मत्‍ती 26

1येसूवा नक झारा खाची ग्‍यादूरामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, 2“आनानीवा ङीसूनूम्, हने हीसा लेपाछी खीर्मासोमाक चारा तीहँ, खकामा मीनामी छालाई क्रूसापी कमालाई लापी।” 3काईयाफा लूचीक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी धीखीम्‌पी तूम्‍साबू पूजारीची खकामा मीनाचीमी धार्म तकीची ङायूवा तूपूची। 4खकामा खोचीवा यँतामा येसूलाई वालँ मूमामा लाप्‍माहँ सेमा ग्‍यामीमा यायो मूची। 5खतालो खोची ऊम्‍चूहँपावा ग्‍यामी, “चाराक दँमापीने लापाम्‌न, यँमाधँ मीनाचीपी हाल्‍लाखाल्‍ला छी।” 6येसू बेथानीपी सीमोन छवायँ सामवा लापूक मीनामी खीम्‌पी तूवा। 7खो चामालाई तूवालो ईत्‍ता मीमाछावा सीङ्‍गमर्मर्‌मी ईत्‍ता खोँपी मारी म़ङ्‍ग चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला तातूमा खोधपी ता, खकामा ऊम्‍तखलपी थोकूमा वायू। 8खतालोने सीच्‍चेचीवा नक तूचीमा हीरामीहँ ग्‍यामी, “यँमाल्‍या यत्‍रो नाक्‍साना? 9यँमाधँ नक चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला साफी बूलूपी ईन्‍माहँ मक झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई पीमा छाक।” 10खकामा येसूवा ऊम्‍चू खा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “आनानीवा नक मीमाछालाई यँमा दूखा पीऊनूम्‌क? खोसावाने अँमी लागी साफी खान्‍नीक चालँवा मूक तूई। 11यँमाधँ झाराकसावा रँरीऊचीकचीने हाल्‍लोसँ आनानीलोङा छीयीमी। खताधँसँ कँने आनानीलो साधाई छँन। 12खोसावा चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला अँ रीराम्‌पी थोकूमा अँ रीराम्‌‌लाई खूम्‍माक लागी चँरीचूबूक तूई। 13ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, साप्‍तेमूलूङ्‍पी हापी हापी खान्‍नीक खाची हालाबी मपी नक मीमाछावा मूक चालँवामी खासँ खोलाई मीन्‍मालाई ऊम्‍खा छी।” 14खकामा येसूमी ईत्‍हीस् ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक यहूदा ईस्‍करीयोत लूचीक तूम्‍साबू पूजारीचीपी खाता, 15खकामा खोचीलाई लूची, “कँ येसूलाई आम्‍नू हूपी लाप्‍पीनीनीधँ आनानीवा कँलाई यँ पेनी?” खकामा खोचीवा खोलाई छँमीमी सूम्‍होप् सीक्‍का पीऊची। 16मप्‍कानापे यहूदावा येसूलाई लाप्‍मापीमाक लाम् खँमा थालामू। 17हने खमीरा त्‍यानक सोफ चामाक चारामी आघील्‍ल लेपी, सीच्‍चेची येसूधपी तामीमा खोलाई लूची, “आम्‍नूमी लागी खीर्मासोमाक चारामी भोजा चामाक खम् हापी चँरीचूब्‍मा?” 18खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “साप्‍सेमापीक ईत्‍ता मीनामी खीम्‌पी खातानी खकामा खोलाई लनूम्, ‘तँबप्‌वा गीहँ अँ दँमा नाजीकापी ताक तूई, कँ सीच्‍चेचीलो आम्‍नू खीम्‌पी खीर्मासोमाक चारा मानामँ’।” 19खकामा खोचीवा येसूवा लूचीतीकाङा मूचीहँ खीर्मासोमाक चारामी भोजा चँरीचूबूची। 20खकामा नाम्‌कूरामा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलोङा खो चामाक थोका चासी तूवा। 