प्रकास 10

1खकामा आर्क साफी ऊम्‍रलोक स्‍वर्गादूत नीनाम्‍‌खम्‌पीका धाताहँक कँङा तूङ्। ममूलावा खोलाई रीमूक तूवा, खकामा ऊम्‍तखलपी नाघाछूछू तूवा। ऊम्‍ङायूवाबो नाम्‍तीकाक मकामा ऊम्‍लँची मीःमी तम्‍मासूङ्‍चीतीकाक तूवा। 2ऊम्‍हूपी ईत्‍ता स्‍यान हताक चर्मपत्‍रामी मूठा तूवा। खकामा खोसावा ऊम्‍खारू लँ होङ्‍कामापी खकामा ऊम्‍बेखू लँ लापी यूसू। 3खकामा खो चाप्‍चा ङरीतीकाङा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाता, आतामा खो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातालो सावाबो नाम्‌गूलूपामी सँलँवा लता। 4मक सावाबो नाम्‌गूलूपाचीमी सँलँवा लतामत्‍तो, कँ खोचीवा ग्‍यामीक खा छाब्‍माङा ग्‍यँहँलो, नीनाम्‍‌खम्‌पीका आताकाक सँलँवा ईनूङ्, “मक सावाबो नाम्‌गूलूपाचीवा ग्‍यामीक खा छाबून मक आसासँ तूम्‍तूचीनने।” 5खकामा कँङा तूङ्‍क मक होङ्‍कामापीलो, लापी हीलूमा रीपाक स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍खारू हू नीनाम्‍खम्‌ला‌‌म्‍तँ थ्‍यातू। 6खकामा खोसा साधाई लीतीयीक नीनाबूङ्, नीनाम्‍‌खम्‌पी झारा थोका, खँदीमालो मपी तूईक झारा थोका, खकामा होङ्‍कामालो मपी तूईक झारा थोका लीस्‍काबीमी नूङ्‍पी पास्‍ताना चोहँ ग्‍या, “हने छूसीन!” 7खकामा मक लेचीपी सावाबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍धूधूमा धूप्‍मा गीहँक छी, खतालो नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍चापँवाछा अगम्‍बक्‍ताचीलाई लूचीतीकाङा खोसावा ऊम्‍रहस्‍सेमी खा पूर मी। 8खकामा कँङावा ईनूङ्‍क मक नीनाम्‍‌खम्‌पीका लताक सँलँवावा फेरी कँलाई लँ, “खाता, खकामा होङ्‍कामापीलो लापी हीलूमा रीपाक स्‍वर्गादूतमी हूपी तूईक मक हताक चर्मपत्‍रामी मूठा लापू।” 9खकामा कँ मक स्‍वर्गादूतधपी खातँ, खकामा मक स्‍यान चर्मपत्‍रामी मूठा ङाकूङ्। खकामा खोसावा कँलाई लँ, “नक लापूमा चो। नकसावा आम्‍ब चूरीक म्‍य, खताधँसँ आम्‍ङोपीबो खूदोतीकाङा लीमी।” 10खकामा मक स्‍वर्गादूतमी हूपीका स्‍यान चर्मपत्‍रामी मूठा लापूङ्, खकामा चूङ्। खतालो मक अँ ङोपी खूदोतीकाङा लीमा। खतालोने कँ मक चूङ्‍दूरूङ्‍मा, अँ ब चूरीक छा। 11खकामा कँलाई आता लँमूङ्, “आनावा साफी मीनाचीमी, जाईचीमी, गूँची खकामा हँचीमी बारेपी फेरीसँ अगम्‍बानी नीनीना।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\