मत्‍ती 6

1“नूवा याकानी, खकामा मीनाचीवा तचीतो धार्म कार्म मानूम्‌न। आनानीवा मीनाचीवा तचीतो मीनूम्‌धँने नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पापावा आनानीलाई नाम्‍य पीःनीन। 2“आतामा आनानीवा खँचपी छीमीकलाई दाना पीऊनूम्‌लो धूधूमा धूपानूम्‌न, यँमाधँ कूमेटीचीवा मीनाचीपीका सायासम्‍दूङ् तोमालाई तायाखीम्‌चीपी खकामा लाम्‌चीपी आता मीची। खताधँसँ कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, खोचीवा ऊम्‍चू नाम्‍य तूदूरूचीक तूई। 3आतामा आनावा खँचपी छीमीकलाई दाना प्‍यनालो, आम्‍खारू हूवा यँ मीहँ मक आम्‍बेखू हूवा तूम्‍तूनने। 4आतामा आम्‍दाना आसावासँ तूम्‍तूचीनने, खकामा आसावासँ तूम्‍तचीनतोङा आम्‍पावा आनालाई नाम्‍य प्‍यानाने। 5“खकामा आनानीवा नीनाबूङ् दबूनूम्‌लो कूमेटीतीका पूननी, यँमाधँ खोचीवा तायाखीम्‌चीपी खकामा लाम्‌मी कूनाचीपी रीपीमीमा मीनाचीवा तूचीने गीमीहँ नीनाबूङ् दब्‍मा नतची। ऊम्‍छूङ्‍ङा, कँ आनानीलाई लोनीनी, खोचीवा ऊम्‍चू नाम्‍य तूदूरूचीक तूई। 6खताधँसँ आनावा नीनाबूङ् दबनालो, खीम्‌मी म्‍याक्‍ककँहँपी वँङामा, दूवारेखू छीऊमा गूप्‍तापी तूईक आम्‍पालाई दबू, खकामा गूप्‍तापीङा तोकाबी आम्‍पावा आनालाई नाम्‍य पीःना। 7खकामा आनानीवा नीनाबूङ् दबूनूम्‌लो आर्क जाईचीतीकाङा फयाम् खा मात्‍ताई नेननी। यँमाधँ खोचीवा ढ्‍याप्‍पा सँलवापी नीनेलो मात्‍ताई एनीनाबूङ्‍वा ईन गीमीमा मीनची। 8आतामा आनानी खोचीतीकाक छूननी। यँमाधँ आनानीवा ङमापीका पाईलाङा आनानीलाई यँ यँ थोकावा रँर्‌यानीक तूई, मक नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पावा ङीसक छी। 9“खताधँसँ आनानीवा आतामा नीनाबूङ् दबानूम्: ‘नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍का पापा आम्‍नू नूङ् पबीत्‍रा छूने। 10खकामा आम्‍नू हालाखम् चँरङा ताने। नीनाम्‍खम्‌पी आम्‍नू सानूवा यँतीकाक तूई खँदीमापीसँ मातीकाकङा छूने। 11खकामा काएकालाई ईसेक लेक आम्‍का चामाक थोका पेकानूम्। 12यँतामा काएकालो खाईसीतो मूकाबीचीमी काएकावा खँधाईपीम्‌का, मातामाङा आम्‍का काचूवाकोईची धाईपेकानूम्। 13काएकालाई साईतानामी जँचापी तेकानूम्‌न, खताधँसँ खँसापीका खीकेकानूम्, [यँमाधँ हालाखम्, पराक्रम, माहीमा, सूनाम् सूनाम्‌तो आम्‍नूमीङा ह, आमेन।]’ 14यँमाधँ आनानीवा मीनाचीमी काचूवाकोई धाईपीऊनूम्‌धँने, नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पावासँ आम्‍नू खँधाईपीनी। 15खन्‍धँसँ आनानीवा मीनाचीमी खँधाईपीऊनूम्‌नधँने आम्‍नू पावासँ आनानीलाई खँधाईपीनीन। 16“आनानीवा ङोयाङूनूम्‌लो, कूमेटीचीतीका आम्‍नू ङायूवा ङालीखातीक मानूम्‌न। यँमाधँ खोचीवा मीनाचीलाई ङोयाङूम्‌काक तूई गूँमाहँ खँमेमालाई ऊम्‍चू ङायूवा ङालीखातीक मीची। कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, खोचीवा ऊम्‍चू नाम्‍य तूदूरूचीक तूई। 