प्रकास 13

1खकामा होङ्‍कामापीका ईत्‍ता पसू लतामा भानाक कँङा तूङ्, नकमी ईत्‍होप् सँ खकामा सावाबो तखल तूवा, खकामा मक सँचीपी ईत्‍होप् सील्‍तँखप् तूवा मकामा ऊम्‍तखलचीपी नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पोमाक नूङ्‍ची छाबाक तूवा। 2मक कँङा तूङ्‍क पसू कीपातीका ङीसाक तूवा, ऊम्‍लँचीबो मसामी लँतीकाक तूवा खकामा ऊम्‍ङोबो चाप्‍चामी ङोतीकाक तूवा। खकामा धीरीतीपूवा मक पसूलाई ऊम्‍र, ऊम्‍सींहासन खकामा ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍आधीकारा पीऊ। 3मक पसूमी ईत्‍ताबो तखलपी गाईर चोटातीका दाताक तूवा, माताधँसँ ऊम्‍खूङ् नोखाता। खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍क झारा मीनाची अतलल छामीमा मक पसूलाई तीङ्‍मा थालामूची। 4मीनाचीवा मक धीरीतीपूमी पूजा मूची, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍र मक पसूलाई पीऊक तूवा। खकामा मीनाचीवा मक पसूलाईसँ आता गूँतो पूजा मूची, “नक पसूतीकाक आसा तूई? खकामा खोलो आसा म़मा दूरची?” 5खकामा मक पसूलाई नीनाबूङ्‍मी बीरोधापी मारी दोधूम् पोमाक याक्‍तँ ङो प्‍या। मकामा खोलाई लँक्‍हीस् माईनातो यँ मूमा दूर मक चालँवा मूमालाई आधीकारा प्‍या। 6मकामा खोसा नीनाबूङ्‍मी बीरोधापी, खकामा ऊम्‍नूङ्‍मी बीरोधापी, ऊम्‍तूमाक खम्‌मी बीरोधापी, खकामा नीनाम्‍‌खम्‌पी तूकाबीची झारामी बीरोधापीसँ दङ्‍खँ पीमा थालामू। 7खकामा खोलाई पबीत्‍रा मीनाचीलो म़माहँ खोचीछोपी जीताछूमाक आधीकारा प्‍या। आतामा झारा कूलाछोपी, झारा गूँचीछोपी, झारा जाईचीछोपी सासाना मूमाक आधीकारा प्‍या। 8सीताक थूमामी पोसूङ्‍वामी कीतापापी साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीका पाईलाङा नूङ् छाबानक खँदीमापी तूमाकी झारा मीनाचीवा मक पसूमी पूजा मीची। 9आसामी नाब तूई खोसावा ईनूने। 10आतामा आसासा छेमाखीम्‌पी तूसी खाईमा छीकल्‍या खो छेमाखीम्‌पीङा खाती खकामा आसासा लाम्‍छाप्‌लामा सीमा छीकल्‍या लाम्‍छाप्‌लामाङा सी। आतामा पबीत्‍रा मीनाचीवा अमाहँ बीस्‍वसयोग्‍या छूमायामाछी। 11खकामा कँङा आर्क खँदीमापीका लताहँक पसूलाई तूङ्। मकमीसँ थूमामी तीकाक हीसा सँ तूवा, खकामा खो धीरीतीपूतका नीनाक तूवा। 12मक पसूवा मक पाईलाक पसूमी ऊम्‍र मक पसूमी लाम्‍लोपीङा गाङू, खकामा खोसावा खँदीमालो मपी तूकाबी झारालाई मक पाईलाक पसूमी पूजा मूमीऊची, मक पसूमी गाईर चोटा नोक तूवा। 13खकामा खोसावा मीनाचीमी लाम्‍लोपी नाम्‌छूरीपीका खँदीमापी मी धातूमा ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा लासाईचीसँ मू। 14खकामा मक पाईलाक पसूमी लाम्‍लोपी लासाई मूमालाई र प्‍याक पसूवा, ऊम्‍रलामा खँदीमापी तूकाबी जाईचीलाई वालँ मीऊची। खकामा लाम्‍छाप्‌वा खँलामामासँ लीताक पाईलाक पसूमी सायासम्‍दूङ् मूमालाई खँदीमाक मीनाचीलाई मक पसूमी ततूम्‍बा बानामानूम् लूचीमा आरामीऊची। 15खकामा मक पाईलाक पसूमी ततूम्‍बा नेमा दूर्माकी मूमालाई मक ततूम्‍बापी स्‍वँमा तेमाक र खोलाई प्‍या, खकामा आसासावा मक ततूम्‍बालाई पूजा मीचीन खोचीलाई सेमा पर्ने तूवा। 16खकामा मक पसूवा स्‍यानलो ढ्‍याप्‍पा, बूलूमीलो झाराकसावा रँरीऊचीक, चापँवाछालो चापँवाछाची मनकची झारालाई ऊम्‍चू खारू हूपीधँसँ, ऊम्‍चू तँबूछूपीधँसँ छापा तेमा कारातीऊची। 17आतामा मक छापा मान्‍दूङ् आसासँ खेमालो एन्‍मा तचीन। मक छापाबो मक पसूमी नूङ्‍लो, ऊम्‍साङ्‍खे तूवा। 18नूवामीमी खा नकङा ह, आसामी नूवा तूई, खोसावा नक पसूमी साङ्‍खे ङोरूने, यँमाधँ नकबो मीनामी साङ्‍खे ह, खकामा नक साङ्‍खे चूक्‍तोङ् चूक्‍चू ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\