा। खाङानूम्, कँ आरू नँकाबो सीक्‍का कामामूङ्‍क तूई।’ 21“खतालो ऊम्‍तँबप्‌वा खोलाई लू, ‘खान्‍नीक चालँवा मूकाबी खकामा बीस्‍वसील चापँवाछा आनालाई अलने! आना आतूछेपीसँ हँरेप्‍पालोक छाना, हने कँ आनालाई साफी थोकामी जीम्‍मा पीनी। खकामा आम्‍तँबप् दीम्‍दीम्‍ध छीलो, आनासँ दीम्‍दीम्‍ध छा।’ 22“हीसा रीमामी सीक्‍का तोकाबीवासँ खातामा ऊम्‍तँबप्‌लाई लू, ‘आनानीवा कँलाई हीसा सीक्‍का प्‍यँनूम्‌क तूवा। खाङानूम्, कँसँ आरू हीसा कामामूङ्‍क तूई।’ 23“ऊम्‍तँबप्‌वा खोलाईसँ लू, ‘अलने, खान्‍नीक चालँवा मूकाबी खकामा बीस्‍वसील चापँवाछा, आना आतूछेपीसँ हँरेप्‍पालोक छाना, हने कँ आनालाई ध्‍याराई थोकामी जीम्‍मा पीनी। आम्‍तँबप् दीम्‍दीम्‍ध छीलो, आनासँ दीम्‍दीम्‍ध छा।’ 24“खकामा मक ईत्‍ता रीमामी सीक्‍का तोमाकीसँ खोधपी ता, खकामा खोलाई लू, ‘आनानी लीऊनूम्‌नक लापीका खप्‍काबीलो न्‍याबूनूम्‌नक लापीका बीकाबी मारी कठोरा तूईनी गूँमा कँङावा ङीसूङ्‍क तूवा। 25आतामा कँ आनानीलो कीसँ, खकामा आम्‍नू सीक्‍का खायूङ्‍मा भाहँपी खूमूङ्‍मा सूलूङ्‍सूङ्‍क। नेनी आम्‍नू सीक्‍का खाङानूम्‌मा लापानूम्।’ 26“ऊम्‍तँबप्‌वा खोलाई जूवापा पीऊमा लू, ‘ए खँसापी, खकामा आईमालोकाबी चापँवाछा, ल्‍यँनक लापीका कँ खप्‍सँ खकामा न्‍याबँनक लापीका बीतँ गूँमा ङीसूनाक तूवाधँ, 27आनावा अँ बूलूदँ साहूमीपी खाईमामा यूङ्‍मा छाक, खकामा कँ तँमा अँ बूलूदँ ऊम्‍ब्‍याजालोङा फीर्ता तूङ्‍क थीय। 28“आतामा खोपीका मक सीक्‍का ङाबानूम्‌मा आसालो ईत्‍होप् तूई, खोलाई प्‍यानूम् लूची। 29यँमाधँ आसालो तूई खोलाई आझाई पी, खकामा खोलो मारी छी। खतालोने आसालो मान्‍तू खोलो तूईक चसीसँ खोपीका ङाबी। 30मक आतीक यँनायँक चापँवाछालाई पाखा माकाचूचूहँपी झाकातीङानूम्, मपी मीनाची कँ खतो खापीमी।’ 31“मीनामी छा ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीलो ऊम्‍माहीमापी तीलो, ऊम्‍माहीमालोक सींहासनपी तूई। 32खकामा ऊम्‍लाम्‍लोपी झारा जाईची ङायूवा तूपची, खकामा चालाकूवा छँरालो लूक्‍सालाई छूटामीचीतीकाङा खोसावा खोचीलाई ईत्‍तापीका आर्कलाई छूटाम्‍यची। 33खोसावा लूक्‍साचीलाई ऊम्‍खारू हूलाम्‍पे खकामा छँराचीलाई ऊम्‍बेखू हूलाम्‍पे यूसची। 34“खकामा हँवा ऊम्‍खारू हूलाम्‍पेकचीलाई लची, ‘अँ पावा साखा प्‍यानीकची हने आनानी ‘भानानीमा, साप्‍तेमूलूङ् लीसालोकपीका चँरीचूबाक हालाखम्‌पी आधीकारा मानूम्। 