फीलीप्‍पी 2

1आनानी ख्रीस्‍टलो तोङानीक खावा आनानीलाई बाल्‍यो मीःनी। मकामा ऊम्‍लालूखावा आनानीलाई कँदीमीनी। खकामा आम्‍नू सङ्‍गाती पबीत्‍रा आत्‍मालो छाक तूई, मकामा आनानी आनानी सम् तूईलोतो कँदीम्‍मोमाक खा आनानीलो तूई। 2आतामा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी, आनानी ईत्‍ता सानूवाकङा छानीमा ईत्‍ता लालूखालो, आनानी झारा तोङानीमा ईत्‍ता नूवापी ईत्‍ता खाङा मीन्‍काबी छानीमा कँलाई मारी दीम्‍दीम्‍ध म्‍यँनूङ्। 3स्‍वर्थालोक सानूवा मानूम्‌मा आम्‍नूहँपा याक्‍तँ खूरानीमा यँसँ मानूम्‌न। खतालोने आनानी सानूवापा छानीमा आम्‍नूहँपालाईपीकासँ आरूलाई ढ्‍याप्‍पा दाबानूम्। 4खकामा आनानी आसावासँ आम्‍नू हँपामी मात्‍ताई लँलीसीक लामानूम्‌न, खतालोने आरूचीमी लँलीसीक खँमाक सानूवा मानूम्। 5खकामा आनानीलो ख्रीस्‍ट येसूमी सानूवातीकाक सानूवा छूने। 6येसूलो साधाई नीनाबूङ्‍मी स्‍वभापा तूवाधँसँ नीनाबूङ्‍तोकङा छूमायोमाक खालाई खोसावा लाप्‍मायोमाक खा दाब्‍नाचीन। 7खतालोने खोलो तूवाक झारा थोका खोसावा नतूतीका छीङूमा चापँवाछातीका छाहँ, हँछा छामा मूना। 8रीराम्‌पी मीनातीकाङा छामा ऊम्‍हँपालाई होचामूनाची। खो सीमाक लेतोङा खकामा क्रूसापी स्‍यातोङा नीनाबूङ्‍मी आग्‍या र्‌याबूयो। 9मातामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई झारापीका ढ्‍याप्‍पा मीऊ, मकामा खोलाई झारापीका ढ्‍याप्‍पा नूङ्‍मी दार्जा पीऊ। 10आतामा येसूमी नूङ्‍मी सायासम्‍दूङ् मूमालाई नीनाखम्‍म्‌पी तूईमीक, खँदीमाछोपी तूईमीक मकामा खदीमाहँपी तूईमीक झारा प्रानीचीवा ऊम्‍चू दङ्‍कूर्जा बब्‍माछी, 11मकामा झारा मीनाचीमी ङोवा पापा नीनाबूङ्‍मी माहीमाक लागी येसू ख्रीस्‍टलाई प्रभू लोमाहँ सूईकारा मूमाछी। 12लालूखालोक अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलो तूङलो अँ खा र्‌याबानूम्‌तीकाङा कँ होतोलो आनानीलो तूङनलोसँ अँ खा झान मारी र्‌याबानूम्। 13यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई ऊम्‍आग्‍या पालन मूमाक सानूवा खकामा खोलाई दीम्‍दीम्‍ध मूमाक र प्‍यानीहँ आनानीहँपी चालँवा मीहँक तूई। 14गानगाना छूमाम्‍पा मकामा पूर्पाछे मूमाम्‍पा झारा थोका मानूम्। 15खकामा टेर छामीमा खातामीकलो बरालाछामीमा खातामीक मीनाचीमी म़झापी आनानी सोझ, फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क मकामा नीनाबूङ्‍मी खोटा मान्‍दूङ्‍क छाचीतीका छानी। खकामा आनानी मक मीनाचीमी म़झापी नाम्‌छूरीपी चाम्‍काछीक साङ्‍गूँङ्‍तीका चाम्‍काछानी, 16खकामा आनानीवा पोसूङ्‍वा पेक खालाई बाल्‍यो गारी लापायानूम्। आतामा ख्रीस्‍टमी लेपी कँलो आम्‍नू गार्नापी गर्ब मूमाक खाची मारी छी। यँमाधँ खोतोलो कँ खूपँमा मूङ्‍क चालँवा यँनायँक छान राछ गूँमा नक आम्‍नू पोसूङ्‍वावा खँमे। 