मत्‍ती 3

1खोतोलोङा बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना यहूदीयाक खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ता, खकामा आता गूँतो हालाबूची, 2“हने खँपीका आम्‍नू सानूवा लासानूम्, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नाजीकाङा ताक तूई।” 3यँमाधँ यूहन्‍ना खोङा ह, ऊम्‍बारेपी यसाईया अगम्‍बक्‍तावा आता ग्‍याक तूवा: “खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ईत्‍ता पाईकाबीमी सँलँवा लता, ‘प्रभूमी लागी लाम् त्‍यारी मानूम्, खकामा खोमी लागी लाम् सोझ मानूम्’।” 4यूहन्‍नावा हूप्‍सूक ते ऊँटामी लापातूङ्‍मी तूवा, खकामा ऊम्‍छीप्‍तँरीपी साहवामी थपारी छूयूक तूवा। खकामा ऊम्‍चामाक थोका रूईलो रए खूदो तूवा। 5यरूसलेमलो यहूदीयाक झारा मीनाची, खकामा यर्दन ययूवामी मेक्‍कानापेकाक थाम्‍पूङ्‍क झारा मीनाची यूहन्‍नापी तामी, 6खकामा खोचीवा काएकावा खँ मूम्‌काक तूई गूँतो यर्दन ययूवापी यूहन्‍नापीका बप्‍तीस्‍मा छामी। 7खतालो यूहन्‍नावा फरीसीचीलो सदूकीचीहँपीक मारी बप्‍तीस्‍मा छूसी खोपी तामीक तूहँ खोचीलाई लूची, “पूमी सासीवन्‍तीचेऊ, तीहँक नीनाबूङ्‍मी दान्‍डापीका फूमालाई आसावा आनानीलाई चेताऊनी प्‍यानी? 8आतामा आनानी आम्‍नू खँपीका लासानीक राछ गूँमा ङीमाक चालँवा मानूम्। 9आनानीवा अब्राहामङा आम्‍का पा ह गीनीलोङा दान्‍डापीका ऊम्‍काछेका ग्‍यानीमा मीनानूम्‌न। यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍वा नक लूङ्‍पीका अब्राहाममी चाचायोछा लीस्‍मा दूर। 10होतोलोङा बथ्‍थी पोमी धपी तेमालाई त्‍यारी तूई। आतामाङा झारा खान्‍नीतो मन्‍ककाबी पोलाई कीबीहँ धीसी, खकामा मीहँपी कात्‍ती। 11“कँ आनानीलाई खँपीका आम्‍नू सानूवा लासानूम्‌क खँमेमालाई काँवामी बप्‍तीस्‍मा पीनीनी, खताधँसँ कँपीका पाछी ताकाबी कँपीका मारी ऊम्‍रलोक तूई, कँलाई ऊम्‍लँवाई खूर्मासँ खात्‍तेन। खोसावा आनानीलाई पबीत्‍रा आत्‍मालो मीवा बप्‍तीस्‍मा पीःनी। 12ऊम्‍थाप्‍माक थाम्‍ब ऊम्‍हूपीङा तूई, खकामा खोसावा खालालाई झाराङा साङीतो मी, खकामा ऊम्‍दँच्‍यार्‌तो चासूम् खम्‌पी बूसमा त्‍य। खकामा ऊम्‍सेप्‍‌रातो हाल्‍लोसँ सीनक मीपी कात्‍तहँ हूय।” 13खकामा येसू गालीललामा यूहन्‍नापीका बप्‍तीस्‍मा छूसी यर्दन ययूवापी ता। 14खताधँसँ यूहन्‍नावा येसूलाई आता लूमा बप्‍तीस्‍मा छूमापीका चीब्‍मा लामू, “बर्जू आनानीपीकाल्‍या कँ बप्‍तीस्‍मा छूमाछी त, खातालोने आनानील्‍या कँपी तीहँनी त?” 15खतालो येसूवा खोलाई लू, “होतोलो आताङा छूनेहँने। यँमाधँ आतामाङा काएवा नीनाबूङ् गीक झारा खाची मूमाछी।” खकामा यूहन्‍ना बप्‍तीस्‍मा पीमा र्‌याबू। 16खकामा येसू बप्‍तीस्‍मा छामत्‍तो काँवापीका पाखा लता, खकामा नीनाम्‍खम् हताहँ खोसावा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा आत्‍मा तूकूवातीका धातायाक खकामा खोछोपी तूवाहँक तू। 17खकामा नीनाम्‍खम्‌लामा काछाक ईत्‍ता सँलँवा ईना, “नक अँ लालूखालोक छा ह, कँ खोलो ऊम्‍छूङ्‍ङा मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\