35यँमाधँ कँ साकास्‍यँक तूवा, खतालो आनानीवा कँलाई चामा प्‍यँनूम्। खकामा वम्‍मा स्‍यँलो आनानीवा कँलाई काँवा दूङ्‍मा प्‍यँनूम्। कँ प्रदेसी तूङलो आनानीवा कँलाई तूमाक खम् प्‍यँनूम्। 36खकामा कँ ते मान्‍दूङ् तूङलो आनानीवा कँलाई हूम्‍माक ते हाम् प्‍यँनूम्। कँ सार छँलो आनानी खँसी तानी। खकामा छेमाखीम्‌पी तूङलो कँलाई तूप्‍सी तानी।’ 37“खतालो धार्मातीचीवा खोलाई लूची, ‘ए प्रभू, काएकावा आनानी साकास्‍यानीक हाल्‍लो तूम्‌का, खकामा चामा प्‍यानी? वम्‍मास्‍यानीलो काएकावा दूङ्‍मा प्‍यानीहँल्‍या? 38आनानीलाई हाल्‍लो प्रदेसी तनीमा काएकावा तूमाक खम् प्‍यानीहँल्‍या? खकामा ते मान्‍दूङ् तनीमा हाल्‍लो ते हाम् प्‍यानीहँल्‍या? 39खकामा हाल्‍लो आनानीलाई सार छानीकलो छेमाखीम्‌पी तूवानीक तूम्‌कामा काएका तूप्‍सी तेका?’ 40“खतालो हँवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीमा लूची, ‘आनानीलाई कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, आनानी नक अँ रूमीपामीचीपीक झारापीका स्‍यानलाई मानूम्‌क झारा थोका कँलाईङा म्‍यँनूम्‌क ह।’ 41“खकामा बेखूलाम्‍पेक मीनाचीलाई खोसावा लची, ‘आनानी दङ्‍खँ तनूम्‌क मीनाची! कँपीका मे मे खातानी, खकामा साईतानालो ऊम्‍दूतचीमी लागी चँरीचूबाक हाल्‍लोसँ सीनक मीपी खातानी। 42यँमाधँ कँ साकास्‍यँलो आनानीवा कँलाई चामा प्‍यँनूम्‌न। वम्‍मास्‍यँलो काँवा दूङ्‍मा प्‍यँनूम्‌न। 43खकामा कँ प्रदेसापी तूङलो आनानीवा कँलाई बासा प्‍यँनूम्‌न। कँ ते मान्‍दूङ् तूङलो आनानीवा कँलाई हूम्‍माक ते हाम् प्‍यँनूम्‌न। कँ सार छँलो खकामा छेमाखीम्‌पी तूङलो आनानी कँलाई खँसी तानीन।’ 44“खोचीवासँ खोलाई आता लूचीमा जूवापा पीऊची, ‘प्रभू, आनानीलाई हाल्‍लो काएकावा साका वम्‍मा स्‍यानीक, प्रदेसी तूवानीक, ते मान्‍दूङ् तूवानीक, सार छानीक, छेमाखीम्‌पी तूवानीक तनीहँल्‍या खकामा आम्‍नू स्‍यावा मूम्‌कान।’ 45“खकामा खोसावा खोचीलाई लची, ‘कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नकची झारापीका स्‍यानहँपीक ईत्‍तालाई यँ यँ मानूम्‌न मक झारा कँलाईङा मानूम्‌नक ह।’ 46“आतामा नकचीवा हाल्‍लोसँ लूकीनक दान्‍डा तची, खताधँसँ धार्मीचीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तची।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\