फीलीप्‍पी 1

1ख्रीस्‍ट येसूमी चापँवाछा, काचीका पावललो तीमोथीपीका, ख्रीस्‍ट येसूपी फीलीप्‍पीपी तूईमीक बीसपची, डीकनची खकामा झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई: 2नीनाबूङ् एपावा खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टवा आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ प्‍यानीने। 3कँ आनानीलाई मीन्‍नीनीलो हाल्‍लोसँ नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँ। 4कँ आनानी झारालाई हाल्‍लोसँ नीनाबूङ् दब्‍पीनीनी, खकामा कँ आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पीनीनीलो साफी दीम्‍दीम्‍ध छँ। 5यँमाधँ खान्‍नीक खा हालाब्‍मालाई पाईला लेपीका होतोलोसाम्‍म आनानीवा कँलाई भँनूङ्‍क तूई, 6खकामा आनानीपी नक खान्‍नीक चालँवा मूमा थालामूक नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍ट येसूमी लेपी पूर मी ग्‍यँमा कँ छूछाम् छँक तूई। 7आनानी झारामी बारेपी कँ आतामा मीन्‍मा धूङ्‍लीक दब्‍नचूङ् यँमाधँ आनानी झारालाई कँ अँ सागूँवापी यूनानीक तूई। कँ छेमाखीम्‌पी तूङलो खकामा ऊम्‍छूङ् खामी योयाङ् मूमा मकामा खान्‍नीक खा आरूचीलाई हालाब्‍सी लतँलो आनानीवा कँलो नीनाबूङ्‍मी साखाची हासानूम्‌क तूवा। 8नीनाबूङ् अँ साँछी तूई, ख्रीस्‍ट येसूमी लालूखापीका कँ आनानीलाई मारी लालूखा मूनीयोनीनीक तूई। 9कँ आनानीलाई लालूखापी छानीमा ऊम्‍छूङ् नूवापी खकामा छेमा दूर्माक नूवापी पोर्तो खातानी ग्‍यँमा नीनाबूङ् दब्‍नीपीनीहँनीनी। 10आतामा आनानीवा झारापीका खान्‍नीक यँ तूई मक छेमा दूरानूम्, मकामा ख्रीस्‍ट ती:क लेपी आनानी नीक खकामा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूमा दूरानूम्, 11खकामा ख्रीस्‍ट येसूलामा तीःक मक खान्‍नीक स्‍वभापा मारी छूनेयाने। नक झारा नीनाबूङ्‍मी माहीमालो साया पोमालाई छूने। 12अँ रूमीपामीचेऊ, कँछोपी ताक झारा थोकावा मारी मीनाचीवा खान्‍नीक खा ईन्‍माक दँमा तूचीक तूईक खा आनानीवा खान्‍नीतो ङीसानूम्। 13खकामा हँ खीम्‌पी सान्‍टारी तूवामीक झारा खकामा आरू मीनाचीचीवासँ कँ ख्रीस्‍टमी स्‍यावा मूकाबी छँकसावा छेमाखीम्‌पी छ्‌यँमूङ् गूँमाक खा ईनूचीक तूई। 14खकामा साफी रूमीपामीची कँ छेमाखीम्‌पी छ्‌यँमूङ्‍कसावा प्रभूपी हूरामीक तूई, मकामा नीनाबूङ्‍मी खा कीमाम्‍पा झारालाई हालाब्‍मालाई झान मारी अँटील छामीक तूई। 15कोई कसाई मीनाचीवाबो डाहा मीचीहँ आरूचीलो सेखी मूमीमीहँ ख्रीस्‍टलाई हालाबची खतालोने आरूचीवाबो खान्‍नीक सागूँवापीका ख्रीस्‍टलाई हालाबची। 16खकामा खान्‍नीक खामी योयाङ्‍क लागी कँ नक छेमाखीम्‌पी तूङ गूँमा मीन्‍काबीचीवा नक खान्‍नीक खा हालाब्‍माक चालँवा लालूखापी मीची। 