21आतामा खोचीवा चोहँचीलोङा खोसावा सीच्‍चेचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीहँपीक ईत्‍तावा कँलाई वालँ मेनी।” 22खतालो खोची झारामी ऊम्‍चू मीमासूङ् ईसाकसावा खोलाई पालाई पालो ततूची, “प्रभू, बा मक कँल्‍या?” 23खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आसावा कँलो खोँपी सोफ चोपूक तूई, खोसावाङा कँलाई वालँ मे। 24मीनामी छाने ऊम्‍बारेपी धार्मसास्‍तारापी छाबातीकाङा छीमा खाती। खतालोने मीनामी छालाई वालँ मूकाबीलाई धीक्‍कारा यँमाधँ खोने मून्‍माङा मूनानकधँ छाक।” 25खकामा येसूलाई वालँ मूकाबी यहूदावा “मक कँ ले प्रभू?” ग्‍यामा खोलाई ततू। खतालो येसूवा खोलाई लू, “आनावाङा माता गीहँना।” 26खोचीवा चोहँचीतोङा येसूवा सोफ लापू खकामा साखा पीऊमा ओतूहँ सीच्‍चेचीलाई आता लोतो पीऊची, “नेनी लापानूम्‌मा चानूम् नक अँ रीराम् ह।” 27खकामा खोसावा खोँसँ लापूमा अलने पीऊहँ आता लोतो ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई पीऊची, “आनानी झारावा नकपीका दूङानूम्। 28यँमाधँ नक नयाँ करारक अँ ही ह, नक मारी मीनाचीमी खँधाईमाक लागी बागाछी। 29खकामा कँ आनानीलाई लोनीनी, नक आङ्‍गूरामी वा अँ पामी हालाखम्‌पी फेरी नयाँ छँमा आनानीलो दूङनतो कँ हाल्‍लोसँ हने दूङन।” 30खकामा खोचीवा ईत्‍ता छाम् पूचीमा जाईतूनमी पप्‍चीलालाम्‍पे लतामीमा खातामी। 31खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “ईसे सेपाङा अँ गार्नावा आनानी कँलाई कातेसेनीमा खाल्‍तीनी। यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, ‘कँ चालाखूलाई याप्‍सँ, खकामा बागालाक लूक्‍साची छाराछीतीङीमी।’ 32खताधँसँ कँ स्‍यँमा ऊसँपाछी आनानीपीकासँ पाईला गालीलपी खातँ।” 33पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “आम्‍नू गार्नावा झारावा आनानीलाई कातीसीनीमा खाल्‍तीमीधँसँ कँ आनानीलाई हाल्‍लोसँ काईनी सोनीनीन।” 34येसूवा खोलाई लू, “कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनी, ईसे सेपा सँरीवापा ओमापीका पाईलाङा आनावा कँलाई सूम्‍छी खेपा छीङेना।” 35पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “आनानीलो कँ सीमाङा छीधँसँ कँ आनानीलाई छीङ्‍नीनीन।” आरू झारा सीच्‍चेचीवासँ माताङा ग्‍यामी। 36खकामा येसू सीच्‍चेचीलो गेत्‍समनी लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खातामी खकामा खोचीलाई लूची, “आनानी नापी तूवाहँनी कँ चसी मेनी खातँमा नीनाबूङ् दबँ।” 37खकामा खोसावा खोलो पत्‍रूस खकामा जब्‍दीमी हीसा वाच्‍छाछाची खायूची खकामा खो सोगावा मारी ऊम्‍सानूवा चाईसा। 38खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “अँ प्राना सोगावा सीमाना लेमातोक छाक तूई। आनानी नापीङा कँलो चूङ्‍चूङ्‍ध छानीमा तूवाहँनी।” 39खकामा चसी मेनी खातामा बबाहँ नीनाबूङ् दबू, “ए पा, छीध नक खोँ कँपीका टाराछूने खाईने। खताधँसँ कँ नतँतीका मन, आनानीवा नतूमूम्‌तीकाङा छूने।” 