फीलीप्‍पी 4

1आतामा अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई लालूखा मूनीनी, खकामा कँ आनानीलो छूमा साफी मीन्‍नयानचूङ्‍क तूई। आनानी अँ दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खा खकामा अँ सील्‍तँखप् ह। आतामा अँ लालूखालोक बूमीचेऊ, आनानी प्रभूपी ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानी। 2कँ ईयोदीयालो सन्‍तूखेलाई प्रभूपी ईत्‍ता सानूवाकङा छूचीने ग्‍यँमा आग्‍या पीतो बीन्‍ती म्‍यँचूङ्। 3खकामा आना कँलो साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी बीस्‍वसील अँ बूमी, कँ आनालाई बीन्‍ती मूनी। आनावा नक मीमाछाचीलाई भऊची। यँमाधँ नक मीमाछाची, क्‍लेमेस खकामा आरू चालँवा मूकाबी बूमीची तोङामीहँ कँलो साङ्‍गाई खान्‍नीक खामी चालँवा खूपामीमा मूचीक तूई। नकचीमी नूङ् पोसूङ्‍वामी कीतापापी छाबाक तूई। 4प्रभूपी साधाईङा दीम्‍दीम्‍ध छायानी, कँ फेरीसँ आनानीलाई लोनीनी, प्रभूपी दीम्‍दीम्‍ध छानी। 5खकामा आनानीवा सम् तूयूनूम्‌क खा झारा मीनाचीवा ङीसूचीने। प्रभू तामाङा गीहँक तूई। 6यँ खापीसँ आनानी चूलाईलोननी, खतालोने झारा खामी लागी नीनाबूङ्‍लाई दबानूम्, नीनाबूङ्‍लाई आम्‍नू खँचची लनूम्, खकामा साधाई आम्‍नू सागूँवापीका नीनाबूङ्‍लो ङाकानूम्। खकामा खोसावा मूक झारा थोकापी खोलाई अलने प्‍यानूम्। 7खकामा मीनामी नूवावाङा ङीमा दूरनक नीनाबूङ्‍मी साङवा आम्‍नू सागूँवालाई आम्‍नू सानूवालाई ख्रीस्‍ट येसूपी योयाङ् मूनेमा यूसूने। 8झारापीका पाछी रूमीपामीचेऊ, यँ ऊम्‍छूङ् तूई, यँ थोका सायासम्‍दूङ्‍लोक तूई, यँ थोकाबो ठीक तूई, यँ थोका नीक तूई, यँ थोका लालूखा मूमा नीक तूई, यँ थोका सम् तूईमा नीक तूई, नक खाचीपी आम्‍नू सानूवा त्‍यानूम्। कोई झारापीका ढ्‍याप्‍पा खकामा साया पोमा नीक तूईधँ, आतीकाक खाचीछोपी सानूवा त्‍यानूम्। 9आनानी कँपीका यँ थोका चेनाचीनी मक ग्राहाना मानूम्, ईनानूम् खकामा कँपी तनूम्, मकङा मानूम्। साङमी नीनाबूङ् आनानीलो छूनेयाने। 10कँ प्रभूपी मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई, यँमाधँ मारी दँमा पाछी कँलाई आनानीवा फूम् मेनीक खा खँम्‍यँनूम्‌क तूई। ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीवा कँलाई फूम् म्‍यँनूम्‌कङा ह, मातालोने आनानीवा फूम् मेनीक खा खँमेमाक माऊकाङा तहँनूम्‌न। 11कँ खँचपी पराछँक तूई ग्‍यँमा आनानीलाई लोनानीक मन यँमाधँ यँतीकाक दँमापीधँसँ कँ दीम्‍दीम्‍ध छूमामा तूमा ङीसूङ्‍क तूई। 12खकामा खँचपी छँलो यँतामा तूमाछी मसँ कँ ङीसँ, मकामा झारा थोका मारी तूईलो यँतामा तूमाछी मसँ कँ खान्‍नीतो ङीसँ। कँ खासँक दँमापीधँसँ मकामा साका वम्‍माक दँमापीधँसँ, मकामा झारा थोका तूईकलो मान्‍तूक दँमापीसँ, सन्‍तोकी छूमामा यँतामा तूमाछी मक रहस्‍सेमी खा कँङा ङीसूङ्‍क तूई। 13कँलाई र पीकाबी ख्रीस्‍टलामाङा कँ झारा थोका मूमा दूरँ। 14खताधँसँ आनानी अँ कास्‍टापी भँनूङ्‍मा मारी खान्‍नीक चालँवा मानूम्। 15कँङावा आनानीलाई खान्‍नीक खा हालाब्‍नानीहँ माकेडोनीयापीका हासँमा खातँलो, आनानी फीलीप्‍पीचीवा कँलाई बूलू प्‍यँनूम्‌हँ भँनूम्‌क खा आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। आतामा आरू हाक्‍क मन्‍डालीवासँ कँलाई भँमूङ्‍क तूवान। 16खकामा कँ थेसलोनीकीपी तूङ्‍लोसँ आनानीवा कँलाई भमालाई बूलू, ऊखेपापीका साफीङा हसानूम्‌क तूई। 17कँङावा आनानीपीका बूलूदाम् लामूङ्‍क मान्‍तू, बर्जू कँ आम्‍नू हीसापामी कीतापापी आम्‍नू नाफाची मारी छूतो खाईने ग्‍यँमा मीन्‍नचूङ्। 18आनानीपीका कँ तोमा छाकपीकासँ मारीङा बूलूदाम् तूङ्‍क तूई। ईपाफ्रोडीटसमी हूपीका हसानूम्‌क बूलूदाम् कँ तूङ्‍क तूई। मक आनानीवा हसानूम्‌क ऊपाहारा नीनाबूङ्‍लाई चानीतो नामीमा दीम्‍दीम्‍ध मूकाबी बूलूदाम् छा, मकामा खोसावा ग्राहाना मूःमा नीक बलीदाना छाक तूई। 19अँ नीनाबूङ्‍वा मारी ऊम्‍बूलूदँपीका, आम्‍नू झारा खँचची ख्रीस्‍ट येसूपी पूर मूप्‍यानीने। 20हने एनीनाबूङ्‍लाई खकामा पापालाई साधाई साधाई माहीमा छूनेयाने। आमेन। 21ख्रीस्‍ट येसूपी झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई सेवा लनूम्। खकामा कँलो तूकाबी झारा रूमीपामीचीवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 22झारा पबीत्‍रा मीनाचीवा, खास गारी काईसरमी खीम्‌पी तूकाबीचीवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 23प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आम्‍नू सागूँवाखलीवालो छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\