17खताधँसँ सेखी मूकाबीचीवा कँलाई छेमाखीम्‌पी आझाई मारी कास्‍टा थापामूमापीमा दूराम्‌ले गीमीमा नीक सानूवाचीवा मन, ईसीक सानूवाचीपीकाबो ख्रीस्‍ट आरूचीलाई हालाबची। 18यँतामाधँसँ खास खाबो खान्‍नीक सानूवापीकाधँसँ, खाईसीक सानूवापीकाधँसँ झारालाई ख्रीस्‍ट हालाब्‍माछी, नक खापीङा कँ दीम्‍दीम्‍ध छँ। खकामा मारी दीम्‍दीम्‍ध छँयँ। 19यँमाधँ आनानीवा कँलाई नीनाबूङ् दब्‍पेनीकसावा मकामा ख्रीस्‍टमी आत्‍मावा कँलाई भँकसावा कँ छेमाखीम्‌पीका ऊलेने लतँलँ ग्‍यँमा मीन्‍नचूङ्‍क तूई। 20खकामा कँ हाल्‍लोसँ ङईमालीक छँन ग्‍यँमा मारी सानूवा धूसँमा हूङयँक तूई। यँमाधँ कँलो मारी अँटा तूई। आतामा ख्रीस्‍टवा साधाई अँ रीराम्‌पी कँ स्‍यँधँसँ लीतँधँसँ सायासम्‍दूङ् तूयोने। 21यँमाधँ अँमी लागी लेमा ख्रीस्‍ट ह, मकामा सीमाबो झान अँमी लागी फाईदाक तूई। 22कँ रीराम्‌पीङा लीतँचँधँ ख्रीस्‍टमी सेवा कँ झान मारी खूपँमा मूमा दूरँ, खतालोने लेमालो सीमापी हाक्‍कबो छेमाल्‍या कँ ङीसँन। 23कँ दूङ्‍मासे छँक तूई। अँ सानूवाबो हामाहँ ख्रीस्‍टलो तूसी खाईमाक तूई, यँमाधँ नक मारी खान्‍नीक तूई। 24खतालोने कँ रीराम्‌पी छूमायोमा आम्‍नूमी लागी खँच तूई। 25खताधँसँ कँ छूछाम् तूङ, यँमाधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ लीतँयँ खकामा आनानीलाई आम्‍नू बीस्‍वसापी पोर्मेमा खकामा दीम्‍दीम्‍ध मूमेमायामालाई कँ आनानी झारालोङा छँयँ। 26आतामा फेरी कँ आनानीपी भानलो, अँ गार्नावा आनानी ख्रीस्‍ट येसूपी मारी दीम्‍दीम्‍ध छानी। 27खताधँसँ खासगारी आनानी ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खावा यँताकाक पोसूङ्‍वा लेमाछी गी मातीकाक पोसूङ्‍वा लीतानी। यँमाधँ कँ भानमा आनानीलाई तूप्‍नीनीलोधँसँ मकामा आनानीलो तूङनलोधँसँ, आम्‍नू बारेपी आनानी आत्‍मापी ईत्‍ताङा छानीहँ बाल्‍यो छानीमा खान्‍नीक खाछोपीक बीस्‍वसामी लागी तोङीनीहँ खूपीनीमा चालँवा मीनूम्‌क खा कँङावा ईन। 28आनानी आम्‍नू सातूराचीलो कीननी, खकामा आनानी साधाई अँटील छानी। आतामा आनानी अँटील छीनीकसावा खोची हाराछीमीक मकामा आनानी जीताछीनीक खामी प्रामाना प्‍य। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई खोचीछोपी जीताम्‍यानीक ह। 29यँमाधँ आनानीवा ख्रीस्‍टछोपी बीस्‍वसा मूमालाई मात्‍ताई मन, खतालोने ख्रीस्‍टमी लागी दूखा भगामूमालाईसँ ख्रीस्‍टमी स्‍यावा मूमाक ममारूङ् आनानीवा तनूम्‌क तूई। 30कँङावा कास्‍टा भगामूङ्‌क आनानीवा तनूम्‌क तूई, खकामा अँ कास्‍टचीमी बारेपी होतोलो आनानीवा ईनूहँनूम्‌क तूई। हने आनानीवासँ आतामाङा कास्‍टा भगामूमाछी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\