मत्‍ती 9

1खकामा येसू नाऊपी वँङामा मेक्‍कधे ऊम्‍तेपी खाता। 2खकामा मीनाचीवा खप्‍तँसूङ्‍पी ईम्‍सायाक ईत्‍ता ऊम्‍लँ हू तसानक मीनालाई खोधपी तातूची। खतालो येसूवा ऊम्‍चू बीस्‍वसा तूःमा मक ऊम्‍लँ हू तसानक मीनालाई लू, “अँ छा आम्‍कँदीम्‍नाची, आम्‍खँची धाताक तूई।” 3खतालो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीहँपीक कोई कोईवा ग्‍यामी, “नकसावाने नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पहँ।” 4खकामा येसूवा आतीकाक खाईसीक खा ऊम्‍चू सागूँवापी मीनूचीक तूम्‍तूहँ खोचीलाई लूची, “यँमा आनानीवा आतीकाक खा मीनूनूम्‌क? 5खकामा यँ गूँमा साजील छी त, ‘आम्‍खँधाताक तूई’ गूँमा ले ‘पोकामा लाम्‍दूमा’ गूँमा? 6खताधँसँ मीनामी छालाई खँदीमापी खँधाईमाक आधीकारा तूई गूँमा आनानीवा ङीसानूम्।” खकामा खोसावा मक ऊम्‍लँ हू तसानक मीनालाई लू, “पोका खकामा आम्‍खप्‍तँसूङ् खूरूहँ, आम्‍खीम् खाता।” 7खकामा खो पोकाहँ, ऊम्‍खीम्‌लाम्‍पे खाता। 8खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा नक तूचीमा कीसामी, खकामा मीनाचीलाई आतीकाक र पीकाबी नीनाबूङ्‍मी साया पूची। 9खकामा येसू मपीका खाताहँलो तीराऊ लाप्‍माक खम्‌पी ईत्‍ता मत्‍ती लूचीक मीना तूवायाक तू, खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँलाई तीङ।” खतालो खो पोका खकामा येसूलाई तीङू। 10येसू मत्‍तीमी खीम्‌पी चासी तूवालो, मारी तीराऊ लाप्‍काबीचीलो, खँवालाची येसू मकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो चासी तूवामी। 11खकामा फरीसीचीवा मक तूचीमा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “यँमा आम्‍नू तकीवा तीराऊ लाप्‍काबीची खकामा खँवालाचीलो ची दूङ?” 12खकामा येसूवा नक खा ईनूमा लूची, “सामवा लापचीनकचीलाई बाईधेमी खँच छीन, बर्जू सामवा लापूचीकचीलाई खँच छी। 13खतालोने नक गेक यँल्‍या खातानीमा चेलोनी, ‘कँ बलीदाना मन सम् नतँ।’ यँमाधँ कँ धार्मीलाई मन, खँवालालाई काछोसी तँक ह।” 14खकामा यूहन्‍नामी सीच्‍चेची येसूधपी तामीमा खोलाई लूची, “फरीसीचीलो काएकावा ङोयाङाम्‌का, खतालोने यँमा आम्‍नू सीच्‍चेचीवा ङोयाङचीन?” 15खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “नाम्‍तँपा जान्‍तीचीलो छीलो खोची चूलाईलीमीहँल्‍या? खताधँसँ नाम्‍तँपा खोचीपीका खाईमाक ले ती खकामा खायीलती, खोतोलो खोची ङोयाङची। 16आसावासँ नयाँ ते पीतमा पूरान तेपी टालामीन। यँमाधँ माता मीधँने नयाँ टालोवा मक पूरान तेलाई झान मारी खाईसीतो पीत। 17खकामा आसावासँ पूरान साहवामी खोँपी नयाँ आङ्‍गूरामी खँमवा यूसन, यूसधँने मक खीती खकामा आङ्‍गूरामी खँमवा थोकी, खकामा मक साहवामी खोँ नासा छी। खताधँसँ नयाँ आङ्‍गूरामी खँमवा नयाँ साहवामी खोँपी यूसी मातामा हीसामीङा योयाङ् छी।” 18येसूवा नक खा ग्‍याहँतोङा तायाखीम्‌पीक ईत्‍ता हाकीम खोधपी ता खकामा ऊम्‍लँपी बबाहँ सेवा मीऊहँ ग्‍या, “अँ मीमाछाछा होतोलोङा स्‍या, खताधँसँ आनानी तीःनीमा खोछोपी आम्‍नू हू यूङ्‍पीऊनूम्‌धँ खो लीती।” 