40खकामा येसू सीच्‍चेचीधपी लासाबानालो खोची ईम्‍साचामीक छीपूची, खकामा खोसावा पत्‍रूसलाई लू, “आनानी कँलो ईघान्‍टासँ ईम्‍माम्‍पा तूमा दूरूनूम्‌न? 41जँचापी मन्‍वँमालाई चूङ्‍चूङ्‍ध तूवानी खकामा नीनाबूङ् दबानूम्। आत्‍माने ऊम्‍छूङ्‍ङा त्‍यारी तूई खतालोने रीराम् काम्‍जोरा तूई।” 42खकामा खो फेरीसँ हीसा खेपा खातामा नीनाबूङ् दबू, “अँ पा, नक कँङावा दूङ्‍माम्‍पा छीनधँ, आनानीवा नतूनूम्‌तीकाङा छूने।” 43खकामा फेरीसँ खो ऊम्‍सीच्‍चेचीधपी लासातालो खोची ईम्‍सायामीकङा छीपूची खोची मारी दूखूपा मीऊचोचीक तूवा। 44आतामा खोसावा खोचीलाई मपीङा कातूसोचीमा, खाताहँ मक खाचीङा धरामूमा सूम्‍छी खेपा नीनाबूङ् दबू। 45खकामा खो सीच्‍चेचीपी भानामा खोचीलाई लूची, “होतोलोसँ आनानी सावाभेतो ईम्‍सीयीनी? खाङानूम्, मीनामी छा खँवालाचीमी हूपी छूमाक दँमा नाजीकापीङा ताताक तूई। 46पोकानी हने खाते, खाङानूम्, कँलाई वालँ मूकाबी नाजीकापीङा तूई।” 47खकामा खोची नीनाहँमीतोङा, येसूमी ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीहँपीक यहूदा मपी ताता। खोलो तूम्‍साबू पूजारीची खकामा मीनाचीमी धार्म तकीचीवा पसूचीक साफी मीनाची लाम्‍छाप्‌चीलो तोरीबँची तातूचीमा तामी। 48खोलाई वालँ मूकाबीवा “हाक्‍क मीनालाई कँ चूप्‍पा म, मकङा आनानीवा लामूनूम्‌क मीना ह खोलाई लापानूम्” लूचीमा खोचीलाई ईत्‍ता लासाई पीऊचीक तूवा। 49खकामा खोतोलोङा खो येसूधपी खातामा, “तकी सेवा!” लूमा चूप्‍पा मीऊ। 50खकामा येसूवा खोलाई लू, “अँ बूमी आना यँ मूसी तानाकल्‍या, मक बल मू।” खकामा खोची येसूधपी तामीमा खोलाई जबरजस्‍ती लापूची। 51येसूलो तूकाबीहँपीक ईत्‍तावाबो ऊम्‍लाम्‍छाप् लातूमा तूम्‍साबू पूजारीमी चापँवाछामी ऊम्‍नाबङा कीबूतीङू। 52खकामा येसूवा खोलाई लू, “आम्‍लाम्‍छाप् सीप्‌हँपीङा तीऊ, यँमाधँ लाम्‍छाप् गँकाबी झारा लाम्‍छाप्‌वाङा सीःमी। 53आनावा यँ मीनना, कँ अँ पालाई दब्‍मा दूरँन? खोसावा ईत्‍हीस् पाल्‍टानापीकासँ मारी स्‍वर्गादूतची कँलाई भमालाई पमा दूर। 54कँ अँ पालाई आता लँधँ, नक छूमाङा छी ग्‍यामा धार्मसास्‍तारापी छाबाक खा यँतामा पूर छी?” 55खोतोलोङा येसूवा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई लूची, “खूचीपाचीलाई लाप्‍सी तानीतीकाङा लाम्‍छा‍प्‌चीलो तोरीबँची तातानूम्‌मा आनानी धँ तानीक? कँ लेक ले नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी च्‍यातूङ्‍चूङ्‍लो, आनानीवा कँलाई लापँनूम्‌न। 56खताधँसँ धार्मसास्‍तारापी अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक खा पूर छूमेमालाईङा नक झारा थोका छाक ह।” खतालोने झारा सीच्‍चेचीवा खोलाई कातूसोचीमा फूसामी। 57येसूलाई लाप्‍काबीचीवा खोलाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी खीम्‌पी खायूची। मपी ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची खकामा धार्म तकीचीवा ङायूवा तूपूचीमा तूवामीक तूवा। 58खतालो पत्‍रूस मेथाम्‌पी छामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी खीम्‌मी पँतेसाम्‍मङा खोलाई तीङ्‍तो खाता, खकामा यँ छी राछ ग्‍याहँ, मक खँमालाई खीमङा वँङामा सान्‍टारी तूकाबीचीलो तूवा। 59खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो ढ्‍याप्‍पा साभावाङा येसूलाई सीमाक दान्‍डा पीमालाई ऊम्‍बीरोधापीक वालँ प्रामानाची लाम्‍मा थालामूची। 60खतालोने मारी वालँ गाभाई पीकाबीची तामी, खताधँसँ खोचीवा प्रामाना छीपूचीन। खतालोने मपी हीसा मीनाची ताची, 61खकामा खोचीवा ग्‍याची, “नक मीनावा ‘नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् होतँहँ सूम्‍छी लेपी कँ बानामूमा दूरँ ग्‍याक तूई’।” 62खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी रीपाहँ खोलाई लू, “यँ आनालो यँसँ जूवापा मान्‍तू? नक मीनाचीवा आम्‍बीरोधापी गीहँमीक खा यँल्‍या?” 63खतालो येसू मानेपाङा तूवाया। खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा खोलाई लू, “कँ जीऊँद नीनाबूङ्‍मी नूङ्‍पी पास्‍ताना चँमा ग्‍यँ, काएकालाई लेका, आना नीनाबूङ्‍मी छा ख्रीस्‍ट ह?” 64खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनानीवाङा माता ग्‍याखातानी, खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नाप्‍कानापे आनानीवा मीनामी छालाई ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूईक, खकामा नाम्‌छूरीपी ममूलापी छीमा तीहँक तूनूम्।” 65खकामा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीवा ऊम्‍ते पीतूमा ग्‍या, “नकसावाने नीनाबूङ्‍मी दोधूम्‌ल्‍या पूःत। नकसावा नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पूकने आनानीवा ईनाखातानूम् हने काएलाई यँसँ साँछीची चाहाछीन। 66हने आम्‍नू सानूवा यँ तूई त?” खतालो खोचीवा ग्‍यामी, “नक फक्‍तावाला तूई नकलाई सीमाक दान्‍डा पीमाङाछी।” 67खकामा खोची ऊम्‍ङाबपी थूमवा धूचीमा खोलाई घूस्‍सीवा याप्‍सूची, खतालो कोई कोईवा आता लोतोसँ याप्‍सूची, 68“ए ख्रीस्‍ट आनालाई याम्‍काबी आसाल्‍या ल अगम्‍बानी नीनामा ग्‍या।” 69खतालो पत्‍रूस पाखापी पँतेपी तूवायाक तूवा। ईत्‍ता चापँवामे खोधपी तामा खोलाई लू, “आनासँ गालीलपी तूकाबी येसूलो तूवाना।” 70खतालो खोसावा झारामी लाम्‍लोपीङा ऊम्‍खा छीङूमा ग्‍या, “आनावा यँ गीहँना कँ ङीसँन।” 71खकामा खो पाखा सीकूवापी लतालो आर्क चापँवामेवा खोलाई तू, खकामा खोलो तूकाबीचीलाई लूची, “नक मीनासँ येसू नासरीलोङा तूवाक।” 72खतालो खोसावा फेरीसँ पास्‍ताना चोमा छीङ्‍तो ग्‍या, “कँ मक मीनालाई छ्‌‌यातँन।” 73ईछीना पाछी मपी रीप्‍काबीचीवासँ पत्‍रूसधपी तामीमा खोलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा आनासँ खोचीहँपीक ईत्‍ता ह, यँमाधँ आम्‍बोलीवाङा आना छ्‌‌यातीना।” 74खतालो पत्‍रूसवा ऊम्‍हँपालाई दङ्‍खँ मोनाचीमा पास्‍ताना चोमा गूँमा थालामू, “कँ मक मीनालाई छेमाङा छ्‌‌यातँन।” खोतोलोङा सँरीवापा ओका। 75खतालो पत्‍रूसवा, “आनावा कँलाई सँरीवापा ओमापीका पाईला सूम्‍छी खेपा छीङेना।” ग्‍यामा येसूवा लूक खा मीनू। खकामा खो मेनी खाताहँ धूरूवा खापा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\