17आनानीवा नीनाबूङ्‍लाई चारा मानूम्‌क बीस्‍वसील चालँवामी बलीदाना पूर मूमा कँ अँहँपा सीमाहँ हीमी बलीदानातीका चाराछूमाछीधँसँ हँसहँलँ छँ, मकामा कँसँ आनानीलोङा दीम्‍दीम्‍ध छँयँ। 18खकामा आनानीसँ कँलोङा हँसहँलँ छूमाछी मकामा दीम्‍दीम्‍ध छूमाछी। 19प्रभूमी सानूवातीका छीधँ कँ तीमोथीलाई आनानीपी चँरङा पँमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। खकामा आम्‍नू बारेक खाची ईनमा कँसँ दीम्‍दीम्‍ध छूमा दूरूङ्‍ने। 20खकामा खान्‍नीक सानूवापीका आम्‍नू लँलीस्‍ने गूँकाबी खोतोक मीना कँलो आसासँ मान्‍तूमी। 21यँमाधँ झारा मीनाचीवा ऊम्‍चूहँपामी मात्‍ताई लँलीसीक लामची मकामा यँ थोकावा ख्रीस्‍टमी साया छी मक आसावासँ लामचीन। 22खतालोने तीमोथीमी योग्‍यातामी बारेपीने आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, यँमाधँ यँतामा छावा ऊम्‍पामी स्‍यावा मी मातामाङा खोसावा कँलो खान्‍नीक खा हालाब्‍माक चालँवापी स्‍यावा मूक तूई। 23आतामा हने अँ बारेपी यँतीकाक खाची छी राछ मक तूम्‍तँमत्‍तो तीमोथीलाई आनानीपी पमाक सानूवा मूनचूङ्‍क तूई। 24खकामा कँसँ आनानीपी चँरङा तामाक प्रभूपी सानूवा धूसूङ्‍क तूई। 25कँ ईपाफ्रोडीटस अँ नूछलाई आनानीपी पमा खँच दाबूङ्‍क तूई। खो कँलो साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी अँ बूमी तीलीङ्‍गे ह मकामा आनानीवा पसानूम्‌क दूत खकामा कँ खँचपी पराछँलो कँलाई भकाबी ह। 26खोसावा आनानी झारालाई फेरी तूप्‍सी भाईमाक सानूवा मारी मीयीक तूई। खताधँसँ खो सार छाक खा आनानीवा तूम्‍तनूम्‌कसावा साफी चाईसाक दाब्‍नाचीक तूई। 27ऊम्‍छूङ्‍ङा खो झान्‍नाई स्‍याखातातो सार छाक तूवा, माताधँसँ नीनाबूङ्‍वा खोलाई सम् तूयू। खतालोने खोलाई मात्‍ताई मन, कँसँ सोगाछोपी फेरी सोगा वँङनने ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा कँलाईसँ सम् तूयँक ह। 28आतामा कँ खोलाई आनानीपी पमा झान मारी हूरँक तूई। यँमाधँ खो फेरी आनानीपी भानीक तूनूम्‌लो हँसहँलँ छीनी, मकामा कँसँ मारी चूलाईलोनचूङ्‍न। 29हने आनानीवा खोलाई मारी दीम्‍दीम्‍ध छानीमा प्रभूपी ऊम्‍लाम्‌तूपा मानूम्। खकामा आनानीवा खोतीकाक मीनाचीमी सायासम्‍दूङ् मानूम्, 30यँमाधँ खोसावा ख्रीस्‍टमी चालँवा मूलो झान्‍नाई स्‍याखाताक तूवा, खकामा आनानीवा कँलाई भमा छाक चालँवा पूर छूने ग्‍यामा ऊम्‍हँपालाई जोखीमपी तेनाचीक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\