मत्‍ती 28

1सावाभेमाक ले लूकामा, सावावारीमी पाईला ले नाम्‌वारी फाकाहँलोङा मरीयम मग्‍दलीनी खकामा आर्क मरीयम सूलूम् खँसी खाताची। 2खतालो ढ्‍याप्‍पा लूप्‍लीमा खाता, यँमाधँ परमप्रभूमी ईत्‍ता स्‍वर्गादूत नीनाम्‍खम्‌पीका धाता खकामा सूलूम्‌पीक लूङ् हतूहँ मकछोपी तूवा। 3ऊम्‍ङायूवा नाम्‌चीप्‍लँ चाम्‍काछीतीकाक खकामा ऊम्‍ते नतीका अम्‍बललक तूवा। 4खतालो खोमी कीमावा सान्‍टारी पीकाबीची मारी स्‍याखातामीतो योसामी। 5खकामा मक स्‍वर्गादूतवा मक मीमाछाचीलाई लूची, “आनाची कीनची, यँमाधँ कँ ङीसँ आनाचीवा क्रूसापी कसाक येसूलाई लामूहँचूना। 6खोने नापी मान्‍तू, खोसावा आनानीलाई लानीतीकाङा ऊसामा पोकाक तूई। बानाचीहँ खोलाई यूसाक खम् खाङाचू त। 7खकामा बल खाताचीमा खो स्‍याकपीका ऊसामा पोकाहँ, आनानीपीका पाईला गालीलपी खातीहँक खा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लचू। आनानीवा खोलाई मपी तूपूनूम्। खाङाचू, कँङावा आनाचीलाई लोनाचीक तूई के।” 8खकामा खोची सूलूम्‌पीका लताचीहँ कीतोसँ हँसहँलँ छूतोसँ ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई नक सूलँवा लोसी धवा खाताची। 9खतालो मपी आचानाकपी येसूवा खोचीलाई तूपूचीमा लूची, “साङ!” खतालो खोची खोधपी भानाचीहँ ऊम्‍लँ लापाचूमा खोलाई सेवा म्‍याचू। 10खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कीनची, बर्जू खाताचीमा अँ रूमीपामीचीलाई गालीलपी खातानी लचू, आतामा खोचीवा कँलाई मपी तयेमी।” 11खतालो मक मीमाछाची लाम्‌पीङा तूवाचीलो, सान्‍टारी तूकाबीचीहँपीक कोई कोई साप्‍सेमापी खातामीमा तूम्‍साबू पूजारीलाई मपी छाक झारा खाची लूची। 12खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो धार्म तकीची ङायूवा तूपूचीहँ यायो मूचीहँ सान्‍टारी तूकाबी तीलीङ्‍गेचीलाई आता लूचीमा साफी बूलू पीऊची, 13“आनानीवा ग्‍यानी, ‘काएका सेपा ईम्‍सेचेकालो ऊम्‍सीच्‍चेची तामीमा मकलाई खूसूचीमा खायूची राछ।’ 14ददवद रोमी हाकीममी नाबपी नक खा तीलीधँ, काएकावा खोलाई मानाम्‍याम्‌कामा आनानीलाई जगामीनी।” 15खकामा खोचीवा मक बूलू लापूचीहँ खोचीलाई च्‍यातूचीतीकाङा खोचीवा मूची, आतामा ईसेक लेसाम्‍मङा यहूदीचीहँपी नक खा फीःसाक तूई। 16खकामा येसूवा खोचीलाई लूचीक गालीलक पप्‍चीलाछोपी खोची ईत्‍ई सीच्‍चेचीङा खातामी। 17खतालो खोचीवा येसूलाई तूचीमा सेवा मूची, खतालो कोईवाबो साङ्‍का मूची। 18खकामा येसूवा खोचीधपी खातामा लूची, “नीनाम्‍खम्‌कलो खँदीमाक झारा आधीकारा कँङावा तूङ्‍क तूई। 19आतामा हने खातानी, खकामा झारा जाईचीलाई सीच्‍चेची म्‍यानूम् खकामा पापा नीनाबूङ्, ऊम्‍छा येसू ख्रीस्‍ट खकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी नूङ्‍पी खोचीलाई बप्‍तीस्‍मा प्‍यानूम्। 20खकामा कँ आनानीलाई लोनानीक झारा खा र्‌याब्‍माहँ मूमालाई खोचीलाई नूवाताया प्‍यानूम्। खाङानूम्, नक सूनाम्‌मी लूकीक लेसाम्‍मङा कँ आनानीलो छँयँ।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\