मत्‍ती 4

1खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा येसूलाई दीयाबलसपीका जँचा छूमालाई खरोमा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खायू। 2खकामा येसू लँक्‍होप् ले लेपा सेपा ङोयाङूहँ तूवादूरामा खो साकास्‍या। 3खकामा खोलाई जँचा मूकाबी खोधपी ता खकामा खोलाई लू, “आनानी नीनाबूङ्‍मी छाधँ नक लूङ्‍चीलाई सोफ छा लनूम्‌मा आग्‍या प्‍यानूम्।” 4खतालो येसूवा खोलाई लू, “नीनाबूङ्‍मी खावा आता गी, ‘मीना सोफवा मात्‍ताई लीतीन, खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी ङोपीका लतीक खावा लीती’।” 5फेरी साईतानावा येसूलाई पबीत्‍रा साप्‍सेमा यरूसलेम खायूहँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी चम्‌पी यूसू, 6खकामा साईतानावा खोलाई लू, “आनानी नीनाबूङ्‍मी छाधँ, नापीका यूप्‍पा तयानी, यँमाधँ आतामा छाबाक तूई, ‘नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍स्‍वर्गादूतचीमी जीम्‍मापी पीःनी खकामा खोचीवा आनानीलाई ऊम्‍चू हूवा थेतीनी, माताछीनधँने आम्‍नू लँ लूङ्‍पी धूसी’।” 7खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा ‘परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍मी जँचा मून, गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई’।” 8खकामा फेरीसँ साईतानावा खोलाई आल्‍घ पप्‍चीलाछोपी खायूहँ साप्‍तेमूलूङ्‍क झारा हालाखम्‌लो मकमी माहीमा खोलाई खँमीऊ, 9खकामा खोलाई लू, “आनानी बबीनीहँ कँलाई सेवा मेनीधँ कँ आनानीलाई नक झारा थोकाङा पीनीनी।” 10खकामा येसूवा खोलाई लू, “ए साईताना, आना मेमे खाता! यँमाधँ ‘आनावा परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍लाई मात्‍ताई सेवा मू खकामा खोमी मात्‍ताई स्‍यावा मू, गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई’।” 11खोतोलोङा साईताना खोलाई कातूसोमा खाल्‍ता। खकामा स्‍वर्गादूतची तामीहँ ऊम्‍स्‍यावा मूची। 12यूहन्‍नालाई छेमाखीम्‌पी तीऊची गूँमाक खा येसूवा ईनूमा खो गालीललाम्‍पे खाता। 13खकामा खो नासरत छीतूहँ कफर्नहूम खातामा मपी तूमा थालामू। नक साप्‍सेमा जबूलूनलो नप्‍तालीमी सीमानापीक गालील होङ्‍कामाधपी तूई। 14खकामा यसाईया अगम्‍बक्‍तावा तेतँनी ग्‍याक खा आतामा ताला: 15“जबूलूनमी थाम्‍पूङ्‍लो नप्‍तालीमी थाम्‍पूङ्, यर्दनमी मेक्‍कधे, खकामा होङ्‍कामालाम्‍पे, आर्क जाईचीमी थाम्‍पूङ् गालील, 16माकाचूचूपी तूकाबीचीवा ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा छ तूचीक तूई। खकामा सीमारीमी लाछेमी नाम्‍दपी तूकाबीचीछोपी ईत्‍ता छ ताक तूई।” 17खोतोलोपीका येसूवा नीनाबूङ्‍मी खा मीनाचीलाई हालाब्‍मा थालामू, “खँ मूमापीका आम्‍नू सानूवा लासानूम् यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम् नाजीकापी ताक तूई।” 18खकामा येसू गालील होङ्‍कामामी छेऊधपी लाम्‍दूमाहँलो खोसावा पत्‍रूस लूचीक सीमोन खकामा ऊम्‍नूछ अन्‍द्रीयास, हीसावाङा होङ्‍कामापी खप्‍यँ घोरायाचूक तूची। यँमाधँ खोची खप्‍यँपाची तूवाची। 19खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँलाई तीङचूङ् खकामा कँ आनाचीलाई मीनाची लाप्‍मा चेनीची।” 20खतालोने खोचीवा खोतोलोङा ऊम्‍चू खप्‍यँची कातासाचूमा येसूलाई तीङाचू। 21खकामा खोची मपीका खाताहँमीलो जब्‍दीमी हीसा वाच्‍छाछाची याकूबलो ऊम्‍नूछ यूहन्‍नालाई ऊम्‍चू पा जब्‍दीलो नाऊपी तूवाचीमा खप्‍यँ थूपायाचूक तूची, खकामा येसूवा खोचीलाईसँ काछूची। 22खकामा खोचीवासँ खोतोलोङा ऊम्‍चू पालो नाऊलाई कातासाचूमा खोलाई तीङाचू। 23खकामा येसू ऊम्‍चू तायाखीम्‌चीपी चेतो, खकामा नीनाम्‍खम्‌क हालाखम्‌मी खान्‍नीक खा हालाब्‍तो, खकामा मीनाचीमी झारा साम खकामा सार छामीक मीनाचीलाई नोमेतो गालीलभोरी लाम्‍दूम्‍मा थालामू। 24खकामा ऊम्‍बारेपीक खा झारा सामरीयाभोरी फीःसा, मातामा मीनाचीवा झारा सामवा लापूचीकचीलाई खोधपी तातूची, खोचीलाई झारा खाले सामवा लापूचीक, छारे सामवा लापूचीक, चाप्‌वा लापूचीक खकामा ऊम्‍चू लँ हू तसानक मीनालाई मीनाचीवा खोधपी तातूची। खकामा येसूवा खोची झारालाई नोमीऊची। 25खकामा गालील, डेकापोलीस, यरूसलेम, यहूदीयालो यर्दन ययूवामी मेक्‍कधेपी मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई तीङूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\