मत्‍ती 5

1खकामा मारी पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई येसूवा तूचीमा खो पप्‍चीलाछोपी लता, खकामा खो मपी तूवालो ऊम्‍सीच्‍चेची खोधपी तामी। 2खतालो येसूवा खोचीलाई चेतो लोमा थालामूची, 3“आत्‍मापी नीनाबूङ्‍मी खँच दाब्‍काबीचीलाई अलने, यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌क हालाखम् खोचीमीङा ह। 4खकामा चूलाईलोकाबीचीलाईसँ अलने, यँमाधँ खोची कँदीम्‍लीमी। 5सानूवापाचीलाई अलने, यँमाधँ खँदीमाक आधीकारा खोचीवा तची। 6धार्मीक्‍तामी लागी साका सीकाबीलो वम्‍मा सीकाबीचीलाई अलने, यँमाधँ खोची खासीमी। 7खकामा सम् तूईकाबीचीलाई अलने, यँमाधँ खोचीलाई सम् तूयी। 8सागूँवापी नीक छूकाबीचीलाई अलने, यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई तची। 9खकामा साङ छीक चालँवा मूकाबीचीलाई अलने, यँमाधँ खोची नीनाबूङ्‍मी छाछाची लीःमी। 10नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक खातीका मूचीमा सतावट तोकाबीचीलाई अलने, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम् खोचीमीङा ह। 11“अँ गार्नावा मीनाचीलो आम्‍नू दोधूम् पोलामीनीक खकामा साता मोलामीनीकचीलाई अलने, खोची आम्‍नू बीरोधापी वालँ खा नीनीमीमा आनानीलाई झारा खाले खाईसीक खाची लीनी। 12खतालो आनानी मारी हँसहँलँ छानी, यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌पी आम्‍नू नाम्‍य मारी यूसाक तूई। आतामाङा आनानीपीका पाईलाक अगम्‍बक्‍तालाईसँ खोचीवा सातामूचीक तूवा। 13“आनानी खँदीमाक रूम् ह, खतालोने रूम्‌मी ऊम्‍रूम्‌रूम्‌ खातीधँ मकलाई यँसावा फेरी रूम्‌रूम्‌ मूमा? मकने काईमा खकामा मीनाचीमी लँवा हील्‍मा मात्‍ताई खात्‍त आरू यँ चालँवाक लागीसँ छीन। 14“आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍क छ ह। पप्‍चीलाछोपीक साप्‍सेमा कूम्‍मा दूरन। 15मीनाचीवा मीकूछू दयचीमा बोखोँवा खबचीहँ हाल्‍लोसँ यूसचीन, खतालोने खोचीवा मीकूछू बाकालाछोपी यूसची, खकामा मक मीकूछूवा खीम्‌पी तूकाबी झारालाई छ प्‍यची। 16आतामाङा आम्‍नू छ मीनाचीपी छ्‌यालूने, खकामा खोचीवा आम्‍नू खान्‍नीक चालँवा तूचीनेमा, नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पापामी माहीमा मूचीने। 17“आनानीवा कँलाई मोसामी ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍ताचीमी सीक्‍छे राद्‍दा मूसी तँक ह ग्‍यानीमा मीनानूम्‌न, बर्जू कँने राद्‍दा मूसी तँक मन, मक पूर मूसी तँक ह। 18यँमाधँ कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा मासीमा खातीनतो खकामा झारा खा तीलीनतो ब्‍यबस्‍थापीक खापीका ईत्‍ता मात्‍रा खकामा बीन्‍दूसँ मासीमा खातीन। 19आतामाङा आसावा नक आग्‍याचीहँपीक झारापीका स्‍यानसँ मानामीन, खकामा मीनाचीलाई माताङा मूमा च्‍यातची, नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी खो झारापीका स्‍यान छी। खताधँसँ आसावा नक झारा आग्‍या च्‍यातची, खो नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी ढ्‍याप्‍पा छी। 20यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आम्‍नू धार्मीक्‍ता ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीमीपीका साफी छीनधँ, आनानी यँतामासँ नीनाम्‍खम्‌मी हालाखम्‌पी वँमा तूनूम्‌न। 21“तेतँनीक मीनाचीलाई आता लाकने ईनानूम्‌कङा तूई लँ, ‘आनानीवा सेमाखँ मानूम्‌न आसावा सेमाखँ मी खो दन्‍डा तोमा खात्‍त।’ 22खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, कोई कसाईवा ऊम्‍रूमीपामीलो छूल्‍म मीधँ खो दन्‍डा तोमा खात्‍त, खकामा आसावा ऊम्‍रूमीपामीमी नूङ्‍लासस, खोलाई ढ्‍याप्‍पा साभापी खायी। खकामा आसावा ऊम्‍रूमीपामीलाई ‘आना याक्‍तँ खूर्काबी’ ल खो नरकाक मीपी खाईमा खात्‍त। 23“आतामा आनावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक बेदीपी बूलूदाम् त्‍यनालो आम्‍रूमीपामीवा आम्‍बीरोधापी ऊम्‍सागूँवा चाईसीक मूक मीनतातनाधँ, 24खोतोलोङा आम्‍बूलूदाम् बेदीमी लाम्‍लोपीङा कातूसोहँ खातामा पाईला आम्‍रूमीपामीलो तोङाची खकामा लासामा भानाहँ आम्‍बूलूदाम् तीऊ। 