प्रकास 11

1खकामा थाब्‍माक टँगोतीकाक ईत्‍ता दूम्‍पो कँलाई प्‍यँमूङ् मकामा आता लँमूङ्, “पोकाहँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌लो बेदी थाबू, खकामा मपी स्‍यावा मूकाबीचीलाई ङोरूची। 2खताधँसँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक पाखापी तूईक पँतेलाईबो थाबून, यँमाधँ मक पँतेबो आरू जाईचीलाई प्‍यामीक तूई, खताधँसँ खोचीवा लँक्‍हीस् माईनातो नक पबीत्‍रा साप्‍सेमा ऊम्‍चू लँवा हीलचोकची। 3खकामा कँ अँ हीसा साँछीचीलाई ईत्‍होतोङ् हीस्‍तोङ् चूक्‍होप् लेतो भाङ्‌ग्रामी ते हूप्‍सचीमा अगम्‍बानी नेमाक र प्‍यँचूङ्।” 4खँदीमामी प्रभूमी लाम्‍लोपी छूकाबी हीसा जाईतूनमी पोलो हीसा मीकूछू यूङ्‍माक खम्‌ची नकचीङा ह। 5आसाचीवा खोचीलाई ऊम्‍चू हान्‍ती मूमा लामचीधँ, ऊम्‍चू ङोपीका लतीक मीवा ऊम्‍चू सातूराचीलाई नास्‍टा म्‍यची। आतामा आसासा खोचीलाई हान्‍ती मूमा लामची खोचीसँ मातामाङा सीतीमी। 6खोचीवा अगम्‍बानीमी खा पचीक लेचीपी वा सोर्नने गूँमामा नाम्‌छूरी धेमाक र खोचीलो तूई, खकामा खोचीलो काँवामी मूहनाछोपीक आधीकारा तूईकसावा काँवालाई ही मूमा दूरची, खोची नतचीक दँमापी खँदीमापी झारा खाले सामची ताईमाक रसँ खोचीलो तूई। 7खकामा खोचीवा ऊम्‍चू गाभाई पीऊदूरूचीमा, सी:मीक मीनाची छीमीक खम्‌पीका लती भानीक पसू खोचीलो म़ीहँ खोचीलाई हाराम्‍यतीङचीहँ सीतची। 8खकामा ऊम्‍चू सीःक रीराम् मक ढ्‍याप्‍पा साप्‍सेमामी लाम्‌पी धीसीयीक छी, मक साप्‍सेमापीङा ऊम्‍चू प्रभू क्रूसापी कसाक तूवा। मक साप्‍सेमामी साङ्‍केतीक नूङ्‍बो सदोमलो मीस्र ह। 9खकामा सूम्‍छी लेलो आधा लेतो झारा जाईक मीनाचीवा, झारा कूलाक मीनाचीवा, झारा गूँची नेकाबीचीवा, मक स्‍याक रीराम्‌चीलाई खाङची, खकामा मक स्‍याखाताक रीराम्‌चीलाई खूम्‍मा प्‍यचीन। 10खँदीमाक मीनाची नक हीसा मीनाची स्‍याचीकपी दीम्‍दीम्‍ध छीमी। खकामा खोची हँसहँलँ छीमीमा ऊपाहाराची हामीमी। यँमाधँ नक हीसा अगम्‍बक्‍ताचीवा खँदीमापी तूवामीक मीनाचीछोपी मारी कास्‍टा ताताचूक तूवा। 11खकामा सूम्‍छी लेलो आधा ले पाछी नीनाबूङ्‍लामा ताक पोसूङ्‍वा पेक स्‍वँमा तामा खोचीहँपी वँङा, खकामा खोची पोकाचीहँ ऊम्‍चू लँवा हीलाचूमा रीपाची, खतालो खोचीलाई तोकाबीची झारा मारी कीसामी। 12खकामा मक हीसा अगम्‍बक्‍ताचीवा नीनाम्‍‌खम्‌पी खोचीलाई आता लूचीक सँलँवा ईनाचू, “नाप्‍तँ थाङाची।” मातालो ऊम्‍चू सात्‍तूराचीवा खाङूहँचीतोङा ममूलापी नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाताची। 13खोतोलोङा ढ्‍याप्‍पा लूप्‍लीमा खाता खकामा साप्‍सेमाक ईत्‍होप् भागा खीम्‌चीपीक ईभागा होता, खकामा लूप्‍लीमा खातालो सावाहोतोङ् मीनाची स्‍यामी खकामा लीतामीकचीतो कीसामीमा नीनाम्‍‌खम्‌पीक नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूची। 14आतामा हीसा बीपतीसँ लूका, खाङानूम्, सूम्‍छी बीपती चँरङा तीहँ। 15खकामा सावाबो खेपापी धूधूमा धूप्‍काबी स्‍वर्गादूतवा ऊम्‍धूधूमा धूपू, मकामा नीनाम्‍‌खम्‌पी आता ग्‍याक ढ्‍याप्‍पा सँलँवा लता, “साप्‍तेमूलूङ्‍क हालाखम् एप्रभूमीलो ऊम्‍ख्रीस्‍टमी हालाखम् छाक तूई, खकामा खोसावा हाल्‍लोधँसँ मपी सासाना मीयी।” 16खकामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी ऊम्‍चू ऊम्‍चू सींहासनपी तूकाबी मक हीस्‍लँक् धार्म तकीची बबामीहँ नीनाबूङ्‍लाई सेवा मूची, 17खकामा खोचीवा आता गूँमा थालामूची, “परमप्रभू नीनाबूङ् झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक तूईनी, काएका आनानीलाई अलने पीःनी, आनानी होतोलोसँ तूईनी, खकामा पाईलासँ आनानीङा तूवानी, यँमाधँ आनानीवा ढ्‍याप्‍पा र आम्‍नू हूपी मानूम्‌मा सासाना मूमा थालामानूम्। 18झारा जाईची मारी हीरामी, खतालोने आम्‍नू क्रोध खोचीछोपी ता। खकामा स्‍यामीकचीमी न्‍याया मूमाक दँमा ता, मकामा आम्‍नू चापँवाछाची, आम्‍नू अगम्‍बक्‍ताची, आम्‍नू पबीत्‍रा मीनाचीलाई, खकामा आम्‍नू नूङ्‍मी कीमा मूकाबी स्‍यान ढ्‍याप्‍पा झारालाई नाम्‍य पीमाक दँमा, खकामा खँदीमापी बीनासा मूकाबीचीलाई नास्‍टा मूमाक दँमा ता।” 19खकामा नीनाबूङ्‍मी नीनाम्‍‌खम्‌पीक नीननाबूङ् दब्‍माक खीम् हता, खकामा मकहँपी नीनाबूङ्‍मी करारमी सन्‍दूक दाता। मकामा नाम्‌चीप्‍लँ मूक दाता। ढ्‍याप्‍पा सँलँवाचीलो, नाम्‌गूलूपाची मूक ईना। मकामा लूप्‍लीमाची खाताहँ ढ्‍याप्‍पा मूलूङ्‍चा धा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\