17खतालोने आनानीवा ङोयाङूनूम्‌लो आम्‍नू ङाब स्‍यानूम् खकामा आम्‍नू तखलपी क्‍याप्‍ला वातानूम्। 18आनानीवा ङोयाङूनूम्‌क मीनाचीवा मन गूप्‍तापी तूकाबी आम्‍नू पावा त खकामा आनानीलाई नाम्‍य पीःनी। 19“आम्‍हँपामी लागी खँदीमापी बूलूदँ खप्‍सून, यँमाधँ मक बूलूदँ खीयोवालो पूछवा चीहँ नास्‍टा मी खकामा खूचीपा तीमा खूसमा खाय। 20खतालोने आम्‍हँपामी लागी नीनाम्‍खम्‌पी बूलूदँ खप्‍सूमा यूसू, मपी पूछवालो खीयोवा यँसँ मीःन खकामा खूचीपावासँ खूसन। 21यँमाधँ हापी आम्‍बूलूदँ छी, मपीङा आम्‍सानूवासँ छी। 22“मू रीराम्‌मी मीकूछू ह। आतामा आम्‍मूवा खान्‍नीतो तधँ, आम्‍झारा रीराम्‌ङा छ्‌याल। 23खतालोने आम्‍मूवा खान्‍नीतो तनधँ, झारा आम्‍रीराम्‌ङा माकाचूचू छी। खकामा आनाहँपी तूईक ऊझेल माकाचूचू छीखातीधँ, मक झान धाई माकाचूचूक छी! 24“आसावासँ हीसा तँबप्‌मी चालँवा मूमा दूरन। यँमाधँ खोसावा ईत्‍तालाई लालूखा म्‍य खकामा आर्कलाई छीङ। मातामाङा ईत्‍तालाई सायासम्‍दूङ् म्‍य खकामा आर्कलाई खाईसीतो म्‍य। आतामाङा आनानीवा नीनाबूङ्‍लो बूलूदँ हीसामी स्‍यावा मूमा दूरूनूम्‌न। 25“आतामाङा कँ आनानीलाई लोनीनी, ‘यँ चामाल्‍या, खकामा यँ दूङ्‍माल्‍या’ ग्‍यानीमा आम्‍नू प्रानामी लागी खकामा ‘यँ हूम्‍माल्‍या’ ग्‍यानीमा आम्‍नू रीराम्‌मी लागी चूलाईलोननी।यँ पोसूङ्‍वा चामाक थोकापीका खकामा रीराम् हूम्‍माक थोकापीका ढ्‍याप्‍पा मनहँल्‍या? 26नाम्‌छूरीपी पीरीक छँवाचीलाई खाङानूम्। खोचीवा ना चाल्‍यवा न्‍याबची खकामा ना खोचीवा चासूम् खप्‍सचीमा चासूम् खम्‌पी यूसची, खतालोने खोचीलाई नीनाम्‍खम्‌क आम्‍नू पावा प्‍यची। आतामा आनानीबो खोचीपीकासँ ढ्‍याप्‍पा मान्‍तूनीहँल्‍या? 27आनानीहँपीक आसावा चूलाईलीनीमा आम्‍नू आयू अतूछे पोर्मा दूरूनूम्? 28“खकामा यँमा आनानी तेहाम्‌मी लागी चूलाईलीनी? माईधानापीक लीली बूङालाई खाङानूम्‌खँ, नकची यँतामा पोरीमी नकचीवा ना खूपीमीमा चालँवा मीची, ना दफूली बानची। 29खताधँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, सूलेमान हँसँ ऊम्‍झारा माहीमापी ऊतोसार खान्‍नीतो चँनाचीक तूवान। 30ईसे तूई खकामा स्‍याल्‍मा मीपी हूयीक माईधानाक घँसालाई नीनाबूङ्‍वा मारी चँरीचूबधँ, चसी मात्‍ताई बीस्‍वसा मूकाबीचेऊ, यँ आनानीलाई नीनाबूङ्‍वा झान मारी तेहाम् हूम्‍मीनीनहँल्‍या? 31आतामा ‘यँ चामाल्‍या?’ ‘यँ दूङ्‍माल्‍या?’ खकामा ‘यँ हूम्‍माल्‍या?’ ग्‍यानीमा चूलाईलोननी, 32यँमाधँ आर्क जाईचीवा नक झारा थोका लामची, खतालोने नीनाम्‍खम्‌पी तूकाबी आम्‍नू पावा आनानीलाई नक झारा थोकावा रँर्‌यानीक तूई गूँमा ङीस। 33खताधँसँ आनानीवा झारापीका पाईला ऊम्‍हालाखम्‌लो ऊम्‍धार्मीक्‍ता लामानूम्, खकामा नक झारा थोका आनानीवा तोतो खातीनी। 34आतामा स्‍याल्‍माक लागी ईसेङा चूलाईलोननी, स्‍याल्‍माक लेवा ऊम्‍हँपाङा चूलाईलोनीची। आतामा ईसेक दूखा ईसेक लागीङा ठीक्‍का तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\