25“आम्‍बीरोधीवा आनालाई अदालतापी खायीनालो लाम्‌पीङा तोङाखाताची, खन्‍धँने आम्‍बीरोधीवा आनालाई न्‍याधीसामी हूपी पीःना खकामा न्‍याधीसावा तीलीङ्‍गेमी हूपी पीःना आतामा आना छेमाखीम्‌पी छीःना। 26कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनी, आनावा मपी झारा बूलू छोरनानातो मकपीका आना लाईमा तनाना। 27“आनानीवा ‘आनावा कलवा मून’ ग्‍यामीक खा ईनानूम्‌क तूई। 28खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा कोई मीमाछालाई कलवा मूमाक सानूवावा खाङधँ, खोसावा पाईलाङा ऊम्‍सागूँवापी कलवा मीदूरीक छी। 29आम्‍खारू मूवा आनालाई खँ मूमीनाधँ लातूमा कात्‍तू, यँमाधँ आम्‍झारा रीराम् नरकापी खाईमापीकाने बर्जू आम्‍रीराम्‌हँपीक ईत्‍ता आङ्‍गा मान्‍तूकङा आनालाई धूङ्‍ली। 30आम्‍खारू हूवा आनालाई खँ मूमीनाधँ मकलाई कीबूमा कात्‍तू। यँमाधँ झारा आम्‍रीराम्‌लोङा आना नरका खाईमापीकाने आम्‍रीराम्‌हँपीक ईत्‍ता आङ्‍गा मान्‍तूकङा आनालाई धूङ्‍ली। 31“खकामा आतासँ ग्‍यामीक तूई, ‘आसावा ऊम्‍तँमालाई छीत, खोसावा ऊम्‍तँमालाई छीमाक कागज पत्‍रा मूनेहँ छीतूने।’ 32खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा ऊम्‍तँमालाई कलवामी खावा बाहेक खतालोने आरू खामी गार्नावा छीत, खोसावा ऊम्‍तँमालाई कलवामे म्‍य, खकामा आसावा छीताक मीमाछालो भ्‍या मी, खोसावा कलवा मी। 33“आनानीवा ईनानूम्‌क तूई, तेतँनीक मीनाचीलाई आता लाक तूवा, ‘आनावा वालँ पास्‍ताना चोन, बर्जू परमप्रभूलो मूःनाक पास्‍ताना आनावा तालू।’ 34खन्‍धँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, पास्‍ताना चामाङा चानूम्‌न। नीनाम्‍खम्‌मी नूङ्‍पी पास्‍ताना चानूम्‌न, यँमाधँ नक नीनाबूङ्‍मी सींहासन ह, 35खकामा खँदीमामी नूङ्‍पीसँ पास्‍ताना चानूम्‌न, यँमाधँ नक नीनाबूङ्‍मी लँ यूमाक खम् ह, खकामा यरूसलेममी नूङ्‍पीसँ मन, यँमाधँ नक ढ्‍याप्‍पा हँमी साप्‍सेमा ह। 36खकामा आम्‍तखलमीसँ पास्‍ताना चोन, यँमाधँ आनावा ईत्‍ता आम्‍तँलाईसँ अम्‍बलललो माकाचू मूमा दूरनाना। 37आनानीवा गीनीक खा, ‘ह’ धँ ‘ह’ ‘मन’ धँ ‘मनक’ छूने। नकचीपीका आरू मारीबो खँसापीलामा छी। 38“आनानीवा ‘मूमी थूम्‍सूङ्‍पी मू, कँमी थूम्‍सूङ्‍पी कँङा ग्‍यामीकने ईनानूम्‌कङा तूई लँ।’ 39खतालोने कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीलो खाईसीक चालँवा मूकाबीचीलो आनानीवासँ खाईसीकङा मूमा लामानूम्‌न। कोई कसाईवा ईलाम्‍पेक आम्‍खारू ङाबपी याप्‍सीनाधँ मकलाई आर्कलाम्‍पेक ङाबसँ हूछो। 40खकामा कोई मीनावा आनालाई मूद्‍दा तीनाहँ आम्‍ल़छूम् खाईमा लामधँ, खोलाई आम्‍खास्‍टोसँ पीऊखातू। 41कोई कसाईवा आनालाई ईकोसासाम्‍म कारा तीनाहँ खायीनाधँ खोलो हीसा कोसासाम्‍म खाता। 42आनालो ङकाबीलाई पीऊ, खकामा आनालो नँ ङकाबीलाई पीनीन लून। 43“खकामा आनानीवा ‘आम्‍नू रेबारूङ्‍चीलाई लालूखा मानूम्, खकामा आम्‍नू सातूराचीलाई छीङानूम्’ ग्‍यामीक खा ईनानूम्‌क तूई। 44खतालोने कँ आनानीलाई लोनीनी, आम्‍नू सातूराचीलाई लालूखा मानूम्, खकामा आनानीलाई सात्‍तामूकाबीचीलाई नीनाबूङ् दब्‍प्‍यानूम्, 45खकामा आनानी नीनाम्‍खम्‌पी छूकाबी आम्‍नू पामी छाछाची छीनी। यँमाधँ खोसावा खाईसीकलो खान्‍नीक मीना हीसालाईङा नाम् प्‍यची, खकामा धार्मीलो खँवाला हीसालाईङा वा प्‍यची। 46खकामा आनानीलाई लालूखा मूकाबीचीलो मात्‍ताई लालूखा मीनूम्‌धँ, आनानीवा यँ नाम्‍य तूनूम्? माताने तीराऊ लाब्‍काबीचीवासँ मीचीनहँल्‍या? 47खकामा आनानी आम्‍नू रूमीपामीलाई मात्‍ताई सेवा मीऊनूम्‌धँ, आर्क जाईचीपीका धूङ्‍लीक आनानीवा यँ मानूम्‌‌हँल्‍या? माताने आर्क जाईचीवासँ मीचीनहँल्‍या? 48आतामा आम्‍नू नीनाम्‍खम्‌क पापा पूर्ना तूईतीकाङा आनानीसँ पूर्ना छूमाछी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\