19खकामा येसू पोकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो खोलाई तीङ्‍तो खातामी। 20खोतोलोङा ईत्‍हीस् दँ पाईलापीका ही खाईमाक सामवा लापूक ईत्‍ता मीमाछावा येसूमी दँसूलामा तामा ऊम्‍तेमी चम् फातू। 21यँमाधँ खोसावा ऊम्‍सानूवापी मीन्‍नाचीक तूवा, “कँ येसूमी ते मात्‍ताई फातँधँसँ नखातँ।” 22खकामा आता हूसामा खाङूलो येसूवा मक मीमाछालाई तू, खकामा खोलाई लू, “अँ छा, कँदीम्‍नाची, यँमाधँ आम्‍बीस्‍वसावा आना नोनाक तूई।” मक मीमाछा खोतोलोङा नोखाता। 23येसू तायाखीम्‌पीक हाकीममी खीम्‌पी ताता, खलो खोसावा सोगा वँङीमीलो धूपचीक बाँसूरी धूप्‍काबीची खकामा हाल्‍लाखाल्‍ला मूकाबीचीलाई तूची। 24खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “पाखा लतानी, यँमाधँ मीमाछाछा स्‍याक मान्‍तू, ईम्‍साक मात्‍ताई तूई।” खतालो खोचीवा येसूलाई घीऊची। 25खकामा मीनाचीलाई पाखा लातूचीमा येसू खीम वँङा, खकामा मक मीमाछाछामी हूपी लापू, खकामा मक मीमाछाछा जूरूक्‍काई पोका। 26खकामा नक खा मक थाम्‍पूङ्‍क झारा जील्‍लाभोरी फीःसा। 27खकामा येसू मपीका खाताहँलो हीसा मूसीपाची “ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी दाऊदमी छा, काचीकालाई सम् तूयाचीकानूम्” गूँतो खोलाई तीङाचू। 28खकामा खो खीम वँङामा मक हीसा मूसीपाची खोधपी खाताची। खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनाचीलाई तोकाबी मूमा दूर्नीची गीचीनामा बीस्‍वसा मीचूना त?” खतालो खोचीवा “प्रभू दूरूचूका” ग्‍याची। 29खकामा येसूवा ऊम्‍चू मू तोपूमा खोचीलाई लूची, “आनाचीवा बीस्‍वसा माचूनातीकाङा आनाचीलाई छूने।” 30खकामा ऊम्‍चू मू हता, मकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक खा आसालाईसँ लचूनवो।” 31खतालोने खोची खाताचीमा मक थाम्‍पूङ्‍भोरी येसूमी खा पतीताचू। 32खकामा खोची मपीका लाईमा खाईमा ग्‍याहँमीलो, चाप्‌वा लापूमा नेमा दूरूनक ईत्‍ता मीनालाई मीनाचीवा येसूधपी तातूची। 33खकामा येसूवा चाप् लातूमा मक नेमा दूरूनक मीना नीना खकामा मपी तूवामीक साफी मीनाचीवा, “काएकावा ईस्राएलपी हाल्‍लोसँ आता छाक तम्‌हँकान” गूँतो अतलल छाखातामी। 34खताधँसँ फरीसीचीवा गूँमा थालामूची, “चाप्‌चीमी तँबप्‌पीका नकसावा चाप्‌ची लात।” 35येसू झारा साप्‍सेमालो तेलाम्‍पे खकामा तायाखीम्‌चीपी चेतो नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खान्‍नीक खा हालाब्‍तो लाम्‍दूमा खकामा झारा सामवा लापूचीकलो सार छामीकचीलाई नोमीऊची। 36खतालो खोसावा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई तूचीलो ऊम्‍सागूँवा लालूखावा प्‍याबू। यँमाधँ खोची चलाकू मान्‍दूङ्‍क लूक्‍साचीतीका सम्‌सोकाखातामीकलो असहाया छामीक तूवा। 37खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “चासूम्‌लापी चासूम् खप्‍माक दँमा छाक तूई, खतालोने मपी चालँवा मूकाबीची अतूछे मात्‍ताई तूईमी। 38आतामा हने आनानीवा फसलमी प्रभूलाई दबानूम् खकामा खोसावा ऊम्‍चासूम् खप्‍मालाई चालँवा मूकाबीची पसूचीने।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\