फीलेमोन 1

1ख्रीस्‍ट येसूमी लागी काईदी कँ पावल, खकामा एनूछ तीमोथीलामा, साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी लालूखालोक फीलेमोनलाई, 2आम्‍का नूछमे अप्‍फीयालो आम्‍का बूमी तीलीङ्‍गे अर्खीप्‍पस, खकामा आम्‍खीम्‌क मन्‍डालीलाई: 3एपा नीनाबूङ्‍लामालो प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ। 4कँङा नीनाबूङ् दबँलो आनानीलाई मीन्‍नीनीहँ झारा दँमापी कँ अँ नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँ, 5यँमाधँ प्रभू येसू ख्रीस्‍टछोपीक आम्‍बीस्‍वसा खकामा पबीत्‍रा मीनाचीलाई आनावा लालूखा मीऊचीनाक कँङा ईनूङ्‍क तूई। 6कँ नीनाबूङ् दबँ आनावा आम्‍बीस्‍वसा हामालाई खूपाया, आतामा ख्रीस्‍टपी तूईक एझारा खान्‍नीक खा ङीमा दूर्माक नूवा आनालो छूने। 7अँ नूछ, आम्‍लालूखापीका कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छँ खकामा कँदीम्‍नचूङ्‍क तूई, यँमाधँ हने आनापीका पबीत्‍रा मीनाचीमी सागूँवा खान्‍नीक छाक तूई। 8आतामा आनावा यँ मूमाछी मक आग्‍या पीमा कँलो ख्रीस्‍ट येसूपी आधीकारा तूईधँसँ, 9लालूखामी गार्नावा बर्जू कँ आनालो बीन्‍ती म, कँ पासूम्‍पा पावल खकामा होतोलो ख्रीस्‍ट येसूमी काईदी, 10अँ छा ओनेसीमसमी लागी कँ आनालो बीन्‍ती म, कँ काईदी छँलो ऊम्‍पा छँक तूई। 11खो पाईला आम्‍मी लागी यँनायँक छाक तूवा, खताधँसँ खो हने आम्‍मीलो अँमी लागी धूङ्‍लीक छाक तूई। 12होतोलो कँ खोलाई आनापी लासहँ, खो अँ चवामी टूक्रा ह। 13खोलाई कँलोङा यूङ्‍मा तूङ्‍कधँने मारी अँ कँ चानूक थीय, यँमाधँ खोसावा खान्‍नीक खामी लागी कँ काईदी छँमा तूङहँलो आम्‍थूङ्‍सूङ्‍पी अँ स्‍यावा मूक थीय, 14खन्‍धँसँ कँ आम्‍अनूमती मान्‍दूङ् यँसँ मन, आनावा मूःनाक भलो चालँवा बलाईवा मीनाक छूनने, खन्‍धँसँ मकबो आम्‍सानूवालामाकङा छूने। 15खो साधाई आनालोङा तूमायामालाई आनापीका चसी दँमाक लागी खीरा खाताकलँ। 16हने नाप्‍कानापे खो चापँवाछातीका मन, खतालोने चापँवाछापीकासँ साफी लालूखालोक बीस्‍वसी नूछ ह। खास अँमीलो आम्‍मी लागी झान साफी रीराम्‌पी खकामा प्रभूपी लालूखालोक छाक तूई। 17माता छाकसावा आनावा कँलाई आम्‍साझेदारा मीनेनाधँ खोलाईसँ कँलाई तीकाङा लाम्‌तूपा मीऊ। 18खोसावा आनालो खाईसीक ब्‍यभाराङा मूक तूई खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा खोपी आम्‍नँ तूईधँ, मक अँ हीसापापी यूसूसो। 19कँ पावलवा, नक अँ हूवाङा छाबँहँ। ऊम्‍नँ कँ अँहँपाङा छोर्पीनी। खकामा आनालाई लोमाचामा छीनलँ, आना आम्‍हँपासँ अँ नँवाला तूईना। 20लालूखालोक अँ नूछ, आनापीका कँङा प्रभूपी चसी फाईदा तोमाक अँ सानूवा तूई। आतामा अँ सागूँवा ख्रीस्‍टपी फेरी दीम्‍दीम्‍ध छूने। 21आनावा आग्‍या पालाना मीःनाङा ग्‍यँमा कँङा हँरेप्‍पा मूनाक तूई। कँङा ङाकूङ्‍कपीकासँ साफी आनावा मीःनाङा ग्‍यँमा ङीसूङ्‍हँ नक रू आनालाई कँ छाब्‍नीहँनी। 22आर्क ईत्‍ता खा, आनावा अँ दँनी खम् त्‍यारी मूप्‍यँसँ। यँमाधँ आनावा नीनाबूङ् दबूनाकलामा कँसँ आनापी भाईमा तँलँ ग्‍यँमा सानूवा धूसूङ्‌क तूई। 23येसू ख्रीस्‍टमी लागी कँलोङा छेमाखीम्‌पी छूकाबी अँ बूमी ईपाफ्रासवा आनालाई सेवा हसानाक तूई। 24मातामाङा चालँवापी भकाबी मर्कूस, आरीस्‍तार्खस, डेमास खकामा लूकावासँ आनालाई सेवा हसानाक तूई। 25प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आनानी झारालो छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\