प्रकास 1

1येसू ख्रीस्‍टवा खँमेक खा, नीनाबूङ्‍वा हने छीहँक मक खाची ऊम्‍चापँवाछाचीलाई खँमेमालाई येसू ख्रीस्‍टलाई पीऊ। खकामा येसू ख्रीस्‍टवा ऊम्‍चापँवाछा यूहन्‍नापी ऊम्‍स्‍वर्गादूतलाई पसूमा झारा मक खाची खँमीऊ। 2यूहन्‍नावा तूःक झारा खामी खकामा नीनाबूङ्‍मी खामीलो येसू ख्रीस्‍टवा खँमीऊक ऊम्‍छूङ् खामी गाभाई पीऊ। 3नक अगम्‍बानीमी खा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी नेकाबीलाई अलने, खकामा मक खा ईन्‍काबीचीलो मकपी छाबाक खाची र्‌याब्‍काबीचीलाईसँ अलने यँमाधँ दँमा ताखाताकङा तूई। 4यूहन्‍नापीका एसीयापीक सावाबो मन्‍डालीलाई: होतोलोसँ तूई, खो पाईलासँ तूवाक, खकामा स्‍यालानी तीःक नीनाबूङ्‍पीका, खकामा ऊम्‍सींहासनमी लाम्‍लोपी छूकाबी सावाबो आत्‍मापीका आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ। 5खकामा बीस्‍वसयोग्‍या साँछी येसू ख्रीस्‍टपीकासँ आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ, खोबो सीकाबीचीपीका पाईला ऊसाहँ पोकाक, मकामा साप्‍तेमूलूङ्‍क हँचीमीसँ हँ ह। खोसावा काएलाई लालूखा मेमा, ऊम्‍बलीदानाक हीलामा काएलाई एखँचीपीका खीकेहँ लातेक तूई। 6खकामा काएलाई खोसावा ईत्‍ता हालाखम् मे, खकामा ऊम्‍नीनाबूङ्‍लो ऊम्‍पामी स्‍यावा मूमालाई ऊम्‍पूजारी मे। आतामा खोलाईङा माहीमालो र हाल्‍लोसँ छूनेयाने। आमेन। 7खाङानूम्, खो ममूलाचीपी छीमा तीहँ, हने झारावा खोलाई तची। खोलाई रईकाबीचीवासँ खोलाई तची, खकामा खँदीमापीक झारा जाईचीवा ऊम्‍गार्नावा बीलापा मीची। आताङा छूनेयाने। आमेन। 8“अल्‍फालो ओमेगा कँङा ह,” झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक परमप्रभू नीनाबूङ्‍वा गी, नीनाबूङ् होतोलोसँ तूई, पाईलासँ तूवा, खकामा स्‍यालानी ती। 9कँ आम्‍नू बूबू यूहन्‍ना, आनानीचीलोङा ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक कास्‍टा, हालाखम्, खकामा धाईरे मूमाहँ अमायाकाबी ह। कँ नीनाबूङ्‍मी खा पूङ्‍कसावा, खकामा येसू ख्रीस्‍टवा खँमीऊचीक ऊम्‍छूङ् खामी साँछी पीङ्‍कसावा, कँलाई पत्‍मोस लूचीक टापूपी यूसँमूङ्‍क तूवा। 10कँ प्रभूमी लेपी आत्‍मापी छँक तूङ्, खतालो धूधूमामी तीकाक ढ्‍याप्‍पा सँलँवावा अँ दँसूलाम्‍पेका आता ग्‍यायाक कँङा ईनूङ्, 11“आनावा यँ तहँना मक ईत्‍ता कीतापापी छाबू खकामा मक कीतापा सावाबो मन्‍डाली एफीसस, स्‍मर्ना, पर्गामम, थीआटीरा, सार्डीस, फीलाडेल्‍फीयालो लाऊडीकीयालाई हाऊची।” 12खकामा कँलो नेकाबी आसा राछ ग्‍यँमा कँ दँसूलाम्‍पे हूसँहँ खाङूङ्‍लो सावाबो रीमामी मीकूछू यूङ्‍माक खम् तूङ्, 13खकामा मीकूछू यूङ्‍माक खम्‌चीमी म़झापी ऊम्‍लँसाम्‍मङा ते हूप्‍सूक खकामा ऊम्‍पम्‌पी चेप्‍ट रीमातीका ङीसाक फीत्‍ता छूयाक ईत्‍ता मीनामी छातीकाकलाई तूङ्। 14ऊम्‍तखललो ऊम्‍तँ ऊनातीका खकामा नतीकाक अम्‍बललक तूवा, ऊम्‍मूबो मीमी झलतीकाक तूवा। 15ऊम्‍लँचीबो मीमी भाट्‍टीपी खारामाहँ टाल्‍कामाक काँसातीकाक तूवा खकामा ऊम्‍सँलँवाबो ऊर्लाछामा धाताक ययूवाक काँवामी सँलँवातीकाक तूवा। 16ऊम्‍खारू हूवा सावाबो साङ्‍गूँङ् लापूयोक तूवा, खकामा ऊम्‍ङोपीका र्‌यात्‍तीक हीसालाम्‍पे ऊम्‍या तूवाक लाम्‍छाप् लताक तूवा। मकामा ऊम्‍ङायूवाबो लेपाक नाम्‍तोकङा छ्‌यालूयोक तूवा। 17आतामा कँ खोलाई तूङ्‍लो, स्‍यँखातँतीकाङा छँहँ ऊम्‍लँपी बबँ। खतालो खोसावा ऊम्‍खारू हू कँछोपी यूसूमा लँ, “कीन, कँ पाईलाकसँ खकामा पछीकसँ ह। 18खकामा लेमायाकाबीबो कँङा ह। कँ ईखेपा स्‍यँक तूवा हने साधाई साधाईक लागी लीतँयँ। सीमारीलो, सीःमीक मीनाची छीमीक खम्‌मी आधीकारा कँलो तूई। 19आतामा आनावा तनाक मक होतोलो तूईक खकामा स्‍यालानी छीहँक खाची हीसाङा छाबू। 20आनावा अँ खारू हूपी तहँनाक नक सावाबो साङ्‍गूँङ्‍लो सावाबो मीकूछू यूङ्‍माकमी रहस्‍से नक ह: नक सावाबो साङ्‍गूँङ्‍बो सावाबो मन्‍डालीलाई खँकाबी दूतची ह खकामा सावाबो मीकूछू यूङ्‍माक खम्‌बो सावाबो मन्‍डालीची ह।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\