प्रकास 12

1खकामा नाम्‌छूरीपी ढ्‍याप्‍पा अतलल छेक ईत्‍ता लासाई दाता: मक ईत्‍ता मीमाछा तूवा, खोसावा नाम् हूप्‍सूक तूवा, ऊम्‍लँखूँपी ला तूवा, खकामा खोसावा ऊम्‍तखलपी ईत्‍हीस् साङ्‍गूँङ्‍मी सील्‍तँखप् हूप्‍सूक तूवा। 2खो बखदीमा तूवा, खकामा छा वाईमाक दँमा छादूराकसावा खो छा छूमाक ब्‍याथावा सार छामा पातायाक तूवा। 3खकामा नाम्‌छूरीपी आर्क ईत्‍ता लासाई दाता। मकमी सावाबो तखल, ईत्‍होप् सँ, खकामा ऊम्‍तखलपी सावाबो सील्‍तँखप् हूप्‍सूक ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा हालालँपा धीरीतीपू दाता। 4खकामा नाम्‌छूरीपीक झारा साङ्‍गूँङ्चीमी सूम्‍छी भागापी ईभागा ऊम्‍मेरीवा खँदीमापी वापूधातू। खकामा धीरीतीपू मक छा वाईकाबी मीमाछामी लाम्‍लोपी खोसावा छा वातमत्‍तो ऊम्‍छा चामालाई खातामा तूवा। 5मकामा मक मीमाछावा झारा जाईचीछोपी मीकामी तोरीबँवा सासाना मूकाबी ईत्‍ता वाच्‍छाछा वातू। खतालोने ऊम्‍छालाई नीनाबूङ्‍पी थ्‍याताहँ ऊम्‍सींहासनपी खाया। 6खकामा मक मीमाछा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी फूसामा खाता, मपी मक मीमाछालाई ईत्‍होतोङ् हीस्‍तोङ् चूक्‍होप् लेतो ऊम्‍चापँवादीपँवा छूनेयाने ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा मक खम् चँरीचूबूसोक तूवा। 7खकामा नीनाम्‍‌खम्‌पी लराई छा, मीखाएललो ऊम्‍दूतची मक धीरीतीपूलो म़मी, मक धीरीतीपूलो, ऊम्‍दूतचीसँ मीखाएल खकामा ऊम्‍दूतचीलो म़मी। 8खतालोने धीरीतीपूलो ऊम्‍दूतची हारामी, मकामा ऊम्‍चूमी लागी नीनाम्‍‌खम्‌पी तूमाक खम् छान। 9मक ढ्‍याप्‍पा धीरीतीपू यूप्‍पा कात्‍ता मक ऊईलेक पू ऊम्‍नूङ् दीयाबलसलो साईताना ह। मक झारा साप्‍तेमूलूङ्‍क जाईचीलाई वालँ मूकाबी तूवा। मकलाई खँदीमापी कात्‍ता खकामा खोलोङा ऊम्‍दूतचीलाईसँ कात्‍तामी। 10खकामा कँङा नीनाम्‍‌खम्‌पी ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता ग्‍यामीक ईनूङ्, “हने नीनाबूङ्‍मी माच्‍छे, र, हालाखम् खकामा ऊम्‍ख्रीस्‍टमी आधीकारा ताक तूई। यँमाधँ एनीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी सेपालेपा बीस्‍वसीचीलाई फक्‍ता तेकाबीलाई नीनाम्‍‌खम्‌पीका कात्‍ताक तूई। 11खकामा खोची थूमामी ही मकामा ऊम्‍चू गाभाईवा साईतानाछोपी जीताछामीक तूई, यँमाधँ खोचीवा ऊम्‍चू सीमारीसाम्‍मङा ऊम्‍चू रीराम्‌मी लालूखा मूचीन। 12आतामा नीनाम्‍खम्, मकामा मपी तूकाबीची, आनानी हँसहँलँ छानी, खतालोने खँदीमालो होङ्‍कामालाई धीक्‍कारा यँमाधँ हने ऊम्‍दँमा आतूछे मात्‍ताई तूई गूँमा साईतानावा तूम्‍तूमा मारी ऊम्‍छूलीलो आनानीपी धाताक तूई।” 13आतामा मक धीरीतीपूवा खो खँदीमापी झाकाधाताक तूम्‍तूमा मक वाच्‍छाछा वाईकाबी मीमाछालाई कल्‍मा थालामू। 14खतालो मक मीमाछालाई मक धीरीतीपूपीका पेर्‌माहँ फूमामा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी खाईमालाई मूवामी ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा हीसा हूपेर् प्‍याक तूवा। मक खरोमा थाम्‍पूङ् सूम्‍छीदँलो आधा दँतो मक मीमाछामी चापँवादीपँवा मूमालाई चँरीचूबासाक तूवा। 15मकामा मक मीमाछालाई भलावा वापूखायूने ग्‍यामा, मक धीरीतीपूवा ऊम्‍ङोपीका मक मीमाछामी दँसूपी ययूवातीकाक काँवा लातू। 16खतालोने खँदीमावा मक मीमाछालाई भाऊहँ मक धीरीतीपूवा ऊम्‍ङोपीका लातूक ययूवालाईङा खँदीमावा ऊम्‍ङो हतूमा दूङूखायू। 17खतालोने झान्‍सार मक धीरीतीपू हीराहँ, मक मीमाछामी आरू ऊम्‍चाचायोछाचीलो म़सी खाता। खोचीबो नीनाबूङ्‍मी आग्‍या र्‌याब्‍काबीची खकामा येसूमी गाभाई पीकाबीची ह। 18खकामा मक धीरीतीपू होङ्‍कामामी छेऊपी खातामा तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\