मत्‍ती 27

1नाम्‌वारी फाकामत्‍तोङा तूम्‍साबू पूजारीची खकामा मीनाचीमी धार्म तकीची येसूलाई सीमाक दान्‍डा पीमालाई ऊम्‍बीरोधापी दोसामी। 2खकामा खोचीवा खोलाई छूयूचीमा रोमी हाकीम पीलातसपी छसूची। 3खकामा येसूलाई लाप्‍मा पीकाबी यहूदावा खोलाई सीमाक दान्‍डा पीऊचीक तूमा पछेतो चोमा, खोसावा छँमीमी मक सूम्‍होप् दङ्‍खा सीक्‍का तूम्‍साबू पूजारीची खकामा धार्म तकीचीलाई लासूमा पीऊची, 4खकामा खोसावा ग्‍या, “कँङावा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मीनालाई वालँ मीङ्‍मा खँ मूङ्‍क तूई।” खतालो खोचीवा खोलाई लूची, “काएका यँसँ ङीसाम्‌कान, आना आम्‍हँपावाङा ङीसू।” 5खकामा खोसावा छमीमी सीक्‍काची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी झाकूसोमा खाताहँ खो ऊम्‍हँपा कसाहँ स्‍या। 6खतालो मक तूम्‍साबू पूजारीचीवा मक छमीमी सीक्‍काची लापूचीमा ग्‍यामी, “नक हीमी दामा ह, मातामा नक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक ढूकूटीपी ब्‍यबस्‍थावा गीतीका यूँमा ईसी।” 7खकामा खोची दोसामीहँ प्रदेसीची खूम्‍मालाई मक बूलूवा कूमालेमी ला खीतूची। 8आतामा मक ला ईसेक लेसाम्‍मङा हीमी ला लीहँक तूई। 9आतामा यर्मीया अगम्‍बक्‍तावा आता ग्‍याक खा ताला, “ऊम्‍मोलाक लागी ईस्राएलमी छाचीवा तकामूचीक छँमीमी सूम्‍होप् दङ्‍खा खोचीवा लापूची। 10खकामा परमप्रभूवा कँलाई आराम्‍यँतीकाङा मक बूलूवा खोचीवा कूमालेमी ला खीतूची।” 11येसू रोमी हाकीममी लाम्‍लोपी रीपा, खतालो रोमी हाकीमवा खोलाई आतामा ततू, “यँ आना यहूदीचीमी हँ ह?” खतालो येसूवा खोलाई लू, “आनानीवाङा माता गीहँनी।” 12खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो धार्म तकीचीवा खोलाई फक्‍ता तीऊची, खतालो खो मानेपा तूवा। 13खतालो पीलातसवा खोलाई लू, “आम्‍बीरोधापी मीनाचीवा आनेक ओलामी फक्‍तामी गाभाई प्‍यहँचीक आनावा ईनहँनाना?” 14खकमा ऊम्‍फक्‍तामी बारेपी यँसँ जूवापा पीऊनलो रोमी हाकीम अतलल छाखाता। 15खीर्मासोमाक चाराक दँमापी रोमी हाकीममी मीनाचीवा ङाकूचीक छेमाखीम्‌पी छ्‌‌याक ईत्‍ता काईदीलाई लेमाछोमाक राम्‍पूवा तूवा। 16खलो झारावा छ्‌‌यातूचीक बारब्‍बा लूचीक ईत्‍ता मीना छेमाखीम्‌पी छीऊचीक तूवा। 17खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची दोसामीमा, पीलातसवा खोचीलाई ततूची, “आनानीवा आसा ङाकूनूम्? कँङा आम्‍नूमी लागी आसालाई लेमा छोमा? बारब्‍बालाई ले ख्रीस्‍ट लचीक येसूलाई?” 18यँमाधँ येसूलाई खोचीवा डाहावा खोपी तातूचीक गूँमा खोसावा तूम्‍तूक तूवा। 19खोतोलोङा खो न्‍याया मूमाक खम्‌पी तूवायालो, ऊम्‍तँमावा आता गूँमाक सूलँवा हसू, “नक धार्मी मीनालाई यँसँ मानूम्‌न, यँमाधँ ऊम्‍गार्नावा कँ ईसे अँ सेमपी मारी दूखा चूङ्‍क तूई।” 20खतालोने तूम्‍साबू पूजारीचीलो धार्म तकीचीवा मीनाचीलाई बारब्‍बालाई ल्‍याछानूम् खकामा येसूलाई सीमाक दान्‍डा प्‍यानूम् ग्‍यानी लूचीमा ऊलूची। 21खकामा फेरीसँ रोमी हाकीमवा खोचीलाई ततूची, “नक हीसाचीपी कँ हाकलाईबो आम्‍नूमी लागी लेमाछोमा त? आम्‍नू सानूवा यँ तूई?” खतालो खोचीवा ग्‍यामी, “बारब्‍बालाई।” 22खकामा पीलातसवा खोचीलाई ततूची, “खताधँ ख्रीस्‍ट लचीक येसूलाई कँ यँ मूमा त?” खतालो खोची झारावा ग्‍यामी, “खोलाई क्रूसापी कसानूम्।” 23खतालो खोसावा खोचीलाई ततूची, “यँमाल्‍या? नकसावा यँ काचूवाकोई मूक तूई?” खतालोने खोची झान्‍सार, “खोलाई क्रूसापी कसानूम्।” ग्‍यामीमा पातामी। 24खकामा पीलातसवा हने कँ यँसँ मूमा दूरँन राछ ग्‍यामा तूम्‍तूहँ, खोसावा बर्जू हाल्‍लाखाल्‍ला मारी छीलँ ग्‍यामा कीसाहँ काँवा बायूमा मीनाचीमी लाम्‍लोपी ऊम्‍हू सीऊमा ग्‍या, “नक मीनामी हीमी फक्‍तावाला कँ मान्‍तूङ। नकमी जीम्‍मा आनानीङा छानी।” 25खतालो खोची झारावा खोलाई लूची, “ऊम्‍ही काएकालो आम्‍का सासीवन्‍तीछोपीङा छूने।” 26खकामा खोसावा ऊम्‍चूमी लागी बारब्‍बालाई लीऊछो, खकामा येसूलाई कोर्रा याम्‍मामा क्रूसापी कमालाई ऊम्‍चूहूपी पीऊची। 27खकामा पीलातसमी तीलीङ्‍गेचीवा खोलाई हाकीममी धीखीम्‌पी खायूची, खकामा झारा पाल्‍टानालाईङा ऊम्‍मेक्‍कानापेका ङायूवा तूप्‍मीऊची। 28खकामा खोची ऊम्‍ते फूईपीऊचीहँ बाईजानी राङ्‍क ते हूम्‍मीऊची। 29खकामा खोचीवा तीतूङ्‍मी खप्‍तँ बूचीहँ ऊम्‍तखलपी वायूची, खकामा खोचीवा ऊम्‍खारू हूपी दूम्‍पो पीऊची, खकामा ऊम्‍लाम्‍लोपी बबामीहँ खोलाई आता लोतो चयूची, “ए यहूदीचीमी हँ सेवा के।” 30खकामा खोचीवा खोलाई थूमवा धूचीहँ दूम्‍पोवा खोलाई ऊम्‍तखलपी याप्‍सूची। 31खकामा खोचीवा खोलाई चयूदूरूचीमा मक ते फूईपीऊचीहँ ऊम्‍तेङा हूम्‍मीऊची। खकामा खोलाई क्रूसापी कसी खायूची। 32आतामा खोची खाताहँमीलोङा कूरेनीपी तूकाबी ईत्‍ता सीमोन लूचीक मीना खोचीवा छीपूची खकामा खोलाई येसूमी क्रूसा खूर्मा कारा तीऊची। 