फीलीप्‍पी 3

1रूमीपामीचेऊ, झारापीका पाछी कँ आनानीलाई लोनीनी, प्रभूपी दीम्‍दीम्‍ध छानीमा तूवानी। कँ आनानीलाई मक खाचीङा फेरीसँ छाब्‍मायामा झार्क दाब्‍नचूङ्‍न, यँमाधँ नक आम्‍नू सूराछेमी लागी ह। 2आनानी मक होगाचीपीका, मक खँसापी मीनाचीपीका खकामा ऊम्‍खँसापी चालँवापीका, खकामा रीराम् कीब्‍मेकाबी मक मीनाचीपीका नूवा याकानीमा तूवानी। 3काएने ऊम्‍छूङ् खतना छेक ह। यँमाधँ काए नीनाबूङ्‍लाई आत्‍मापी स्‍यावा मूकाबी, खकामा ख्रीस्‍ट येसूपी हँरेप्‍पा मूकाबी, मकामा रीराम्‌पीक चालँवापी हँरेप्‍पा मन्‍मूकाबीची ह। 4आताकाक रीराम्‌पीक चालँवापी ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ हँरेप्‍पा मूमाने दूरँ। आनानीहँपीक कोई कसाई मीनाचीवा रीराम्‌क खाचीपी हँरेप्‍पा म्‍याम्‌का गीनीधँ, कँलो झान साफी आताकाक खाचीपी हँरेप्‍पा मूमाक खाची तूई। 5रेकाबो लेपी अँ खतना छाक ह। कँ ईस्राएली जाईपी बेन्‍यामीनमी कूलाक ह, खकामा कँ हीब्रूमीसँ हीब्रू ह। ब्‍यबस्‍था ङीमाकीमी बारेपीधँ कँ फरीसी ह। 6जोसामी बारेपी खा पम्‍धँ कँ ख्रीस्‍टमी मन्‍डालीचीलाई सात्‍ता मूकाबी ह। खकामा धार्मीमी खा पम्‌लो ब्‍यबस्‍थापीक झारा खा मानामूङ्‍हँ कँ फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क ठराछँक तूई। 7कँलो आतीकाक धाई फाईदाक खाची तूवाधँसँ कँ मक झारा ख्रीस्‍टमी लागी फाईदा दाब्‍नँचूङ्‍न। 8ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ ग्‍यँधँ, ख्रीस्‍ट येसू अँ प्रभूलाई छेमा तूङ्‍क खाङा अँमी लागी साफी धूङ्‍लीक दाबँ। मकामा आरू थोकाचीने कँ यँनायँक दाब्‍नचूङ्‍क तूई। कँ ख्रीस्‍टलो ईत्‍ताङा छूमालाई ख्रीस्‍टमी लागी मक झारा थोकाचीलाई कँ फरा माईलाचीतीकाङा दाबूङ्‍क तूई। 9खकामा कँ ख्रीस्‍टलो ईत्‍ताङा छँमा तूङक तूई। होतो कँ ब्‍यबस्‍थावा च्‍यातँतीका अँहँपा धार्मी छँक मान्‍तू। खतालोने कँ होतो ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मूङ्‍कसावा धार्मी ठराछँक तूई। नक धार्मीक्‍ता नीनाबूङ्‍पीका बीस्‍वसालामा ताक ह। 10कँङावा, ख्रीस्‍ट खकामा खो ऊसामा पोकाक ऊम्‍र ङीमादूर्मा लामूङ्‍क तूई। सीमारीपी ख्रीस्‍टतीकाङा छूमामा खोसावा तूक दूखाचीपी खोलो दोमाक सानूवा मूनचूङ्‍क तूई। 11छीधँ कँ स्‍यँकपीका ऊमा तूङ्‍ने ग्‍यँमा सानूवा मूनचूङ्‍क तूई। 12कँ नक झारा थोका पाईलाङा तूङ्‍क तूई ग्‍यँमा मन, मकामा पूरसँ छादूराक तूई ग्‍यँमा मन। खन्‍धँसँ कँ नक नाम्‍य तोमालाई बाल्‍ला ममा भूस्‍सँहँक तूई। यँमाध नक नाम्‍य तोमालाई ख्रीस्‍टवा कँलाई खोमी म्‍यँक तूई। 13रूमीपामीचेऊ, कँ नक झारा नाम्‍य पाईलाङा तूङ्‍दूरूङ्‍क तूई ग्‍यँमा मीन्‍नचूङ्‍न। खतालोने कँ ईत्‍ता चालँवा म मक चालँवाबो दँसूपीक खाची मातँसँ मकामा लाम्‍लोपी तूईक नाम्‍य तोमालाई धवा भूस्‍सँ। 14खतालोने नीनाबूङ्‍वा नीनाखम्‍म्‌पी ख्रीस्‍ट येसूवा मूक चालँवामी गार्नावा काएलाई पेक पूरस्‍कार तोमालाई कँ मारी मक नीसानालाम्‍पे भूसँहँ। 15खकामा काए नूवापी पाक्‍का छेकची झारा आताकाक सानूवालोकङा छेने। खकामा आनानीहँपीक कोई कसाई चसी भीन्‍दाई मीनूनूम्‌धँसँ नीनाबूङ्‍वा मकसँ आनानीलाई खान्‍नीतो ङीमा दूरूनूम्‌क म्‍यानीने। 16खतालोने काएवा यँ तूम्‌क तूई मपी ऊम्‍रलोक छेमा तूयेये। 17रूमीपामीचेऊ, आनानी कँतीकाङा पूकाबी आरूचीलो तोङानी। खकामा काएकापी आनानीवा तनूम्‌क यादेतीका लेकाबीचीलाई खाङानूम्। 18खकामा कँ आनानीलाई पाईला लोनानीक मीनाचीमी बारेपी फेरीसँ खाप्‍तो लोनीनी। खोची ख्रीस्‍टमी क्रूसामी सातूराचीतीकाक पोसूङ्‍वा लीतीमी। 19खकामा खोची झारापीका पाछी नासा छीमी, ऊम्‍चू बबो ऊम्‍चू नीनाबूङ् ह। खकामा खोचीवा ऊम्‍चू ङईमालीक चालँवापी गर्ब मीची। मकामा ऊम्‍चू सानूवा साप्‍तेमूलूङ्‍क थोकापी त्‍ययीचीक तूई। 20खताधँसँ एनागारीक्‍ता नीनाखम्‍म्‌पी तूई। खकामा मपीका माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍ट तीःक काएवा हूङाम्‌याम्‌क तूई। 21खोसावा ऊम्‍रलामा झारा थोका ऊम्‍आधीनापी यूमा दूर, मातामाङा खोसावा मक ऊम्‍रलामाङा एकाम्‍जोरा रीराम्‌लाई ऊम्‍माहीमामी रीराम्‌तीकाङा छूमालाई बाईपे।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\