33खकामा खोची गलगथा लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तातामी, (खप्‍परेमी थाम्‍पूङ्), 34मपी खोचीवा येसूलाई खीकीक थोका पीत्‍ता लूचीक होलूचीक आङ्‍गूरामी खँमवा दूङ्‍मा पीऊची, खताधँसँ खोसावा मक छ्‌याप्‍सूमा दूङून। 35खोचीवा खोलाई क्रूसापी कसूचीमा, ऊम्‍तेपी चीठ्‍ठा तीऊचीमा हासूची। 36खकामा खोची मपी तूवामीमा खोलाई हूङ्‍मा थालामूची। 37खकामा खोचीवा ऊम्‍तखलपीका चसी थँपा ऊम्‍दोस पत्‍रापी “नक यहूदीचीमी हँ येसू ह” गूँमाक छाबूचीहँ कसूचीक तूवा। 38मपी खोलो हीसा खूचीपाची ईत्‍तालाई ऊम्‍खारूलाम्‍पे ईत्‍तालाई ऊम्‍बेखूलाम्‍पे क्रूसापी कसूचीक तूवा। 39खतालो मलामा भेपानापे लाम्‍दूम्‍काबीचीवा ऊम्‍चू तखल हाल्‍ला मूतो येसूलाई चयूची, 40खकामा ग्‍यामी, “आना नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् होईमाहँ सूम्‍छी लेपी बानामूकाबी आम्‍हँपालाई लेमेनाची, खकामा आना नीनाबूङ्‍मी छाधँ क्रूसापीका धातामा भाना।” 41खतालो तूम्‍साबू पूजारीचीवासँ ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो धार्म तकीची तोङामीमा खोलाई चईतो ग्‍यामी, 42“नकसावा आरूलाईने लेमीऊ, ऊम्‍हँपालाईबो लेमेमा दूरून। नक ईस्राएलमी हँ ह। नक होतोलोङा क्रूसापीका धाईनेहँ भाईने खकामा काएकावा खोलाई बीस्‍वसा म्‍याम्‌का। 43नकसावा नीनाबूङ्‍पी हँरेप्‍पा मी। नीनाबूङ्‍वा नतधँ खोलाई नीनाबूङ्‍वा होतोलोङा माच्‍छे पीऊने, यँमाधँ नकसावा ‘कँ नीनाबूङ्‍मी छा ह’ ग्‍याक तूई।” 44खकामा क्रूसापी कसाचीक मक खूचीपाचीवासँ आतामाङा ऊम्‍आपामाना माचू। 45खकामा छाक्‍कालापीका सूम्‍छी बाजेसाम्‍मङा मक नाम्‍दक झारालाम्‍पे माकाचूचू छाखाता। 46खकामा सूम्‍छी बाजेलाम्‍पे येसू, “ईलोई, ईलोई, लामा सबखथनी?” ग्‍यामा पाता नक गेक, “अँ नीनाबूङ्, अँ नीनाबूङ्, आनानीवा यँमा कँलाई छीङनूम्‌कल्‍या?” 47खतालो मकधपी रीप्‍मायाकाबीचीहँपीक कोई कोईवा ग्‍यामी, “नक मीनावाने एलीयालाईल्‍या काछहँ त।” 48खतालो खोचीहँपीक ईत्‍ता भूस्‍सा खाताहँ चूरीक आङ्‍गूरामी वातीकाकपी टालो चोपूहँ दूम्‍पोमी चम्‌पी यूसूमा येसूलाई दूङ्‍मीऊ। 49खतालो आरूचीवा ग्‍यामी, “खाङाम्, खोलाई लेमेसी एलीया ती ले?” 50खकामा येसू ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी फेरीसँ पाता खकामा ऊम्‍सँमा खाता। 51खोतोलोङा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूवाक पर्दा ऊम्‍चम्‌पीका ऊम्‍धसाम्‍मङा पीताहँ खाता, खकामा ला योसाहँ धीलूङ्‍ची खीतामी। 52सूलूम्‌ची हता, खकामा स्‍यामीक साफी पबीत्‍रा मीनाची ऊसामी। 53खकामा खोची सूलूम्‌चीपीका लतामी, खकामा येसू ऊसामा खोची पबीत्‍रा साप्‍सेमापी वँङामा साफीलो दातामी। 54तीलीङ्‍गेमी तँबप् खकामा मपी खोलो येसूलाई हूङ्‍काबीचीवा लूप्‍लीमा खाताकलो मपी छाक खाची तूचीमा मारी कीसामीहँ ग्‍यामी, “ऊम्‍छूङ्‍ङा नकने नीनाबूङ्‍मी छा राछ।” 55मपी गालीलपीका बाईकाबी साफी मीमाछाची चसी मेथाम्‌पी तूवामीमा नक झारा खाङूयोचीक तूवा। खोची येसूमी स्‍यावा मूतोङा गालीलपीका खोलाई तीङ्‍तो तामीक तूवा। 56खोचीहँपीक मरीयम मग्‍दलीनी, खकामा याकूबलो योसेफमी मा मरीयम, खकामा जब्‍दीमी तँमा तूवामी। 57खकामा नाम्‌कूराहँलो अरीमाथीयाक योसेफ लूचीक बूलूमी मीना ता, खोसँ येसूमी सीच्‍चे तूवा। 58खकामा खो पीलातसपी खातामा येसूमी स्‍याक रीराम् ङाकू, खतालो पीलातसवा येसूमी स्‍याक रीराम् खोलाई प्‍यानूम् लूचीमा आरामीऊची। 59खकामा योसेफवा येसूमी रीराम् खायूमा खान्‍नीक मलमलमी तेवा रीमू, 60खकामा खोसावा पाहारापी खपामूमा बानामूक ऊम्‍नयाँ सूलूम्‌पी यूसू, खकामा सूलूम्‌मी ङोपी ढ्‍याप्‍पा लूङ्‍वा खबूमा, खो खाता। 61सूलूम्‌मी लाम्‍लोपी मरीयम मग्‍दलीनी खकामा आर्क मरीयम तूवायाचीक तूवा। 62मकमी स्‍याल्‍मा, चँरीचूब्‍माक लेमी स्‍याल्‍मा तूम्‍साबू पूजारीचीलो फरीसीची पीलातसलाई तूप्‍सी खातामी, 63खकामा पीलातसलाई लूची, “हाजूर! काएकावा मीनाम्‌हँकाङा, मक ठागाहावा लीताहँलोङा ‘कँ सूम्‍छी लेपी ऊसँ’ ग्‍याक तूवा। 64आतामा मक सूलूम्‌‌लाई सूम्‍छी लेसाम्‍म सान्‍टारी पीमायामालाई हूकूम् मानूम्, मन्‍धँने ऊम्‍सीच्‍चेची तीमीमा ऊम्‍स्‍याक रीराम् खूसचीमा खायचीलँ, खकामा ‘खो स्‍याकपीका ऊसा’ गीमीहँ मीनाचीलाई लची। आतामा मक पछील्‍ल पालीक धका पाईलाकपीकासँ खाईसीक छी।” 65खतालो पीलातसवा खोचीलाई लूची, “आम्‍नूमीङा सान्‍टारी तूई। खातानी, आनानीवा दूरूनूम्‌तो खान्‍नीतो सान्‍टारी मानूम्।” 66खकामा खोची खातामीहँ सूलूम्‌पीक लूङ्‍पी छापा तीऊची, खकामा सान्‍टारीची खाटामूचीमा सूलूम्‌लाई सूराक्‍छे मूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\